Скрыть
7:2
7:3
7:4
7:7
7:8
7:9
7:10
7:12
7:13
7:15
7:16
7:20
7:23
7:24
Глава 9 
9:1
9:3
9:6
9:8
9:16
9:18
9:21
9:22
9:23
9:24
9:25
9:26
Глава 12 
12:7
12:8
12:11
12:13
Церковнославянский (рус)
[Зач. 315.] Се́й бо Мелхиседе́къ, ца́рь Сали́мскiй, свяще́н­никъ Бо́га Вы́шняго, и́же срѣ́те Авраа́ма воз­вра́щшася от­ сѣ́ча царе́й и благослови́ его́,
ему́же и десяти́ну от­ всѣ́хъ от­дѣли́ Авраа́мъ, пе́рвѣе у́бо сказу́ет­ся ца́рь пра́вды, пото́мъ же ца́рь Сали́мскiй, е́же е́сть, ца́рь ми́ра,
безъ отца́, безъ ма́тере, безъ при́чта ро́да, ни нача́ла дне́мъ, ни животу́ конца́ имѣ́я, уподо́бленъ же Сы́ну Бо́жiю, пребыва́етъ свяще́н­никъ вы́ну.
Ви́дите же, ели́къ се́й, ему́же и десяти́ну да́лъ е́сть Авраа́мъ патрiа́рхъ от­ избра́н­ныхъ.
И прiе́млющiи у́бо свяще́н­ство от­ сыно́въ Леві́инъ за́повѣдь и́мутъ одеся́т­ст­вовати лю́ди по зако́ну, си́рѣчь, бра́тiю свою́, а́ще и от­ чре́слъ Авраа́мовыхъ изше́дшую:
не при­­чита́емый же ро́домъ къ ни́мъ, одеся́т­ст­вова Авраа́ма и иму́щаго обѣтова́нiя благослови́:
[Зач. 316.] безъ вся́каго же прекосло́вiя ме́ншее от­ бо́лшаго благословля́ет­ся.
И здѣ́ у́бо десяти́ны человѣ́цы умира́ющiи прiе́млютъ: та́мо же свидѣ́тел­ст­вуемый, я́ко жи́въ е́сть.
И да си́це реку́, Авраа́момъ и Леві́й, прiе́мляй десяти́ны, десяти́ны да́лъ е́сть:
еще́ бо въ чре́слѣхъ о́тчiихъ бя́ше, егда́ срѣ́те его́ Мелхиседе́къ.
А́ще у́бо соверше́н­ство леви́тскимъ свяще́н­ствомъ бы́ло, лю́дiе бо на не́мъ взако́нени бы́ша: ка́я еще́ потре́ба по чи́ну Мелхиседе́кову ино́му воста́ти свяще́н­нику, а не по чи́ну Ааро́нову глаго́латися?
Прелага́ему бо свяще́н­ству, по ну́жди и зако́ну премѣне́нiе быва́етъ.
О Не́мже бо глаго́лют­ся сiя́, колѣ́ну ино́му при­­части́ся, от­ него́же никто́же при­­ступи́ ко олтарю́:
я́вѣ бо, я́ко от­ колѣ́на Иу́дова воз­сiя́ Госпо́дь на́шъ, о не́мже колѣ́нѣ Моисе́й о свяще́н­ствѣ ничесо́же глаго́ла.
И ли́шше еще́ я́вѣ е́сть, я́ко по подо́бiю Мелхиседе́кову востае́тъ Свяще́н­никъ и́нъ,
И́же не по зако́ну за́повѣди плотскі́я бы́сть, но по си́лѣ живота́ неразруша́емаго.
Свидѣ́тел­ст­вуетъ бо, я́ко Ты́ еси́ свяще́н­никъ во вѣ́къ по чи́ну Мелхиседе́кову.
[Зач. 317.] Отлага́нiе у́бо быва́етъ пре́жде бы́в­шiя за́повѣди за не́мощное ея́ и неполе́зно­е:
ничто́же бо соверши́лъ зако́нъ: при­­введе́нiе же е́сть лу́чшему упова́нiю, и́мже при­­ближа́емся къ Бо́гу.
И по ели́ку не безъ кля́твы:
они́ бо безъ кля́твы свяще́н­ницы бы́ша, Се́й же съ кля́твою чрезъ глаго́лющаго къ Нему́: кля́т­ся Госпо́дь и не раска́ет­ся: Ты́ еси́ свяще́н­никъ во вѣ́къ по чи́ну Мелхиседе́кову:
по толи́ку лу́чшаго завѣ́та бы́сть испору́чникъ Иису́съ.
И они́ мно́жайши свяще́н­ницы бы́ша, зане́ сме́ртiю воз­бране́ни су́ть пребыва́ти:
Се́й же, зане́же пребыва́етъ во вѣ́ки, непресту́пное и́мать свяще́н­ство,
тѣ́мже и спасти́ до конца́ мо́жетъ при­­ходя́щихъ чрезъ Него́ къ Бо́гу, всегда́ жи́въ сы́й, во е́же хода́тай­ст­вовати о ни́хъ.
[Зач. 318А.] Тако́въ бо на́мъ подоба́­ше Архiере́й: преподо́бенъ, незло́бивъ, безскве́рненъ, от­луче́нъ от­ грѣ́шникъ и вы́шше небе́съ бы́вый,
И́же не и́мать по вся́ дни́ ну́жды, я́коже первосвяще́н­ницы, пре́жде о сво­и́хъ грѣсѣ́хъ же́ртвы при­­носи́ти, пото́мъ же о людски́хъ: сiе́ бо сотвори́ еди́ною, Себе́ при­­не́съ.
Зако́нъ бо человѣ́ки поставля́етъ первосвяще́н­ники, иму́щыя не́мощь: сло́во же кля́твен­ное, е́же по зако́нѣ, Сы́на во вѣ́ки соверше́н­на.
[Зач. 320.] Имѣ́яше у́бо пе́рвая ски́нiя {пе́рвый [завѣ́тъ]} оправда́нiя слу́жбы, свято́е же людско́­е:
ски́нiя бо сооружена́ бы́сть пе́рвая, въ не́йже свѣти́лникъ и трапе́за и предложе́нiе хлѣ́бовъ, я́же глаго́лет­ся свята́я.
По вторѣ́й же завѣ́сѣ ски́нiя глаго́лемая Свята́я святы́хъ,
зла́ту иму́щи кади́лницу и ковче́гъ завѣ́та окова́нъ всю́ду зла́томъ, въ не́мже ста́мна злата́ иму́щая ма́н­ну, и же́злъ Ааро́новъ прозя́бшiй, и скрижа́ли завѣ́та:
превы́шше же его́ херуви́ми сла́вы, осѣня́ющiи олта́рь {очисти́лище}: о ни́хже не лѣ́ть ны́нѣ глаго́лати подро́бну.
Си́мъ же та́ко устро́енымъ, въ пе́рвую у́бо ски́нiю вы́ну вхожда́ху свяще́н­ницы, слу́жбы соверша́юще:
во втору́ю же еди́ною въ лѣ́то еди́нъ архiере́й, не безъ кро́ве, ю́же при­­но́ситъ за себе́ и о людски́хъ невѣ́же­ст­вiихъ.
[Зач. 321А.] Сiе́ явля́ющу Ду́ху Свято́му, я́ко не у́ яви́ся святы́хъ пу́ть, еще́ пе́рвѣй ски́нiи иму́щей стоя́нiе.
Я́же при́тча во вре́мя настоя́щее утверди́ся, въ не́же да́рове и же́ртвы при­­но́сят­ся, не могу́щыя по со́вѣсти соверши́ти служа́щаго,
то́чiю въ бра́шнахъ и питiя́хъ, и разли́чныхъ омове́нiихъ, и оправда́нiихъ пло́ти, да́же до вре́мене исправле́нiя належа́щая.
[Зач. 321Б.] Христо́съ же при­­ше́дъ Архiере́й гряду́щихъ бла́гъ, бо́лшею и соверше́н­нѣйшею ски́нiею, нерукотворе́н­ною, си́рѣчь, не сея́ тва́ри,
ни кро́вiю ко́злею ниже́ те́лчею, но Сво­е́ю Кро́вiю, вни́де еди́ною во свята́я, вѣ́чное искупле́нiе обрѣты́й.
А́ще бо кро́вь ко́зляя и те́лчая и пе́пелъ ю́нчiй кропя́щiй оскверне́ныя освяща́етъ къ пло́тстѣй чистотѣ́:
кольми́ па́че Кро́вь Христо́ва, И́же Ду́хомъ Святы́мъ Себе́ при­­несе́ непоро́чна Бо́гу, очи́ститъ со́вѣсть на́шу от­ ме́ртвыхъ дѣ́лъ, во е́же служи́ти на́мъ Бо́гу жи́ву и и́стин­ну?
И сего́ ра́ди но́вому завѣ́ту хода́тай е́сть, да сме́рти бы́в­шей, во искупле́нiе преступле́нiй бы́в­шихъ въ пе́рвѣмъ завѣ́тѣ, обѣтова́нiе вѣ́чнаго наслѣ́дiя прiи́мутъ зва́н­нiи.
Идѣ́же бо завѣ́тъ, сме́рти ну́жно е́сть вноси́тися завѣща́ющаго,
завѣ́тъ бо въ ме́ртвыхъ извѣ́стенъ е́сть: поне́же ничесо́же мо́жетъ, егда́ жи́въ е́сть завѣщава́яй.
Тѣ́мже ни пе́рвый безъ кро́ве обновле́нъ {утвержде́нъ} бы́сть.
Рече́н­нѣй бо бы́в­шей вся́цѣй за́повѣди по зако́ну от­ Моисе́а всѣ́мъ лю́демъ, прiе́мь кро́вь ко́злюю и те́лчую, съ водо́ю и во́лною червле́ною и иссо́помъ, самы́я же ты́я кни́ги и вся́ лю́ди покропи́,
глаго́ля: сiя́ кро́вь завѣ́та, его́же завѣща́ къ ва́мъ Бо́гъ.
И ски́нiю же и вся́ сосу́ды служе́бныя кро́вiю та́кожде покропи́.
И от­ню́дъ кро́вiю вся́ {и едва́ не вся́ кро́вiю} очища́ют­ся по зако́ну, и безъ кровопроли́тiя не быва́етъ оставле́нiе.
Ну́жда у́бо бя́ше образо́мъ небе́сныхъ си́ми очища́тися: самѣ́мъ же небе́снымъ лу́чшими же́ртвами, па́че си́хъ.
[Зач. 322.] Не въ рукотворе́н­ная бо свята́я вни́де Христо́съ, противообра́зная и́стин­ныхъ, но въ са́мое небо, ны́нѣ да яви́т­ся лицу́ Бо́жiю о на́съ,
ниже́ да мно́гажды при­­но́ситъ Себе́, я́коже первосвяще́н­никъ вхо́дитъ во свята́я [святы́хъ] по вся́ лѣ́та съ кро́вiю чужде́ю:
поне́же подоба́­ше бы Ему́ мно́жицею страда́ти от­ сложе́нiя мíра: ны́нѣ же еди́ною въ кончи́ну вѣко́въ, во от­мета́нiе грѣха́, же́ртвою Сво­е́ю яви́ся.
И я́коже лежи́тъ {опредѣле́но е́сть} человѣ́комъ еди́ною умре́ти, пото́мъ же су́дъ,
та́ко и Христо́съ еди́ною при­­несе́ся, во е́же воз­нести́ мно́гихъ грѣхи́, второ́е безъ грѣха́ яви́т­ся, жду́щымъ Его́ во спасе́нiе.
[Зач. 331А.] Тѣ́мже у́бо и мы́, толи́къ иму́ще облежа́щь на́съ о́блакъ свидѣ́телей, го́рдость вся́ку {бре́мя вся́ко} от­ло́жше и удо́бь обстоя́телный грѣ́хъ, терпѣ́нiемъ да тече́мъ на предлежа́щiй на́мъ по́двигъ,
взира́юще на нача́лника вѣ́ры и соверши́теля Иису́са, И́же вмѣ́сто предлежа́щiя Ему́ ра́дости претерпѣ́ кре́стъ, о срамотѣ́ неради́въ, одесну́ю же престо́ла Бо́жiя сѣ́де.
Помы́слите у́бо таково́е Пострада́в­шаго от­ грѣ́шникъ на Себе́ прекосло́вiе, да не стужа́ете, душа́ми сво­и́ми ослабля́еми.
Не у́ до кро́ве ста́сте, проти́ву грѣха́ подвиза́ющеся,
и забы́сте утѣше́нiе, е́же ва́мъ я́ко сыно́мъ глаго́летъ: сы́не мо́й, не пренемога́й наказа́нiемъ Госпо́днимъ, ниже́ ослабѣ́й, от­ Него́ облича́емь.
[Зач. 331Б.] Его́же бо лю́битъ Госпо́дь, наказу́етъ: бiе́тъ же вся́каго сы́на, его́же прiе́млетъ.
А́ще наказа́нiе терпите́, я́коже сыново́мъ обрѣта́ет­ся ва́мъ Бо́гъ. Кото́рый бо е́сть сы́нъ, его́же не наказу́етъ оте́цъ?
А́ще же безъ наказа́нiя есте́, ему́же при­­ча́стницы бы́ша вси́, у́бо прелюбо­дѣ́йчищи есте́, а не сы́нове.
Къ си́мъ, пло́ти на́­шей отцы́ имѣ́хомъ наказа́тели, и срамля́хомся: не мно́го ли па́че повине́мся Отцу́ духово́мъ, и жи́ви бу́демъ?
Они́ бо въ ма́ло дні́й, я́коже го́дѣ и́мъ бѣ́, нака́зоваху на́съ: а Се́й на по́льзу, да при­­части́мся святы́ни Его́.
Вся́кое бо наказа́нiе въ настоя́щее вре́мя не мни́т­ся ра́дость бы́ти, но печа́ль: послѣди́ же пло́дъ ми́ренъ науче́нымъ тѣ́мъ воз­дае́тъ пра́вды.
Тѣ́мже осла́блен­ныя ру́ки и осла́блен­ная колѣ́на испра́вите
и стези́ пра́вы сотвори́те нога́ми ва́шими, да не хро́мое соврати́т­ся, но па́че да исцѣлѣ́етъ.
[Зач. 332.] Ми́ръ имѣ́йте и святы́ню со всѣ́ми, и́хже кромѣ́ никто́же у́зритъ Го́спода:
смотря́юще, да не кто́ лиши́т­ся благода́ти Бо́жiя: да не кі́й ко́рень го́рести, вы́спрь прозяба́яй, па́кость сотвори́тъ, и тѣ́мъ оскверня́т­ся мно́зи:
да не кто́ блудодѣ́й, или́ скверни́тель, я́коже Иса́въ, и́же за я́дь еди́ну от­да́лъ е́сть перворо́д­ст­во свое́.
Вѣ́сте бо, я́ко и пото́мъ похотѣ́въ наслѣ́довати благослове́нiе, от­ве́рженъ бы́сть: покая́нiя бо мѣ́ста не обрѣ́те, а́ще и со слеза́ми по­иска́лъ его́.
Не при­­ступи́сте бо къ горѣ́ осяза́емѣй и разгорѣ́в­шемуся огню́, и о́блаку и сумра́ку, и бу́рѣ
и тру́бному зву́ку, и гла́су глаго́лъ, его́же слы́шав­шiи от­реко́шася, да не при­­ложи́т­ся и́мъ сло́во,
не терпя́ху бо повелѣва́ющаго: а́ще и звѣ́рь при­­ко́снет­ся горѣ́, ка́менiемъ побiе́нъ бу́детъ:
и та́ко стра́шно бѣ́ ви́димое, Моисе́й рече́: при­­стра́­шенъ е́смь и тре́петенъ.
Но при­­ступи́сте къ Сiо́нстѣй горѣ́ и ко гра́ду Бо́га жива́го, Иерусали́му небе́сному и тма́мъ А́нгеловъ,
торже­ст­ву́ и це́ркви перворо́дныхъ на небесѣ́хъ напи́сан­ныхъ, и Судiи́ всѣ́хъ Бо́гу и духо́мъ пра́ведникъ соверше́н­ныхъ,
и къ Хода́таю завѣ́та но́ваго Иису́су и Кро́ви кропле́нiя, лу́чше глаго́лющей, не́жели А́велева.
[Зач. 333А.] Блюди́те [же], да не от­рече́теся Глаго́лющаго. А́ще бо не избѣжа́ша они́ от­ре́кшiися проро́че­ст­ву­ю­щаго на земли́, мно́жае па́че мы́ от­рица́ющiися небе́снаго,
Его́же гла́съ зе́млю тогда́ поколеба́, ны́нѣ же обѣтова́, глаго́ля: еще́ еди́ною А́зъ потрясу́ не то́кмо земле́ю, но и не́бомъ.
А е́же еще́ еди́ною, сказу́етъ коле́блемыхъ преложе́нiе, а́ки сотворе́н­ныхъ, да пребу́дутъ, я́же су́ть неподви́жимая.
[Зач. 333Б.] Тѣ́мже ца́р­ст­во непоколеби́мо прiе́млюще, да и́мамы благода́ть, е́юже слу́жимъ благо­уго́дно Бо́гу съ благоговѣ́нiемъ и стра́хомъ,
и́бо Бо́гъ на́шъ о́гнь пояда́яй [е́сть].
1 Значение Мелхиседека, Авраама и Левия. 4 Как «чин Мелхиседека» превосходит чин Левия. 11 Господь наш воссиял из колена Иудина и отменил левитское служение. 18 Иисус, «поручитель лучшего завета», «имеет священство неприходящее».
[Зач. 315.] Ибо Мелхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама и благословил его, возвращающегося после поражения царей,
которому и десятину отделил Авраам от всего, – во-первых, по знаменованию имени царь правды, а потом и царь Салима, то есть царь мира,
без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божию, пребывает священником навсегда.
Видите, как велик тот, которому и Авраам патриарх дал десятину из лучших добыч своих.
Получающие священство из сынов Левииных имеют заповедь – брать по закону десятину с народа, то есть со своих братьев, хотя и сии произошли от чресл Авраамовых.
Но сей, не происходящий от рода их, получил десятину от Авраама и благословил имевшего обетования.
[Зач. 316.] Без всякого же прекословия меньший благословляется бо́льшим.
И здесь десятины берут человеки смертные, а там – имеющий о себе свидетельство, что он живет.
И, так сказать, сам Левий, принимающий десятины, в лице Авраама дал десятину:
ибо он был еще в чреслах отца, когда Мелхиседек встретил его.
Итак, если бы совершенство достигалось посредством левитского священства, – ибо с ним сопряжен закон народа, – то какая бы еще нужда была восставать иному священнику по чину Мелхиседека, а не по чину Аарона именоваться?
Потому что с переменою священства необходимо быть перемене и закона.
Ибо Тот, о Котором говорится сие, принадлежал к иному колену, из которого никто не приступал к жертвеннику.
Ибо известно, что Господь наш воссиял из колена Иудина, о котором Моисей ничего не сказал относительно священства.
И это еще яснее видно из того, что по подобию Мелхиседека восстает Священник иной,
Который таков не по закону заповеди плотской, но по силе жизни непрестающей.
Ибо засвидетельствовано: Ты священник вовек по чину Мелхиседека.
[Зач. 317.] Отменение же прежде бывшей заповеди бывает по причине ее немощи и бесполезности,
ибо закон ничего не довел до совершенства; но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу.
И как сие было не без клятвы, –
ибо те были священниками без клятвы, а Сей с клятвою, потому что о Нем сказано: клялся Господь, и не раскается: Ты священник вовек по чину Мелхиседека, –
то лучшего завета поручителем соделался Иисус.
Притом тех священников было много, потому что смерть не допускала пребывать одному;
а Сей, как пребывающий вечно, имеет и священство непреходящее,
посему и может всегда спасать приходящих чрез Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них.
[Зач. 318А.] Таков и должен быть у нас Первосвященник: святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес,
Который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа, ибо Он совершил это однажды, принеся в жертву Себя Самого.
Ибо закон поставляет первосвященниками человеков, имеющих немощи; а слово клятвенное, после закона, поставило Сына, на веки совершенного.
1 «Скиния первая… образ настоящего времени». 11 Христос, Первосвященник, принес Себя в жертву. 15 Ходатай нового завета. 23 Христос вошел в самое небо.
[Зач. 320.] И первый завет имел постановление о Богослужении и святилище земное:
ибо устроена была скиния первая, в которой был светильник, и трапеза, и предложение хлебов, и которая называется Святое.
За второю же завесою была скиния, называемая Святое Святых,
имевшая золотую кадильницу и обложенный со всех сторон золотом ковчег завета, где были золотой сосуд с манною, жезл Ааронов расцветший и скрижали завета,
а над ним херувимы славы, осеняющие очистилище; о чем не нужно теперь говорить подробно.
При таком устройстве, в первую скинию всегда входят священники совершать Богослужение;
а во вторую – однажды в год один только первосвященник, не без крови, которую приносит за себя и за грехи неведения народа.
[Зач. 321А.] Сим Дух Святый показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стои́т прежняя скиния.
Она есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенным приносящего,
и которые с яствами и питиями, и различными омовениями и обрядами, относящимися до плоти, установлены были только до времени исправления.
[Зач. 321Б.] Но Христос, Первосвященник будущих благ, придя с большею и совершеннейшею скиниею, нерукотворенною, то есть не такового устроения,
и не с кровью козлов и тельцов, но со Своею Кровию, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление.
Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы, через окропление, освящает оскверненных, дабы чисто было тело,
то кольми паче Кровь Христа, Который Духом Святым принес Себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел, для служения Богу живому и истинному!
И потому Он есть ходатай нового завета, дабы вследствие смерти Его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в первом завете, призванные к вечному наследию получили обетованное.
Ибо, где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя,
потому что завещание действительно после умерших: оно не имеет силы, когда завещатель жив.
Почему и первый завет был утвержден не без крови.
Ибо Моисей, произнеся все заповеди по закону перед всем народом, взял кровь тельцов и козлов с водою и шерстью червленою и иссопом, и окропил как самую книгу, так и весь народ,
говоря: это кровь завета, который заповедал вам Бог.
Также окропил кровью и скинию и все сосуды Богослужебные.
Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения.
Итак образы небесного должны были очищаться сими, самое же небесное лучшими сих жертвами.
[Зач. 322.] Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лице Божие,
и не для того, чтобы многократно приносить Себя, как первосвященник входит во святилище каждогодно с чужою кровью;
иначе надлежало бы Ему многократно страдать от начала мира; Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою Своею.
И как человекам положено однажды умереть, а потом суд,
так и Христос, однажды принеся Себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих Его во спасение.
1 Имея такое облако свидетелей, будем проходить поприще, взирая на Иисуса, претерпевшего крест. 4 «Не пренебрегай наказания Господня». Увещание, чтобы укреплять слабых. 18 Большее благоговение прилежит Христову завету, чем Моисееву; «Бог наш есть огонь поядающий».
[Зач. 331А.] Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще,
взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, Который, вместо предлежавшей Ему радости, претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия.
Помыслите о Претерпевшем такое над Собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими.
Вы еще не до крови сражались, подвизаясь против греха,
и забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам: сын мой! не пренебрегай наказания Господня, и не унывай, когда Он обличает тебя.
[Зач. 331Б.] Ибо Господь, кого любит, того наказывает; бьет же всякого сына, которого принимает.
Слово «наказывает» (παιδεύει) следует понимать и в широком смысле, как «вразумляет», «направляет верным путём».
Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец?
Если же остаетесь без наказания, которое всем обще, то вы незаконные дети, а не сыны.
Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу духов, чтобы жить?
Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней; а Сей – для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его.
Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью; но после наученным через него доставляет мирный плод праведности.
Итак укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени
и ходите прямо ногами вашими, дабы хромлющее не совратилось, а лучше исправилось.
[Зач. 332.] Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа.
Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией; чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие;
чтобы не было между вами какого блудника, или нечестивца, который бы, как Исав, за одну снедь отказался от своего первородства.
Ибо вы знаете, что после того он, желая наследовать благословение, был отвержен; не мог переменить мыслей отца, хотя и просил о том со слезами.
Вы приступили не к горе, осязаемой и пылающей огнем, не ко тьме и мраку и буре,
не к трубному звуку и гласу глаголов, который слышавшие просили, чтобы к ним более не было продолжаемо слово,
ибо они не могли стерпеть того, что заповедуемо было: если и зверь прикоснется к горе, будет побит камнями (или поражен стрелою);
и столь ужасно было это видение, что и Моисей сказал: «я в страхе и трепете».
Но вы приступили к горе Сиону и ко граду Бога живаго, к небесному Иерусалиму и тьмам Ангелов,
к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к Судии всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства,
и к Ходатаю нового завета Иисусу, и к Крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева.
[Зач. 333А.] Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего. Если те, не послушав глаголавшего на земле, не избегли наказания, то тем более не избежим мы, если отвратимся от Глаголющего с небес,
Которого глас тогда поколебал землю, и Который ныне дал такое обещание: еще раз поколеблю не только землю, но и небо.
Слова: «еще раз» означают изменение колеблемого, как сотворенного, чтобы пребыло непоколебимое.
[Зач. 333Б.] Итак мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которою будем служить благоугодно Богу, с благоговением и страхом,
потому что Бог наш есть огнь поядающий.
Копировать ссылку Копировать текст Добавить в избранное Толкования стиха
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов
Цитата из Библии каждое утро в Telegram.
t.me/azbible