Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Осии

 
 • Въ нѣ́дрѣ и́хъ, я́ко земля́ непроходи́ма, я́ко оре́лъ въ дому́ Госпо́дни: поне́же преступи́ша завѣ́тъ мо́й и на зако́нъ мо́й нече́­ст­воваша.
 • Ко мнѣ́ воз­зову́тъ: Бо́же, позна́хомъ тя́,
 • я́ко Изра́иль от­врати́ся благи́хъ, врага́ прогна́ша.
 • Са́ми себѣ́ царя́ поста́виша, а не мно́ю, нача́л­ст­воваша, и не яви́ша ми́: от­ сребра́ сво­его́ и от­ зла́та сво­его́ сотвори́ша себѣ́ кумíры, я́ко да потребя́т­ся.
 • Сокруши́ телца́ тво­его́, самарі́е, разгнѣ́вася я́рость моя́ на ня́: доко́лѣ не мо́гутъ очи́ститися, и́же во Изра́или?
 • И то́ древодѣ́ль сотвори́, и нѣ́сть Бо́гъ: зане́ льстя́й бя́ше теле́цъ тво́й, самарі́е.
 • Я́ко вѣ́тромъ истлѣ́но всѣ́яша, и разруше́нiе и́хъ прiи́метъ я́: рукоя́ть не иму́щая си́лы е́же сотвори́ти муку́, а́ще же и сотвори́тъ, то́ чужді́и поядя́тъ ю́.
 • Поглоще́нъ бы́сть Изра́иль, ны́нѣ бы́сть во язы́цѣхъ я́ко сосу́дъ непотре́бенъ,
 • поне́же ті́и взыдо́ша ко Ассирі́аномъ: процвѣте́ о себѣ́ Ефре́мъ, да́ры воз­люби́.
 • Сего́ ра́ди предаду́т­ся во язы́ки: ны́нѣ воспрiиму́ и́хъ, и почі́ютъ ма́ло е́же пома́зати царя́ и кня́зи.
 • Я́ко умно́жи Ефре́мъ тре́бища, во грѣхи́ бы́ша ему́ тре́бища воз­лю́блен­ная.
 • Впишу́ ему́ мно́же­с­т­во, и зако́н­ная его́ въ чужда́я вмѣни́шася тре́бища воз­лю́блен­ная.
 • Тѣ́мже а́ще и пожру́тъ же́ртву и снѣдя́тъ мяса́, Госпо́дь не прiи́метъ и́хъ: ны́нѣ помяне́тъ непра́вды и́хъ и от­мсти́тъ грѣхи́ и́хъ: ті́и во Еги́петъ воз­врати́шася и во Ассирі́и нечи́стая снѣдя́тъ.
 • И забы́ Изра́иль сотво́ршаго и́ и воз­гради́ тре́бища, и Иу́да умно́жи гра́ды утвержде́ны: но послю́ о́гнь на гра́ды его́, и потреби́тъ основа́нiя его́.
 • Трубу к устам твоим! Как орел налетит на дом Господень за то, что они нарушили завет Мой и преступили закон Мой!
 • Ко Мне будут взывать: «Боже мой! мы познали Тебя, мы – Израиль».
 • Отверг Израиль доброе; враг будет преследовать его.
 • Поставляли царей сами, без Меня; ставили князей, но без Моего ведома; из серебра своего и золота своего сделали для себя идолов: оттуда гибель.
 • Оставил тебя телец твой, Самария! воспылал гнев Мой на них; доколе не могут они очиститься?
 • Ибо и он – дело Израиля: художник сделал его, и потому он не бог; в куски обратится телец Самарийский!
 • Так как они сеяли ветер, то и пожнут бурю: хлеба на корню не будет у него; зерно не даст муки; а если и даст, то чужие проглотят ее.
 • Поглощен Израиль; теперь они будут среди народов, как негодный сосуд.
 • Они пошли к Ассуру, как дикий осел, одиноко бродящий; Ефрем приобретал подарками расположение к себе.
 • Хотя они и посылали дары к народам, но скоро Я соберу их, и они начнут страдать от бремени царя князей;
 • ибо много жертвенников настроил Ефрем для греха, – ко греху послужили ему эти жертвенники.
 • Написал Я ему важные законы Мои, но они сочтены им как бы чужие.
 • В жертвоприношениях Мне они приносят мясо и едят его; Господу неугодны они; ныне Он вспомнит нечестие их и накажет их за грехи их: они возвратятся в Египет.
 • Забыл Израиль Создателя своего и устроил капища, и Иуда настроил много укрепленных городов; но Я пошлю огонь на города его, и пожрет чертоги его.
 • εἰς κόλπον αὐτῶν ὡς γῆ ὡς ἀετὸς ἐπ᾿ οἶκον κυρίου ἀνθ᾿ ὧν παρέβησαν τὴν δια­θήκην μου καὶ κατα­̀ τοῦ νόμου μου ἠσέβησαν
 • ἐμὲ κεκράξον­ται ὁ θεός ἐγνώκαμέν σε
 • ὅτι Ισραηλ ἀπεστρέψατο ἀγαθά ἐχθρὸν κατεδίωξαν
 • ἑαυτοῖς ἐβασίλευσαν καὶ οὐ δι᾿ ἐμοῦ ἦρξαν καὶ οὐκ ἐγνώρισάν μοι τὸ ἀργύριον αὐτῶν καὶ τὸ χρυσίον αὐτῶν ἐποίησαν ἑαυτοῖς εἴδωλα ὅπως ἐξολεθρευθῶσιν
 • ἀπό­τριψαι τὸν μόσχον σου Σαμάρεια παρωξύνθη ὁ θυμός μου ἐπ᾿ αὐτούς ἕως τίνος οὐ μὴ δύνων­ται καθαρισθῆναι
 • ἐν τῷ Ισραηλ καὶ αὐτὸ τέκτων ἐποίησεν καὶ οὐ θεός ἐστιν διότι πλανῶν ἦν ὁ μόσχος σου Σαμάρεια
 • ὅτι ἀνεμόφθορα ἔσπειραν καὶ ἡ κατα­στροφὴ αὐτῶν ἐκδέξε­ται αὐτά δράγμα οὐκ ἔχον ἰσχὺν τοῦ ποιῆσαι ἄλευρον ἐὰν δὲ καὶ ποιήσῃ ἀλλότριοι κατα­φάγον­ται αὐτό
 • κατεπόθη Ισραηλ νῦν ἐγένετο ἐν τοῖς ἔθνεσιν ὡς σκεῦος ἄχρηστον
 • ὅτι αὐτοὶ ἀνέβησαν εἰς ᾿Ασ­συρίους ἀνέθαλεν καθ᾿ ἑαυτὸν Εφραιμ δῶρα ἠγάπησαν
 • δια­̀ τοῦτο παρα­δοθήσον­ται ἐν τοῖς ἔθνεσιν νῦν εἰσδέξομαι αὐτούς καὶ κοπάσουσιν μικρὸν τοῦ χρίειν βασιλέα καὶ ἄρχον­τας
 • ὅτι ἐπλή­θυνεν Εφραιμ θυσιαστήρια εἰς ἁμαρτίας ἐγένον­το αὐτῷ θυσιαστήρια ἠγαπημένα
 • κατα­γράψω αὐτῷ πλῆ­θος καὶ τὰ νόμιμα αὐτοῦ εἰς ἀλλότρια ἐλογίσθησαν θυσιαστήρια τὰ ἠγαπημένα
 • διότι ἐὰν θύσωσιν θυσίαν καὶ φάγωσιν κρέα κύριος οὐ προ­σδέξε­ται αὐτά νῦν μνησθή­σε­ται τὰς ἀδικίας αὐτῶν καὶ ἐκδικήσει τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν αὐτοὶ εἰς Αἴγυπτον ἀπέστρεψαν καὶ ἐν ᾿Ασ­συρίοις ἀκάθαρτα φάγον­ται
 • καὶ ἐπελάθετο Ισραηλ τοῦ ποιήσαν­τος αὐτὸν καὶ ᾠκοδόμησαν τεμένη καὶ Ιουδας ἐπλή­θυνεν πόλεις τετειχισμένας καὶ ἐξαποστελῶ πῦρ εἰς τὰς πόλεις αὐτοῦ καὶ κατα­φάγεται τὰ θεμέλια αὐτῶν