Книга Бытия, 31:3-16

 
 • Слhша же їaкwвъ словесA сынHвъ лавaновыхъ, глаг0лющихъ: взS їaкwвъ вс‰ ±же nтцA нa­шегw, и3 t­ сyщихъ nтцA нa­шегw сотвори2 всю2 слaву сію2.
 • И# ви1дэ їaкwвъ лицE лавaне, и3 сE не бsше къ немY, ћкw вчерA и3 трeтіzгw днE.
 • Речe же гDь ко їaкwву: воз­врати1сz въ зeмлю nтцA тво­егw2 и3 въ р0дъ тв0й, и3 бyду съ тоб0ю.
 • Послaвъ же їaкwвъ, при­звA лjю и3 рахи1ль на п0ле, и3дёже бsху стадA,
 • и3 речE и5мъ: ви1жду а4зъ лицE nтцA вa­шегw, ћкw нёсть ко мнЁ, ћкоже вчерA и3 трeтіzгw днE: бг7ъ же nтцA мо­егw2 бЁ со мн0ю:
 • и3 вы2 сaми вёсте, ћкw всeю си1лою мо­eю раб0тахъ nтцY вa­шему:
 • nтeцъ же вaшъ њби1дэ мS и3 и3змэни2 мздY мою2 десzти2 а4гнцєвъ, но не дадE є3мY бг7ъ ѕлA сотвори1ти мнЁ.
 • А$ще си1це речeтъ: пє1стрыz, бyдетъ твоS мздA: и3 родsт­сz вс‰ џвцы пє1стрыz. А$ще же речeтъ: бBлыz, бyдетъ твоS мздA: и3 родsт­сz вс‰ џвцы бBлыz.
 • И# t­S бг7ъ вс‰ скоты2 nтцA вa­шегw и3 дадE | мнЁ.
 • И# бhсть є3гдA зачинaху џвцы во чрeвэ пріeмлющz, и3 ви1дэхъ nчи1ма мо­и1ма во снЁ: и3 сE, козлы2 и3 nвны2 восходsще бsху на џвцы и3 к0зы, бэлов†тыz и3 пє1стрыz и3 пепелови6дныz пє1стрыz.
 • И# речe ми а4гг7лъ б9ій во снЁ: їaкwве. А$зъ же рёхъ: чт0 є3сть;
 • И# речE: воз­зри2 nчи1ма тво­и1ма и3 ви1ждь козлы2 и3 nвны2 восходsщыz на џвцы и3 к0зы, бBлыz и3 пє1стрыz и3 пепелови6дныz пє1стрыz: ви1дэхъ бо, є3ли6ка тебЁ лавaнъ твори1тъ:
 • а4зъ є4смь бг7ъ kви1выйсz тебЁ на мёстэ б9іи, и3дёже помaзалъ ми2 є3си2 тaмw ст0лпъ, и3 њбэтовaлъ ми2 є3си2 тaмw њбётъ: н­н7э u5бо востaни и3 и3зhди t­ земли2 сеS, и3 и3ди2 въ зeмлю рождeніz тво­егw2, и3 бyду съ тоб0ю.
 • И# t­вэщ†в­ши рахи1ль и3 лjа, рек0стэ є3мY: є3дA є4сть нaмъ є3щE чaсть и3ли2 наслёдіе въ домY nтцA нa­шегw;
 • не ћкw ли чужhz вмэни1хомсz є3мY; продадe бо нaсъ и3 снэдE снёдію сребро2 нa­ше:
 • всE богaт­ст­во и3 слaва, ю4же t­S бг7ъ t­ nтцA нa­шегw, нaмъ бyдетъ и3 чaдwмъ нaшымъ: н­н7э u5бо, є3ли6ка тебЁ речE бг7ъ, твори2.
 • Востaвъ же їaкwвъ, взS жєны2 сво‰ и3 дёти сво‰ на велблю1ды,
 • и3 забрA вс‰ и3мBніz сво‰ и3 вс‰ стzж†ніz, ±же при­тzжA въ месопотaміи, и3 вс‰ сво‰, є4же t­ити2 ко їсаaку nтцY сво­емY въ зeмлю ханаaнскую.
 • Лавaнъ же t­и1де њстрищи2 џвцы сво‰: ўкрaде же рахи1ль јдwлы nтцA сво­егw2.
