Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Осии

 
 • Въ нѣ́дрѣ и́хъ, я́ко земля́ непроходи́ма, я́ко оре́лъ въ дому́ Госпо́дни: поне́же преступи́ша завѣ́тъ мо́й и на зако́нъ мо́й нече́­ст­воваша.
 • Ко мнѣ́ воз­зову́тъ: Бо́же, позна́хомъ тя́,
 • я́ко Изра́иль от­врати́ся благи́хъ, врага́ прогна́ша.
 • Са́ми себѣ́ царя́ поста́виша, а не мно́ю, нача́л­ст­воваша, и не яви́ша ми́: от­ сребра́ сво­его́ и от­ зла́та сво­его́ сотвори́ша себѣ́ кумíры, я́ко да потребя́т­ся.
 • Сокруши́ телца́ тво­его́, самарі́е, разгнѣ́вася я́рость моя́ на ня́: доко́лѣ не мо́гутъ очи́ститися, и́же во Изра́или?
 • И то́ древодѣ́ль сотвори́, и нѣ́сть Бо́гъ: зане́ льстя́й бя́ше теле́цъ тво́й, самарі́е.
 • Я́ко вѣ́тромъ истлѣ́но всѣ́яша, и разруше́нiе и́хъ прiи́метъ я́: рукоя́ть не иму́щая си́лы е́же сотвори́ти муку́, а́ще же и сотвори́тъ, то́ чужді́и поядя́тъ ю́.
 • Поглоще́нъ бы́сть Изра́иль, ны́нѣ бы́сть во язы́цѣхъ я́ко сосу́дъ непотре́бенъ,
 • поне́же ті́и взыдо́ша ко Ассирі́аномъ: процвѣте́ о себѣ́ Ефре́мъ, да́ры воз­люби́.
 • Сего́ ра́ди предаду́т­ся во язы́ки: ны́нѣ воспрiиму́ и́хъ, и почі́ютъ ма́ло е́же пома́зати царя́ и кня́зи.
 • Я́ко умно́жи Ефре́мъ тре́бища, во грѣхи́ бы́ша ему́ тре́бища воз­лю́блен­ная.
 • Впишу́ ему́ мно́же­с­т­во, и зако́н­ная его́ въ чужда́я вмѣни́шася тре́бища воз­лю́блен­ная.
 • Тѣ́мже а́ще и пожру́тъ же́ртву и снѣдя́тъ мяса́, Госпо́дь не прiи́метъ и́хъ: ны́нѣ помяне́тъ непра́вды и́хъ и от­мсти́тъ грѣхи́ и́хъ: ті́и во Еги́петъ воз­врати́шася и во Ассирі́и нечи́стая снѣдя́тъ.
 • И забы́ Изра́иль сотво́ршаго и́ и воз­гради́ тре́бища, и Иу́да умно́жи гра́ды утвержде́ны: но послю́ о́гнь на гра́ды его́, и потреби́тъ основа́нiя его́.
 • Трубу к устам твоим! Как орел налетит на дом Господень за то, что они нарушили завет Мой и преступили закон Мой!
 • Ко Мне будут взывать: «Боже мой! мы познали Тебя, мы – Израиль».
 • Отверг Израиль доброе; враг будет преследовать его.
 • Поставляли царей сами, без Меня; ставили князей, но без Моего ведома; из серебра своего и золота своего сделали для себя идолов: оттуда гибель.
 • Оставил тебя телец твой, Самария! воспылал гнев Мой на них; доколе не могут они очиститься?
 • Ибо и он – дело Израиля: художник сделал его, и потому он не бог; в куски обратится телец Самарийский!
 • Так как они сеяли ветер, то и пожнут бурю: хлеба на корню не будет у него; зерно не даст муки; а если и даст, то чужие проглотят ее.
 • Поглощен Израиль; теперь они будут среди народов, как негодный сосуд.
 • Они пошли к Ассуру, как дикий осел, одиноко бродящий; Ефрем приобретал подарками расположение к себе.
 • Хотя они и посылали дары к народам, но скоро Я соберу их, и они начнут страдать от бремени царя князей;
 • ибо много жертвенников настроил Ефрем для греха, – ко греху послужили ему эти жертвенники.
 • Написал Я ему важные законы Мои, но они сочтены им как бы чужие.
 • В жертвоприношениях Мне они приносят мясо и едят его; Господу неугодны они; ныне Он вспомнит нечестие их и накажет их за грехи их: они возвратятся в Египет.
 • Забыл Израиль Создателя своего и устроил капища, и Иуда настроил много укрепленных городов; но Я пошлю огонь на города его, и пожрет чертоги его.
 • «Set the trumpet to your mouth! He shall come like an eagle against the house of the LORD, Because they have transgressed My covenant And rebelled against My law.

 • Israel will cry to Me, «My God, we know You!́

 • Israel has rejected the good; The enemy will pursue him.

 • «They set up kings, but not by Me; They made princes, but I did not acknowledge them. From their silver and gold They made idols for themselves-- That they might be cut off.

 • Your calf is rejected, O Samaria! My anger is aroused against them-- How long until they attain to innocence?

 • For from Israel is even this: A workman made it, and it is not God; But the calf of Samaria shall be broken to pieces.

 • «They sow the wind, And reap the whirlwind. The stalk has no bud; It shall never produce meal. If it should produce, Aliens would swallow it up.

 • Israel is swallowed up; Now they are among the Gentiles Like a vessel in which is no pleasure.

 • For they have gone up to Assyria, Like a wild donkey alone by itself; Ephraim has hired lovers.

 • Yes, though they have hired among the nations, Now I will gather them; And they shall sorrow a little, Because of the burden of the king of princes.

 • «Because Ephraim has made many altars for sin, They have become for him altars for sinning.

 • I have written for him the great things of My law, But they were considered a strange thing.

 • For the sacrifices of My offerings they sacrifice flesh and eat it, But the LORD does not accept them. Now He will remember their iniquity and punish their sins. They shall return to Egypt.

 • «For Israel has forgotten his Maker, And has built temples; Judah also has multiplied fortified cities; But I will send fire upon his cities, And it shall devour his palaces.»