Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Бытия

 
 • По глаго́лѣхъ же си́хъ, бы́сть сло́во Госпо́дне ко Авра́му въ видѣ́нiи но́щiю, глаго́ля: не бо́йся, Авра́ме: а́зъ защища́ю тя́, мзда́ твоя́ мно́га бу́детъ зѣло́.
 • Глаго́ла же Авра́мъ: Влады́ко Го́споди, что́ ми да́си? а́зъ же от­пуща́юся безча́денъ: сы́нъ же Масе́къ домоча́дицы мо­ея́, се́й Дама́скъ Елiе́зеръ.
 • И рече́ Авра́мъ: поне́же мнѣ́ не да́лъ еси́ сѣ́мене, домоча́децъ же мо́й наслѣ́дникъ мо́й бу́детъ.
 • И а́бiе гла́съ Госпо́день бы́сть къ нему́, глаго́лющiй: не бу́детъ се́й наслѣ́дникъ тво́й, но и́же изы́детъ изъ тебе́, то́й бу́детъ наслѣ́дникъ тебѣ́.
 • Изведе́ же его́ во́нъ и рече́ ему́: воз­зри́ на не́бо и изочти́ звѣ́зды, а́ще воз­мо́жеши исчести́ я́. И рече́: та́ко бу́детъ сѣ́мя твое́.
 • И вѣ́рова Авра́мъ Бо́гу, и вмѣни́ся ему́ въ пра́вду.
 • Рече́ же къ нему́: А́зъ [е́смь] Бо́гъ изведы́й тя́ от­ страны́ Халде́йскiя, я́ко да́ти тебѣ́ зе́млю сiю́ наслѣ́д­ст­вовати.
 • И рече́: Влады́ко Го́споди, по чесому́ уразумѣ́ю, я́ко наслѣ́дити ю́ и́мамъ?
 • Рече́ же къ нему́: воз­ми́ Мнѣ́ ю́ницу трилѣ́тну и ко́зу трилѣ́тну и овна́ трилѣ́тна, и го́рлицу и го́лубя.
 • Взя́ же о́нъ вся́ сiя́ и раздѣли́ я́ на по́лы, и положи́ я́ противоли́чна еди́на ко друго́му: пти́цъ же не раздѣли́.
 • Слетѣ́ша же пти́цы на тѣлеса́ расте́саная и́хъ: и сѣ́де бли́зу и́хъ Авра́мъ.
 • Заходя́щу же со́лнцу, у́жасъ нападе́ на Авра́ма, и се́, стра́хъ те́менъ ве́лiй нападе́ на́нь.
 • И рече́но бы́сть ко Авра́му: вѣ́дый увѣ́си, я́ко пресе́лно бу́детъ сѣ́мя твое́ въ земли́ не сво­е́й, и порабо́тятъ я́, и озло́бятъ я́, и смиря́тъ я́ лѣ́тъ четы́риста:
 • язы́ку же, ему́же порабо́таютъ, сужду́ а́зъ: по си́хъ же изы́дутъ сѣ́мо со имѣ́нiемъ мно́гимъ:
 • ты́ же отъи́деши ко отце́мъ тво­и́мъ въ ми́рѣ, препита́нъ въ ста́рости до́брѣй:
 • въ четве́ртѣмъ же ро́дѣ воз­вратя́т­ся сѣ́мо: не бо́ испо́лнишася грѣси́ Аморре́овъ до ны́нѣ.
 • Егда́ же бы́сть со́лнце на за́падѣ, пла́мень бы́сть: и се́, пе́щь дымя́щися, и свѣщы́ о́гнен­ны, я́же про­идо́ша между́ растеса́нiи си́ми.
 • Въ де́нь то́й завѣща́ Госпо́дь Авра́му завѣ́тъ, глаго́ля: сѣ́мени тво­ему́ да́мъ зе́млю сiю́ от­ рѣки́ Еги́петскiя да́же до рѣки́ вели́кiя Евфра́та:
 • Кене́овъ и Кенезе́овъ и Кедмоне́овъ,
 • и Хетте́овъ и Ферезе́овъ и Рафаи́новъ,
 • и Аморре́овъ и Ханане́овъ, и Еве́овъ и Гергесе́овъ и Иевусе́овъ.
 • После сих происшествий было слово Господа к Авраму в видении [ночью], и сказано: не бойся, Аврам; Я твой щит; награда твоя [будет] весьма велика.
 • Аврам сказал: Владыка Господи! что Ты дашь мне? я остаюсь бездетным; распорядитель в доме моем этот Елиезер из Дамаска.
 • И сказал Аврам: вот, Ты не дал мне потомства, и вот, домочадец мой наследник мой.
 • И было слово Господа к нему, и сказано: не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресл твоих, будет твоим наследником.
 • И вывел его вон и сказал [ему]: посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их. И сказал ему: столько будет у тебя потомков.
 • Аврам поверил Господу, и Он вменил ему это в праведность.
 • И сказал ему: Я Господь, Который вывел тебя из Ура Халдейского, чтобы дать тебе землю сию во владение.
 • Он сказал: Владыка Господи! по чему мне узнать, что я буду владеть ею?
 • Господь сказал ему: возьми Мне трехлетнюю телицу, трехлетнюю козу, трехлетнего овна, горлицу и молодого голубя.
 • Он взял всех их, рассек их пополам и положил одну часть против другой; только птиц не рассек.
 • И налетели на трупы хищные птицы; но Аврам отгонял их.
 • При захождении солнца крепкий сон напал на Аврама, и вот, напал на него ужас и мрак великий.
 • И сказал Господь Авраму: знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их четыреста лет,
 • но Я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении; после сего они выйдут [сюда] с большим имуществом,
 • а ты отойдешь к отцам твоим в мире и будешь погребен в старости доброй;
 • в четвертом роде возвратятся они сюда: ибо мера беззаконий Аморреев доселе еще не наполнилась.
 • Когда зашло солнце и наступила тьма, вот, дым как бы из печи и пламя огня прошли между рассеченными животными.
 • В этот день заключил Господь завет с Аврамом, сказав: потомству твоему даю Я землю сию, от реки Египетской до великой реки, реки Евфрата:
 • Кенеев, Кенезеев, Кедмонеев,
 • Хеттеев, Ферезеев, Рефаимов,
 • Аморреев, Хананеев, [Евеев,] Гергесеев и Иевусеев.
 • По глаго́лѣхъ же си́хъ, бы́сть сло́во гдⷭ҇не ко а҆вра́мꙋ въ видѣ́нїи но́щїю, гл҃ѧ: не бо́йсѧ, а҆вра́ме: а҆́зъ защища́ю тѧ̀, мзда̀ твоѧ̀ мно́га бꙋ́детъ ѕѣлѡ̀.
 • Глаго́ла же а҆вра́мъ: влⷣко гдⷭ҇и, что́ ми да́си; а҆́зъ же ѿпꙋща́юсѧ безча́денъ: сы́нъ же масе́къ домоча́дицы моеѧ̀, се́й дама́скъ є҆лїе́зеръ.
 • И҆ речѐ а҆вра́мъ: поне́же мнѣ̀ не да́лъ є҆сѝ сѣ́мене, домоча́децъ же мо́й наслѣ́дникъ мо́й бꙋ́детъ.
 • И҆ а҆́бїе гла́съ гдⷭ҇ень бы́сть къ немꙋ̀, гл҃ющїй: не бꙋ́детъ се́й наслѣ́дникъ тво́й, но и҆́же и҆зы́детъ и҆з̾ тебє̀, то́й бꙋ́детъ наслѣ́дникъ тебѣ̀.
 • И҆зведе́ же є҆го̀ во́нъ и҆ речѐ є҆мꙋ̀: воззрѝ на не́бо и҆ и҆зочтѝ ѕвѣ́зды, а҆́ще возмо́жеши и҆счестѝ ѧ҆̀. И҆ речѐ: та́кѡ бꙋ́детъ сѣ́мѧ твоѐ.
 • И҆ вѣ́рова а҆вра́мъ бг҃ꙋ, и҆ вмѣни́сѧ є҆мꙋ̀ въ пра́вдꙋ.
 • Рече́ же къ немꙋ̀: а҆́зъ (є҆́смь) бг҃ъ и҆зведы́й тѧ̀ ѿ страны̀ халде́йскїѧ, ꙗ҆́кѡ да́ти тебѣ̀ зе́млю сїю̀ наслѣ́дствовати.
 • И҆ речѐ: влⷣко гдⷭ҇и, по чесомꙋ̀ ᲂу҆разꙋмѣ́ю, ꙗ҆́кѡ наслѣ́дити ю҆̀ и҆́мамъ;
 • Рече́ же къ немꙋ̀: возмѝ мнѣ̀ ю҆́ницꙋ трилѣ́тнꙋ и҆ ко́зꙋ трилѣ́тнꙋ и҆ ѻ҆вна̀ трилѣ́тна, и҆ го́рлицꙋ и҆ го́лꙋбѧ.
 • Взѧ́ же ѻ҆́нъ всѧ̑ сїѧ̑ и҆ раздѣлѝ ѧ҆̀ на по́лы, и҆ положѝ ѧ҆̀ противоли̑чна є҆ди́на ко дрꙋго́мꙋ: пти́цъ же не раздѣлѝ.
 • Слетѣ́ша же пти̑цы на тѣлеса̀ растє́санаѧ и҆́хъ: и҆ сѣ́де бли́зꙋ и҆́хъ а҆вра́мъ.
 • Заходѧ́щꙋ же со́лнцꙋ, ᲂу҆́жасъ нападѐ на а҆вра́ма, и҆ сѐ, стра́хъ те́менъ ве́лїй нападѐ на́нь.
 • И҆ рече́но бы́сть ко а҆вра́мꙋ: вѣ́дый ᲂу҆вѣ́си, ꙗ҆́кѡ пресе́льно бꙋ́детъ сѣ́мѧ твоѐ въ землѝ не свое́й, и҆ порабо́тѧтъ ѧ҆̀, и҆ ѡ҆ѕло́бѧтъ ѧ҆̀, и҆ смирѧ́тъ ѧ҆̀ лѣ́тъ четы́риста:
 • ꙗ҆зы́кꙋ же, є҆мꙋ́же порабо́таютъ, сꙋждꙋ̀ а҆́зъ: по си́хъ же и҆зы́дꙋтъ сѣ́мѡ со и҆мѣ́нїемъ мно́гимъ:
 • ты́ же ѿи́деши ко ѻ҆тцє́мъ твои̑мъ въ ми́рѣ, препита́нъ въ ста́рости до́брѣй:
 • въ четве́ртѣмъ же ро́дѣ возвратѧ́тсѧ сѣ́мѡ: не бо̀ и҆спо́лнишасѧ грѣсѝ а҆морре́ѡвъ до нн҃ѣ.
 • Є҆гда́ же бы́сть со́лнце на за́падѣ, пла́мень бы́сть: и҆ сѐ, пе́щь дымѧ́щисѧ, и҆ свѣщы̀ ѻ҆́гнєнны, ꙗ҆̀же проидо́ша междꙋ̀ растеса̑нїи си́ми.
 • Въ де́нь то́й завѣща̀ гдⷭ҇ь а҆вра́мꙋ завѣ́тъ, гл҃ѧ: сѣ́мени твоемꙋ̀ да́мъ зе́млю сїю̀ ѿ рѣкѝ є҆гѵ́петскїѧ да́же до рѣкѝ вели́кїѧ є҆ѵфра́та:
 • кене́ѡвъ и҆ кенезе́ѡвъ и҆ кедмѡне́ѡвъ,
 • и҆ хетте́ѡвъ и҆ ферезе́ѡвъ и҆ рафаі́нѡвъ,
 • и҆ а҆морре́ѡвъ и҆ ханане́ѡвъ, и҆ є҆ѵе́ѡвъ и҆ гергесе́ѡвъ и҆ і҆евꙋсе́ѡвъ.