Скрыть
2:24
2:25
Церковнославянский (рус)
Рцы́те бра́ту сво­ему́: лю́дiе мо­и́: и сестрѣ́ сво­е́й: поми́лован­ная.
Суди́теся съ ма́терiю сво­е́ю, суди́теся, я́ко та́ не жена́ моя́, и а́зъ не му́жъ ея́: и от­ве́ргу блуже́нiя ея́ от­ лица́ мо­его́ и любо­дѣ́й­ст­во ея́ от­ среды́ сосцу́ ея́:
я́ко да совлеку́ ю́ на́гу и поста́влю ю́ я́коже въ де́нь рожде́нiя ея́, и положу́ ю́ я́ко пусты́ню, и учиню́ ю́ я́ко зе́млю безво́дну, и убiю́ о́ную жа́ждею:
и ча́дъ ея́ не поми́лую, я́ко ча́да блуже́нiя су́ть,
я́ко соблуди́ ма́ти и́хъ, посрами́ся роди́в­шая и́хъ, рече́ бо: пойду́ вслѣ́дъ похотнико́въ мо­и́хъ, даю́щихъ мнѣ́ хлѣ́бы моя́ и во́ду мою́, и ри́зы моя́ и плащани́цы моя́, и ма́сло мое́ и вся́, ели́ка мнѣ́ досто́ятъ.
Сего́ ра́ди, се́, а́зъ загражду́ пу́ть ея́ те́рнiемъ и воз­гражду́ распу́тiя ея́, и стези́ сво­ея́ не обря́щетъ:
и пожене́тъ похотники́ своя́ и не пости́гнетъ и́хъ, и взы́щетъ и́хъ и не обря́щетъ, и рече́тъ: пойду́ и воз­вращу́ся къ му́жу мо­ему́ пе́рвому, я́ко добрѣ́е ми́ бѣ́ тогда́, не́жели ны́нѣ.
Но та́ не уразумѣ́, я́ко а́зъ да́хъ е́й пшени́цу и вино́ и ма́сло, и сребро́ умно́жихъ е́й: сiя́ же сре́бряны и зла́ты сотвори́ Ваа́лу.
Сего́ ра́ди обращу́ся и воз­му́ пшени́цу мою́ во вре́мя ея́ и вино́ мое́ во вре́мя его́, и от­иму́ ри́зы моя́ и плащани́цы моя́, да не покрыва́етъ студа́ сво­его́:
и ны́нѣ от­кры́ю нечистоту́ ея́ предъ похотника́ми ея́, и никто́же отъ­и́метъ ея́ от­ руки́ мо­ея́:
и от­вращу́ вся́ весе́лiя ея́ и пра́здники ея́, и новоме́сячiя ея́ и суббо́ты ея́ и вся́ пра́здне­ст­ва ея́,
и погублю́ виногра́дъ ея́ и смо́квы ея́, о ни́хже рече́: мзды́ ми́ су́ть сiя́, я́же да́ша мнѣ́ похотницы́ мо­и́: и положу́ я́ въ свидѣ́нiе, и поядя́тъ я́ звѣ́рiе се́лнiи и пти́цы небе́сныя и га́ди земні́и:
и от­мщу́ на не́й дни́ Ваали́мовы, въ ня́же тре́бы кладя́ше и́мъ, и вдѣва́­ше усеря́зи своя́ и мони́ша своя́, и хожда́­ше вслѣ́дъ похотнико́въ сво­и́хъ, а мене́ забы́, глаго́летъ Госпо́дь.
Сего́ ра́ди, се́, а́зъ соблажню́ ю́, и учиню́ ю́ я́ко пусты́ню, и воз­глаго́лю въ се́рдце ея́,
и да́мъ е́й при­­тяжа́нiе ея́ от­ту́ду и поля́ну Ахо́рову, от­ве́рсти смы́слъ ея́: и смири́т­ся та́мо по дне́мъ дѣ́т­ст­ва сво­его́ и по дне́мъ изведе́нiя сво­его́ от­ земли́ Еги́петски.
И бу́детъ въ то́й де́нь, нарече́тъ мя́ му́жъ мо́й, глаго́летъ Госпо́дь, а не прозове́тъ мене́ ктому́ Ваали́мъ.
И от­ве́ргу имена́ Ваали́мля от­ у́стъ ея́, и не воспомяну́т­ся ксему́ имена́ и́хъ.
И завѣща́ю и́мъ завѣ́тъ въ то́й де́нь со звѣрьми́ се́лными и со пти́цами небе́сными и съ га́ды земны́ми, и лу́къ и ме́чь и бра́нь сокрушу́ от­ земли́, и вселю́ я́ со упова́нiемъ:
и обручу́ тя себѣ́ во вѣ́къ и обручу́ тя себѣ́ въ пра́вдѣ и въ судѣ́ и въ ми́лости и въ щедро́тахъ:
и обручу́ тя себѣ́ въ вѣ́рѣ, и увѣ́си Го́спода.
И бу́детъ въ то́й де́нь, глаго́летъ Госпо́дь, послу́шаю небесе́, а о́ное послу́шаетъ земли́,
и земля́ послу́шаетъ пшени́цы и вина́ и ма́сла, и сі́и послу́шаютъ Иезрае́ля:
и всѣ́ю о́ную себѣ́ на земли́ и поми́лую непоми́лован­ную: и реку́ не лю́демъ мо­и́мъ: лю́дiе мо­и́ есте́ вы́: и ті́и реку́тъ: Госпо́дь Бо́гъ на́шъ ты́ еси́.
Синодальный
Говорите братьям вашим: «Мой народ», и сестрам вашим: «Помилованная».
Судитесь с вашею матерью, судитесь; ибо она не жена Моя, и Я не муж ее; пусть она удалит блуд от лица своего и прелюбодеяние от грудей своих,
дабы Я не разоблачил ее донага и не выставил ее, как в день рождения ее, не сделал ее пустынею, не обратил ее в землю сухую и не уморил ее жаждою.
И детей ее не помилую, потому что они дети блуда.
Ибо блудодействовала мать их и осрамила себя зачавшая их; ибо говорила: «пойду за любовниками моими, которые дают мне хлеб и воду, шерсть и лен, елей и напитки».
За то вот, Я загорожу путь ее тернами и обнесу ее оградою, и она не найдет стезей своих,
и погонится за любовниками своими, но не догонит их, и будет искать их, но не найдет, и скажет: «пойду я, и возвращусь к первому мужу моему; ибо тогда лучше было мне, нежели теперь».
А не знала она, что Я, Я давал ей хлеб и вино и елей и умножил у нее серебро и золото, из которого сделали истукана Ваала.
За то Я возьму назад хлеб Мой в его время и вино Мое в его пору и отниму шерсть и лен Мой, чем покрывается нагота ее.
И ныне открою срамоту ее пред глазами любовников ее, и никто не исторгнет ее из руки Моей.
И прекращу у нее всякое веселье, праздники ее и новомесячия ее, и субботы ее, и все торжества ее.
И опустошу виноградные лозы ее и смоковницы ее, о которых она говорит: «это у меня подарки, которые надарили мне любовники мои»; и Я превращу их в лес, и полевые звери поедят их.
И накажу ее за дни служения Ваалам, когда она кадила им и, украсив себя серьгами и ожерельями, ходила за любовниками своими, а Меня забывала, говорит Господь.
Посему вот, и Я увлеку ее, приведу ее в пустыню, и буду говорить к сердцу ее.
И дам ей оттуда виноградники ее и долину Ахор, в преддверие надежды; и она будет петь там, как во дни юности своей и как в день выхода своего из земли Египетской.
И будет в тот день, говорит Господь, ты будешь звать Меня: «муж мой», и не будешь более звать Меня: «Ваали»*. //*Господин мой.
И удалю имена Ваалов от уст ее, и не будут более вспоминаемы имена их.
И заключу в то время для них союз с полевыми зверями и с птицами небесными, и с пресмыкающимися по земле; и лук, и меч, и войну истреблю от земли той, и дам им жить в безопасности.
И обручу тебя Мне навек, и обручу тебя Мне в правде и суде, в благости и милосердии.
И обручу тебя Мне в верности, и ты познаешь Господа.
И будет в тот день, Я услышу, говорит Господь, услышу небо, и оно услышит землю,
и земля услышит хлеб и вино и елей; а сии услышат Изреель.
И посею ее для Себя на земле, и помилую Непомилованную, и скажу не Моему народу: «ты Мой народ», а он скажет: «Ты мой Бог!»
Итальянский
Il numero degli Israeliti

sarà come la sabbia del mare,

che non si può misurare né contare.

E avverrà che invece di dire loro:

"Voi non siete popolo mio",

si dirà loro: "Siete figli del Dio vivente".
I figli di Giuda e i figli d'Israele

si riuniranno insieme,

si daranno un unico capo

e saliranno dalla terra,

perché grande sarà il giorno di Izreèl!
Dite ai vostri fratelli: "Popolo mio",

e alle vostre sorelle: "Amata".
Accusate vostra madre, accusatela,

perché lei non è più mia moglie

e io non sono più suo marito!

Si tolga dalla faccia i segni delle sue prostituzioni

e i segni del suo adulterio dal suo petto;
altrimenti la spoglierò tutta nuda

e la renderò simile a quando nacque,

e la ridurrò a un deserto, come una terra arida,

e la farò morire di sete.
I suoi figli non li amerò,

perché sono figli di prostituzione.
La loro madre, infatti, si è prostituita,

la loro genitrice si è coperta di vergogna,

perché ha detto: "Seguirò i miei amanti,

che mi danno il mio pane e la mia acqua,

la mia lana, il mio lino,

il mio olio e le mie bevande".
Perciò ecco, ti chiuderò la strada con spine,

la sbarrerò con barriere

e non ritroverà i suoi sentieri.
Inseguirà i suoi amanti,

ma non li raggiungerà,

li cercherà senza trovarli.

Allora dirà: "Ritornerò al mio marito di prima,

perché stavo meglio di adesso".
Non capì che io le davo

grano, vino nuovo e olio,

e la coprivo d'argento e d'oro,

che hanno usato per Baal.
Perciò anch'io tornerò a riprendere

il mio grano, a suo tempo,

il mio vino nuovo nella sua stagione;

porterò via la mia lana e il mio lino,

che dovevano coprire le sue nudità.
Scoprirò allora le sue vergogne

agli occhi dei suoi amanti

e nessuno la toglierà dalle mie mani.
Farò cessare tutte le sue gioie,

le feste, i noviluni, i sabati,

tutte le sue assemblee solenni.
Devasterò le sue viti e i suoi fichi,

di cui ella diceva:

"Ecco il dono che mi hanno dato i miei amanti".

Li ridurrò a una sterpaglia

e a un pascolo di animali selvatici.
La punirò per i giorni dedicati ai Baal,

quando bruciava loro i profumi,

si adornava di anelli e di collane

e seguiva i suoi amanti,

mentre dimenticava me!

Oracolo del Signore.
Perciò, ecco, io la sedurrò,

la condurrò nel deserto

e parlerò al suo cuore.
Le renderò le sue vigne

e trasformerò la valle di Acor

in porta di speranza.

Là mi risponderà

come nei giorni della sua giovinezza,

come quando uscì dal paese d'Egitto.
E avverrà, in quel giorno

- oracolo del Signore -

mi chiamerai: "Marito mio",

e non mi chiamerai più: "Baal, mio padrone".
Le toglierò dalla bocca

i nomi dei Baal

e non saranno più chiamati per nome.
In quel tempo farò per loro un'alleanza

con gli animali selvatici

e gli uccelli del cielo

e i rettili del suolo;

arco e spada e guerra

eliminerò dal paese,

e li farò riposare tranquilli.
Ti farò mia sposa per sempre,

ti farò mia sposa

nella giustizia e nel diritto,

nell'amore e nella benevolenza,
ti farò mia sposa nella fedeltà

e tu conoscerai il Signore.
E avverrà, in quel giorno

- oracolo del Signore -

io risponderò al cielo

ed esso risponderà alla terra;
la terra risponderà al grano,

al vino nuovo e all'olio

e questi risponderanno a Izreèl.
Io li seminerò di nuovo per me nel paese

e amerò Non-amata,

e a Non-popolo-mio dirò: "Popolo mio",

ed egli mi dirà: "Dio mio"".


Скажите брату своему: «народ Мой» и сестре своей: «помилованная».

Судитесь с матерью своею, судитесь, ибо она - не жена Моя, и Я - не муж ея, и отвергну блужение ея от Лица Моего и прелюбодейство ея от грудей ея.

Ибо я раздену ее до-нага и поставлю ее, как в день рождения ея, и сделаю ее подобною пустыне, и обращу ее в безводную землю, и уморю ее жаждою.

И детей ея не помилую, ибо они - дети блуда.

Ибо соблудила мать их, осрамила себя родившая их, так как она сказала: «пойду вслед за любовниками моими, которые дают мне хлебы мои, и воду мою, и одежды мои, и полотна мои, и масло мое, и все необходимое для меня.

Посему, вот Я зогорожу путь ея тернием и застрою дороги ея, и она не найдет тропы своей.

И погонится за любовниками своими, но не догонит их, и будет искать их, но не найдет, и скажет: «пойду, и возвращусь к первому мужу моему, ибо тогда мне было лучше, нежели теперь».

А она не знала, что Я давал ей пшеницу, и вино, и масло, и серебро умножил у нея, она же серебрянные и золотые (изображения) сделала Ваалу.

Посему Я обратно возьму Себе хлеб Мой в его время и вино Мое в его пору, и отниму одежды Мои и полотна Мои, чтобы она не покрывала ноготы своей.

И ныне открою нечистоту ея пред любовниками ея, и никто не отнимет ея из руки Моей.

И прекращу у нея всякое веселие, и праздники ея, и новомесячия ея, и субботы ея, и все празднества ея.

И опустошу виноградники ея и смоквы ея, о которых она говорила: «это у меня плата, которую дали мне любовники мои», и сделаю их свидетельством, и будут поедать их звери полевые и птицы небесные и гады земные.

И отмщу ей за дни Ваалов, в которые она приносила им жертвы, и надевала серьги свои, и ожерелья свои, и ходила в след любовников своих, а Меня забывала, говорит Господь.

Посему и Я увлеку ее и сделаю ее как бы пустынею и буду говорить к сердцу ея.

И дам ей оттуда имения ея и долину Ахорову, чтобы раскрыть смысл ея. И смирится она там, как во дни юности своей и как во дни исхода своего из земли Египетской.

И будет в тот день, говорит Господь, она назовет Меня: «Муж мой», и не будет более называть Меня: «Ваалим».

И удалю имена Ваалов от уст ея, и не будут вспоминаемы имена их.

И заключу в тот день для них союз с полевыми зверями, и с птицами небесными, и с гадами земными, и лук, и меч, и войну истреблю с земли, и поселю их с надеждою.

И обручу тебя Себе на век и обручу тебя Себе в правде, и в суде, и в милости, и в щедрости.

И обручу тебя Себе в вере, и узнаешь Господа.

И будет в тот день, говорит Господь, Я услышу небо, а оно услышит землю.

И земля услышит пшеницу, и вино и елей, а они услышат Иезраеля.

И посею ее для Себя на земле, и помилую непомилованную, и скажу не народу Моему: «ты - народ Мой», а он скажет: «Ты - Господь Бог мой».

Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки