Книга Бытия, 27:1-41

 
 • Бhсть же, повнегдA состарётисz їсаaкови, и3 при­тупи1шасz џчи є3гw2 є4же ви1дэти: и3 при­звA и3сavа сhна сво­его2 старёйшаго, и3 речE є3мY: сhне м0й. И# речE: сE, а4зъ.
 • И# речE їсаaкъ: сE, состарёхсz, и3 не вёмъ днE скончaніz мо­егw2:
 • н­н7э u5бо воз­ми2 nрyдіе твоE, тyлъ же и3 лyкъ, и3 и3зhди на п0ле, и3 ўлови1 ми л0въ:
 • и3 сотвори1 ми снBди, ћкоже люблю2 а4зъ: и3 при­неси1 ми, да ћмъ, ћкw да бlгослови1тъ тS душA моS, прeжде дaже не ўмрY.
 • Ревeкка же слhша глаг0люща їсаaка ко и3сavу сhну сво­емY. И#зhде же и3сavъ на п0ле ўлови1ти л0въ nтцY сво­емY.
 • Ревeкка же речE ко їaкwву сhну сво­емY мeншему: сE, а4зъ слhшахъ nтцA тво­его2 бесёду­ю­ща ко и3сavу брaту тво­емY, глаг0люща:
 • при­неси1 ми л0въ, и3 сотвори1 ми снBди, да kдhй бlгословлю1 тz пред8 гDемъ, прeжде нeже ўмрeти ми2:
 • н­н7э u5бо, сhне м0й, послyшай менE, ћкоже а4зъ заповёдаю ти2:
 • и3 шeдъ во џвцы, по­ими2 мнЁ t­тyду двA кHзлища м‰гка и3 дwбрA, и3 сотворю2 | снBди nтцY тво­емY, ћкоже лю1битъ:
 • и3 внесeши nтцY тво­емY, и3 бyдетъ ћсти, ћкw да бlгослови1тъ тS nтeцъ тв0й, прeжде дaже не ќмретъ.
 • Речe же їaкwвъ къ ревeкцэ мaтери сво­eй: и3сavъ брaтъ м0й є4сть мyжъ космaтъ, а4зъ же мyжъ глaдкій:
 • да не кaкw њсsжетъ мS nтeцъ м0й, и3 бyду пред8 ни1мъ ћкw презирazй, и3 наведY на себE клsтву, ґ не бlгословeніе.
 • Речe же є3мY мaти: на мнЁ клsтва твоS, чaдо: т0чію послyшай глaса мо­егw2, и3 шeдъ при­неси1 ми.
 • Шeдъ же взS и3 при­несE мaтери, и3 сотвори2 мaти є3гw2 снBди, ћкоже люблsше nтeцъ є3гw2.
 • И# взeмши ревeкка nдeжду и3сavа сhна сво­егw2 старёйшагw д0брую, ћже бhсть ў неS въ домY, њблечE џною їaкwва сhна сво­его2 мeншаго,
 • и3 к0жицами козлsчими њбложи2 мы6шцы є3гw2, и3 наг0е вhи є3гw2:
 • и3 дадE снBди и3 хлёбы, ±же сотвори2, въ рyцэ їaкwву сhну сво­емY.
 • И# внесE nтцY сво­емY и3 речE: џтче. Џнъ же речE: сE, а4зъ: кто2 є3си2 ты2, чaдо;
 • И# речE їaкwвъ nтцY: а4зъ и3сavъ пeрвенецъ тв0й, сотвори1хъ, ћкоже рeклъ ми2 є3си2: востaвъ сsди и3 ћждь t­ л0ва мо­егw2, ћкw да бlгослови1тъ мS душA твоS.
 • Речe же їсаaкъ сhну сво­емY: что2 сіE, є4же ск0рw њбрёлъ є3си2, q чaдо; Џнъ же речE: є4же дадE гDь бг7ъ тв0й предо мн0ю.
 • Речe же їсаaкъ їaкwву: при­бли1жисz ко мнЁ, и3 њсzжy тz, чaдо, а4ще ты2 є3си2 сhнъ м0й и3сavъ, и3ли2 ни2.
 • Прибли1жисz же їaкwвъ ко їсаaку nтцY сво­емY, и3 њсzзA є3го2 и3 речE: глaсъ ќбw глaсъ їaкwвль, рyцэ же рyцэ и3сavwвэ.
 • И# не познA є3гw2: бёстэ бо рyцэ є3гw2, ћкw рyцэ и3сavа брaта є3гw2 косм†тэ. И# бlгослови2 є3го2
 • и3 речE: тh ли є3си2 сhнъ м0й и3сavъ; Џнъ же речE: а4зъ.
 • И# речE: при­неси1 ми, и3 ћмъ t­ л0ва тво­егw2, чaдо, да бlгослови1тъ тS душA моS. И# при­несE є3мY, и3 kдE, и3 при­несE є3мY віно2, и3 пи2.
 • И# речE є3мY їсаaкъ nтeцъ є3гw2: при­бли1жисz ко мнЁ и3 њблобызaй мS, чaдо.
 • И# при­бли1живсz лобызA є3го2: и3 њбонS воню2 ри1зъ є3гw2, и3 бlгослови2 є3го2 и3 речE: сE, вонS сhна мо­егw2, ћкw вонS ни1вы и3сп0лнены, ю4же блгcви2 гDь:
 • и3 да дaстъ тебЁ бг7ъ t­ росы2 небeсныz и3 t­ тyка земли2, и3 мн0же­с­т­во пшени1цы и3 вінA:
 • и3 да пораб0таютъ тебЁ kзhцы, и3 да покл0нzт­сz тебЁ кн‰зи, и3 бyди господи1нъ брaту тво­емY, и3 покл0нzт­сz тебЁ сhнове nтцA тво­егw2: проклинazй тS пр0клzтъ, бlгословлszй же тS бlгословeнъ.
 • И# бhсть по є4же престaти їсаaку бlгословлsющу їaкwва сhна сво­его2: и3 бhсть є3гдA и3зhде їaкwвъ t­ лицA їсаaка nтцA сво­егw2, и3 и3сavъ брaтъ є3гw2 пріи1де съ лови1твы.
 • Сотвори1 же и3 т0й снBди и3 при­несE nтцY сво­емY, и3 речE nтцY: да востaнетъ nтeцъ м0й, и3 да ћстъ t­ л0ва сhна сво­егw2, ћкw да бlгослови1тъ мS душA твоS.
 • И# речE є3мY їсаaкъ nтeцъ є3гw2: кто2 є3си2 ты2; Џнъ же речE: а4зъ є4смь сhнъ тв0й пeрвенецъ и3сavъ.
 • Ўжасeсz же їсаaкъ ќжасомъ вeліимъ ѕэлw2 и3 речE: кто2 u5бо ўлови1вый мнЁ л0въ и3 при­несhй ми2; и3 kд0хъ t­ всёхъ, прeжде нeже пріити2 тебЁ, и3 бlгослови1хъ є3го2, и3 бlгословeнъ бyдетъ.
 • Бhсть же є3гдA ўслhша и3сavъ глаг0лы nтцA сво­егw2 їсаaка, возопи2 глaсомъ вeліимъ и3 г0рькимъ ѕэлw2, и3 речE: бlгослови2 ќбw и3 менE, џтче.
 • Речe же є3мY: при­шeдъ брaтъ тв0й съ лeстію, взS бlгословeніе твоE.
 • И# речE [и3сavъ]: прaведнw наречeсz и4мz є3мY їaкwвъ: запs бо мS сE ўжE втори1цею, и3 пeрвен­ство моE взS, и3 н­н7э взS бlгословeніе моE. И# речE и3сavъ nтцY сво­емY: не њстaвилъ ли є3си2 [и3] мнЁ бlгословeніz, џтче;
 • Tвэщaвъ же їсаaкъ, речE и3сavу: а4ще господи1на є3го2 сотвори1хъ тебЁ, и3 всю2 брaтію є3гw2 сотвори1хъ рабы6 є3мY, пшени1цею и3 він0мъ ўтверди1хъ є3го2: тебё же что2 сотворю2, чaдо;
 • Речe же и3сavъ ко nтцY сво­емY: є3дA є3ди1но є4сть бlгословeніе ў тебє2, џтче; бlгослови2 ќбw и3 менE, џтче. Ўмили1в­шусz же їсаaку, возопи2 глaсомъ вeліимъ и3сavъ и3 восплaкасz.
 • Tвэщaвъ же їсаaкъ nтeцъ є3гw2, речE є3мY: сE, t­ тyка земли2 бyдетъ вселeніе твоE, и3 t­ росы2 небeсныz свhше:
 • и3 мечeмъ тво­и1мъ жи1ти бyдеши, и3 брaту тво­емY пораб0таеши: бyдетъ же [врeмz] є3гдA низложи1ши и3 t­рэши1ши kрeмъ є3гw2 t­ вhи тво­еS.
 • И# враждовa­ше и3сavъ на їaкwва њ бlгословeніи, и4мже бlгослови2 є3го2 nтeцъ є3гw2. Речe же и3сavъ во ўмЁ сво­eмъ: да при­бли1жат­сz днjе плaча nтцA мо­егw2, да бhхъ ўби1лъ їaкwва брaта мо­его2.
 • Возвэщє1на же бhша ревeкцэ словесA и3сavа сhна є3S старёйшагw: и3 послaв­ши при­звA їaкwва сhна сво­его2 ю3нёйшаго и3 речE є3мY: сE, и3сavъ брaтъ тв0й грози1тъ тебЁ ўби1ти тS:
 • н­н7э u5бо, чaдо, послyшай мо­егw2 глaса, и3 востaвъ бэжи2 въ месопотaмію къ лавaну брaту мо­емY въ харрaнъ,
 • и3 поживи2 съ ни1мъ дни6 нBкіz, д0ндеже t­врати1т­сz ћрость и3 гнёвъ брaта тво­егw2 t­ тебє2,
 • и3 забyдетъ ±же є3мY сотвори1лъ є3си2, и3 послaв­ши при­ведY тS t­тyду, да не когдA безчaдна бyду t­ nбо­и1хъ вaсъ въ дeнь є3ди1нъ.
 • Речe же ревeкка ко їсаaку: стужи1хъ си2 жи1знію мо­eю дщeрей рaди сынHвъ хеттeйскихъ: а4ще п0йметъ їaкwвъ женY t­ дщeрей земли2 сеS, то2 вскyю ми2 жи1ти;
 • Когда Исаак состарился и притупилось зрение глаз его, он призвал старшего сына своего Исава и сказал ему: сын мой! Тот сказал ему: вот я.
 • [Исаак] сказал: вот, я состарился; не знаю дня смерти моей;
 • возьми теперь орудия твои, колчан твой и лук твой, пойди в поле, и налови мне дичи,
 • и приготовь мне кушанье, какое я люблю, и принеси мне есть, чтобы благословила тебя душа моя, прежде нежели я умру.
 • Ревекка слышала, когда Исаак говорил сыну своему Исаву. И пошел Исав в поле достать и принести дичи;
 • а Ревекка сказала [меньшему] сыну своему Иакову: вот, я слышала, как отец твой говорил брату твоему Исаву:
 • принеси мне дичи и приготовь мне кушанье; я поем и благословлю тебя пред лицем Господним, пред смертью моею.
 • Теперь, сын мой, послушайся слов моих в том, что я прикажу тебе:
 • пойди в стадо и возьми мне оттуда два козленка [молодых] хороших, и я приготовлю из них отцу твоему кушанье, какое он любит,
 • а ты принесешь отцу твоему, и он поест, чтобы благословить тебя пред смертью своею.
 • Иаков сказал Ревекке, матери своей: Исав, брат мой, человек косматый, а я человек гладкий;
 • может статься, ощупает меня отец мой, и я буду в глазах его обманщиком и наведу на себя проклятие, а не благословение.
 • Мать его сказала ему: на мне пусть будет проклятие твое, сын мой, только послушайся слов моих и пойди, принеси мне.
 • Он пошел, и взял, и принес матери своей; и мать его сделала кушанье, какое любил отец его.
 • И взяла Ревекка богатую одежду старшего сына своего Исава, бывшую у ней в доме, и одела [в нее] младшего сына своего Иакова;
 • а руки его и гладкую шею его обложила кожею козлят;
 • и дала кушанье и хлеб, которые она приготовила, в руки Иакову, сыну своему.
 • Он вошел к отцу своему и сказал: отец мой! Тот сказал: вот я; кто ты, сын мой?
 • Иаков сказал отцу своему: я Исав, первенец твой; я сделал, как ты сказал мне; встань, сядь и поешь дичи моей, чтобы благословила меня душа твоя.
 • И сказал Исаак сыну своему: что так скоро нашел ты, сын мой? Он сказал: потому что Господь Бог твой послал мне навстречу.
 • И сказал Исаак Иакову: подойди [ко мне], я ощупаю тебя, сын мой, ты ли сын мой Исав, или нет?
 • Иаков подошел к Исааку, отцу своему, и он ощупал его и сказал: голос, голос Иакова; а руки, руки Исавовы.
 • И не узнал его, потому что руки его были, как руки Исава, брата его, косматые; и благословил его
 • и сказал: ты ли сын мой Исав? Он отвечал: я.
 • Исаак сказал: подай мне, я поем дичи сына моего, чтобы благословила тебя душа моя. Иаков подал ему, и он ел; принес ему и вина, и он пил.
 • Исаак, отец его, сказал ему: подойди [ко мне], поцелуй меня, сын мой.
 • Он подошел и поцеловал его. И ощутил Исаак запах от одежды его и благословил его и сказал: вот, запах от сына моего, как запах от поля [полного], которое благословил Господь;
 • да даст тебе Бог от росы небесной и от тука земли, и множество хлеба и вина;
 • да послужат тебе народы, и да поклонятся тебе племена; будь господином над братьями твоими, и да поклонятся тебе сыны матери твоей; проклинающие тебя – прокляты; благословляющие тебя – благословенны!
 • Как скоро совершил Исаак благословение над Иаковом [сыном своим], и как только вышел Иаков от лица Исаака, отца своего, Исав, брат его, пришел с ловли своей.
 • Приготовил и он кушанье, и принес отцу своему, и сказал отцу своему: встань, отец мой, и поешь дичи сына твоего, чтобы благословила меня душа твоя.
 • Исаак же, отец его, сказал ему: кто ты? Он сказал: я сын твой, первенец твой, Исав.
 • И вострепетал Исаак весьма великим трепетом, и сказал: кто ж это, который достал [мне] дичи и принес мне, и я ел от всего, прежде нежели ты пришел, и я благословил его? он и будет благословен.
 • Исав, выслушав слова отца своего [Исаака], поднял громкий и весьма горький вопль и сказал отцу своему: отец мой! благослови и меня.
 • Но он сказал [ему]: брат твой пришел с хитростью и взял благословение твое.
 • И сказал [Исав]: не потому ли дано ему имя: Иаков, что он запнул меня уже два раза? Он взял первородство мое, и вот, теперь взял благословение мое. И еще сказал [Исав отцу своему]: неужели ты не оставил [и] мне благословения?
 • Исаак отвечал Исаву: вот, я поставил его господином над тобою и всех братьев его отдал ему в рабы; одарил его хлебом и вином; что же я сделаю для тебя, сын мой?
 • Но Исав сказал отцу своему: неужели, отец мой, одно у тебя благословение? благослови и меня, отец мой! И [как Исаак молчал,] возвысил Исав голос свой и заплакал.
 • И отвечал Исаак, отец его, и сказал ему: вот, от тука земли будет обитание твое и от росы небесной свыше;
 • и ты будешь жить мечом твоим и будешь служить брату твоему; будет же время, когда воспротивишься и свергнешь иго его с выи твоей.
 • И возненавидел Исав Иакова за благословение, которым благословил его отец его; и сказал Исав в сердце своем: приближаются дни плача по отце моем, и я убью Иакова, брата моего.
 • И пересказаны были Ревекке слова Исава, старшего сына ее; и она послала, и призвала младшего сына своего Иакова, и сказала ему: вот, Исав, брат твой, грозит убить тебя;
 • и теперь, сын мой, послушайся слов моих, встань, беги [в Месопотамию] к Лавану, брату моему, в Харран,
 • и поживи у него несколько времени, пока утолится ярость брата твоего,
 • пока утолится гнев брата твоего на тебя, и он позабудет, что ты сделал ему: тогда я пошлю и возьму тебя оттуда; для чего мне в один день лишиться обоих вас?
 • И сказала Ревекка Исааку: я жизни не рада от дочерей Хеттейских; если Иаков возьмет жену из дочерей Хеттейских, каковы эти, из дочерей этой земли, то к чему мне и жизнь?
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru Мобильная версия сайта