Скрыть
4:1
4:6
4:8
4:10
4:11
Глава 5 
5:1
5:2
5:3
5:9
5:10
Церковнослав. (рус. дореф.)
[Зач. 310.] Да убо­и́мся у́бо, да не когда́ оста́влену обѣтова́нiю вни́ти въ поко́й Его́, яви́т­ся кто́ от­ ва́съ лиши́вся.
И́бо на́мъ благовѣ­ст­вова́но е́сть, я́коже и о́нѣмъ: но не по́льзова о́нѣхъ сло́во слу́ха, не ра­ст­воре́н­ное вѣ́рою слы́шав­шихъ.
Вхо́димъ бо въ поко́й вѣ́ровав­шiи, я́коже рече́: я́ко кля́хся во гнѣ́вѣ Мо­е́мъ, а́ще вни́дутъ въ поко́й Мо́й: а́ще и дѣло́мъ от­ сложе́нiя мíра бы́в­шымъ.
Рече́ бо нѣ́гдѣ о седмѣ́мъ си́це: и почи́ Бо́гъ въ де́нь седмы́й от­ всѣ́хъ дѣ́лъ Сво­и́хъ.
И въ се́мъ па́ки: а́ще вни́дутъ въ поко́й Мо́й.
Поне́же у́бо лише́ни нѣ́цыи {остае́т­ся нѣ́кiимъ} вни́ти въ него́, и и́мже пре́жде благовѣ­ст­вова́но бѣ́, не внидо́ша за непослуша́нiе:
па́ки нѣ́кiй уставля́етъ де́нь, дне́сь, въ Дави́дѣ глаго́ля, по толи́цѣхъ лѣ́тѣхъ, я́коже пре́жде глаго́лася: дне́сь, а́ще гла́съ Его́ услы́шите, не ожесточи́те серде́цъ ва́шихъ.
А́ще бо бы о́нѣхъ Иису́съ упоко́илъ, не бы́ о инѣ́мъ дни́ глаго́лалъ по си́хъ.
У́бо оста́влено е́сть [и еще́] суббо́т­ст­во лю́демъ Бо́жiимъ:
в­ше́дый бо въ поко́й Его́, и то́й почи́ от­ дѣ́лъ сво­и́хъ, я́коже от­ Сво­и́хъ Бо́гъ.
Потщи́мся у́бо вни́ти во о́ный поко́й, да не кто́ въ ту́ же при́тчу противле́нiя впаде́тъ.
Жи́во бо сло́во Бо́жiе и дѣ́й­с­т­вен­но, и острѣ́йше па́че вся́каго меча́ обою́ду остра́, и проходя́щее да́же до раздѣле́нiя души́ же и ду́ха, члено́въ же и мозго́въ, и суди́телно помышле́ниемъ и мы́слемъ серде́чнымъ.
И нѣ́сть тва́рь неявле́на предъ Ни́мъ, вся́ же нага́ и объявле́на предъ очи́ма Его́, къ Нему́же на́мъ сло́во.
[Зач. 311А.] Иму́ще у́бо Архiере́а вели́ка, проше́дшаго небеса́, Иису́са Сы́на Бо́жiя, да держи́мся исповѣ́данiя.
Не и́мамы бо архiере́а не могу́ща спострада́ти не́мощемъ на́шымъ, но искуше́на по вся́ческимъ по подо́бiю, ра́звѣ грѣха́.
Да при­­ступа́емъ у́бо съ дерзнове́нiемъ къ престо́лу благода́ти, да прiи́мемъ ми́лость и благода́ть обря́щемъ во благовре́мен­ну по́мощь.
Вся́къ бо первосвяще́н­никъ, от­ человѣ́къ прiе́млемь, за человѣ́ки поставля́ет­ся на слу́жбы я́же къ Бо́гу, да при­­но́ситъ да́ры же и же́ртвы о грѣсѣ́хъ,
спострада́ти могі́й невѣ́ж­ст­ву­ю­щымъ и заблужда́ющымъ, поне́же и то́й не́мощiю обложе́нъ е́сть:
и сего́ ра́ди до́лженъ е́сть я́коже о лю́дехъ, та́кожде и о себѣ́ при­­носи́ти за грѣхи́.
[Зач. 311Б.] И никто́же са́мъ себѣ́ прiе́млетъ че́сть, но зва́н­ный от­ Бо́га, я́коже и Ааро́нъ.
Та́ко и Христо́съ не Себе́ просла́ви бы́ти первосвяще́н­ника, но Глаго́лавый къ Нему́: Сы́нъ Мо́й еси́ Ты́, А́зъ дне́сь роди́хъ Тя́:
я́коже и и́ндѣ глаго́летъ: Ты́ еси́ свяще́н­никъ во вѣ́къ по чи́ну Мелхиседе́кову.
И́же во дне́хъ пло́ти Сво­ея́ моле́нiя же и моли́твы къ Могу́щему спасти́ Его́ от­ сме́рти съ во́племъ крѣ́пкимъ и со слеза́ми при­­не́съ, и услы́шанъ бы́въ от­ благоговѣ́ин­ства,
а́ще и Сы́нъ бя́ше, оба́че навы́че от­ си́хъ, я́же пострада́, послуша́нiю,
и соверши́вся бы́сть всѣ́мъ послу́ша­ю­щымъ Его́ вино́венъ спасе́нiя вѣ́чнаго,
нарѣче́нъ от­ Бо́га Первосвяще́н­никъ по чи́ну Мелхиседе́кову.
[Зач. 312.] О не́мже мно́гое на́мъ сло́во и неудо́бь сказа́емое глаго́лати, поне́же не́мощни бы́сте слу́хи.
И́бо, до́лжни су́ще бы́ти учи́телiе лѣ́тъ ра́ди, па́ки тре́буете учи́тися, ка́я пи́смена нача́ла слове́съ Бо́жiихъ: и бы́сте тре́бу­ю­ще млека́, а не крѣ́пкiя пи́щи.
Вся́къ бо при­­чаща́яйся млека́ неиску́сенъ сло́ва пра́вды, младе́нецъ бо е́сть:
соверше́н­ныхъ же е́сть тве́рдая пи́ща, иму́щихъ чу́в­ст­вiя обуче́на до́лгимъ уче́нiемъ въ разсужде́нiе добра́ же и зла́.
1 «Для народа Божия еще остается субботство»; «Слово Божие живо и действенно». 14 Наш Первосвященник, «подобно нам, искушен во всём, кроме греха».
[Зач. 310.] Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой Его, не оказался кто из вас опоздавшим.
Ибо и нам оно возвещено, как и тем; но не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавших.
А входим в покой мы уверовавшие, так как Он сказал: «Я поклялся в гневе Моем, что они не войдут в покой Мой», хотя дела Его были совершены еще в начале мира.
Ибо негде сказано о седьмом дне так: и почил Бог в день седьмой от всех дел Своих.
И еще здесь: «не войдут в покой Мой».
Итак, как некоторым остается войти в него, а те, которым прежде возвещено, не вошли в него за непокорность,
то еще определяет некоторый день, «ныне», говоря через Давида, после столь долгого времени, как выше сказано: «ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших».
Ибо если бы Иисус Навин доставил им покой, то не было бы сказано после того о другом дне.
Посему для народа Божия еще остается субботство.
Ибо, кто вошел в покой Его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от Своих.
Итак постараемся войти в покой оный, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность.
Ибо слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого: оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные.
И нет твари, сокровенной от Него, но все обнажено и открыто перед очами Его: Ему дадим отчет.
[Зач. 311А.] Итак, имея Первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего.
Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но Который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха.
Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи.
1 Сын – «Первосвященник по чину Мелхиседека». 11 Вас нужно учить.
Ибо всякий первосвященник, из человеков избираемый, для человеков поставляется на служение Богу, чтобы приносить дары и жертвы за грехи,
могущий снисходить невежествующим и заблуждающим, потому что и сам обложен немощью,
и посему он должен как за народ, так и за себя приносить жертвы о грехах.
[Зач. 311Б.] И никто сам собою не приемлет этой чести, но призываемый Богом, как и Аарон.
Так и Христос не Сам Себе присвоил славу быть первосвященником, но Тот, Кто сказал Ему: Ты Сын Мой, Я ныне родил Тебя;
как и в другом месте говорит: Ты священник вовек по чину Мелхиседека.
Он, во дни плоти Своей, с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления Могущему спасти Его от смерти; и услышан был за Свое благоговение;
хотя Он и Сын, однако страданиями навык послушанию,
и, совершившись, сделался для всех послушных Ему виновником спасения вечного,
быв наречен от Бога Первосвященником по чину Мелхиседека.
[Зач. 312.] О сем надлежало бы нам говорить много; но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособны слушать.
Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями; но вас снова нужно учить первым началам слова Божия, и для вас нужно молоко, а не твердая пища.
Всякий, питаемый молоком, несведущ в слове правды, потому что он младенец;
твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к различению добра и зла.
Толкования стиха Скопировать ссылку Скопировать текст Добавить в избранное
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов Практическая симфония
Цитата из Библии каждое утро
TG: t.me/azbible
Viber: vb.me/azbible