Скрыть
46:7
46:9
46:16-18
46:19-22
46:22
46:23-25
46:26
46:28
46:8-15
Церковнославянский (рус)
Воста́въ же Изра́иль са́мъ и вся́ су́щая его́, прiи́де ко кла́дязю кля́твен­ному и пожре́ же́ртву Бо́гу отца́ сво­его́ Исаа́ка.
Рече́ же Бо́гъ ко Изра́илю въ видѣ́нiи но́щiю, глаго́ля: Иа́кове, Иа́кове. О́нъ же рече́: что́ есть?
О́нъ же рече́ ему́: а́зъ е́смь Бо́гъ отце́въ тво­и́хъ, не убо́йся изы́ти во Еги́петъ: въ язы́къ бо ве́лiй сотворю́ тя та́мо:
и а́зъ сни́ду съ тобо́ю во Еги́петъ, и а́зъ воз­веду́ тя до конца́: и Ио́сифъ воз­ложи́тъ ру́ки своя́ на о́чи тво­и́.
Воста́ же Иа́ковъ от­ кла́дязя кля́твен­наго, и взя́ша сы́нове Изра́иля отца́ сво­его́, и стяжа́нiе, и жены́ своя́ на колесни́цы, я́же посла́ Ио́сифъ, взя́ти его́:
и взе́мше имѣ́нiя своя́ и все́ стяжа́нiе, е́же стяжа́ша въ земли́ Ханаа́нстѣй, внидо́ша во Еги́петъ Иа́ковъ и все́ сѣ́мя его́ съ ни́мъ:
сы́нове и сы́нове сыно́въ его́ съ ни́мъ, дще́ри и дще́ри дще́рей его́, и все́ сѣ́мя свое́ введе́ во Еги́петъ.
Сiя́ же имена́ сыно́въ Изра́илевыхъ в­ше́дшихъ во Еги́петъ ку́пно со Иа́ковомъ отце́мъ сво­и́мъ: Иа́ковъ и сы́нове его́: пе́рвенецъ Иа́ковль Руви́мъ.
Сы́нове же Руви́мли: Ено́хъ и Фалло́съ, Асро́нъ и Харми́.
Сы́нове же Симео́ни: Иемуи́лъ и Иами́нъ, и Ао́дъ и Ахи́нъ, и Саа́ръ и Сау́лъ, сы́нъ Ханани́тидинъ.
Сы́нове же Леві́ини: Гирсо́нъ, Каа́ѳъ и Мера́рiй.
Сы́нове же Иу́дины: И́ръ и Авна́нъ, и Сило́мъ и Фаре́съ и За́ра: умро́ша же И́ръ и Авна́нъ въ земли́ Ханаа́ни. Бы́ша же сы́нове Фаре́су: Есро́мъ и Иемуи́лъ.
Сы́нове же Иссаха́ровы: Ѳола́ и Фуа́, и Асу́мъ и Самвра́нъ.
Сы́нове же Завуло́ни: Сере́дъ и Алло́нъ и Ахо­и́лъ.
Сі́и сы́нове Лі́ини, и́хже роди́ Иа́кову въ Месо­пота́мiи Си́рстѣй, и Ди́ну дще́рь его́: всѣ́хъ ду́шъ сыно́въ и дще́рей три́десять три́.
Сы́нове же Га́довы: Сафо́нъ и Анги́съ, и Сан­ни́съ и Ѳасова́нъ, и Аиди́съ и Аро­иди́съ и Ареили́съ.
Сы́нове же Аси́ровы: Иемна́ и Ессуа́, и Ие­у́лъ и Варiа́, и Са́ра сестра́ и́хъ. Сы́нове же Варiины́: Хово́ръ и Мелхі́илъ.
Сі́и сы́нове Зе́лфины, ю́же даде́ Лава́нъ Лі́и, дще́ри сво­е́й, я́же роди́ си́хъ Иа́кову, шесть­на́­де­сять ду́шъ.
Сы́нове же Рахи́ли, жены́ Иа́ковли: Ио́сифъ и Венiами́нъ.
Бы́ша же сы́нове Ио́сифу въ земли́ Еги́петстѣй, и́хже роди́ ему́ Асене́ѳа, дщи́ Петефрі́а жреца́ Илiопо́ль­ска, Манассі́ю и Ефре́ма. Бы́ша же сы́нове Манассі́ины, и́хже роди́ ему́ нало́жница Си́ра, Махи́ра. Махи́ръ же роди́ Галаа́да. Сы́нове же Ефраи́ма, бра́та Манассі́ина: Суталаа́мъ и Таа́мъ. Сы́нове же Суталаа́мли, Едо́мъ.
Сы́нове же Венiами́ни: Вала́ и Хово́ръ и Асфи́лъ. Бы́ша же сы́нове Ва́ловы: Гира́ и Но­ема́нъ, и Анхи́съ и Ро́съ, и Мамфи́мъ и Офими́мъ. Гира́ же роди́ Ара́да.
Сі́и сы́нове Рахи́лины, и́хже роди́ Иа́кову, всѣ́хъ ду́шъ осмь­на́­де­сять.
Сы́нове же Да́новы: Асо́мъ.
Сы́нове же Нефѳали́мли: Асiи́лъ и Гони́, и Иссаа́ръ и Селли́мъ.
Сі́и сы́нове Ва́ллины, ю́же даде́ Лава́нъ Рахи́ли дще́ри сво­е́й, я́же роди́ си́хъ Иа́кову: всѣ́хъ ду́шъ се́дмь.
Всѣ́хъ же ду́шъ в­ше́дшихъ со Иа́ковомъ во Еги́петъ, я́же изыдо́ша изъ чре́слъ его́, кромѣ́ же́нъ сыно́въ Иа́ковлихъ, всѣ́хъ ду́шъ шестьдеся́тъ ше́сть.
Сы́нове же Ио́сифовы, и́же бы́ша ему́ въ земли́ Еги́петстѣй, ду́шъ де́вять: всѣ́хъ ду́шъ до́му Иа́ковля, я́же прiидо́ша со Иа́ковомъ во Еги́петъ, ду́шъ се́дмьдесятъ пя́ть.
Иу́ду же посла́ предъ собо́ю ко Ио́сифу срѣ́сти его́ у Иро́йска гра́да въ земли́ Рамессі́йстѣй.
Впря́гъ же Ио́сифъ колесни́цы своя́, изы́де во срѣ́тенiе Изра́илю, отцу́ сво­ему́, ко Ироо́ну гра́ду: и яви́вся ему́, нападе́ на вы́ю его́ и пла́кася пла́чемъ вели́кимъ.
И рече́ Изра́иль ко Ио́сифу: да умру́ от­ны́нѣ, поне́же ви́дѣхъ лице́ твое́: еще́ бо ты́ еси́ жи́въ.
Рече́ же Ио́сифъ ко бра́тiи сво­е́й: ше́дъ повѣ́мъ фарао́ну и реку́ ему́: бра́тiя моя́ и до́мъ отца́ мо­его́, и́же бы́ша въ земли́ Ханаа́ни, прiидо́ша ко мнѣ́:
они́ же су́ть му́жiе пастуси́, му́жiе бо скотопита́телiе бы́ша: и скоты́, и волы́, и вся́ своя́ при­­ведо́ша:
а́ще у́бо при­­зове́тъ ва́съ фарао́нъ и рече́тъ ва́мъ: что́ дѣ́ло ва́­ше е́сть?
рцы́те: му́жiе скотопита́телiе есмы́, раби́ тво­и́, издѣ́тска да́же до ны́нѣ, и мы́ и отцы́ на́ши: да вселите́ся въ земли́ Гесе́мъ Араві́йстѣй: ме́рзость бо е́сть Еги́птяномъ вся́къ пасту́хъ о́вчiй.
Синодальный
И отправился Израиль со всем, что у него было, и пришел в Вирсавию, и принес жертвы Богу отца своего Исаака.
И сказал Бог Израилю в видении ночном: Иаков! Иаков! Он сказал: вот я.
Бог сказал: Я Бог, Бог отца твоего; не бойся идти в Египет, ибо там произведу от тебя народ великий;
Я пойду с тобою в Египет, Я и выведу тебя обратно. Иосиф своею рукою закроет глаза твои.
Иаков отправился из Вирсавии; и повезли сыны Израилевы Иакова отца своего, и детей своих, и жен своих на колесницах, которые послал фараон, чтобы привезти его.
И взяли они скот свой и имущество свое, которое приобрели в земле Ханаанской, и пришли в Египет, – Иаков и весь род его с ним.
Сынов своих и внуков своих с собою, дочерей своих и внучек своих и весь род свой привел он с собою в Египет.
Вот имена сынов Израилевых, пришедших в Египет: Иаков и сыновья его. Первенец Иакова Рувим.
Сыны Рувима: Ханох и Фаллу, Хецрон и Харми.
Сыны Симеона: Иемуил и Иамин, и Огад, и Иахин, и Цохар, и Саул, сын Хананеянки.
Сыны Левия: Гирсон, Кааф и Мерари.
Сыны Иуды: Ир и Онан, и Шела, и Фарес, и Зара; но Ир и Онан умерли в земле Ханаанской. Сыны Фареса были: Есром и Хамул.
Сыны Иссахара: Фола и Фува, Иов и Шимрон.
Сыны Завулона: Серед и Елон, и Иахлеил.
Это сыны Лии, которых она родила Иакову в Месопотамии, и Дину, дочь его. Всех душ сынов его и дочерей его – тридцать три.
Сыны Гада: Цифион и Хагги, Шуни и Эцбон, Ери и Ароди и Арели.
Сыны Асира: Имна и Ишва, и Ишви, и Бриа, и Серах, сестра их. Сыны Брии: Хевер и Малхиил.
Это сыны Зелфы, которую Лаван дал Лии, дочери своей; она родила их Иакову шестнадцать душ.
Сыны Рахили, жены Иакова: Иосиф и Вениамин.
И родились у Иосифа в земле Египетской Манассия и Ефрем, которых родила ему Асенефа, дочь Потифера, жреца Илиопольского.
Сыны Вениамина: Бела и Бехер и Ашбел; [сыны Белы были:] Гера и Нааман, Эхи и Рош, Муппим и Хуппим и Ард.
Это сыны Рахили, которые родились у Иакова, всего четырнадцать душ.
Сын Дана: Хушим.
Сыны Неффалима: Иахцеил и Гуни, и Иецер, и Шиллем.
Это сыны Валлы, которую дал Лаван дочери своей Рахили; она родила их Иакову всего семь душ.
Всех душ, пришедших с Иаковом в Египет, которые произошли из чресл его, кроме жен сынов Иаковлевых, всего шестьдесят шесть душ.
Сынов Иосифа, которые родились у него в Египте, две души. Всех душ дома Иаковлева, перешедших [с Иаковом] в Египет, семьдесят [пять].
Иуду послал он пред собою к Иосифу, чтобы он указал путь в Гесем. И пришли в землю Гесем.
Иосиф запряг колесницу свою и выехал навстречу Израилю, отцу своему, в Гесем, и, увидев его, пал на шею его, и долго плакал на шее его.
И сказал Израиль Иосифу: умру я теперь, увидев лице твое, ибо ты еще жив.
И сказал Иосиф братьям своим и дому отца своего: я пойду, извещу фараона и скажу ему: братья мои и дом отца моего, которые были в земле Ханаанской, пришли ко мне;
эти люди пастухи овец, ибо скотоводы они; и мелкий и крупный скот свой, и все, что у них, привели они.
Если фараон призовет вас и скажет: какое занятие ваше?
то вы скажите: мы, рабы твои, скотоводами были от юности нашей доныне, и мы и отцы наши, чтобы вас поселили в земле Гесем. Ибо мерзость для Египтян всякий пастух овец.
China (simpl.)
以色列带着一切所有的,起身来到别是巴,就献祭给他父亲以撒的神。
夜间,神在异象中对以色列说,雅各。雅各。他说,我在这里。
神说,我是神,就是你父亲的神。你下埃及去不要害怕,因为我必使你在那里成为大族。
我要和你同下埃及去,也必定带你上来。约瑟必给你送终(原文作将手按你的眼睛上)。
雅各就从别是巴起行。以色列的儿子们使他们的父亲雅各和他们的妻子,儿女都坐在法老为雅各送来的车上。
他们又带着迦南地所得的牲畜,货财来到埃及。雅各和他的一切子孙都一同来了,
雅各把他的儿子,孙子,女儿,孙女,并他的子子孙孙,一同带到埃及。
来到埃及的以色列人名字记在下面。雅各和他的儿孙,雅各的长子是流便。
流便的儿子是哈诺,法路,希斯伦,迦米。
西缅的儿子是耶母利,雅悯,阿辖,雅斤,琐辖,还有迦南女子所生的扫罗。
利未的儿子是革顺,哥辖,米拉利。
犹大的儿子是珥,俄南,示拉,法勒斯,谢拉。惟有珥与俄南死在迦南地。法勒斯的儿子是希斯伦,哈母勒。
以萨迦的儿子是陀拉,普瓦,约伯,伸仑。
西布伦的儿子是西烈,以伦,雅利。
这是利亚在巴旦亚兰给雅各所生的儿子,还在女儿底拿。儿孙共三十三人。
迦得的儿子是洗非芸,哈基,书尼,以斯本,以利,亚罗底,亚列利。
亚设的儿子是音拿,亦施瓦,亦施韦,比利亚,还有他们的妹子西拉。比利亚的儿子是希别,玛结。
这是拉班给他女儿利亚的婢女悉帕从雅各所生的儿孙,共有十六人。
雅各之妻拉结的儿子是约瑟和便雅悯。
约瑟在埃及地生了玛拿西和以法莲,就是安城的祭司波提非拉的女儿亚西纳给约瑟生的。
便雅悯的儿子是比拉,比结,亚实别,基拉,乃幔,以希,罗实,母平,户平,亚勒。
这是拉结给雅各所生的儿孙,共有十四人。
但的儿子是户伸。
拿弗他利的儿子是雅薛,沽尼,耶色,示冷。
这是拉班给他女儿拉结的婢女辟拉从雅各所生的儿孙,共有七人。
那与雅各同到埃及的,除了他儿妇之外,凡从他所生的,共有六十六人。
还有约瑟在埃及所生的两个儿子。雅各家来到埃及的共有七十人。
雅各打发犹大先去见约瑟,请派人引路往歌珊去。于是他们来到歌珊地。
约瑟套车往歌珊去,迎接他父亲以色列,及至见了面,就伏在父亲的颈项,哭了许久。
以色列对约瑟说,我既得见你的面,知道你还在,就是死我也甘心。
约瑟对他的弟兄和他父的全家说,我要上去告诉法老,对他说,我的弟兄和我父的全家从前在迦南地,现今都到我这里来了。
他们本是牧羊的人,以养牲畜为业。他们把羊群牛群和一切所有的都带来了。
等法老召你们的时候,问你们说,你们以何事为业。
你们要说,你的仆人,从幼年直到如今,都以养牲畜为业,连我们的祖宗也都以此为业。这样,你们可以住在歌珊地,因为凡牧羊的都被埃及人所厌恶。
Jakob machte sich auf den Weg; seinen ganzen Besitz nahm er mit. Als er nach Beerscheba kam, opferte er dort dem Gott seines Vaters Isaak Tiere von seinen Herden und hielt ein Opfermahl.
In der Nacht erschien ihm Gott und sagte: »Jakob! Jakob!«

»Ja?«, antwortete er.

Gott sagte zu ihm: »Ich bin Gott, der Gott deines Vaters. Hab keine Angst, nach Ägypten zu ziehen! Ich will deine Nachkommen dort zu einem großen Volk machen.
Ich selbst werde mit dir gehen, ich werde dich auch wieder zurückbringen; und wenn du stirbst, wird dir Josef die Augen zudrücken.«
Von Beerscheba aus ging die Reise weiter. Die Söhne Jakobs setzten ihren Vater, ihre Frauen und ihre kleinen Kinder in die Wagen, die der Pharao mitgeschickt hatte.
Mit ihren Herden und ihrem ganzen Besitz, den sie im Land Kanaan erworben hatten, kamen sie nach Ägypten, Jakob und seine ganze Familie,
die Söhne und Töchter, die Enkel und Enkelinnen. Seine ganze Nachkommenschaft brachte Jakob mit sich nach Ägypten.
Von der Sklavin Silpa, die Laban seiner Tochter Lea mitgegeben hatte, stammten:
Gad und seine Söhne Zifjon, Haggi, Schuni, Ezbon, Eri, Arod und Areli;
Ascher und seine Söhne Jimna, Jischwa, Jischwi und Beria, dazu seine Tochter Serach; Beria hatte zwei Söhne: Heber und Malkiël

Nachkommen Jakobs von Silpa: 16 Personen

Von Jakobs Lieblingsfrau Rahel stammten:
Josef mit seinen Söhnen Manasse und Efraïm, die ihm Asenat, die Tochter des Priesters Potifera aus On in Ägypten geboren hatte.
Benjamin und seine Söhne Bela, Becher, Aschbel, Gera, Naaman, Ehi, Rosch, Muppim, Huppim und Ard

Nachkommen Jakobs von Rahel: 14 Personen

Von der Sklavin Bilha, die Laban seiner Tochter Rahel mitgegeben hatte, stammten:
Dan und sein Sohn Huschim;
Naftali und seine Söhne Jachzeel, Guni, Jezer und Schillem

Nachkommen Jakobs von Bilha: 7 Personen

Mit Jakob siedelten 66 Kinder und Enkel nach Ägypten über, dazu noch die Frauen seiner Söhne.
Zählt man Josef und seine Söhne hinzu, so kamen – Jakob selbst eingeschlossen – insgesamt 70 Angehörige der Jakobsfamilie nach Ägypten.
Jakob kam also mit seiner ganzen Familie nach Ägypten. Er hatte Juda vorausgeschickt, um Josef seine Ankunft anzukündigen und ihn zu sich nach Goschen zu rufen.
Josef ließ seinen Wagen anspannen und fuhr seinem Vater entgegen.

Als Jakob ihn sah, schloss er ihn in die Arme und weinte lange.

»Jetzt sterbe ich gern«, sagte Jakob. »Ich habe dich wiedergesehen und weiß, dass du noch am Leben bist.«
Dann sagte Josef zu seinen Brüdern und ihren Angehörigen: »Ich gehe jetzt zum Pharao und melde ihm, dass ihr aus Kanaan zu mir gekommen seid.
Ich sage ihm, dass ihr Viehhirten seid und eure Schafe, Ziegen, Rinder und euren übrigen Besitz mitgebracht habt.
Wenn der Pharao euch zu sich rufen lässt und euch nach eurem Beruf fragt,
dann antwortet ihm: ́Wir sind von Jugend an Viehhirten gewesen wie unsere Vorfahren.́ Dann wird er euch erlauben, hier in der Provinz Goschen zu bleiben.«

Die Ägypter haben nämlich einen Abscheu vor Schaf- und Ziegenhirten; sie gelten bei ihnen als unrein.

Dies sind die Namen der Söhne Jakobs, die mit ihrem Vater, der auch Israel heißt, nach Ägypten kamen. An der Spitze stehen die Söhne, die ihm Lea in Mesopotamien geboren hatte:
Ruben, der Erstgeborene, und seine Söhne Henoch, Pallu, Hezron und Karmi;
Simeon und seine Söhne Jemuël, Jamin, Ohad, Jachin, Zohar und Schaul, der Sohn einer Kanaaniterin;
Levi und seine Söhne Gerschon, Kehat und Merari;
Juda und seine Söhne Er, Onan, Schela, Perez und Serach; die ersten beiden waren schon in Kanaan gestorben; Perez hatte zwei Söhne: Hezron und Hamul;
Issachar und seine Söhne Tola, Puwa, Jaschub und Schimron;
Sebulon und seine Söhne Sered, Elon und Jachleel;
dazu eine Tochter: Dina

Nachkommen Jakobs von Lea: 33 Personen

Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки