Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Апостола Павла послание к евреям

 
 • [Зач. 310.] Да убо­и́мся у́бо, да не когда́ оста́влену обѣтова́нiю вни́ти въ поко́й его́, яви́т­ся кто́ от­ ва́съ лиши́вся.
 • И́бо на́мъ благовѣ­ст­вова́но е́сть, я́коже и о́нѣмъ: но не по́льзова о́нѣхъ сло́во слу́ха, не ра­ст­воре́н­ное вѣ́рою слы́шав­шихъ.
 • Вхо́димъ бо въ поко́й вѣ́ровав­шiи, я́коже рече́: я́ко кля́хся во гнѣ́вѣ мо­е́мъ, а́ще вни́дутъ въ поко́й мо́й: а́ще и дѣло́мъ от­ сложе́нiя мíра бы́в­шымъ.
 • Рече́ бо нѣ́гдѣ о седмѣ́мъ си́це: и почи́ Бо́гъ въ де́нь седмы́й от­ всѣ́хъ дѣ́лъ сво­и́хъ.
 • И въ се́мъ па́ки: а́ще вни́дутъ въ поко́й мо́й.
 • Поне́же у́бо лише́ни нѣ́цыи {остае́т­ся нѣ́кiимъ} вни́ти въ него́, и и́мже пре́жде благовѣ­ст­вова́но бѣ́, не внидо́ша за непослуша́нiе:
 • па́ки нѣ́кiй уставля́етъ де́нь, дне́сь, въ Дави́дѣ глаго́ля, по толи́цѣхъ лѣ́тѣхъ, я́коже пре́жде глаго́лася: дне́сь, а́ще гла́съ его́ услы́шите, не ожесточи́те серде́цъ ва́шихъ.
 • А́ще бо бы о́нѣхъ Иису́съ упоко́илъ, не бы́ о инѣ́мъ дни́ глаго́лалъ по си́хъ.
 • У́бо оста́влено е́сть [и еще́] суббо́т­ст­во лю́демъ Бо́жiимъ:
 • в­ше́дый бо въ поко́й его́, и то́й почи́ от­ дѣ́лъ сво­и́хъ, я́коже от­ сво­и́хъ Бо́гъ.
 • Потщи́мся у́бо вни́ти во о́ный поко́й, да не кто́ въ ту́ же при́тчу противле́нiя впаде́тъ.
 • Жи́во бо сло́во Бо́жiе и дѣ́й­с­т­вен­но, и острѣ́йше па́че вся́каго меча́ обою́ду остра́, и проходя́щее да́же до раздѣле́нiя души́ же и ду́ха, члено́въ же и мозго́въ, и суди́телно помышле́ниемъ и мы́слемъ серде́чнымъ.
 • И нѣ́сть тва́рь неявле́на предъ ни́мъ, вся́ же нага́ и объявле́на предъ очи́ма его́, къ нему́же на́мъ сло́во.
 • [Зач. 311А.] Иму́ще у́бо архiере́а вели́ка, проше́дшаго небеса́, Иису́са Сы́на Бо́жiя, да держи́мся исповѣ́данiя.
 • Не и́мамы бо архiере́а не могу́ща спострада́ти не́мощемъ на́шымъ, но искуше́на по вся́ческимъ по подо́бiю, ра́звѣ грѣха́.
 • Да при­­ступа́емъ у́бо съ дерзнове́нiемъ къ престо́лу благода́ти, да прiи́мемъ ми́лость и благода́ть обря́щемъ во благовре́мен­ну по́мощь.
 • [Зач. 310.] Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой Его, не оказался кто из вас опоздавшим.
 • Ибо и нам оно возвещено, как и тем; но не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавших.
 • А входим в покой мы уверовавшие, так как Он сказал: «Я поклялся в гневе Моем, что они не войдут в покой Мой», хотя дела Его были совершены еще в начале мира.
 • Ибо негде сказано о седьмом дне так: и почил Бог в день седьмый от всех дел Своих.
 • И еще здесь: «не войдут в покой Мой».
 • Итак, как некоторым остается войти в него, а те, которым прежде возвещено, не вошли в него за непокорность,
 • то еще определяет некоторый день, «ныне», говоря через Давида, после столь долгого времени, как выше сказано: «ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших».
 • Ибо если бы Иисус Навин доставил им покой, то не было бы сказано после того о другом дне.
 • Посему для народа Божия еще остается субботство.
 • Ибо, кто вошел в покой Его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от Своих.
 • Итак постараемся войти в покой оный, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность.
 • Ибо слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого: оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные.
 • И нет твари, сокровенной от Него, но все обнажено и открыто перед очами Его: Ему дадим отчет.
 • [Зач. 311А.] Итак, имея Первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего.
 • Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но Который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха.
 • Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи.
 • გუეშინოდენ უკუე, ნუსადა, დატევებასა მას აღთქუმისასა შესლვად განსასუენებელსა მისსა, ჰგონებდეს ვინმე თქუენგანი დაკლებულად თავსა თჳსსა.
 • და რამეთუ ვართ ჩუენ ხარებულ, ვითარცა-იგი იგინი; არამედ არარაჲ არგო მათ სიტყუამან მან სმენისამან, ვინაჲთგან არა თანა-შეეზავა სარწმუნებაჲ იგი მსმენელთა მათ.
 • ხოლო ჩუენ შევიდეთ განსასუენებელსა მას, მორწმუნენი ესე, ვითარცა-იგი თქუა: ვითარცა ვფუცე რისხვითა ჩემითა, ვერ შევიდენ იგინი განსასუენებელსა ჩემსა; და დაღათუ საქმენი იგი დასაბამითგან სოფლისაჲთ ქმნულ იყვნეს.
 • რამეთუ უთქუამს სადამე მეშჳდისა მისთჳს ესრეთ: და განისუენა ღმერთმან დღესა მას მეშჳდესა ყოველთაგან საქმეთა მისთა.
 • და ამისა შემდგომად კუალად იტყჳს: ვერ შევიდენ იგინი განსასუენებელსა ჩემსა.
 • ვინაჲთგან უკუე და-ვიეთმე-აკლებს შესლვად მას შინა, და რომელნი-იგი წანაწარ ხარებულ იქმნეს, ვერ შევიდეს ურწმუნეობითა.
 • კუალად რასმე განაჩინებს დღესა დავითის მიერ და იტყჳს, შემდგომად ესოდენისა ჟამისა, ვითარცა-იგი თქუმულ არს: დღეს თუ ჴმისა მისისაჲ ისმინოთ, ნუ განიფიცხებთ გულთა თქუენთა.
 • რამეთუ უკუეთუმცა ისოს, ძესა ნავესსა, განესუენა მათდა, არამცა სხჳსა დღისათჳს ამისსა შემდგომად იტყოდა.
 • და-სამე-აკლდების შაბათობაჲ იგი ერსა მას ღმრთისასა.
 • რამეთუ რომელი-იგი შევიდა განსასუენებელსა მისსა, მანცა განისუენა საქმეთაგან მისთა, ვითარცა-იგი თჳსთაგან ღმერთმან.
 • ვისწრაფოთ უკუე შესლვად განსასუენებელსა მას, რაჲთა არა მასვე სახესა ურწმუნეობისასა ვინმე შთავარდეს.
 • რამეთუ ცხოველ არს სიტყუაჲ ღმრითსაჲ და ძლიერ და უმკუეთელეს უფროჲს ყოვლისა მახჳლისა ორპირისა: და მისწუდების იგი ვიდრე განსაყოფელადმდე სამშჳნველისა და სულისა, ნაწევართა და ტჳნთა, და განმკითხველ გონებათა და ზრახვათა გულისათა.
 • და არარაჲ არს დაბადებული დაფარულ წინაშე მისსა, არამედ ყოველივე შიშუელ და ქედ-დადრეკილ არს წინაშე თუალთა მისთა, რომლისათჳს არს სიტყუაჲ ესე ჩუენი.
 • მივის ჩუენ მღდელთმოძღუარი დიდი, რომელმან განვლნა ცანი, იესუ, ძე ღმრთისაჲ, შევიკრძალოთ აღსარებაჲ იგი მისა მართლ.
 • რამეთუ არა ეგევითარი გჳვის მღდელთმოძღარი, რომელიმცა ვერ შემძლებულ იყო შეწყალებად უძლურებათა ჩუენთა, გამოცდილი ყოვლითავე მსგავსებითა, თჳნიერ ცოდვისა.
 • მოუჴდეთ უკუე განცხადებულად საყდართა მათ მადლისასა, რაჲთა მოვიღოთ წყალობაჲ და ვპოოთ მადლი ჟამსა შეწევნისასა.
 • Анын бейпил жайына кирєє жљнєндљгє убада кєчєндљ турганда, арабыздан эч ким кечигип калбашы єчєн сак бололу.
 • Аларга жарыяланган сыяктуу эле, Жакшы Кабар бизге да жарыяланды. Ишеним менен кабыл алышпагандыктан, аларга љздљрє уккан сљз пайда алып келген жок.
 • Ал эми биз, ишенгендер, бейпил жайга киребиз. Анткени Кудай мындай деген: «Каарданып турганымда, мындай деп ант бердим: “Алар эч качан Менин бейпил жайыма киришпейт”». Љзєнєн иштери дєйнљ жаратылып бєткљн кезде эле аягына чыккан болсо да, Ал ушинтип айткан.
 • Ыйык Жазууда жетинчи кєн жљнєндљ мындай деп айтылган: «... Љзєнєн бардык иштерин бєтєрєп, жетинчи кєнє эс алды».
 • Ошондой эле: «Алар Менин бейпил жайыма киришпейт», – деп да айтылган.
 • Ошентип, кээ бирљљлљрдєн бейпил жайга кирери шексиз. Ал эми мурун уккандар љздљрєнєн тил албастыгынан улам киришкен жок.
 • Ушунча кљп убакыт љткљндљн кийин, жогоруда айтылгандай, Дљљт аркылуу: «Бєгєн Анын єнєн укканыњарда, жєрљгєњљрдє катуулантпагыла», – деп айтуу менен, дагы бир кєндє – «бєгєндє» белгиледи.
 • Эгерде Нундун уулу Жашыя аларды бейпил жайга киргизген болсо, анда Кудай ошондон кийин башка бир кєн жљнєндљ сљз кылбас эле.
 • Демек, Кудайдын эли єчєн ишемби кєн али алдыда.
 • Кудай Љз иштерин бєтєргљндљн кийин эс алгандай эле, Анын бейпил жайына кирген адам да љз иштерин бєтєргљндљн кийин эс алат.
 • Ошондуктан ошол бейпил жайга кирєєгљ аракеттенели. Эч ким аларга окшоп тил албастык кылып жыгылбасын.
 • Себеби Кудайдын Сљзє тирєє жана таасирдєє, кош миздєє ар кандай кылычтан курч: ал жандан рухту ажыратып, муунга чейин, сљљктєн чучугуна чейин жетет, жєрљктљгє ойлорду, ниетти соттойт.
 • Андан жашыруун эч бир жан жок. Анын кљз алдында баары ачык-айкын. Анын алдында жооп беребиз.
 • Асмандан да жогору кљтљрєлєп кеткен улуу Башкы ыйык кызмат кылуучубуз Кудай Уулу Ыйса бар болгондуктан, ачык тааныган ишенимибизди бекем туталы.
 • Ал биздин алсыздыгыбызга боору оорубаган Башкы ыйык кызмат кылуучу эмес. Ал биз сыяктуу бардык жагынан сыналган, бирок кєнљљ кылган эмес. Биздин ушундай Башкы ыйык кызмат кылуучубуз бар.
 • Ошол себептен жардам керек болгон убакта Анын мээримин кљрєп, Андан ырайым табыш єчєн, ырайым тактысына кайраттуулук менен жакындайлы.