Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Бытия

 
 • И бѣ́ вся́ земля́ устнѣ́ еди́нѣ, и гла́съ еди́нъ всѣ́мъ.
 • И бы́сть внегда́ по­ити́ и́мъ от­ восто́къ, обрѣто́ша по́ле въ земли́ Сен­наа́рстѣй и всели́шася та́мо.
 • И рече́ человѣ́къ бли́жнему сво­ему́: прiиди́те, сотвори́мъ пли́нѳы и испече́мъ и́хъ огне́мъ. И бы́сть и́мъ пли́нѳа въ ка́мень, и бре́нiе вмѣ́сто мѣ́ла.
 • И реко́ша: прiиди́те, сози́ждемъ себѣ́ гра́дъ и сто́лпъ, его́же ве́рхъ бу́детъ да́же до небесе́: и сотвори́мъ себѣ́ и́мя, пре́жде не́же разсѣ́ятися на́мъ по лицу́ всея́ земли́.
 • И сни́де Госпо́дь ви́дѣти гра́дъ и сто́лпъ, его́же созида́ша сы́нове человѣ́честiи.
 • И рече́ Госпо́дь: се́, ро́дъ еди́нъ, и устнѣ́ еди́нѣ всѣ́хъ, и сiе́ нача́ша твори́ти: и ны́нѣ не оскудѣ́ютъ от­ ни́хъ вся́, ели́ка а́ще восхотя́тъ твори́ти.
 • Прiиди́те, и соше́дше смѣси́мъ та́мо язы́къ и́хъ, да не услы́шатъ кі́йждо гла́са бли́жняго [сво­его́].
 • И разсѣ́я и́хъ от­ту́ду Госпо́дь по лицу́ всея́ земли́: и преста́ша зи́ждуще гра́дъ и сто́лпъ.
 • Сего́ ра́ди нарече́ся и́мя его́ смѣше́нiе, я́ко та́мо смѣси́ Госпо́дь устна́ всея́ земли́, и от­ту́ду разсѣ́я и́хъ Госпо́дь по лицу́ всея́ земли́.
 • И сiя́ бытiя́ Си́мова: и бя́ше си́мъ сы́нъ ста́ лѣ́тъ, егда́ роди́ Арфакса́да, во второ́е лѣ́то по пото́пѣ:
 • и поживе́ си́мъ, повнегда́ роди́ти ему́ Арфакса́да, лѣ́тъ пя́ть со́тъ и роди́ сы́ны и дще́ри: и у́мре.
 • И поживе́ Арфакса́дъ лѣ́тъ сто́ три́десять пя́ть и роди́ Каина́на:
 • и поживе́ Арфакса́дъ, повнегда́ роди́ти ему́ Каина́на, лѣ́тъ три́ста три́десять и роди́ сы́ны и дще́ри: и у́мре. И поживе́ Каина́нъ лѣ́тъ сто́ три́десять и роди́ Салу́: и поживе́ Каина́нъ, повнегда́ роди́ти ему́ Салу́, лѣ́тъ три́ста три́десять и роди́ сы́ны и дще́ри: и у́мре.
 • И поживе́ Сала́ лѣ́тъ сто́ три́десять и роди́ Еве́ра:
 • и поживе́ Сала́, повнегда́ роди́ти ему́ Еве́ра, лѣ́тъ три́ста три́десять и роди́ сы́ны и дще́ри: и у́мре.
 • И поживе́ Еве́ръ лѣ́тъ сто́ три́десять четы́ри и роди́ Фале́ка:
 • и поживе́ Еве́ръ, повнегда́ роди́ти ему́ Фале́ка, лѣ́тъ три́ста се́дмьдесятъ и роди́ сы́ны и дще́ри: и у́мре.
 • И поживе́ Фале́къ лѣ́тъ сто́ три́десять и роди́ Рага́ва:
 • и поживе́ Фале́къ, повнегда́ роди́ти ему́ Рага́ва, лѣ́тъ двѣ́стѣ де́вять и роди́ сы́ны и дще́ри: и у́мре.
 • И поживе́ Рага́въ лѣ́тъ сто́ три́десять два́ и роди́ Серу́ха:
 • и поживе́ Рага́въ, повнегда́ роди́ти ему́ Серу́ха, лѣ́тъ двѣ́стѣ се́дмь и роди́ сы́ны и дще́ри: и у́мре.
 • И поживе́ Серу́хъ лѣ́тъ сто́ три́десять и роди́ Нахо́ра:
 • и поживе́ Серу́хъ, повнегда́ роди́ти ему́ Нахо́ра, лѣ́тъ двѣ́стѣ и роди́ сы́ны и дще́ри: и у́мре.
 • И поживе́ Нахо́ръ лѣ́тъ се́дмьдесятъ де́вять и роди́ Ѳа́рру:
 • и поживе́ Нахо́ръ, повнегда́ роди́ти ему́ Ѳа́рру, лѣ́тъ сто́ два́десять де́вять и роди́ сы́ны и дще́ри: и у́мре.
 • И поживе́ Ѳа́рра лѣ́тъ се́дмьдесятъ и роди́ Авра́ма и Нахо́ра и Арра́на.
 • Сiя́ же бытiя́ Ѳа́рры: Ѳа́рра роди́ Авра́ма и Нахо́ра и Арра́на. Арра́нъ же роди́ Ло́та:
 • и у́мре Арра́нъ предъ Ѳа́ррою отце́мъ сво­и́мъ въ земли́, въ не́йже роди́ся, въ странѣ́ Халде́йстѣй.
 • И поя́ста Авра́мъ и Нахо́ръ себѣ́ жены́: и и́мя женѣ́ Авра́мли Са́ра, и и́мя женѣ́ Нахо́ровѣ Ме́льха, дщи́ Арра́ня: се́й е́сть оте́цъ Ме́льхинъ и оте́цъ Е́схинъ.
 • Бя́ше же Са́ра непло́ды и не ражда́­ше дѣте́й.
 • И поя́тъ Ѳа́рра Авра́ма сы́на сво­его́ и Ло́та сы́на Арра́ня, сы́на сы́на сво­его́, и Са́ру сноху́ свою́, жену́ Авра́ма сы́на сво­его́: и изведе́ я́ изъ земли́ Халде́йскiя ити́ на зе́млю Ханаа́нску: и прiидо́ша да́же до Харра́на и всели́шася та́мо.
 • Бы́ша же вси́ дні́е Ѳа́ррины въ земли́ Харра́ни лѣ́тъ двѣ́стѣ пя́ть: и у́мре Ѳа́рра въ Харра́нѣ.
 • 那 时 , 天 下 人 的 口 音 , 言 语 , 都 是 一 样 。
 • 他 们 往 东 边 迁 移 的 时 候 , 在 示 拿 地 遇 见 一 片 平 原 , 就 住 在 那 里 。
 • 他 们 彼 此 商 量 说 , 来 吧 , 我 们 要 作 砖 , 把 砖 烧 透 了 。 他 们 就 拿 砖 当 石 头 , 又 拿 石 漆 当 灰 泥 。
 • 他 们 说 , 来 吧 , 我 们 要 建 造 一 座 城 和 一 座 塔 , 塔 顶 通 天 , 为 要 传 扬 我 们 的 名 , 免 得 我 们 分 散 在 全 地 上 。
 • 耶 和 华 降 临 , 要 看 看 世 人 所 建 造 的 城 和 塔 。
 • 耶 和 华 说 , 看 哪 , 他 们 成 为 一 样 的 人 民 , 都 是 一 样 的 言 语 , 如 今 既 作 起 这 事 来 , 以 后 他 们 所 要 作 的 事 就 没 有 不 成 就 的 了 。
 • 我 们 下 去 , 在 那 里 变 乱 他 们 的 口 音 , 使 他 们 的 言 语 彼 此 不 通 。
 • 于 是 , 耶 和 华 使 他 们 从 那 里 分 散 在 全 地 上 。 他 们 就 停 工 , 不 造 那 城 了 。
 • 因 为 耶 和 华 在 那 里 变 乱 天 下 人 的 言 语 , 使 众 人 分 散 在 全 地 上 , 所 以 那 城 名 叫 巴 别 ( 就 是 变 乱 的 意 思 ) 。
 • 闪 的 后 代 记 在 下 面 。 洪 水 以 后 二 年 , 闪 一 百 岁 生 了 亚 法 撒 。
 • 闪 生 亚 法 撒 之 后 , 又 活 了 五 百 年 , 并 且 生 儿 养 女 。
 • 亚 法 撒 活 到 三 十 五 岁 , 生 了 沙 拉 。
 • 亚 法 撒 生 沙 拉 之 后 , 又 活 了 四 百 零 三 年 , 并 且 生 儿 养 女 。
 • 沙 拉 活 到 三 十 岁 , 生 了 希 伯 。
 • 沙 拉 生 希 伯 之 后 又 活 了 四 百 零 三 年 , 并 且 生 儿 养 女 。
 • 希 伯 活 到 三 十 四 岁 , 生 了 法 勒 。
 • 希 伯 生 法 勒 之 后 , 又 活 了 四 百 三 十 年 , 并 且 生 儿 养 女 。
 • 法 勒 活 到 三 十 岁 , 生 了 拉 吴 。
 • 法 勒 生 拉 吴 之 后 , 又 活 了 二 百 零 九 年 , 并 且 生 儿 养 女 。
 • 拉 吴 活 到 三 十 二 岁 , 生 了 西 鹿 。
 • 拉 吴 生 西 鹿 之 后 , 又 活 了 二 百 零 七 年 , 并 且 生 儿 养 女 。
 • 西 鹿 活 到 三 十 岁 , 生 了 拿 鹤 。
 • 西 鹿 生 拿 鹤 之 后 , 又 活 了 二 百 年 , 并 且 生 儿 养 女 。
 • 拿 鹤 活 到 二 十 九 岁 , 生 了 他 拉 。
 • 拿 鹤 生 他 拉 之 后 , 又 活 了 一 百 一 十 九 年 , 并 且 生 儿 养 女 。
 • 他 拉 活 到 七 十 岁 , 生 了 亚 伯 兰 , 拿 鹤 , 哈 兰 。
 • 他 拉 的 后 代 , 记 在 下 面 , 他 拉 生 亚 伯 兰 , 拿 鹤 , 哈 兰 。 哈 兰 生 罗 得 。
 • 哈 兰 死 在 他 的 本 地 迦 勒 底 的 吾 珥 , 在 他 父 亲 他 拉 之 先 。
 • 亚 伯 兰 , 拿 鹤 各 娶 了 妻 。 亚 伯 兰 的 妻 子 名 叫 撒 莱 。 拿 鹤 的 妻 子 名 叫 密 迦 , 是 哈 兰 的 女 儿 。 哈 兰 是 密 迦 和 亦 迦 的 父 亲 。
 • 撒 莱 不 生 育 , 没 有 孩 子 。
 • 他 拉 带 着 他 儿 子 , 亚 伯 兰 和 他 孙 子 , 哈 兰 的 儿 子 罗 得 , 并 他 儿 妇 亚 伯 兰 的 妻 子 撒 莱 , 出 了 迦 勒 底 的 吾 珥 , 要 往 迦 南 地 去 。 他 们 走 到 哈 兰 , 就 住 在 那 里 。
 • 他 拉 共 活 了 二 百 零 五 岁 , 就 死 在 哈 兰 。