Скрыть
1:10
3:4
3:5
3:7
3:9
3:10
3:12
3:17
3:18
3:19
Церковнославянский (рус)
[Зач. 303.] Многоча́стнѣ и многообра́знѣ дре́вле Бо́гъ глаго́лавый отце́мъ во проро́цѣхъ,
въ послѣ́докъ дні́й си́хъ глаго́ла на́мъ въ Сы́нѣ, его́же положи́ наслѣ́дника всѣ́мъ, и́мже и вѣ́ки сотвори́.
И́же сы́й сiя́нiе сла́вы и о́бразъ ипоста́си его́, нося́ же вся́ческая глаго́ломъ си́лы сво­ея́, собо́ю очище́нiе сотвори́въ грѣхо́въ на́шихъ, сѣ́де одесну́ю престо́ла вели́че­ст­вiя на высо́кихъ,
толи́ко лу́чшiй бы́въ а́нгеловъ, ели́ко пресла́внѣе па́че и́хъ наслѣ́д­ст­вова и́мя.
Кому́ бо рече́ когда́ от­ а́нгелъ: Сы́нъ мо́й еси́ ты́, а́зъ дне́сь роди́хъ тя́? И па́ки: а́зъ бу́ду ему́ во Отца́, и то́й бу́детъ мнѣ́ въ Сы́на?
Егда́ же па́ки вво́дитъ перворо́днаго во вселе́н­ную, глаго́летъ: и да покло́нят­ся ему́ вси́ а́нгели Бо́жiи.
И ко а́нгеломъ у́бо глаго́летъ: творя́й а́нгелы своя́ ду́хи и слуги́ своя́ о́гнь паля́щь.
Къ Сы́ну же: престо́лъ тво́й, Бо́же, въ вѣ́къ вѣ́ка: же́злъ пра́вости же́злъ ца́р­ст­вiя тво­его́:
воз­люби́лъ еси́ пра́вду и воз­ненави́дѣлъ еси́ беззако́нiе: сего́ ра́ди пома́за тя́, Бо́же, Бо́гъ тво́й еле́емъ ра́дости па́че при­­ча́ст­никъ тво­и́хъ.
[Зач. 304.] И [па́ки]: въ нача́лѣ ты́, Го́споди, зе́млю основа́лъ еси́, и дѣла́ руку́ твое́ю су́ть небеса́:
та́ поги́бнутъ, ты́ же пребыва́еши: и вся́, я́коже ри́за, обетша́ютъ,
и я́ко оде́жду свiе́ши и́хъ, и измѣня́т­ся: ты́ же то́йжде еси́, и лѣ́та твоя́ не оскудѣ́ютъ.
Кому́ же от­ а́нгелъ рече́ когда́: сѣди́ о десну́ю мене́, до́ндеже положу́ враги́ твоя́ подно́жiе но́гъ тво­и́хъ?
Не вси́ ли су́ть служе́бнiи ду́си, въ служе́нiе посыла́еми за хотя́щихъ наслѣ́довати спасе́нiе?
[Зач. 307.] Тѣ́мже, бра́тiе свята́я, зва́нiя небе́снаго при­­ча́стницы, разумѣ́йте посла́н­ника и святи́теля исповѣ́данiя на́­шего Иису́са Христа́,
вѣ́рна су́ща сотво́ршему его́, я́коже и Моисе́й во все́мъ дому́ его́.
Мно́жайшей бо сла́вѣ се́й па́че Моисе́а сподо́бися, ели́ко мно́жайшую че́сть и́мать па́че до́му сотвори́вый его́:
вся́къ бо до́мъ созида́ет­ся от­ нѣ́ко­его: а сотвори́вый вся́ческая Бо́гъ.
[Зач. 308.] И Моисе́й у́бо вѣ́ренъ бѣ́ во все́мъ дому́ его́, я́коже слуга́, во свидѣ́тел­ст­во глаго́латися имѣ́в­шымъ:
Христо́съ же я́коже Сы́нъ въ дому́ сво­е́мъ: его́же до́мъ мы́ есмы́, а́ще дерзнове́нiе и похвалу́ упова́нiя да́же до конца́ извѣ́стно удержи́мъ.
Тѣ́мже, я́коже глаго́летъ Ду́хъ святы́й, дне́сь, а́ще гла́съ его́ услы́шите,
не ожесточи́те серде́цъ ва́шихъ, я́коже въ прогнѣ́ванiи, во дни́ искуше́нiя въ пусты́ни,
идѣ́же искуси́ша мя́ отцы́ ва́ши, искуси́ша мя́ и ви́дѣша дѣла́ моя́ четы́редесять лѣ́тъ.
Сего́ ра́ди негодова́хъ ро́да того́ и рѣ́хъ: при́сно заблужда́ютъ се́рдцемъ, ті́и же не позна́ша путі́й мо­и́хъ:
я́ко кля́хся во гнѣ́вѣ мо­е́мъ, а́ще вни́дутъ въ поко́й мо́й.
[Зач. 309.] Блюди́те, бра́тiе, да не когда́ бу́детъ въ нѣ́ко­емъ от­ ва́съ се́рдце лука́во, [испо́лнено] невѣ́рiя, во е́же от­ступи́ти от­ Бо́га жи́ва.
Но утѣша́йте себе́ на вся́къ де́нь до́ндеже дне́сь нарица́ет­ся, да не ожесточи́т­ся нѣ́кто от­ ва́съ ле́стiю грѣхо́вною:
при­­ча́стницы бо бы́хомъ Христу́, а́ще то́чiю нача́токъ соста́ва да́же до конца́ извѣ́стенъ удержи́мъ:
внегда́ глаго́летъ: дне́сь, а́ще гла́съ его́ услы́шите, не ожесточи́те серде́цъ ва́шихъ, я́коже въ прогнѣ́ванiи.
Нѣ́цыи бо слы́шав­ше прогнѣ́ваша, но не вси́ изше́дшiи изъ Еги́пта съ Моисе́омъ.
Ко́ихъ же негодова́ четы́редесять лѣ́тъ? Не согрѣши́в­шихъ ли, и́хже ко́сти падо́ша въ пусты́ни?
Кото́рымъ же кля́л­ся не вни́ти въ поко́ище его́? Я́вѣ, я́ко проти́вльшымся.
И ви́димъ, я́ко не воз­мого́ша вни́ти за невѣ́р­ст­вiе.
[Зач. 303.] Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках,
в последние дни сии говорил нам в Сыне, Которого поставил наследником всего, чрез Которого и веки сотворил.
Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его и держа все словом силы Своей, совершив Собою очищение грехов наших, воссел одесную (престола) величия на высоте,
будучи столько превосходнее Ангелов, сколько славнейшее пред ними наследовал имя.
Ибо кому когда из Ангелов сказал Бог: Ты Сын Мой, Я ныне родил Тебя? И еще: Я буду Ему Отцем, и Он будет Мне Сыном?
Также, когда вводит Первородного во вселенную, говорит: и да поклонятся Ему все Ангелы Божии.
Об Ангелах сказано: Ты творишь Ангелами Своими духов и служителями Своими пламенеющий огонь.
А о Сыне: престол Твой, Боже, в век века; жезл царствия Твоего – жезл правоты.
Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал Тебя, Боже, Бог Твой елеем радости более соучастников Твоих.
[Зач. 304.] И: в начале Ты, Господи, основал землю, и небеса – дело рук Твоих;
они погибнут, а Ты пребываешь; и все обветшают, как риза,
и как одежду свернешь их, и изменятся; но Ты тот же, и лета Твои не кончатся.
Кому когда из Ангелов сказал Бог: седи одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих?
Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение?
[Зач. 307.] Итак, братия святые, участники в небесном звании, уразумейте Посланника и Первосвященника исповедания нашего, Иисуса Христа,
Который верен Поставившему Его, как и Моисей во всем доме Его.
Ибо Он достоин тем большей славы пред Моисеем, чем бо́льшую честь имеет в сравнении с домом тот, кто устроил его,
ибо всякий дом устрояется кем-либо; а устроивший всё есть Бог.
[Зач. 308.] И Моисей верен во всем доме Его, как служитель, для засвидетельствования того, что надлежало возвестить;
а Христос – как Сын в доме Его; дом же Его – мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца.
Почему, как говорит Дух Святый, ныне, когда услышите глас Его,
не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне,
где искушали Меня отцы ваши, испытывали Меня, и видели дела Мои сорок лет.
Посему Я вознегодовал на оный род и сказал: непрестанно заблуждаются сердцем, не познали они путей Моих;
посему Я поклялся во гневе Моем, что они не войдут в покой Мой.
[Зач. 309.] Смотрите, братия, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живаго.
Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить: «ныне», чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом.
Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца,
доколе говорится: «ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота».
Ибо некоторые из слышавших возроптали; но не все вышедшие из Египта с Моисеем.
На кого же негодовал Он сорок лет? Не на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне?
Против кого же клялся, что не войдут в покой Его, как не против непокорных?
Итак видим, что они не могли войти за неверие.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов