Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Осии

 
 • И рече́ Госпо́дь ко мнѣ́: еще́ иди́ и воз­люби́ жену́ лю́бящую зло́ и любо­дѣ́йцу, я́коже лю́битъ Бо́гъ сы́ны Изра́илевы: сі́и же взира́ютъ къ бого́мъ чужди́мъ и лю́бятъ Варе́нiя съ кори́нками.
 • И ная́хъ себѣ́ о́ную пятiю­на́­де­сять сре́брениками и гомо́ромъ ячме́ня и не́велемъ вина́,
 • и реко́хъ е́й: дни́ мно́ги да сѣди́ши у мене́ и а́зъ у тебе́, и не соблу́диши, ни бу́деши му́жу ино́му:
 • зане́ дни́ мно́ги ся́дутъ сы́нове Изра́илевы, не су́щу царю́, ни су́щу кня́зю, ни су́щей же́ртвѣ, ни су́щу же́ртвен­нику, ни жре́че­ст­ву, ниже́ явле́ниемъ:
 • и посе́мъ обратя́т­ся сы́нове Изра́илевы и взы́щутъ Го́спода Бо́га сво­его́ и дави́да царя́ сво­его́, и почудя́т­ся о Го́сподѣ и о бла́гостехъ его́ въ послѣ́днiя дни́.
 • И сказал мне Господь: иди еще, и полюби женщину, любимую мужем, но прелюбодействующую, подобно тому, как любит Господь сынов Израилевых, а они обращаются к другим богам и любят виноградные лепешки их.
 • И приобрел я ее себе за пятнадцать сребреников и за хомер ячменя и полхомера ячменя
 • и сказал ей: много дней оставайся у меня; не блуди, и не будь с другим; так же и я буду для тебя.
 • Ибо долгое время сыны Израилевы будут оставаться без царя и без князя и без жертвы, без жертвенника, без ефода и терафима.
 • После того обратятся сыны Израилевы и взыщут Господа Бога своего и Давида, царя своего, и будут благоговеть пред Господом и благостью Его в последние дни.
 • И҆ речѐ гдⷭ҇ь ко мнѣ̀: є҆щѐ и҆дѝ и҆ возлюбѝ женꙋ̀ лю́бѧщꙋю ѕло̀ и҆ любодѣ́йцꙋ, ꙗ҆́коже лю́битъ бг҃ъ сы́ны і҆и҃лєвы: сі́и же взира́ютъ къ богѡ́мъ чꙋжди̑мъ и҆ лю́бѧтъ варє́нїѧ съ корі́нками.
 • И҆ наѧ́хъ себѣ̀ ѻ҆́нꙋю пѧтїюна́десѧть сре́брениками и҆ гомо́ромъ ꙗ҆чме́нѧ и҆ не́велемъ вїна̀,
 • и҆ реко́хъ є҆́й: дни̑ мнѡ́ги да сѣди́ши ᲂу҆ менє̀ и҆ а҆́зъ ᲂу҆ тебє̀, и҆ не соблꙋ́диши, ни бꙋ́деши мꙋ́жꙋ и҆но́мꙋ:
 • занѐ дни̑ мнѡ́ги сѧ́дꙋтъ сы́нове і҆и҃лєвы, не сꙋ́щꙋ царю̀, ни сꙋ́щꙋ кнѧ́зю, ни сꙋ́щей же́ртвѣ, ни сꙋ́щꙋ же́ртвенникꙋ, ни жре́чествꙋ, нижѐ ꙗ҆вле́нїємъ:
 • и҆ посе́мъ ѡ҆братѧ́тсѧ сы́нове і҆и҃лєвы и҆ взы́щꙋтъ гдⷭ҇а бг҃а своего̀ и҆ даві́да царѧ̀ своего̀, и҆ почꙋдѧ́тсѧ ѡ҆ гдⷭ҇ѣ и҆ ѡ҆ бла́гостехъ є҆гѡ̀ въ послѣ̑днїѧ дни̑.
 • Then the LORD said to me, «Go again, love a woman who is loved by a lover and is committing adultery, just like the love of the LORD for the children of Israel, who look to other gods and love the raisin cakes of the pagans.»

 • So I bought her for myself for fifteen shekels of silver, and one and one-half homers of barley.

 • And I said to her, «You shall stay with me many days; you shall not play the harlot, nor shall you have a man--so, too, will I be toward you.»

 • For the children of Israel shall abide many days without king or prince, without sacrifice or sacred pillar, without ephod or teraphim.

 • Afterward the children of Israel shall return and seek the LORD their God and David their king. They shall fear the LORD and His goodness in the latter days.