Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Апостола Павла послание к галатам
 

 
 • Бра́тiе, а́ще и впаде́тъ человѣ́къ въ нѣ́кое прегрѣше́нiе, вы́ духо́внiи исправля́йте такова́го ду́хомъ кро́тости: блюды́й себе́, да не и ты́ искуше́нъ бу́деши.
 • [Зач. 214.] Дру́гъ дру́га тяготы́ носи́те, и та́ко испо́лните зако́нъ Христо́въ.
 • А́ще бо кто́ мни́тъ себе́ бы́ти что́, ничто́же сы́й, умо́мъ льсти́тъ себе́.
 • Дѣ́ло же свое́ да искуша́етъ кі́йждо, и тогда́ въ себѣ́ то́чiю хвале́нiе да и́мать, а не во инѣ́мъ:
 • кі́йждо бо свое́ бре́мя понесе́тъ.
 • Да обща́ет­ся же учя́йся словеси́ уча́щему во всѣ́хъ благи́хъ.
 • Не льсти́теся: Бо́гъ поруга́емь не быва́етъ. Е́же бо а́ще сѣ́етъ человѣ́къ, то́жде и по́жнетъ:
 • я́ко сѣ́яй въ пло́ть свою́, от­ пло́ти по́жнетъ истлѣ́нiе: а сѣ́яй въ ду́хъ, от­ ду́ха по́жнетъ живо́тъ вѣ́чный.
 • До́брое же творя́ще, да не стужа́емъ си́: во вре́мя бо свое́ по́жнемъ, не ослабѣ́юще.
 • Тѣ́мже у́бо, до́ндеже вре́мя и́мамы, да дѣ́лаимъ благо́е ко всѣ́мъ, па́че же къ при́снымъ въ вѣ́рѣ.
 • [Зач. 215А.] Ви́дите, коли́цѣми кни́гами писа́хъ ва́мъ мо­е́ю руко́ю.
 • Ели́цы хотя́тъ хвали́тися по пло́ти, сі́и ну́дятъ вы́ обрѣ́затися, то́чiю да не кре́ста́ ра́ди Христо́ва гони́ми бу́дутъ:
 • ни бо́ обрѣ́за­ю­щiися са́ми зако́нъ храня́тъ, но хотя́тъ ва́мъ обрѣ́зоватися, да въ ва́­шей пло́ти похва́лят­ся:
 • [Зач. 215Б.] мнѣ́ же да не бу́детъ хвали́тися, то́кмо о кре́стѣ́ Го́спода на́­шего Иису́са Христа́, и́мже мнѣ́ мíръ распя́т­ся, и а́зъ мíру.
 • О Христѣ́ бо Иису́сѣ ни обрѣ́занiе что́ мо́жетъ, ни необрѣ́занiе, но но́ва тва́рь.
 • И ели́цы пра́виломъ си́мъ жи́тел­ст­вуютъ, ми́ръ на ни́хъ и ми́лость, и на Изра́или Бо́жiи.
 • Про́чее, труды́ да никто́же ми́ дае́тъ: а́зъ бо я́звы Го́спода Иису́са на тѣ́лѣ мо­е́мъ ношу́.
 • Благода́ть Го́спода на́­шего Иису́са Христа́ со ду́хомъ ва́шимъ, бра́тiе. Ами́нь.

  Коне́цъ посла́нiю къ Гала́томъ: и́мать въ себѣ́ гла́въ 6, зача́лъ же церко́вныхъ 18.
 • Братия! если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным.
 • [Зач. 214.] Носи́те бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов.
 • Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя.
 • Каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом,
 • ибо каждый понесет свое бремя.
 • Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим.
 • Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет:
 • сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную.
 • Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем.
 • Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере.
 • [Зач. 215А.] Видите, как много написал я вам своею рукою.
 • Желающие хвалиться по плоти принуждают вас обрезываться только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов,
 • ибо и сами обрезывающиеся не соблюдают закона, но хотят, чтобы вы обрезывались, дабы похвалиться в вашей плоти.
 • [Зач. 215Б.] А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира.
 • Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь.
 • Тем, которые поступают по сему правилу, мир им и милость, и Израилю Божию.
 • Впрочем никто не отягощай меня, ибо я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем.
 • Благодать Господа нашего Иисуса Христа со духом вашим, братия. Аминь.
 • ძმანო, უკუეთუ ვინმე დაეპყრას კაცი რომელსამე ბრალსა, თქუენ, სულიერთა მაგათ, დაამტკიცეთ ეგევითარი იგი სულითა მით მშჳდობისაჲთა; ეკრძალე თავსა შენსა, ნუუკუე შენცა განიცადო.
 • ურთიერთარს სიმძიმე იტჳრთეთ და ესრეთ აღასრულეთ შჯული იგი ქრისტესი.
 • რამეთუ უკუეთუ ვისმე ეგონოს, ვითარმედ არს რაჲმე, და იგი არაჲ იყოს, თავსა თჳსსა აცთუნებს.
 • არამედ საქმენი თჳსნი გამოიცადენინ კაცად-კაცადმან, და მაშინ თავისა თჳსისა ხოლო ქებაჲ აქუნდეს, და არა მოყუსისა მიმართ,
 • რამეთუ კაცად-კაცადმან თჳსი ტჳრთი იტჳრთოს.
 • ხოლო ეზიარებოდენ უმეცარი იგი სიტყუასა მასწავლელისასა ყოველსა შინა კეთილსა.
 • ნუ სცთებით, ღმერთი არა შეურაცხ-იქმნების. რამეთუ რაჲ-ცა-იგი სთესოს კაცმან, იგიცა მოიმკოს.
 • რამეთუ რომელმან სთესოს ჴორცთა შინა თჳსთა, ჴორცთა მიერ თჳსთა მოიმკოს ხრწნილებაჲ; ხოლო რომელმან სთესოს სულსა თჳსსა, სულისაგან თჳსისა მოიმკოს ცხორებაჲ საუკუნოჲ.
 • ხოლო კეთილისა საქმე ნუმცა გუეწყინების, რამეთუ თჳსსა ჟამსა მოვიმკოთ, არა თუ მოვმედგრდეთ.
 • აწ უკუე, ვიდრე ჟამი გუაქუს-ღა, ვიქმოდით კეთილსა ყოველთა მიმართ, ხოლო უფროჲსად სახლეულთა მათ მიმართ სარწმუნოებისათა.
 • აწ იხილეთ, რაოდენი წიგნები მივწერე თქუენდა ჴელითა ჩემითა.
 • რომელთა-იგი ჰნებავს პირ-შუენიერებაჲ ჴორცითა, იგინი გაიძულებენ თქუენ წინადაცუეთად, გარნა ხოლო რაჲთა ჯუარსა ქრისტესსა არა შეუდგენ.
 • რამეთუ არცაღა თჳთ იგი წინადაცუეთილნი შჯულსა იმარხვენ, არამედ ჰნებავს თქუენი წინადაცუეთაჲ, რაჲთა თქუენითა მით ჴორცითა იქადოდიან.
 • ხოლო ჩემდა ნუ იყოფინ სიქადულ, გარნა ჯუარითა უფლისა ჩუენისა იესუ ქრისტესითა, რომლისათჳს სოფელი ჩემდამო ჯუარ-ცუმულ არს და მე - სოფლისა.
 • რამეთუ ქრისტე იესუჲს მიერ არცა წინადაცუეთილებაჲ რას შემძლებელ არს, არცა წინადაუცუეთელობაჲ, არამედ ახალი დაბადებული.
 • და რაოდენნი წესსა ამას ზედა ეგნენ, მშჳდობაჲ მათ ზედა და წყალობაჲ და ისრაელსა ზედა ღმრთისასა.
 • ამიერითგან შრომასა ნუვინ შემამთხუევნ მე; რამეთუ მე საწრეტელნი იგი უფლისა იესუჲსნი ჴორცთა შინა ჩემთა მიტჳრთვან.
 • მადლი უფლისა ჩუენისა იესუ ქრისტესი სულისა თქუენისა თანა, ძმანო. ამინ.
 • Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté.
 • Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ.
 • Si quelqu'un pense être quelque chose, quoiqu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même.
 • Que chacun examine ses propres oeuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui;
 • car chacun portera son propre fardeau.
 • Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne.
 • Ne vous y trompez pas: on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi.
 • Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption; mais celui qui sème pour l'Esprit moissonnera de l'Esprit la vie éternelle.
 • Ne nous lassons pas de faire le bien; car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas.
 • Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi.
 • Voyez avec quelles grandes lettres je vous ai écrit de ma propre main.
 • Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire, uniquement afin de n'être pas persécutés pour la croix de Christ.
 • Car les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi; mais ils veulent que vous soyez circoncis, pour se glorifier dans votre chair.
 • Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde!
 • Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis; ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature.
 • Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle, et sur l'Israël de Dieu!
 • Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus.
 • Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus Christ soit avec votre esprit! Amen!