Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Бытия

 
 • Рече́ же Бо́гъ ко Иа́кову: воста́въ взы́ди на мѣ́сто Веѳи́ль, и живи́ та́мо, и сотвори́ та́мо же́ртвен­никъ Бо́гу я́вльшемуся тебѣ́, егда́ бѣжа́лъ еси́ от­ лица́ Иса́ва бра́та тво­его́.
 • Рече́ же Иа́ковъ до́му сво­ему́ и всѣ́мъ и́же съ ни́мъ: пове́рзите бо́ги чужды́я, и́же съ ва́ми, от­ среды́ ва́съ и очи́ститеся, и измѣни́те ри́зы своя́:
 • и воста́в­ше взы́демъ въ Веѳи́ль и сотвори́мъ та́мо же́ртвен­никъ Бо́гу послу́шав­шему мене́ въ де́нь скорбѣ́нiя, и́же бѣ́ со мно́ю и спасе́ мя на пути́, въ о́ньже ходи́хъ.
 • И вда́ша Иа́кову бо́ги чужды́я, и́же бя́ху въ рука́хъ и́хъ, и усеря́зи я́же во ушесѣ́хъ и́хъ: и скры́ я́ Иа́ковъ подъ тереви́нѳомъ и́же въ Сики́мѣхъ: и погуби́ я́ до дне́шняго дне́.
 • И воз­дви́жеся Изра́иль от­ Сики́мовъ, и бы́сть стра́хъ Бо́жiй на градѣ́хъ, и́же о́крестъ и́хъ: и не гна́ша вслѣ́дъ сыно́въ Изра́илевыхъ.
 • Прiи́де же Иа́ковъ въ Лу́зу, я́же е́сть въ земли́ Ханаа́нстѣй, я́же е́сть Веѳи́ль, са́мъ и вси́ лю́дiе, и́же бя́ху съ ни́мъ,
 • и созда́ та́мо же́ртвен­никъ, и прозва́ и́мя мѣ́сту тому́ Веѳи́ль: та́мо бо яви́ся ему́ Бо́гъ, егда́ бѣжа́­ше о́нъ от­ лица́ Иса́ва бра́та сво­его́.
 • У́мре же Дево́ра, до­и́лица Реве́ккина, и погребо́ша ю́ ни́же Веѳи́ля подъ ду́бомъ, и прозва́ и́мя ему́ ду́бъ пла́ча.
 • Яви́ся же Бо́гъ Иа́кову еще́ въ Лу́зѣ, егда́ прiи́де от­ Месо­пота́мiи Си́рскiя, и благослови́ его́ Бо́гъ
 • и рече́ ему́ Бо́гъ: и́мя твое́ не прозове́т­ся ктому́ Иа́ковъ, но Изра́иль бу́детъ и́мя тебѣ́. И нарече́ и́мя ему́ Изра́иль.
 • Рече́ же ему́ Бо́гъ: А́зъ Бо́гъ тво́й: расти́ и мно́жися: язы́цы и собра́нiя язы́ковъ бу́дутъ от­ тебе́, и ца́рiе изъ чре́слъ тво­и́хъ изы́дутъ:
 • и зе́млю, ю́же да́хъ Авраа́му и Исаа́ку, тебѣ́ да́хъ ю́, тебѣ́ бу́детъ, и сѣ́мени тво­ему́ по тебѣ́ да́мъ зе́млю сiю́.
 • Взы́де же Бо́гъ от­ него́ от­ мѣ́ста, идѣ́же глаго́ла съ ни́мъ:
 • и поста́ви Иа́ковъ сто́лпъ на мѣ́стѣ, идѣ́же глаго́ла съ ни́мъ Бо́гъ, сто́лпъ ка́мен­ный, и пожре́ на не́мъ же́ртву и воз­лiя́ на него́ еле́й:
 • и прозва́ Иа́ковъ и́мя мѣ́сту тому́, идѣ́же глаго́ла съ ни́мъ Бо́гъ, Веѳи́ль.
 • [Воста́въ же [Иа́ковъ] от­ Веѳи́ля, и поста́ви ку́щу свою́ да́лѣе столпа́ Гаде́ръ.] Бы́сть же егда́ при­­бли́жися къ хавра́ѳѣ прiити́ до земли́ Ефра́ѳа, роди́ Рахи́ль и воз­бѣ́д­ст­вова въ рожде́нiи:
 • бы́сть же внегда́ же́стоко е́й роди́ти, рече́ е́й ба́ба: дерза́й, и́бо се́й тебѣ́ е́сть сы́нъ.
 • Бы́сть же егда́ оставля́ше ю́ душа́, умира́­ше бо, прозва́ и́мя ему́ сы́нъ болѣ́зни мо­ея́: оте́цъ же прозва́ и́мя ему́ Венiами́нъ.
 • У́мре же Рахи́ль, и погребо́ша ю́ на пути́ ипподро́ма Ефра́ѳы: сiя́ е́сть Виѳлее́мъ:
 • и поста́ви Иа́ковъ сто́лпъ на гро́бѣ ея́: се́й е́сть сто́лпъ надъ гро́бомъ Рахи́линымъ да́же до дне́ сего́.
 • Изы́де же от­ту́ду Изра́иль и поста́ви ку́щу свою́ за столпо́мъ Гаде́ръ.
 • Бы́сть же егда́ всели́ся Изра́иль въ земли́ то́й, и́де Руви́мъ и спа́ съ Ва́ллою, нало́жницею отца́ сво­его́ Иа́кова. И слы́ша Изра́иль, и зло́ яви́ся предъ ни́мъ. Бѣ́ша же сы́нове Иа́ковли два­на́­де­сять.
 • Сы́нове Лі́ины: Руви́мъ, пе́рвенецъ Иа́ковль, Симео́нъ, Леві́й, Иу́да, Иссаха́ръ, Завуло́нъ.
 • Сы́нове же Рахи́лины: Ио́сифъ и Венiами́нъ.
 • Сы́нове же Ва́ллы, рабы́ Рахи́лины: Да́нъ и Нефѳали́мъ.
 • Сы́нове же Зе́лфы, рабы́ Лі́ины: Га́дъ и Аси́ръ. Сі́и сы́нове Иа́ковли, и́же роди́шася ему́ въ Месо­пота́мiи Си́рстѣй.
 • Прiи́де же Иа́ковъ ко Исаа́ку отцу́ сво­ему́ [еще́ жи́ву су́щу ему́] въ Мамврі́ю, во гра́дъ по́льный: се́й е́сть Хевро́нъ въ земли́ Ханаа́нстѣй, идѣ́же обита́ Авраа́мъ и Исаа́къ.
 • Бы́ша же дні́е Исаа́ковы, я́же поживе́, сто́ о́смьдесятъ лѣ́тъ:
 • и ослабѣ́въ Исаа́къ у́мре, и при­­ложи́ся къ ро́ду сво­ему́ ста́ръ испо́лнь дні́й: и погребо́ста его́ Иса́въ и Иа́ковъ, сы́нове его́.
 • 神 对 雅 各 说 , 起 来 。 上 伯 特 利 去 , 住 在 那 里 。 要 在 那 里 筑 一 座 坛 给 神 , 就 是 你 逃 避 你 哥 哥 以 扫 的 时 候 向 你 显 现 的 那 位 。
 • 雅 各 就 对 他 家 中 的 人 并 一 切 与 他 同 在 的 人 说 , 你 们 要 除 掉 你 们 中 间 的 外 邦 神 , 也 要 自 洁 , 更 换 衣 裳 。
 • 我 们 要 起 来 , 上 伯 特 利 去 , 在 那 里 我 要 筑 一 座 坛 给 神 , 就 是 在 我 遭 难 的 日 子 应 允 我 的 祷 告 , 在 我 行 的 路 上 保 佑 我 的 那 位 。
 • 他 们 就 把 外 邦 人 的 神 像 和 他 们 耳 朵 上 的 环 子 交 给 雅 各 。 雅 各 都 藏 在 示 剑 那 里 的 橡 树 底 下 。
 • 他 们 便 起 行 前 往 。 神 使 那 周 围 城 邑 的 人 都 甚 惊 惧 , 就 不 追 赶 雅 各 的 众 子 了 。
 • 于 是 雅 各 和 一 切 与 他 同 在 的 人 到 了 迦 南 地 的 路 斯 , 就 是 伯 特 利 。
 • 他 在 那 里 筑 了 一 座 坛 , 就 给 那 地 方 起 名 叫 伊 勒 伯 特 利 ( 就 是 伯 特 利 之 神 的 意 思 ) , 因 为 他 逃 避 他 哥 哥 的 时 候 , 神 在 那 里 向 他 显 现 。
 • 利 百 加 的 奶 母 底 波 拉 死 了 , 就 葬 在 伯 特 利 下 边 橡 树 底 下 。 那 棵 树 名 叫 亚 伦 巴 古 。
 • 雅 各 从 巴 旦 亚 兰 回 来 , 神 又 向 他 显 现 , 赐 福 与 他 ,
 • 且 对 他 说 , 你 的 名 原 是 雅 各 , 从 今 以 后 不 要 再 叫 雅 各 , 要 叫 以 色 列 。 这 样 , 他 就 改 名 叫 以 色 列 。
 • 神 又 对 他 说 , 我 是 全 能 的 神 。 你 要 生 养 众 多 , 将 来 有 一 族 和 多 国 的 民 从 你 而 生 , 又 有 君 王 从 你 而 出 。
 • 我 所 赐 给 亚 伯 拉 罕 和 以 撒 的 地 , 我 要 赐 给 你 与 你 的 后 裔 。
 • 神 就 从 那 与 雅 各 说 话 的 地 方 升 上 去 了 。
 • 雅 各 便 在 那 里 立 了 一 根 石 柱 , 在 柱 子 上 奠 酒 , 浇 油 。
 • 雅 各 就 给 那 地 方 起 名 叫 伯 特 利 。
 • 他 们 从 伯 特 利 起 行 , 离 以 法 他 还 有 一 段 路 程 , 拉 结 临 产 甚 是 艰 难 。
 • 正 在 艰 难 的 时 候 , 收 生 婆 对 她 说 , 不 要 怕 , 你 又 要 得 一 个 儿 子 了 。
 • 她 将 近 于 死 , 灵 魂 要 走 的 时 候 , 就 给 她 儿 子 起 名 叫 便 俄 尼 。 他 父 亲 却 给 他 起 名 叫 便 雅 悯 。
 • 拉 结 死 了 , 葬 在 以 法 他 的 路 旁 。 以 法 他 就 是 伯 利 恒 。
 • 雅 各 在 她 的 坟 上 立 了 一 统 碑 , 就 是 拉 结 的 墓 碑 , 到 今 日 还 在 。
 • 以 色 列 起 行 前 往 , 在 以 得 台 那 边 支 搭 帐 棚 。
 • 以 色 列 住 在 那 地 的 时 候 , 流 便 去 与 他 父 亲 的 妾 辟 拉 同 寝 , 以 色 列 也 听 见 了 。 雅 各 共 有 十 二 个 儿 子 。
 • 利 亚 所 生 的 是 雅 各 的 长 子 流 便 , 还 有 西 缅 , 利 未 , 犹 大 , 以 萨 迦 , 西 布 伦 。
 • 拉 结 所 生 的 是 约 瑟 , 便 雅 悯 。
 • 拉 结 的 使 女 辟 拉 所 生 的 是 但 , 拿 弗 他 利 。
 • 利 亚 的 使 女 悉 帕 所 生 的 是 迦 得 , 亚 设 。 这 是 雅 各 在 巴 旦 亚 兰 所 生 的 儿 子 。
 • 雅 各 来 到 他 父 亲 以 撒 那 里 , 到 了 基 列 亚 巴 的 幔 利 , 乃 是 亚 伯 拉 罕 和 以 撒 寄 居 的 地 方 。 基 列 亚 巴 就 是 希 伯 仑 。
 • 以 撒 共 活 了 一 百 八 十 岁 。
 • 以 撒 年 纪 老 迈 , 日 子 满 足 , 气 绝 而 死 , 归 到 他 列 祖 ( 原 文 作 本 民 ) 那 里 。 他 两 个 儿 子 以 扫 , 雅 各 把 他 埋 葬 了 。

 • Бог сказал Иакову: встань, пойди в Вефиль и живи там, и устрой там жертвенник Богу, явившемуся тебе, когда ты бежал от лица Исава, брата твоего.
 • И сказал Иаков дому своему и всем бывшим с ним: бросьте богов чужих, находящихся у вас, и очиститесь, и перемените одежды ваши;
 • встанем и пойдем в Вефиль; там устрою я жертвенник Богу, Который услышал меня в день бедствия моего и был со мною [и хранил меня] в пути, которым я ходил.
 • И отдали Иакову всех богов чужих, бывших в руках их, и серьги, бывшие в ушах у них, и закопал их Иаков под дубом, который близ Сихема. [И оставил их безвестными даже до нынешнего дня.]
 • И отправились они [от Сихема]. И был ужас Божий на окрестных городах, и не преследовали сынов Иаковлевых.
 • И пришел Иаков в Луз, что в земле Ханаанской, то есть в Вефиль, сам и все люди, бывшие с ним,
 • и устроил там жертвенник, и назвал сие место: Эл-Вефиль, ибо тут явился ему Бог, когда он бежал от лица [Исава] брата своего.
 • И умерла Девора, кормилица Ревеккина, и погребена ниже Вефиля под дубом, который и назвал Иаков дубом плача.
 • И явился Бог Иакову [в Лузе] по возвращении его из Месопотамии, и благословил его,
 • и сказал ему Бог: имя твое Иаков; отныне ты не будешь называться Иаковом, но будет имя тебе: Израиль. И нарек ему имя: Израиль.
 • И сказал ему Бог: Я Бог Всемогущий; плодись и умножайся; народ и множество народов будет от тебя, и цари произойдут из чресл твоих;
 • землю, которую Я дал Аврааму и Исааку, Я дам тебе, и потомству твоему по тебе дам землю сию.
 • И восшел от него Бог с места, на котором говорил ему.
 • И поставил Иаков памятник на месте, на котором говорил ему [Бог], памятник каменный, и возлил на него возлияние, и возлил на него елей;
 • и нарек Иаков имя месту, на котором Бог говорил ему: Вефиль.
 • И отправились из Вефиля. [И раскинул он шатер свой за башнею Гадер.] И когда еще оставалось некоторое расстояние земли до Ефрафы, Рахиль родила, и роды ее были трудны.
 • Когда же она страдала в родах, повивальная бабка сказала ей: не бойся, ибо и это тебе сын.
 • И когда выходила из нее душа, ибо она умирала, то нарекла ему имя: Бенони. Но отец его назвал его Вениамином.
 • И умерла Рахиль, и погребена на дороге в Ефрафу, то есть Вифлеем.
 • Иаков поставил над гробом ее памятник. Это надгробный памятник Рахили до сего дня.
 • И отправился [оттуда] Израиль и раскинул шатер свой за башнею Гадер.
 • Во время пребывания Израиля в той стране, Рувим пошел и переспал с Валлою, наложницею отца своего [Иакова]. И услышал Израиль [и принял то с огорчением]. Сынов же у Иакова было двенадцать.
 • Сыновья Лии: первенец Иакова Рувим, по нем Симеон, Левий, Иуда, Иссахар и Завулон.
 • Сыновья Рахили: Иосиф и Вениамин.
 • Сыновья Валлы, служанки Рахилиной: Дан и Неффалим.
 • Сыновья Зелфы, служанки Лииной: Гад и Асир. Сии сыновья Иакова, родившиеся ему в Месопотамии.
 • И пришел Иаков к Исааку, отцу своему, [ибо он был еще жив,] в Мамре, в Кириаф-Арбу, то есть Хеврон [в земле Ханаанской,] где странствовал Авраам и Исаак.
 • И было дней [жизни] Исааковой сто восемьдесят лет.
 • И испустил Исаак дух и умер, и приложился к народу своему, будучи стар и насыщен жизнью; и погребли его Исав и Иаков, сыновья его.