Скрыть
1:8
Церковнославянский (рус)
Сло́во Госпо́дне, е́же бы́сть ко осі́и сы́ну веирі́ину, во дне́хъ Озі́и и Иоаѳа́ма, и Аха́за и Иезекі́и царе́й Иу́диныхъ, и во дни́ иеровоа́ма сы́на Иоа́сова царя́ Изра́илева.
Нача́ло словесе́ Госпо́дня ко осі́и. И рече́ Госпо́дь ко осі́и: иди́, по­ими́ себѣ́ жену́ блуже́нiя, [и роди́] ча́да блуже́нiя: поне́же блудя́щи соблу́дитъ земля́ от­ Го́спода.
И и́де и поя́ го́мерь дще́рь Девилаи́млю: и зача́тъ и роди́ ему́ сы́на.
И рече́ Госпо́дь къ нему́: прозови́ и́мя ему́ Иезрае́ль: зане́ еще́ ма́ло, и от­мщу́ кро́вь Иезрае́леву на дому́ Иу́довѣ и упоко́ю ца́р­ст­во до́му Изра́илева:
и бу́детъ въ то́й де́нь, сокрушу́ лу́къ Изра́илевъ во удо́лѣ Иезрае́левѣ.
И зача́тъ еще́ и роди́ дще́рь. И рече́ ему́ [Госпо́дь]: прозови́ и́мя е́й непоми́лована: зане́ не при­­ложу́ ксему́ поми́ловати до́му Изра́илева, но противля́яся воз­сопроти́влюся и́мъ:
сы́ны же Иу́дины поми́лую и спасу́ я́ о гдѣ́ Бо́зѣ и́хъ: и не спасу́ и́хъ лу́комъ, ни мече́мъ, ни бра́нiю, ни ко́ньми, ниже́ ко́н­никами.
И от­до­и́ непоми́лован­ную: и зача́тъ па́ки и роди́ сы́на.
И рече́ [Госпо́дь]: прозови́ и́мя ему́ не лю́дiе мо­и́: зане́ вы́ не лю́дiе мо­и́, и а́зъ нѣ́смь Бо́гъ ва́шъ:
и бу́детъ число́ сыно́въ Изра́илевыхъ а́ки песо́къ морскі́й, и́же не измѣ́рит­ся, ни изочте́т­ся: и бу́детъ, на мѣ́стѣ, на не́мже рече́ся и́мъ: не лю́дiе мо­и́ вы́: сі́и та́мо прозову́т­ся сы́нове Бо́га жива́го.
И соберу́т­ся сы́нове Иу́дины и сы́нове Изра́илевы вку́пѣ, и поста́вятъ себѣ́ вла́сть еди́ну, и изы́дутъ от­ земли́, я́ко вели́къ де́нь Иезрае́левъ.
Синодальный
Слово Господне, которое было к Осии, сыну Беериину, во дни Озии, Иоафама, Ахаза, Езекии, царей Иудейских, и во дни Иеровоама, сына Иоасова, царя Израильского.
Начало слова Господня к Осии. И сказал Господь Осии: иди, возьми себе жену блудницу и детей блуда; ибо сильно блудодействует земля сия, отступив от Господа.
И пошел он и взял Гомерь, дочь Дивлаима; и она зачала и родила ему сына.
И Господь сказал ему: нареки ему имя Изреель, потому что еще немного пройдет, и Я взыщу кровь Изрееля с дома Ииуева, и положу конец царству дома Израилева,
и будет в тот день, Я сокрушу лук Израилев в долине Изреель.
И зачала еще, и родила дочь, и Он сказал ему: нареки ей имя Лорухама*; ибо Я уже не буду более миловать дома Израилева, чтобы прощать им. //*Непомилованная.
А дом Иудин помилую и спасу их в Господе Боге их, спасу их ни луком, ни мечом, ни войною, ни конями и всадниками.
И, откормив грудью Непомилованную, она зачала, и родила сына.
И сказал Он: нареки ему имя Лоамми*, потому что вы не Мой народ, и Я не буду вашим [Богом]. //*Не Мой народ.
Но будет число сынов Израилевых как песок морской, которого нельзя ни измерить, ни исчислить; и там, где говорили им: «вы не Мой народ», будут говорить им: «вы сыны Бога живаго».
И соберутся сыны Иудины и сыны Израилевы вместе, и поставят себе одну главу, и выйдут из земли переселения; ибо велик день Изрееля!
Греческий
λόγος κυρίου ὃς ἐγενήθη προ­̀ς Ωσηε τὸν τοῦ Βεηρι ἐν ἡμέραις Οζιου καὶ Ιωαθαμ καὶ Αχαζ καὶ Εζεκιου βασιλέων Ιουδα καὶ ἐν ἡμέραις Ιεροβοαμ υἱοῦ Ιωας βασιλέως Ισραηλ
ἀρχὴ λόγου κυρίου προ­̀ς Ωσηε καὶ εἶπεν κύριος προ­̀ς Ωσηε βάδιζε λαβὲ σεαυτῷ γυναῖκα πορνείας καὶ τέκνα πορνείας διότι ἐκπορνεύ­ουσα ἐκπορνεύ­σει ἡ γῆ ἀπο­̀ ὄπισθεν τοῦ κυρίου
καὶ ἐπορεύ­θη καὶ ἔλαβεν τὴν Γομερ θυγατέρα Δεβηλαιμ καὶ συν­έλαβεν καὶ ἔτεκεν αὐτῷ υἱόν
καὶ εἶπεν κύριος προ­̀ς αὐτόν κάλεσον τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ιεζραελ διότι ἔτι μικρὸν καὶ ἐκδικήσω τὸ αἷμα τοῦ Ιεζραελ ἐπι­̀ τὸν οἶκον Ιου καὶ κατα­παύσω βασιλείαν οἴκου Ισραηλ
καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ συν­τρίψω τὸ τόξον τοῦ Ισραηλ ἐν τῇ κοιλάδι τοῦ Ιεζραελ
καὶ συν­έλαβεν ἔτι καὶ ἔτεκεν θυγατέρα καὶ εἶπεν αὐτῷ κάλεσον τὸ ὄνομα αὐτῆς Οὐκ-ἠλεημένη διότι οὐ μὴ προ­σθήσω ἔτι ἐλεῆσαι τὸν οἶκον τοῦ Ισραηλ ἀλλ᾿ ἢ ἀν­τιτασ­σό­με­νος ἀν­τιτάξομαι αὐτοῖς
τοὺς δὲ υἱοὺς Ιουδα ἐλεήσω καὶ σώσω αὐτοὺς ἐν κυρίῳ θεῷ αὐτῶν καὶ οὐ σώσω αὐτοὺς ἐν τόξῳ οὐδὲ ἐν ῥομφαίᾳ οὐδὲ ἐν πολέμῳ οὐδὲ ἐν ἅρμασιν οὐδὲ ἐν ἵπποις οὐδὲ ἐν ἱππεῦσιν
καὶ ἀπεγαλάκτισεν τὴν Οὐκ-ἠλεημένην καὶ συν­έλαβεν ἔτι καὶ ἔτεκεν υἱόν
καὶ εἶπεν κάλεσον τὸ ὄνομα αὐτοῦ Οὐ-λαόσ-μου διότι ὑμεῖς οὐ λαός μου καὶ ἐγὼ οὔκ εἰμι ὑμῶν
2:1καὶ ἦν ὁ ἀριθμὸς τῶν υἱῶν Ισραηλ ὡς ἡ ἄμμος τῆς θαλάσ­σης ἣ οὐκ ἐκμετρηθή­σε­ται οὐδὲ ἐξαριθμηθή­σε­ται καὶ ἔσται ἐν τῷ τόπῳ οὗ ἐρρέθη αὐτοῖς οὐ λαός μου ὑμεῖς ἐκεῖ κληθήσον­ται υἱοὶ θεοῦ ζῶν­τος
2:2καὶ συν­αχθήσον­ται οἱ υἱοὶ Ιουδα καὶ οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἐπι­̀ τὸ αὐτὸ καὶ θήσον­ται ἑαυτοῖς ἀρχὴν μίαν καὶ ἀναβήσον­ται ἐκ τῆς γῆς ὅτι μεγά­λη ἡ ἡμέρα τοῦ Ιεζραελ
Parola del Signore rivolta a Osea, figlio di Beerì, al tempo di Ozia, di Iotam, di Acaz, di Ezechia, re di Giuda, e al tempo di Geroboamo, figlio di Ioas, re d'Israele.
Quando il Signore cominciò a parlare a Osea, gli disse:

"Va', prenditi in moglie una prostituta,

genera figli di prostituzione,

poiché il paese non fa che prostituirsi

allontanandosi dal Signore".
Egli andò a prendere Gomer, figlia di Diblàim: ella concepì e gli partorì un figlio.
E il Signore disse a Osea:"Chiamalo Izreèl,

perché tra poco punirò la casa di Ieu

per il sangue sparso a Izreèl

e porrò fine al regno della casa d'Israele.
In quel giorno io spezzerò l'arco d'Israele

nella valle di Izreèl".
La donna concepì di nuovo e partorì una figlia e il Signore disse a Osea:"Chiamala Non-amata,

perché non amerò più la casa d'Israele,

non li perdonerò più.
Invece io amerò la casa di Giuda

e li salverò nel Signore, loro Dio;

non li salverò con l'arco, con la spada, con la guerra,

né con cavalli o cavalieri".
Quando ebbe svezzato Non-amata, Gomer concepì e partorì un figlio.
E il Signore disse a Osea:"Chiamalo Non-popolo-mio,

perché voi non siete popolo mio

e io per voi non sono.


Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки