Скрыть
2:24
2:25
Церковнославянский (рус)
Рцы́те бра́ту сво­ему́: лю́дiе мо­и́: и сестрѣ́ сво­е́й: поми́лован­ная.
Суди́теся съ ма́терiю сво­е́ю, суди́теся, я́ко та́ не жена́ моя́, и а́зъ не му́жъ ея́: и от­ве́ргу блуже́нiя ея́ от­ лица́ мо­его́ и любо­дѣ́й­ст­во ея́ от­ среды́ сосцу́ ея́:
я́ко да совлеку́ ю́ на́гу и поста́влю ю́ я́коже въ де́нь рожде́нiя ея́, и положу́ ю́ я́ко пусты́ню, и учиню́ ю́ я́ко зе́млю безво́дну, и убiю́ о́ную жа́ждею:
и ча́дъ ея́ не поми́лую, я́ко ча́да блуже́нiя су́ть,
я́ко соблуди́ ма́ти и́хъ, посрами́ся роди́в­шая и́хъ, рече́ бо: пойду́ вслѣ́дъ похотнико́въ мо­и́хъ, даю́щихъ мнѣ́ хлѣ́бы моя́ и во́ду мою́, и ри́зы моя́ и плащани́цы моя́, и ма́сло мое́ и вся́, ели́ка мнѣ́ досто́ятъ.
Сего́ ра́ди, се́, а́зъ загражду́ пу́ть ея́ те́рнiемъ и воз­гражду́ распу́тiя ея́, и стези́ сво­ея́ не обря́щетъ:
и пожене́тъ похотники́ своя́ и не пости́гнетъ и́хъ, и взы́щетъ и́хъ и не обря́щетъ, и рече́тъ: пойду́ и воз­вращу́ся къ му́жу мо­ему́ пе́рвому, я́ко добрѣ́е ми́ бѣ́ тогда́, не́жели ны́нѣ.
Но та́ не уразумѣ́, я́ко а́зъ да́хъ е́й пшени́цу и вино́ и ма́сло, и сребро́ умно́жихъ е́й: сiя́ же сре́бряны и зла́ты сотвори́ Ваа́лу.
Сего́ ра́ди обращу́ся и воз­му́ пшени́цу мою́ во вре́мя ея́ и вино́ мое́ во вре́мя его́, и от­иму́ ри́зы моя́ и плащани́цы моя́, да не покрыва́етъ студа́ сво­его́:
и ны́нѣ от­кры́ю нечистоту́ ея́ предъ похотника́ми ея́, и никто́же отъ­и́метъ ея́ от­ руки́ мо­ея́:
и от­вращу́ вся́ весе́лiя ея́ и пра́здники ея́, и новоме́сячiя ея́ и суббо́ты ея́ и вся́ пра́здне­ст­ва ея́,
и погублю́ виногра́дъ ея́ и смо́квы ея́, о ни́хже рече́: мзды́ ми́ су́ть сiя́, я́же да́ша мнѣ́ похотницы́ мо­и́: и положу́ я́ въ свидѣ́нiе, и поядя́тъ я́ звѣ́рiе се́лнiи и пти́цы небе́сныя и га́ди земні́и:
и от­мщу́ на не́й дни́ Ваали́мовы, въ ня́же тре́бы кладя́ше и́мъ, и вдѣва́­ше усеря́зи своя́ и мони́ша своя́, и хожда́­ше вслѣ́дъ похотнико́въ сво­и́хъ, а мене́ забы́, глаго́летъ Госпо́дь.
Сего́ ра́ди, се́, а́зъ соблажню́ ю́, и учиню́ ю́ я́ко пусты́ню, и воз­глаго́лю въ се́рдце ея́,
и да́мъ е́й при­­тяжа́нiе ея́ от­ту́ду и поля́ну Ахо́рову, от­ве́рсти смы́слъ ея́: и смири́т­ся та́мо по дне́мъ дѣ́т­ст­ва сво­его́ и по дне́мъ изведе́нiя сво­его́ от­ земли́ Еги́петски.
И бу́детъ въ то́й де́нь, нарече́тъ мя́ му́жъ мо́й, глаго́летъ Госпо́дь, а не прозове́тъ мене́ ктому́ Ваали́мъ.
И от­ве́ргу имена́ Ваали́мля от­ у́стъ ея́, и не воспомяну́т­ся ксему́ имена́ и́хъ.
И завѣща́ю и́мъ завѣ́тъ въ то́й де́нь со звѣрьми́ се́лными и со пти́цами небе́сными и съ га́ды земны́ми, и лу́къ и ме́чь и бра́нь сокрушу́ от­ земли́, и вселю́ я́ со упова́нiемъ:
и обручу́ тя себѣ́ во вѣ́къ и обручу́ тя себѣ́ въ пра́вдѣ и въ судѣ́ и въ ми́лости и въ щедро́тахъ:
и обручу́ тя себѣ́ въ вѣ́рѣ, и увѣ́си Го́спода.
И бу́детъ въ то́й де́нь, глаго́летъ Госпо́дь, послу́шаю небесе́, а о́ное послу́шаетъ земли́,
и земля́ послу́шаетъ пшени́цы и вина́ и ма́сла, и сі́и послу́шаютъ Иезрае́ля:
и всѣ́ю о́ную себѣ́ на земли́ и поми́лую непоми́лован­ную: и реку́ не лю́демъ мо­и́мъ: лю́дiе мо­и́ есте́ вы́: и ті́и реку́тъ: Госпо́дь Бо́гъ на́шъ ты́ еси́.
Синодальный
Говорите братьям вашим: «Мой народ», и сестрам вашим: «Помилованная».
Судитесь с вашею матерью, судитесь; ибо она не жена Моя, и Я не муж ее; пусть она удалит блуд от лица своего и прелюбодеяние от грудей своих,
дабы Я не разоблачил ее донага и не выставил ее, как в день рождения ее, не сделал ее пустынею, не обратил ее в землю сухую и не уморил ее жаждою.
И детей ее не помилую, потому что они дети блуда.
Ибо блудодействовала мать их и осрамила себя зачавшая их; ибо говорила: «пойду за любовниками моими, которые дают мне хлеб и воду, шерсть и лен, елей и напитки».
За то вот, Я загорожу путь ее тернами и обнесу ее оградою, и она не найдет стезей своих,
и погонится за любовниками своими, но не догонит их, и будет искать их, но не найдет, и скажет: «пойду я, и возвращусь к первому мужу моему; ибо тогда лучше было мне, нежели теперь».
А не знала она, что Я, Я давал ей хлеб и вино и елей и умножил у нее серебро и золото, из которого сделали истукана Ваала.
За то Я возьму назад хлеб Мой в его время и вино Мое в его пору и отниму шерсть и лен Мой, чем покрывается нагота ее.
И ныне открою срамоту ее пред глазами любовников ее, и никто не исторгнет ее из руки Моей.
И прекращу у нее всякое веселье, праздники ее и новомесячия ее, и субботы ее, и все торжества ее.
И опустошу виноградные лозы ее и смоковницы ее, о которых она говорит: «это у меня подарки, которые надарили мне любовники мои»; и Я превращу их в лес, и полевые звери поедят их.
И накажу ее за дни служения Ваалам, когда она кадила им и, украсив себя серьгами и ожерельями, ходила за любовниками своими, а Меня забывала, говорит Господь.
Посему вот, и Я увлеку ее, приведу ее в пустыню, и буду говорить к сердцу ее.
И дам ей оттуда виноградники ее и долину Ахор, в преддверие надежды; и она будет петь там, как во дни юности своей и как в день выхода своего из земли Египетской.
И будет в тот день, говорит Господь, ты будешь звать Меня: «муж мой», и не будешь более звать Меня: «Ваали»*. //*Господин мой.
И удалю имена Ваалов от уст ее, и не будут более вспоминаемы имена их.
И заключу в то время для них союз с полевыми зверями и с птицами небесными, и с пресмыкающимися по земле; и лук, и меч, и войну истреблю от земли той, и дам им жить в безопасности.
И обручу тебя Мне навек, и обручу тебя Мне в правде и суде, в благости и милосердии.
И обручу тебя Мне в верности, и ты познаешь Господа.
И будет в тот день, Я услышу, говорит Господь, услышу небо, и оно услышит землю,
и земля услышит хлеб и вино и елей; а сии услышат Изреель.
И посею ее для Себя на земле, и помилую Непомилованную, и скажу не Моему народу: «ты Мой народ», а он скажет: «Ты мой Бог!»
Итальянский
Il numero degli Israeliti

sarà come la sabbia del mare,

che non si può misurare né contare.

E avverrà che invece di dire loro:

"Voi non siete popolo mio",

si dirà loro: "Siete figli del Dio vivente".
I figli di Giuda e i figli d'Israele

si riuniranno insieme,

si daranno un unico capo

e saliranno dalla terra,

perché grande sarà il giorno di Izreèl!
Dite ai vostri fratelli: "Popolo mio",

e alle vostre sorelle: "Amata".
Accusate vostra madre, accusatela,

perché lei non è più mia moglie

e io non sono più suo marito!

Si tolga dalla faccia i segni delle sue prostituzioni

e i segni del suo adulterio dal suo petto;
altrimenti la spoglierò tutta nuda

e la renderò simile a quando nacque,

e la ridurrò a un deserto, come una terra arida,

e la farò morire di sete.
I suoi figli non li amerò,

perché sono figli di prostituzione.
La loro madre, infatti, si è prostituita,

la loro genitrice si è coperta di vergogna,

perché ha detto: "Seguirò i miei amanti,

che mi danno il mio pane e la mia acqua,

la mia lana, il mio lino,

il mio olio e le mie bevande".
Perciò ecco, ti chiuderò la strada con spine,

la sbarrerò con barriere

e non ritroverà i suoi sentieri.
Inseguirà i suoi amanti,

ma non li raggiungerà,

li cercherà senza trovarli.

Allora dirà: "Ritornerò al mio marito di prima,

perché stavo meglio di adesso".
Non capì che io le davo

grano, vino nuovo e olio,

e la coprivo d'argento e d'oro,

che hanno usato per Baal.
Perciò anch'io tornerò a riprendere

il mio grano, a suo tempo,

il mio vino nuovo nella sua stagione;

porterò via la mia lana e il mio lino,

che dovevano coprire le sue nudità.
Scoprirò allora le sue vergogne

agli occhi dei suoi amanti

e nessuno la toglierà dalle mie mani.
Farò cessare tutte le sue gioie,

le feste, i noviluni, i sabati,

tutte le sue assemblee solenni.
Devasterò le sue viti e i suoi fichi,

di cui ella diceva:

"Ecco il dono che mi hanno dato i miei amanti".

Li ridurrò a una sterpaglia

e a un pascolo di animali selvatici.
La punirò per i giorni dedicati ai Baal,

quando bruciava loro i profumi,

si adornava di anelli e di collane

e seguiva i suoi amanti,

mentre dimenticava me!

Oracolo del Signore.
Perciò, ecco, io la sedurrò,

la condurrò nel deserto

e parlerò al suo cuore.
Le renderò le sue vigne

e trasformerò la valle di Acor

in porta di speranza.

Là mi risponderà

come nei giorni della sua giovinezza,

come quando uscì dal paese d'Egitto.
E avverrà, in quel giorno

- oracolo del Signore -

mi chiamerai: "Marito mio",

e non mi chiamerai più: "Baal, mio padrone".
Le toglierò dalla bocca

i nomi dei Baal

e non saranno più chiamati per nome.
In quel tempo farò per loro un'alleanza

con gli animali selvatici

e gli uccelli del cielo

e i rettili del suolo;

arco e spada e guerra

eliminerò dal paese,

e li farò riposare tranquilli.
Ti farò mia sposa per sempre,

ti farò mia sposa

nella giustizia e nel diritto,

nell'amore e nella benevolenza,
ti farò mia sposa nella fedeltà

e tu conoscerai il Signore.
E avverrà, in quel giorno

- oracolo del Signore -

io risponderò al cielo

ed esso risponderà alla terra;
la terra risponderà al grano,

al vino nuovo e all'olio

e questi risponderanno a Izreèl.
Io li seminerò di nuovo per me nel paese

e amerò Non-amata,

e a Non-popolo-mio dirò: "Popolo mio",

ed egli mi dirà: "Dio mio"".


Рцы́те бра́тꙋ своемꙋ̀: лю́дїе моѝ: и҆ сестрѣ̀ свое́й: поми́лованнаѧ.
Сꙋди́тесѧ съ ма́терїю свое́ю, сꙋди́тесѧ, ꙗ҆́кѡ та̀ не жена̀ моѧ̀, и҆ а҆́зъ не мꙋ́жъ є҆ѧ̀: и҆ ѿве́ргꙋ блꙋжє́нїѧ є҆ѧ̀ ѿ лица̀ моегѡ̀ и҆ любодѣ́йство є҆ѧ̀ ѿ среды̀ сосцꙋ̑ є҆ѧ̀:
ꙗ҆́кѡ да совлекꙋ̀ ю҆̀ на́гꙋ и҆ поста́влю ю҆̀ ꙗ҆́коже въ де́нь рожде́нїѧ є҆ѧ̀, и҆ положꙋ̀ ю҆̀ ꙗ҆́кѡ пꙋсты́ню, и҆ ᲂу҆чиню̀ ю҆̀ ꙗ҆́кѡ зе́млю безво́днꙋ, и҆ ᲂу҆бїю̀ ѻ҆́нꙋю жа́ждею:
и҆ ча̑дъ є҆ѧ̀ не поми́лꙋю, ꙗ҆́кѡ ча̑да блꙋже́нїѧ сꙋ́ть,
ꙗ҆́кѡ соблꙋдѝ ма́ти и҆́хъ, посрами́сѧ роди́вшаѧ и҆̀хъ, рече́ бо: пойдꙋ̀ в̾слѣ́дъ похотникѡ́въ мои́хъ, даю́щихъ мнѣ̀ хлѣ́бы моѧ̑ и҆ во́дꙋ мою̀, и҆ ри̑зы моѧ̑ и҆ плащани̑цы моѧ̑, и҆ ма́сло моѐ и҆ всѧ̑, є҆ли̑ка мнѣ̀ досто́ѧтъ.
Сегѡ̀ ра́ди, сѐ, а҆́зъ заграждꙋ̀ пꙋ́ть є҆ѧ̀ те́рнїемъ и҆ возграждꙋ̀ распꙋ̑тїѧ є҆ѧ̀, и҆ стезѝ своеѧ̀ не ѡ҆брѧ́щетъ:
и҆ пожене́тъ похотникѝ своѧ̑ и҆ не пости́гнетъ и҆́хъ, и҆ взы́щетъ и҆̀хъ и҆ не ѡ҆брѧ́щетъ, и҆ рече́тъ: пойдꙋ̀ и҆ возвращꙋ́сѧ къ мꙋ́жꙋ моемꙋ̀ пе́рвомꙋ, ꙗ҆́кѡ добрѣ́е мѝ бѣ̀ тогда̀, не́жели нн҃ѣ.
Но та̀ не ᲂу҆разꙋмѣ̀, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ да́хъ є҆́й пшени́цꙋ и҆ вїно̀ и҆ ма́сло, и҆ сребро̀ ᲂу҆мно́жихъ є҆́й: сїѧ́ же срє́брѧны и҆ зла̑ты сотворѝ ваа́лꙋ.
Сегѡ̀ ра́ди ѡ҆бращꙋ́сѧ и҆ возмꙋ̀ пшени́цꙋ мою̀ во вре́мѧ є҆ѧ̀ и҆ вїно̀ моѐ во вре́мѧ є҆гѡ̀, и҆ ѿимꙋ̀ ри̑зы моѧ̑ и҆ плащани̑цы моѧ̑, да не покрыва́етъ стꙋда̀ своегѡ̀:
и҆ нн҃ѣ ѿкры́ю нечистотꙋ̀ є҆ѧ̀ пред̾ похотника́ми є҆ѧ̀, и҆ никто́же ѿи́метъ є҆ѧ̀ ѿ рꙋкѝ моеѧ̀:
и҆ ѿвращꙋ̀ всѧ̑ весє́лїѧ є҆ѧ̀ и҆ пра́здники є҆ѧ̀, и҆ новомⷭ҇чїѧ є҆ѧ̀ и҆ сꙋббѡ̑ты є҆ѧ̀ и҆ всѧ̑ пра́зднєства є҆ѧ̀,
и҆ погꙋблю̀ вїногра́дъ є҆ѧ̀ и҆ смѡ́квы є҆ѧ̀, ѡ҆ ни́хже речѐ: мзды̑ мѝ сꙋ́ть сїѧ̑, ꙗ҆̀же да́ша мнѣ̀ похотницы̀ моѝ: и҆ положꙋ̀ ѧ҆̀ въ свидѣ́нїе, и҆ поѧдѧ́тъ ѧ҆̀ ѕвѣ́рїе се́льнїи и҆ пти̑цы небє́сныѧ и҆ га́ди земні́и:
и҆ ѿмщꙋ̀ на не́й дни̑ ваалі́мѡвы, въ нѧ́же трє́бы кладѧ́ше и҆̀мъ, и҆ вдѣва́ше ᲂу҆серѧ̑зи своѧ̑ и҆ мони̑ста своѧ̑, и҆ хожда́ше в̾слѣ́дъ похотникѡ́въ свои́хъ, а҆ менѐ забы̀, гл҃етъ гдⷭ҇ь.
Сегѡ̀ ра́ди, сѐ, а҆́зъ соблажню̀ ю҆̀, и҆ ᲂу҆чиню̀ ю҆̀ ꙗ҆́кѡ пꙋсты́ню, и҆ возгл҃ю въ се́рдце є҆ѧ̀,
и҆ да́мъ є҆́й притѧжа́нїе є҆ѧ̀ ѿтꙋ́дꙋ и҆ полѧ́нꙋ а҆хѡ́ровꙋ, ѿве́рсти смы́слъ є҆ѧ̀: и҆ смири́тсѧ та́мѡ по днє́мъ дѣ́тства своегѡ̀ и҆ по днє́мъ и҆зведе́нїѧ своегѡ̀ ѿ землѝ є҆гѵ́петски.
И҆ бꙋ́детъ въ то́й де́нь, нарече́тъ мѧ̀ мꙋ́жъ мо́й, гл҃етъ гдⷭ҇ь, а҆ не прозове́тъ менѐ ктомꙋ̀ ваалі́мъ.
И҆ ѿве́ргꙋ и҆мена̀ ваалі̑млѧ ѿ ᲂу҆́стъ є҆ѧ̀, и҆ не воспомѧнꙋ́тсѧ ксемꙋ̀ и҆мена̀ и҆́хъ.
И҆ завѣща́ю и҆̀мъ завѣ́тъ въ то́й де́нь со ѕвѣрьмѝ се́льными и҆ со пти́цами небе́сными и҆ съ га̑ды зємны́ми, и҆ лꙋ́къ и҆ ме́чь и҆ бра́нь сокрꙋшꙋ̀ ѿ землѝ, и҆ вселю̀ ѧ҆̀ со ᲂу҆пова́нїемъ:
и҆ ѡ҆брꙋчꙋ́ тѧ себѣ̀ во вѣ́къ и҆ ѡ҆брꙋчꙋ́ тѧ себѣ̀ въ пра́вдѣ и҆ въ сꙋдѣ̀ и҆ въ ми́лости и҆ въ щедро́тахъ:
и҆ ѡ҆брꙋчꙋ́ тѧ себѣ̀ въ вѣ́рѣ, и҆ ᲂу҆вѣ́си гдⷭ҇а.
И҆ бꙋ́детъ въ то́й де́нь, гл҃етъ гдⷭ҇ь, послꙋ́шаю небесѐ, а҆ ѻ҆́ное послꙋ́шаетъ землѝ,
и҆ землѧ̀ послꙋ́шаетъ пшени́цы и҆ вїна̀ и҆ ма́сла, и҆ сі́и послꙋ́шаютъ і҆езрае́лѧ:
и҆ всѣ́ю ѻ҆́нꙋю себѣ̀ на землѝ и҆ поми́лꙋю непоми́лованнꙋю {Въ нѣ́к.: и҆ возлюблю̀ невозлю́бленнꙋю.}: и҆ рекꙋ̀ не лю́демъ мои̑мъ: лю́дїе моѝ є҆стѐ вы̀: и҆ ті́и рекꙋ́тъ: гдⷭ҇ь бг҃ъ на́шъ ты̀ є҆сѝ.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки