Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Сол. 2Сол. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Осии

 
 • Зау́тра от­верго́шася, от­ве́ржеся ца́рь Изра́илевъ, поне́же младе́нецъ Изра́иль, и а́зъ воз­люби́хъ его́ и изъ Еги́пта воз­зва́хъ сы́на мо­его́.
 • Я́коже при­­зва́хъ я́, та́кожде от­хожда́ху от­ лица́ мо­его́: ті́и Ваали́му тре́бу жря́ху и изва́янымъ кадя́ху.
 • А́зъ же связа́хъ Ефре́ма, взя́хъ его́ на мы́шцу мою́, и не разумѣ́ша, я́ко изцѣли́хъ я́.
 • Во истлѣ́нiи человѣ́честѣ при­­влеко́хъ я́ у́зами любле́нiя мо­его́, и бу́ду и́мъ я́ко ударя́яй человѣ́къ по че́люстемъ его́: и воз­зрю́ къ нему́ и премогу́ ему́.
 • Всели́ся Ефре́мъ во Еги́птѣ, Ассу́ръ же са́мъ ца́рь его́, я́ко не восхотѣ́ воз­врати́тися.
 • И изнемо́же ору́жiе во градѣ́хъ его́, и умолче́ въ руку́ его́: и снѣдя́тъ от­ умышле́нiй сво­и́хъ.
 • И лю́дiе его́ ви́сяще от­ обита́нiя сво­его́: и Бо́гъ на честна́я его́ разгнѣ́вает­ся, и не воз­несе́тъ его́.
 • Что́ тя устро́ю, Ефре́ме? защищу́ ли тя́, Изра́илю? что́ тя положу́? Я́коже Адаму́ устро́ю тя́, и я́коже Севои́мъ, преврати́ся се́рдце мое́ въ не́мъ, смяте́ся раска́янiе мое́.
 • Не сотворю́ по гнѣ́ву я́рости мо­ея́, не оста́влю е́же потреби́тися Ефре́мови, зане́ Бо́гъ а́зъ е́смь, а не человѣ́къ: въ тебѣ́ свя́тъ, и не вни́ду во гра́дъ.
 • Вслѣ́дъ Го́спода и́мамъ ходи́ти: я́ко ле́въ воз­реве́тъ, поне́же то́й воз­реве́тъ, и ужа́снут­ся ча́да во́дъ,
 • и прiи́дутъ я́ко пти́ца изъ Еги́пта и я́ко го́лубь от­ земли́ Асси́рски: и воз­ста́влю я́ въ домѣ́хъ и́хъ, глаго́летъ Госпо́дь.
 • Обы́де мя́ лже́ю Ефре́мъ, и нече́стiями до́мъ Изра́илевъ и Иу́да: ны́нѣ позна́ я́ Бо́гъ, и лю́дiе святи прозва́шася богови.
 • На заре погибнет царь Израилев! Когда Израиль был юн, Я любил его и из Египта вызвал сына Моего.
 • Звали их, а они уходили прочь от лица их: приносили жертву Ваалам и кадили истуканам.
 • Я Сам приучал Ефрема ходить, носил его на руках Своих, а они не сознавали, что Я врачевал их.
 • Узами человеческими влек Я их, узами любви, и был для них как бы поднимающий ярмо с челюстей их, и ласково подкладывал пищу им.
 • Не возвратится он в Египет, но Ассур – он будет царем его, потому что они не захотели обратиться ко Мне.
 • И падет меч на города его, и истребит затворы его, и пожрет их за умыслы их.
 • Народ Мой закоснел в отпадении от Меня, и хотя призывают его к горнему, он не возвышается единодушно.
 • Как поступлю с тобою, Ефрем? как предам тебя, Израиль? Поступлю ли с тобою, как с Адамою, сделаю ли тебе, что Севоиму? Повернулось во Мне сердце Мое, возгорелась вся жалость Моя!
 • Не сделаю по ярости гнева Моего, не истреблю Ефрема, ибо Я Бог, а не человек; среди тебя Святый; Я не войду в город.
