Скрыть
10:12
10:26
10:27
10:31
Церковнославянский (рус)
Сiя́ же [су́ть] бытiя́ сыно́въ Но́евыхъ, Си́ма, Ха́ма, Иа́феѳа. И роди́шася и́мъ сы́нове по пото́пѣ.
Сы́нове Иа́феѳовы: Гаме́ръ и Маго́гъ, и Мада́й и Иова́нъ, и Елиса́ и Ѳове́лъ, и Мосо́хъ и Ѳи́расъ.
Сы́нове же Гаме́ровы: Асхана́съ и Рифа́ѳъ и Ѳоргама́.
Сы́нове же Иова́ни: Елиса́ и Ѳарси́съ, киті́йстiи и роді́йстiи.
От си́хъ раздѣли́шася о́строви язы́ковъ [всѣ́хъ] въ земли́ и́хъ: кі́йждо по язы́ку въ племенѣ́хъ сво­и́хъ и въ наро́дѣхъ сво­и́хъ.
Сы́нове же Ха́мовы: Ху́съ и Месраи́нъ, Фу́дъ и Ханаа́нъ.
Сы́нове Ху́совы: Сава́ и Евила́, и Саваѳа́ и Регма́, и Саваѳака́. Сы́нове же Регма́новы: Сава́ и Дада́нъ.
Ху́съ же роди́ Невро́да: се́й нача́тъ бы́ти исполи́нъ на земли́:
се́й бѣ́ исполи́нъ лове́цъ предъ Го́сподемъ Бо́гомъ: сего́ ра́ди реку́тъ: я́ко Невро́дъ исполи́нъ лове́цъ предъ Го́сподемъ.
И бы́сть нача́ло ца́р­ст­ва его́ Вавило́нъ и Оре́хъ, и Арха́дъ и Хала́н­ни на земли́ Сен­наа́ръ.
От земли́ тоя́ изы́де Ассу́ръ: и созда́ Ниневі́ю, и Роово́ѳъ гра́дъ, и Хала́хъ.
И Дасе́мъ между́ Ниневі́ею и между́ Хала́хомъ: се́й е́сть гра́дъ вели́кiй.
Месраи́нъ же роди́ Лудiи́ма и Нефѳали́ма, и Енеметiи́ма и Лавiи́ма,
и Патросонiи́ма и Хасмонiи́ма, от­ню́дуже изы́де Филистiи́мъ, и Гафѳорiи́ма.
Ханаа́нъ же роди́ Сидо́на пе́рвенца [сво­его́] и Хетте́а,
и Иевусе́а и Аморре́а, и Гергесе́а
и Еве́а, и Аруке́а и Асен­не́а,
и Ара́дiа и Самаре́а, и Амаѳі́ю. И посе́мъ разсѣ́яшася племена́ Ханане́йская:
и бы́ша предѣ́лы Ханане́йстiи от­ Сидо́на да́же прiити́ до Гера́ра и Га́зы, иду́ще да́же до Cодо́ма и Гомо́рры, до Адамы́ и Севои́ма, да́же до Да́са.
Сі́и сы́нове Ха́мовы въ племенѣ́хъ сво­и́хъ, по язы́комъ сво­и́мъ, въ страна́хъ сво­и́хъ и въ наро́дѣхъ сво­и́хъ.
И Си́му роди́ся и тому́, отцу́ всѣ́хъ сыно́въ Еве́ровыхъ, бра́ту Иа́феѳа старѣ́йшаго {въ гре́ческомъ перево́дѣ Иа́феѳъ пока́занъ бра́тъ Си́му старѣ́йшiй.}.
Сы́нове Си́мовы: Ела́мъ и Ассу́ръ, и Арфакса́дъ и Лу́дъ, и Ара́мъ и Каина́нъ.
И сы́нове Ара́мли: О́съ и У́лъ, и Гате́ръ и Мосо́хъ.
И Арфакса́дъ роди́ Каина́на, Каина́нъ же роди́ Салу́, Сала́ же роди́ Еве́ра.
И роди́стася Еве́ру два́ сы́на: и́мя еди́ному Фале́къ: во дни́ бо его́ раздѣли́ся земля́: и и́мя бра́ту его́ Иекта́нъ.
Иекта́нъ же роди́ Елмода́да и Сале́фа, и Сармо́ѳа и Иара́ха,
и Одо́рра и Еви́ла и Декла́,
и Ева́ла и Авимаи́ла и Сове́ва,
и Уфи́ра и Еви́ла и Иова́ва: вси́ сі́и сы́нове Иекта́новы.
И бы́сть селе́нiе и́хъ от­ Ма́си да́же прiити́ до Сафи́ра, горы́ восто́чныя.
Сі́и сы́нове Си́мовы, въ племенѣ́хъ сво­и́хъ, по язы́комъ и́хъ, въ страна́хъ и́хъ и въ наро́дѣхъ и́хъ.
Сiя́ племена́ сыно́въ Но́евыхъ по родо́мъ и́хъ, по язы́комъ и́хъ: от­ си́хъ разсѣ́яшася о́строви язы́ковъ на земли́ по пото́пѣ.
Синодальный
Вот родословие сынов Ноевых: Сима, Хама и Иафета. После потопа родились у них дети.
Сыны Иафета: Гомер, Магог, Мадай, Иаван, [Елиса,] Фувал, Мешех и Фирас.
Сыны Гомера: Аскеназ, Рифат и Фогарма.
Сыны Иавана: Елиса, Фарсис, Киттим и Доданим.
От сих населились острова народов в землях их, каждый по языку своему, по племенам своим, в народах своих.
Сыны Хама: Хуш, Мицраим, Фут и Ханаан.
Сыны Хуша: Сева, Хавила, Савта, Раама и Савтеха. Сыны Раамы: Шева и Дедан.
Хуш родил также Нимрода; сей начал быть силен на земле;
он был сильный зверолов пред Господом [Богом], потому и говорится: сильный зверолов, как Нимрод, пред Господом [Богом].
Царство его вначале составляли: Вавилон, Эрех, Аккад и Халне в земле Сеннаар.
Из сей земли вышел Ассур и построил Ниневию, Реховоф-ир, Калах
и Ресен между Ниневиею и между Калахом; это город великий.
От Мицраима произошли Лудим, Анамим, Легавим, Нафтухим,
Патрусим, Каслухим, откуда вышли Филистимляне, и Кафторим.
От Ханаана родились: Сидон, первенец его, Хет,
Иевусей, Аморрей, Гергесей,
Евей, Аркей, Синей,
Арвадей, Цемарей и Химафей. Впоследствии племена Ханаанские рассеялись,
и были пределы Хананеев от Сидона к Герару до Газы, отсюда к Содому, Гоморре, Адме и Цевоиму до Лаши.
Это сыны Хамовы, по племенам их, по языкам их, в землях их, в народах их.
Были дети и у Сима, отца всех сынов Еверовых, старшего брата Иафетова.
Сыны Сима: Елам, Ассур, Арфаксад, Луд, Арам [и Каинан].
Сыны Арама: Уц, Хул, Гефер и Маш.
Арфаксад родил [Каинана, Каинан родил] Салу, Сала родил Евера.
У Евера родились два сына; имя одному: Фалек, потому что во дни его земля разделена; имя брату его: Иоктан.
Иоктан родил Алмодада, Шалефа, Хацармавефа, Иераха,
Гадорама, Узала, Диклу,
Овала, Авимаила, Шеву,
Офира, Хавилу и Иовава. Все эти сыновья Иоктана.
Поселения их были от Меши до Сефара, горы восточной.
Это сыновья Симовы по племенам их, по языкам их, в землях их, по народам их.
Вот племена сынов Ноевых, по родословию их, в народах их. От них распространились народы на земле после потопа.
Итальянский (La Bibbia)
Questa è la discendenza dei figli di Noè: Sem, Cam e Iafet, ai quali nacquero figli dopo il diluvio.
I figli di Iafet: Gomer, Magog, Madai, Iavan, Tubal, Mesech e Tiras.
I figli di Gomer: Askenaz, Rifat e Togarma.
I figli di Iavan: Elisa, Tarsis, quelli di Cipro e quelli di Rodi.
Da costoro derivarono le nazioni disperse per le isole nei loro territori, ciascuno secondo la propria lingua e secondo le loro famiglie, nelle loro nazioni.
I figli di Cam: Etiopia, Egitto, Put e Canaan.
I figli di Etiopia: Seba, Avìla, Sabta, Raama e Sàbteca.
Ora Etiopia generò Nimrod: costui cominciò a essere potente sulla terra.
Egli era valente nella caccia davanti al Signore, perciò si dice: «Come Nimrod, valente cacciatore davanti al Signore».
Ĺinizio del suo regno fu Babele, Uruch, Accad e Calne, nel paese di Sennaar.
Da quella terra si portò ad Assur e costruì Ninive, Recobot-Ir e Càlach
e Resen tra Ninive e Càlach; quella è la grande città.
Egitto generò quelli di Lud, Anam, Laab, Naftuch,
Patros, Casluch e Caftor, da dove uscirono i Filistei.
Canaan generò Sidone, suo primogenito, e Chet
e il Gebuseo, ĺAmorreo, il Gergeseo,
ĺEveo, ĺArchita e il Sineo,
ĺArvadita, il Semarita e ĺAmatita. In seguito si dispersero le famiglie dei Cananei.
Il confine dei Cananei andava da Sidone in direzione di Gerar fino a Gaza, poi in direzione di Sòdoma, Gomorra, Adma e Zeboim, fino a Lesa.
Questi furono i figli di Cam secondo le loro famiglie e le loro lingue, nei loro territori e nei loro popoli.
Anche a Sem, padre di tutti i figli di Eber, fratello maggiore di Jafet, nacque una discendenza.
I figli di Sem: Elam, Assur, Arpacsad, Lud e Aram.
I figli di Aram: Uz, Cul, Gheter e Mas.
Arpacsad generò Selach e Selach generò Eber.
A Eber nacquero due figli: uno si chiamò Peleg, perché ai suoi tempi fu divisa la terra, e il fratello si chiamò Joktan.
Joktan generò Almodad, Selef, Ascarmavet, Jerach,
Adòcam, Uzal, Dikla,
Obal, Abimaèl, Saba,
Ofir, Avìla e Ibab. Tutti questi furono i figli di Joktan;
la loro sede era sulle montagne delĺoriente, da Mesa in direzione di Sefar.
Questi furono i figli di Sem secondo le loro famiglie e le loro lingue, territori, secondo i loro popoli.
Queste furono le famiglie dei figli di Noè secondo le loro generazioni, nei loro popoli. Da costoro si dispersero le nazioni sulla terra dopo il diluvio.
ეს არის ნოეს ძეთა მოდგმა - სემის, ქამისა და იაფეთისა. შეეძინათ მათ შვილები წარღვნის შემდეგ.
იაფეთის ძენი: გომერი, მაგოგი, მადაი, იავანი, თუბალი, მეშექი და თირასი.
გომერის ძენი: აშქენაზი, რიფათი და თოგარმა.
იავანის ძენი: ელიშა, თარშიში, ქითიმი. და დოდანიმი.
ამათგან განიფანტნენ ზღვისპირა ხალხები თავ-თავის ქვეყნებში, თითოეული თავისი ენის მიხედვით, თავისი ტომის მიხედვით, თავ-თავის ხალხში.
ქამის ძენი: ქუში, მიცრაიმი, ფუტი და ქანაანი.
ქუშის ძენი: სება, ხავილა, საბთა, რამა და საბექთა. რამას ძენი: შება და დადანი.
ქუშმა შვა ნებროთი. ამან დაიწყო ძალის გამოჩენა ქვეყანაზე.
ძლიერი მონადირე იყო უფლის წინაშე; ამიტომაც თქმულა, ნებროთივით ბუმბერაზი არისო უფლის წინაშე.
მისი სამეფოს რჩეული ქალაქები იყო ბაბილონი, ერექი, აქადი და ქალნე, შინყარის ქვეყანაში.
ამ ქვეყნიდან გამოვიდა აშური და ააშენა ნინევე, რეხობოთ-ქალაქი, ქალახი
და რესენი ნინევესა და ქალახს შორის, დიდი ქალაქი.
მიცრაიმმა შვა ლუდიმი, ყანამიმი, ლეჰაბიმი, ნაფთუხიმი,
ფეთრუსიმი და ქასლუხიმი, რომელთაგან ფილისტიმელნი და ქაფთორელნი გამოვიდნენ.
ქანაანმა შვა სიდონი, თავისი პირმშო, და ხეთი,
იებუსეველნი, ამორეველნი, გირგაშელები,
ჰიველნი, ყარკელნი, სინელნი,
არვადელნი, ცემარელნი და ხამათელნი. მერე გაიფანტნენ ქანაანელთა ტომები.
ქანაანელთა საზღვარი იდო სიდონიდან გერარის მიმართულებით ღაზამდე; სოდომ-გომორის, ადმას და ციბოიმის მიმართულებით ლაშაყამდე.
ესენი არიან ქამის ძენი თავ-თავისი ტომის მიხედვით, თავ-თავისი ენის მიხედვით, თავ-თავის ქვეყანაში, თავ-თავის ხალხში.
შეეძინა შვილები სემსაც, ყებერის ძეთა მამას, იაფეთის უფროს ძმას.
სემის ძენი: ელამი, აშური, არფაქშადი, ლუდი და არამი.
არამის ძენი: ყუცი, ხული და მაში.
არფაქშადმა შვა შალახი, შალახმა შვა ყებერი.
ყებერს შეეძინა ორი ძე; ერთს ერქვა ფელეგი, რადგან მის დროს გაიყო ქვეყანა. მის ძმას ერქვა იაკტანი.
იაკტანმა შვა ალმოდადი, შალეფი, ხაცარ-მანეთი, იარახი,
ჰადორამი, უზალი, დიკლა,
ყობალი, აბიმაელი, შება,
ოფირი, ხავილა, იობაბი. ესენი ყველა იაკტანის ძენი არიან.
მათი სამკვიდრებელი ვრცელდებოდა მეშადან სეფარის მიმართულებით აღმოსავლეთის მთამდე.
ესენი არიან სემის ძენი თავ-თავისი ტომის მიხედვით, თავ-თავისი ენის მიხედვით, თავ-თავის ქვეყანაში, თავ-თავის ხალხში.
ეს არის ნოეს ძეთა შთამომავლობა თავ-თავისი მოდგმის მიხედვით, თავ-თავის ხალხში. მათგან განშტოვდნენ ხალხები ქვეყანაზე წარღვნის შემდეგ.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки