Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Апостола Павла послание к евреям

 
 • [Зач. 315.] Се́й бо Мелхиседе́къ, Ца́рь Сали́мскiй, свяще́н­никъ Бо́га вы́шняго, и́же срѣ́те Авраа́ма воз­вра́щшася от­ сѣ́ча царе́й и благослови́ его́,
 • ему́же и десяти́ну от­ всѣ́хъ от­дѣли́ Авраа́мъ, пе́рвѣе у́бо сказу́ет­ся Ца́рь пра́вды, пото́мъ же Ца́рь Сали́мскiй, е́же е́сть, Ца́рь ми́ра,
 • безъ отца́, безъ ма́тере, безъ при́чта ро́да, ни нача́ла дне́мъ, ни животу́ конца́ имѣ́я, уподо́бленъ же Сы́ну Бо́жiю, пребыва́етъ свяще́н­никъ вы́ну.
 • Ви́дите же, ели́къ се́й, ему́же и десяти́ну да́лъ е́сть Авраа́мъ патрiа́рхъ от­ избра́н­ныхъ.
 • И прiе́млющiи у́бо свяще́н­ство от­ сыно́въ Леві́инъ за́повѣдь и́мутъ одеся́т­ст­вовати лю́ди по зако́ну, си́рѣчь, бра́тiю свою́, а́ще и от­ чре́слъ Авраа́мовыхъ изше́дшую:
 • не при­­чита́емый же ро́домъ къ ни́мъ, одеся́т­ст­вова Авраа́ма и иму́щаго обѣтова́нiя благослови́:
 • [Зач. 316.] безъ вся́каго же прекосло́вiя ме́ншее от­ бо́лшаго благословля́ет­ся.
 • И здѣ́ у́бо десяти́ны человѣ́цы умира́ющiи прiе́млютъ: та́мо же свидѣ́тел­ст­вуемый, я́ко жи́въ е́сть.
 • И да си́це реку́, Авраа́момъ и Леві́й, прiе́мляй десяти́ны, десяти́ны да́лъ е́сть:
 • еще́ бо въ чре́слѣхъ о́тчiихъ бя́ше, егда́ срѣ́те его́ Мелхиседе́къ.
 • А́ще у́бо соверше́н­ство леви́тскимъ свяще́н­ствомъ бы́ло, лю́дiе бо на не́мъ взако́нени бы́ша: ка́я еще́ потре́ба по чи́ну Мелхиседе́кову ино́му воста́ти свяще́н­нику, а не по чи́ну Ааро́нову глаго́латися?
 • прелага́ему бо свяще́н­ству, по ну́жди и зако́ну премѣне́нiе быва́етъ.
 • О не́мже бо глаго́лют­ся сiя́, колѣ́ну ино́му при­­части́ся, от­ него́же никто́же при­­ступи́ ко олтарю́:
 • я́вѣ бо, я́ко от­ колѣ́на Иу́дова воз­сiя́ Госпо́дь на́шъ, о не́мже колѣ́нѣ Моисе́й о свяще́н­ствѣ ничесо́же глаго́ла.
 • И ли́шше еще́ я́вѣ е́сть, я́ко по подо́бiю Мелхиседе́кову востае́тъ свяще́н­никъ и́нъ,
 • и́же не по зако́ну за́повѣди плотскі́я бы́сть, но по си́лѣ живота́ неразруша́емаго.
 • Свидѣ́тел­ст­вуетъ бо, я́ко ты́ еси́ свяще́н­никъ во вѣ́къ по чи́ну Мелхиседе́кову.
 • [Зач. 317.] Отлага́нiе у́бо быва́етъ пре́жде бы́в­шiя за́повѣди за не́мощное ея́ и неполе́зно­е:
 • ничто́же бо соверши́лъ зако́нъ: при­­введе́нiе же е́сть лу́чшему упова́нiю, и́мже при­­ближа́емся къ Бо́гу.
 • И по ели́ку не безъ кля́твы:
 • они́ бо безъ кля́твы свяще́н­ницы бы́ша, се́й же съ кля́твою чрезъ глаго́лющаго къ нему́: кля́т­ся Госпо́дь и не раска́ет­ся: ты́ еси́ свяще́н­никъ во вѣ́къ по чи́ну Мелхиседе́кову:
 • по толи́ку лу́чшаго завѣ́та бы́сть испору́чникъ Иису́съ.
 • И они́ мно́жайши свяще́н­ницы бы́ша, зане́ сме́ртiю воз­бране́ни су́ть пребыва́ти:
 • се́й же, зане́же пребыва́етъ во вѣ́ки, непресту́пное и́мать свяще́н­ство,
 • тѣ́мже и спасти́ до конца́ мо́жетъ при­­ходя́щихъ чрезъ него́ къ Бо́гу, всегда́ жи́въ сы́й, во е́же хода́тай­ст­вовати о ни́хъ.
 • [Зач. 318А.] Тако́въ бо на́мъ подоба́­ше архiере́й: преподо́бенъ, незло́бивъ, безскве́рненъ, от­луче́нъ от­ грѣ́шникъ и вы́шше небе́съ бы́вый,
 • и́же не и́мать по вся́ дни́ ну́жды, я́коже первосвяще́н­ницы, пре́жде о сво­и́хъ грѣсѣ́хъ же́ртвы при­­носи́ти, пото́мъ же о людски́хъ: сiе́ бо сотвори́ еди́ною, себе́ при­­не́съ.
 • Зако́нъ бо человѣ́ки поставля́етъ первосвяще́н­ники, иму́щыя не́мощь: сло́во же кля́твен­ное, е́же по зако́нѣ, Сы́на во вѣ́ки соверше́н­на.
 • [Зач. 315.] Ибо Мелхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама и благословил его, возвращающегося после поражения царей,
 • которому и десятину отделил Авраам от всего, – во-первых, по знаменованию имени царь правды, а потом и царь Салима, то есть царь мира,
 • без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божию, пребывает священником навсегда.
 • Видите, как велик тот, которому и Авраам патриарх дал десятину из лучших добыч своих.
 • Получающие священство из сынов Левииных имеют заповедь – брать по закону десятину с народа, то есть со своих братьев, хотя и сии произошли от чресл Авраамовых.
 • Но сей, не происходящий от рода их, получил десятину от Авраама и благословил имевшего обетования.
 • [Зач. 316.] Без всякого же прекословия меньший благословляется бо́льшим.
 • И здесь десятины берут человеки смертные, а там – имеющий о себе свидетельство, что он живет.
 • И, так сказать, сам Левий, принимающий десятины, в лице Авраама дал десятину:
 • ибо он был еще в чреслах отца, когда Мелхиседек встретил его.
 • Итак, если бы совершенство достигалось посредством левитского священства, – ибо с ним сопряжен закон народа, – то какая бы еще нужда была восставать иному священнику по чину Мелхиседека, а не по чину Аарона именоваться?
 • Потому что с переменою священства необходимо быть перемене и закона.
 • Ибо Тот, о Котором говорится сие, принадлежал к иному колену, из которого никто не приступал к жертвеннику.
 • Ибо известно, что Господь наш воссиял из колена Иудина, о котором Моисей ничего не сказал относительно священства.
 • И это еще яснее видно из того, что по подобию Мелхиседека восстает Священник иной,
 • Который таков не по закону заповеди плотской, но по силе жизни непрестающей.
 • Ибо засвидетельствовано: Ты священник вовек по чину Мелхиседека.
 • [Зач. 317.] Отменение же прежде бывшей заповеди бывает по причине ее немощи и бесполезности,
 • ибо закон ничего не довел до совершенства; но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу.
 • И как сие было не без клятвы, –
 • ибо те были священниками без клятвы, а Сей с клятвою, потому что о Нем сказано: клялся Господь, и не раскается: Ты священник вовек по чину Мелхиседека, –
 • то лучшего завета поручителем соделался Иисус.
 • Притом тех священников было много, потому что смерть не допускала пребывать одному;
 • а Сей, как пребывающий вечно, имеет и священство непреходящее,
 • посему и может всегда спасать приходящих чрез Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них.
 • [Зач. 318А.] Таков и должен быть у нас Первосвященник: святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес,
 • Который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа, ибо Он совершил это однажды, принеся в жертву Себя Самого.
 • Ибо закон поставляет первосвященниками человеков, имеющих немощи; а слово клятвенное, после закона, поставило Сына, на веки совершенного.
 • Малки-Седек – Шалем падышасы жана баарынан жогору турган Кудайдын ыйык кызмат кылуучусу. Ал падышаларды жењип кайтып келе жаткан Ыбрайымды тосуп чыгып, ага батасын берген.
 • Ошондо Ыбрайым ага колунда болгон бардык нерсесинин ондон бир бљлєгєн берген. Малки-Седек ысымынын мааниси «Адилдик падышасы» болсо, Шалем падышасы «Тынчтык падышасы» дегенди билдирет.
 • Малки-Седектин ата-энеси, ата-теги, љмєр таржымалы жљнєндљ эч нерсе айтылган эмес. Кудайдын Уулуна окшогон ал тєбљлєккљ ыйык кызмат кылуучу болуп кала берет.
 • Кљрдєњљрбє, ал кандай улуу адам болгон! Тєпкє атабыз Ыбрайым ага олжосунун ондон бир бљлєгєн берген.
 • Лебинин тукумунан чыккан ыйык кызмат кылуучулар Кудайдын осуяты боюнча элден, башкача айтканда, љз бир туугандарынан, алар да Ыбрайымдан тараганына карабастан, ондук алышкан.
 • Ал эми Малки-Седек Леби уруусунан чыкпаса да, Ыбрайымдан ондук алган жана Кудайдын убадасына ээ болгон ага батасын берген.
 • Бата берген адам бата алган адамдан жогору болору талашсыз.
 • Бул жерде кљзє љтєп кетчє адамдар ондук алып жатат, ал жерде болсо тирєє экендиги тууралуу кєбљлљндєрєлгљн адам алып жатат.
 • Ондук алып жаткан Леби љзє да Малки-Седекке Ыбрайым аркылуу ондук берген десек болот.
 • Анткени Малки-Седек Ыбрайым менен жолукканда, Леби атасы Ыбрайымдын денесинде эле.
 • Эгерде лебилердин кызматы аркылуу жеткилењдикке жетєєгљ мємкєн болсо (Тоорат мыйзамы Ысрайыл элине лебилердин кызматынын негизинде берилген), Арундун даражасындагы эмес, Малки-Седектин даражасындагы башка бир Ыйык кызмат кылуучунун келишинин кандай зарылчылыгы бар эле?
 • Анткени ыйык кызмат кылуучулардын кызматы љзгљрєлгљндљ, мыйзам да љзгљрєлєшє керек болуп калат.
 • Анткени бул жерде сљз болуп жаткан Адам башка уруудан. Анын уруусунан эч ким курмандык чалынуучу жайда кызмат кылган эмес.
 • Тењирибиздин Жєйєт уруусунан чыккандыгы белгилєє. Бул уруунун ыйык кызматка катышуусу тууралуу Муса эч нерсе айткан эмес.
 • Малки-Седекке окшогон башка бир Ыйык кызмат кылуучунун чыгышы муну ого бетер ачык кљрсљтєп турат.
 • Ал адамдык мыйзам боюнча эмес, тескерисинче, соолубас љмєрдєн кєчє боюнча Ыйык кызмат кылуучу болгон.
 • Анткени: «Сен Малки-Седек даражасындагы тєбљлєктєє Ыйык кызмат кылуучусуњ», – деп кєбљлљндєрєлгљн.
 • Мурунку мыйзам кєчсєз, пайдасыз болгондуктан, жокко чыгарылат.
 • Себеби мыйзам эч нерсени жеткилењдикке жеткирген жок. Бирок мурункудан жакшы ємєт берилєєдљ, ал аркылуу биз Кудайга жакындайбыз.
 • Ал антсыз Ыйык кызмат кылуучу болгон эмес. Тигилер антсыз ыйык кызмат кылуучулар болушкан.
 • Ал Тењирдин «Тењир ант берген, аны љзгљртпљйт: Сен Малки-Седек даражасындагы тєбљлєктєє Ыйык кызмат кылуучусуњ» деген анты боюнча Ыйык кызмат кылуучу болгон.
 • Ошентип, Ыйса мурункудан жакшы келишимдин кепили болуп калды.
 • Ыйык кызмат кылуучунун кызматын кљптљр алып барышкан, анткени бир гана адамдын ыйык кызмат кылуучу болушуна љлєм жол берген эмес.
 • Ал эми Ыйса тєбљлєк жашагандыктан, туруктуу Ыйык кызмат кылуучу.
 • Ошондуктан Ал Љзє аркылуу Кудайга келгендердин баарын толук куткара алат. Ал тєбљлєк тирєє болгондуктан, алар єчєн арачылык кылат.
 • Башкы ыйык кызмат кылуучубуз ыйык, жамандыктан алыс, кемчиликсиз, кєнљљкљрлљрдљн бљлєнгљн, асмандан да жогору кљтљрєлгљн Башкы ыйык кызмат кылуучу болушу керек.
 • Ал мурунку башкы ыйык кызмат кылуучуларга окшоп, адегенде Љзєнєн, андан кийин элдин кєнљљлљрє єчєн Кудайга кєн сайын курмандык алып келєєгљ муктаж эмес. Анткени Ал муну Љзєн Љзє курмандыкка алып келєє менен бир жолу жана биротоло кылды.
 • Мыйзам адамдык алсыздыгы бар адамдарды башкы ыйык кызмат кылуучу кылып дайындаган. Бирок мыйзамдан кийин келген, ант менен бекемделген сљз тєбљлєктєє жеткилењ Уулду Башкы ыйык кызмат кылуучу кылып дайындады.