 • Ўтаи1 же їaкwвъ t­ лавaна сЂріна, не повёдати є3мY, ћкw ўх0дитъ,
 • и3 t­бэжE сaмъ, и3 вс‰ ±же є3гw2, и3 прeйде рэкY, и3 взhде на горY галаaдъ.
 • Повёдасz же лавaну сЂріну въ трeтій дeнь, ћкw бэжA їaкwвъ:
 • и3 по­и1мъ сhны и3 брaтію свою2 съ соб0ю, гнA в8слёдъ є3гw2 путeмъ сeдмь днjй: и3 дости1же є3го2 на горЁ галаaдъ.
 • Пріи1де же бг7ъ къ лавaну сЂріну н0щію во снЁ и3 речE є3мY: блюди2 себE, да не когдA воз­глаг0леши ко їaкwву ѕл†.
 • И# пости1же лавaнъ їaкwва: їaкwвъ же постaви кyщу свою2 на горЁ: лавaнъ же разстaви брaтію свою2 на горЁ галаaдъ.
 • Речe же лавaнъ їaкwву: что2 сотвори1лъ є3си2; вскyю тaйнw ўшeлъ є3си2 и3 њкрaлъ є3си2 мS, и3 t­вeлъ дщє1ри мо‰, ћкw плBн­ницы nрyжіемъ;
 • и3 а4ще бы ми2 повёдалъ є3си2, t­пусти1лъ бhхъ тS съ весeліемъ и3 съ мусікjею, и3 тmмп†ны и3 гyсльми:
 • и3 не спод0бихсz цэловaти дэтeй мо­и1хъ и3 дщeрей мо­и1хъ: н­н7э же несмhслен­нw сотвори1лъ є3си2:
 • и3 н­н7э рукA моS м0жетъ њѕл0бити тS. Но бг7ъ nтцA тво­егw2 вчерA речE ко мнЁ, гlz: блюди2 себE, да не когдA воз­глаг0леши ко їaкwву ѕл†.
 • Нн7э u5бо t­шeлъ є3си2: желaніемъ бо воз­желaлъ є3си2 t­ити2 въ д0мъ nтцA тво­егw2: вскyю ўкрaлъ є3си2 б0ги мо‰;
 • Tвэщaвъ же їaкwвъ речE къ лавaну: понeже ўбоsхсz: рёхъ бо, да не кaкw t­и1меши дщє1ри тво‰ t­ менє2, и3 вс‰ мо‰.
 • И# речE їaкwвъ: ў негHже а4ще њбрsщеши б0ги тво‰, да не бyдетъ жи1въ пред8 брaтіею нa­шею: ўзнавaй, что2 є4сть тво­егw2 ў менє2, и3 воз­ми2. И# не познA ў негw2 ничт0же: не вёдzше же їaкwвъ, ћкw рахи1ль женA є3гw2 ўкрадE |.
 • Вшeдъ же лавaнъ, њб8искA въ кyщи лjинэ, и3 не њбрёте. И# и3зhде и3з8 кyщи лjины, и3 њб8искA кyщу їaкwвлю и3 въ кyщи дво­и1хъ рабhнь, и3 не њбрёте. Вни1де же и3 въ кyщу рахи1лину.
 • Рахи1ль же взS јдwлы и3 положи2 њ1ныz под8 сэдло2 велблю1же и3 сёде на ни1хъ,
 • и3 речE nтцY сво­емY: не и3мёй себЁ тsжкw, господи1не: не могY востaти пред8 тоб0ю, ћкw nбы6чнаz жє1нскаz ми2 сyть. И#скa же лавaнъ по всeй кyщи, и3 не њбрёте јдwлwвъ.
 • Разгнёвасz же їaкwвъ и3 прsшесz съ лавaномъ. Tвэщaвъ же їaкwвъ речE лавaну: кaz непрaвда моS; и3 кjй грёхъ м0й, ћкw погнaлъ є3си2 в8слёдъ менє2,
 • и3 ћкw њб8искaлъ є3си2 вс‰ сосyды д0му мо­егw2; что2 њбрёлъ є3си2 t­ всёхъ сосyдwвъ д0му тво­егw2; положи2 здЁ пред8 брaтіею тво­eю и3 брaтіею мо­eю, и3 да разсyдzтъ междY nбёма нaма:
 • сE, двaдесzть лётъ а4зъ є4смь съ тоб0ю: џвцы тво‰ и3 к0зы тво‰ не бhша без8 плодA: nвнHвъ nвeцъ тво­и1хъ не поzд0хъ:
 • ѕвэроsдины не при­нес0хъ къ тебЁ: а4зъ воз­даsхъ тебЁ t­ менє2 самaгw татбины6 дєн­нhz и3 татбины6 нwщнhz:
 • бhхъ во дни2 жег0мь зн0­емъ, и3 стyденію въ нощи2, и3 t­хождa­ше с0нъ t­ џчію моє1ю:
 • сE, мнЁ двaдесzть лётъ а4зъ є4смь въ домY тво­eмъ, раб0тахъ тебЁ четыре­нa­де­сzть лётъ двyхъ рaди дщeрей тво­и1хъ и3 шeсть лётъ за џвцы тво‰, и3 преwби1дэлъ є3си2 мздY мою2 десzтію2 а4гницами:
 • а4ще не бы2 бг7ъ nтцA мо­егw2 ґвраaма, и3 стрaхъ їсаaка бhлъ мнЁ, н­н7э тщA t­пусти1лъ бы мS є3си2: смирeніе моE и3 трyдъ рукY моє1ю ўви1дэ бг7ъ, и3 њбличи1 тz вчерA.
 • Tвэщaвъ же лавaнъ, речE ко їaкwву: дщє1ри дщє1ри мо‰ и3 сhнове сhнове мо­и2, и3 ск0ти ск0ти мо­и2, и3 вс‰ є3ли6ка ты2 ви1диши мо‰ сyть и3 дщeрей мо­и1хъ: что2 сотворю2 и5мъ днeсь, и3ли2 чaдwмъ и4хъ, ±же роди1ста;
 • н­н7э ќбw грzди2, завэщaимъ завётъ а4зъ и3 ты2: и3 бyдетъ во свидётел­ст­во междY мн0ю и3 тоб0ю. Речe же є3мY їaкwвъ: сE, никт0же съ нaми є4сть: ви1ждь, бг7ъ свидётель междY мн0ю и3 тоб0ю.
 • И# взeмъ їaкwвъ кaмень, постaви є3го2 въ ст0лпъ.
 • Речe же їaкwвъ брaтіи сво­eй: собери1те кaменіе. И# собрaша кaменіе и3 сотвори1ша х0лмъ: и3 kд0ша, и3 пи1ша тaмw на холмЁ. Речe же є3мY лавaнъ: х0лмъ сeй свидётел­ст­вуетъ междY мн0ю и3 тоб0ю днeсь.
 • И# прозвA є3го2 лавaнъ х0лмъ свидётел­ст­ва: їaкwвъ же прозвA х0лмъ свидётель.
 • Речe же лавaнъ ко їaкwву: сE, х0лмъ сeй и3 ст0лпъ, є3г0же постaвихъ междY мн0ю и3 тоб0ю, свидётел­ст­вуетъ х0лмъ сeй и3 свидётел­ст­вуетъ ст0лпъ сeй: сегw2 рaди прозвaсz и4мz х0лмъ свидётел­ст­вуетъ,
 • и3 видёніе, є4же речE: да ви1дитъ бг7ъ междY мн0ю и3 тоб0ю, ћкw t­и1демъ дрyгъ t­ дрyга:
 • а4ще смири1ши дщє1ри мо‰, а4ще п0ймеши жєны2 над8 дщє1ри мо‰, ви1ждь, никт0же съ нaми є4сть ви1дzй: бг7ъ свидётель междY мн0ю и3 междY тоб0ю.
 • И# речE лавaнъ їaкwву: сE, х0лмъ сeй свидётель и3 ст0лпъ сeй:
 • а4ще бо а4зъ не прейдY къ тебЁ, нижE ты2 да прeйдеши ко мнЁ холмA сегw2 и3 столпA сегw2 со ѕл0бою:
 • бг7ъ ґвраaмль и3 бг7ъ нахHровъ да сyдитъ междY нaма. И# клsсz їaкwвъ стрaхомъ nтцA сво­егw2 їсаaка,
 • и3 пожрE їaкwвъ жeртву на горЁ и3 воз­звA брaтію свою2: kд0ша же и3 пи1ша и3 спaша на горЁ.
 • Востaвъ же лавaнъ заyтра, лобызA сhны и3 дщє1ри сво‰ и3 благослови2 |: и3 воз­врати1всz лавaнъ, t­и1де на мёсто своE.
 • И услышал [Иаков] слова сынов Лавановых, которые говорили: Иаков завладел всем, что было у отца нашего, и из имения отца нашего составил все богатство сие.
 • И увидел Иаков лице Лавана, и вот, оно не таково к нему, как было вчера и третьего дня.
 • И сказал Господь Иакову: возвратись в землю отцов твоих и на родину твою; и Я буду с тобою.
 • И послал Иаков, и призвал Рахиль и Лию в поле, к стаду мелкого скота своего,
 • и сказал им: я вижу лице отца вашего, что оно ко мне не таково, как было вчера и третьего дня; но Бог отца моего был со мною;
 • вы сами знаете, что я всеми силами служил отцу вашему,
 • а отец ваш обманывал меня и раз десять переменял награду мою; но Бог не попустил ему сделать мне зло.
 • Когда сказал он, что скот с крапинами будет тебе в награду, то скот весь родил с крапинами. А когда он сказал: пестрые будут тебе в награду, то скот весь и родил пестрых.
 • И отнял Бог [весь] скот у отца вашего и дал [его] мне.
 • Однажды в такое время, когда скот зачинает, я взглянул и увидел во сне, и вот козлы [и овны], поднявшиеся на скот [на коз и овец] пестрые, с крапинами и пятнами.
 • Ангел Божий сказал мне во сне: Иаков! Я сказал: вот я.
 • Он сказал: возведи очи твои и посмотри: все козлы [и овны], поднявшиеся на скот [на коз и овец], пестрые, с крапинами и с пятнами, ибо Я вижу все, что Лаван делает с тобою;
 • Я Бог [явившийся тебе] в Вефиле, где ты возлил елей на памятник и где ты дал Мне обет; теперь встань, выйди из земли сей и возвратись в землю родины твоей [и Я буду с тобою].
 • Рахиль и Лия сказали ему в ответ: есть ли еще нам доля и наследство в доме отца нашего?
 • не за чужих ли он нас почитает? ибо он продал нас и съел даже серебро наше;
 • посему все [имение и] богатство, которое Бог отнял у отца нашего, есть наше и детей наших; итак делай все, что Бог сказал тебе.
 • И встал Иаков, и посадил детей своих и жен своих на верблюдов,
 • и взял с собою весь скот свой и все богатство свое, которое приобрел, скот собственный его, который он приобрел в Месопотамии, [и все свое,] чтобы идти к Исааку, отцу своему, в землю Ханаанскую.
 • И как Лаван пошел стричь скот свой, то Рахиль похитила идолов, которые были у отца ее.
 • Иаков же похитил сердце у Лавана Арамеянина, потому что не известил его, что удаляется.
 • И ушел со всем, что у него было; и, встав, перешел реку и направился к горе Галаад.
 • На третий день сказали Лавану [Арамеянину], что Иаков ушел.
 • Тогда он взял с собою [сынов и] родственников своих, и гнался за ним семь дней, и догнал его на горе Галаад.
 • И пришел Бог к Лавану Арамеянину ночью во сне и сказал ему: берегись, не говори Иакову ни доброго, ни худого.
 • И догнал Лаван Иакова; Иаков же поставил шатер свой на горе, и Лаван со сродниками своими поставил на горе Галаад.
 • И сказал Лаван Иакову: что ты сделал? для чего ты обманул меня, и увел дочерей моих, как плененных оружием?
 • зачем ты убежал тайно, и укрылся от меня, и не сказал мне? я отпустил бы тебя с веселием и с песнями, с тимпаном и с гуслями;
 • ты не позволил мне даже поцеловать внуков моих и дочерей моих; безрассудно ты сделал.
 • Есть в руке моей сила сделать вам зло; но Бог отца вашего вчера говорил ко мне и сказал: берегись, не говори Иакову ни хорошего, ни худого.
 • Но пусть бы ты ушел, потому что ты нетерпеливо захотел быть в доме отца твоего, – зачем ты украл богов моих?
 • Иаков отвечал Лавану и сказал: я боялся, ибо я думал, не отнял бы ты у меня дочерей своих [и всего моего].
 • [И сказал Иаков:] у кого найдешь богов твоих, тот не будет жив; при родственниках наших узнавай, что [есть твоего] у меня, и возьми себе. [Но он ничего у него не узнал.] Иаков не знал, что Рахиль [жена его] украла их.
 • И ходил Лаван в шатер Иакова, и в шатер Лии, и в шатер двух рабынь, [и обыскивал,] но не нашел. И, выйдя из шатра Лии, вошел в шатер Рахили.
 • Рахиль же взяла идолов, и положила их под верблюжье седло и села на них. И обыскал Лаван весь шатер; но не нашел.
 • Она же сказала отцу своему: да не прогневается господин мой, что я не могу встать пред тобою, ибо у меня обыкновенное женское. И [Лаван] искал [во всем шатре], но не нашел идолов.
 • Иаков рассердился и вступил в спор с Лаваном. И начал Иаков говорить и сказал Лавану: какая вина моя, какой грех мой, что ты преследуешь меня?
 • ты осмотрел у меня все вещи [в доме моем], что нашел ты из всех вещей твоего дома? покажи здесь пред родственниками моими и пред родственниками твоими; пусть они рассудят между нами обоими.
 • Вот, двадцать лет я был у тебя; овцы твои и козы твои не выкидывали; овнов стада твоего я не ел;
 • растерзанного зверем я не приносил к тебе, это был мой убыток; ты с меня взыскивал, днем ли что пропадало, ночью ли пропадало;
 • я томился днем от жара, а ночью от стужи, и сон мой убегал от глаз моих.
 • Таковы мои двадцать лет в доме твоем. Я служил тебе четырнадцать лет за двух дочерей твоих и шесть лет за скот твой, а ты десять раз переменял награду мою.
 • Если бы не был со мною Бог отца моего, Бог Авраама и страх Исаака, ты бы теперь отпустил меня ни с чем. Бог увидел бедствие мое и труд рук моих и вступился за меня вчера.
 • И отвечал Лаван и сказал Иакову: дочери – мои дочери; дети – мои дети; скот – мой скот, и все, что ты видишь, это мое: могу ли я что сделать теперь с дочерями моими и с детьми их, которые рождены ими?
 • Теперь заключим союз я и ты, и это будет свидетельством между мною и тобою. [При сем Иаков сказал ему: вот, с нами нет никого; смотри, Бог свидетель между мною и тобою.]
 • И взял Иаков камень и поставил его памятником.
 • И сказал Иаков родственникам своим: наберите камней. Они взяли камни, и сделали холм, и ели [и пили] там на холме. [И сказал ему Лаван: холм сей свидетель сегодня между мною и тобою.]
 • И назвал его Лаван: Иегар-Сагадуфа; а Иаков назвал его Галаадом.
 • И сказал Лаван [Иакову]: сегодня этот холм [и памятник, который я поставил,] между мною и тобою свидетель. Посему и наречено ему имя: Галаад,
 • также: Мицпа, оттого, что Лаван сказал: да надзирает Господь надо мною и над тобою, когда мы скроемся друг от друга;
 • если ты будешь худо поступать с дочерями моими, или если возьмешь жен сверх дочерей моих, то, хотя нет человека между нами, [который бы видел,] но смотри, Бог свидетель между мною и между тобою.
 • И сказал Лаван Иакову: вот холм сей и вот памятник, который я поставил между мною и тобою;
 • этот холм свидетель, и этот памятник свидетель, что ни я не перейду к тебе за этот холм, ни ты не перейдешь ко мне за этот холм и за этот памятник, для зла;
 • Бог Авраамов и Бог Нахоров да судит между нами, Бог отца их. Иаков поклялся страхом отца своего Исаака.
 • И заколол Иаков жертву на горе и позвал родственников своих есть хлеб; и они ели хлеб [и пили] и ночевали на горе.
 • И встал Лаван рано утром и поцеловал внуков своих и дочерей своих, и благословил их. И пошел и возвратился Лаван в свое место.
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru Мобильная версия сайта