 • Вслед Господа пойдут они; как лев, Он даст глас Свой, даст глас Свой, и встрепенутся к Нему сыны с запада,
 • встрепенутся из Египта, как птицы, и из земли Ассирийской, как голуби, и вселю их в домы их, говорит Господь.
 • Окружил Меня Ефрем ложью и дом Израилев лукавством; Иуда держался еще Бога и верен был со святыми.
 • διότι νήπιος Ισραηλ καὶ ἐγὼ ἠγάπησα αὐτὸν καὶ ἐξ Αἰγύπτου μετεκάλεσα τὰ τέκνα αὐτοῦ
 • καθὼς μετεκάλεσα αὐτούς οὕτως ἀπῴχον­το ἐκ προ­σώπου μου αὐτοὶ τοῖς Βααλιμ ἔθυον καὶ τοῖς γλυπτοῖς ἐθυμίων
 • καὶ ἐγὼ συν­επόδισα τὸν Εφραιμ ἀνέλαβον αὐτὸν ἐπι­̀ τὸν βραχίονά μου καὶ οὐκ ἔγνωσαν ὅτι ἴαμαι αὐτούς
 • ἐν δια­φθορᾷ ἀνθρώπων ἐξέτεινα αὐτοὺς ἐν δεσμοῖς ἀγαπήσεώς μου καὶ ἔσομαι αὐτοῖς ὡς ῥαπίζων ἄνθρωπος ἐπι­̀ τὰς σιαγόνας αὐτοῦ καὶ ἐπι­βλέψομαι προ­̀ς αὐτόν δυνήσομαι αὐτῷ
 • κατῴκησεν Εφραιμ ἐν Αἰγύπτῳ καὶ Ασ­σουρ αὐτὸς βασιλεὺς αὐτοῦ ὅτι οὐκ ἠθέλησεν ἐπι­στρέψαι
 • καὶ ἠσθένησεν ῥομφαία ἐν ταῖς πόλεσιν αὐτοῦ καὶ κατέπαυσεν ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ καὶ φάγον­ται ἐκ τῶν δια­βουλίων αὐτῶν
 • καὶ ὁ λαὸς αὐτοῦ ἐπι­κρεμά­με­νος ἐκ τῆς κατοικίας αὐτοῦ καὶ ὁ θεὸς ἐπι­̀ τὰ τίμια αὐτοῦ θυμωθή­σε­ται καὶ οὐ μὴ ὑψώσῃ αὐτόν
 • τί σε δια­θῶ Εφραιμ ὑπερασπιῶ σου Ισραηλ τί σε δια­θῶ ὡς Αδαμα θήσομαί σε καὶ ὡς Σεβωιμ μετεστράφη ἡ καρδία μου ἐν τῷ αὐτῷ συν­εταράχθη ἡ μεταμέλειά μου
 • οὐ μὴ ποιήσω κατα­̀ τὴν ὀργὴν τοῦ θυμοῦ μου οὐ μὴ ἐγκατα­λίπω τοῦ ἐξαλειφθῆναι τὸν Εφραιμ διότι θεὸς ἐγώ εἰμι καὶ οὐκ ἄνθρωπος ἐν σοὶ ἅγιος καὶ οὐκ εἰσελεύ­σομαι εἰς πόλιν
 • ὀπίσω κυρίου πορεύ­σομαι ὡς λέων ἐρεύ_κ­σε­ται ὅτι αὐτὸς ὠρύ­σε­ται καὶ ἐκστήσον­ται τέκνα ὑδάτων
 • καὶ ἐκστήσον­ται ὡς ὄρνεον ἐξ Αἰγύπτου καὶ ὡς περιστερὰ ἐκ γῆς ᾿Ασ­συρίων καὶ ἀπο­κατα­στήσω αὐτοὺς εἰς τοὺς οἴκους αὐτῶν λέγει κύριος
 • 12:1ἐκύκλωσέν με ἐν ψεύ­δει Εφραιμ καὶ ἐν ἀσεβείαις οἶκος Ισραηλ καὶ Ιουδα νῦν ἔγνω αὐτοὺς ὁ θεός καὶ λαὸς ἅγιος κεκλή­σε­ται θεοῦ