Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

 
Книга пророка Исаии

 
 • Видѣ́нiе, е́же ви́дѣ Иса́iа сы́нъ Амо́совъ, е́же ви́дѣ на Иуде́ю и на Иерусали́мъ, въ ца́р­ст­во Озі́и и Иоаѳа́ма, и Аха́за и езекі́и, и́же ца́р­ст­воваша во Иуде́и.
 • Слы́ши, небо, и внуши́, земле́, я́ко Госпо́дь воз­глаго́ла: сы́ны роди́хъ и воз­вы́сихъ, ті́и же от­верго́шася мене́.
 • Позна́ во́лъ стяжа́в­шаго и́, и осе́лъ я́сли господи́на сво­его́: Изра́иль же мене́ не позна́, и лю́дiе мо­и́ не разумѣ́ша.
 • Увы́, язы́къ грѣ́шный, лю́дiе испо́лнени грѣхо́въ, сѣ́мя лука́вое, сы́нове беззако́н­нiи, оста́висте Го́спода и разгнѣ́васте свята́го Изра́илева, от­врати́теся вспя́ть.
 • Что́ еще́ уязвля́етеся, при­­лага́юще беззако́нiе? Вся́кая глава́ въ болѣ́знь, и вся́кое се́рдце въ печа́ль.
 • От но́гъ да́же до главы́ нѣ́сть въ не́мъ цѣ́лости: ни стру́пъ, ни я́зва, ни ра́на паля́щаяся: нѣ́сть пла́стыря при­­ложи́ти, ниже́ еле́а, ниже́ обяза́нiя.
 • Земля́ ва́ша пуста́, гра́ди ва́ши огне́мъ пожже́ни, страну́ ва́шу предъ ва́ми чужді́и пояда́ютъ, и опустѣ́ низвраще́на от­ люді́й чужди́хъ.
 • Оста́вит­ся дще́рь Сiо́ня, я́ко ку́ща въ виногра́дѣ и я́ко ово́щное храни́лище въ вертогра́дѣ, я́ко гра́дъ вою́емый.
 • И а́ще не бы́ Госпо́дь Савао́ѳъ оста́вилъ на́мъ сѣ́мене, я́ко Cодо́ма у́бо бы́ли бы́хомъ, и я́ко Гомо́рру уподо́билися бы́хомъ.
 • Услы́шите сло́во Госпо́дне, кня́зи Cодо́мстiи: внемли́те зако́ну Бо́жiю, лю́дiе Гомо́ррстiи.
 • Что́ ми мно́же­с­т­во же́ртвъ ва́шихъ, глаго́летъ Госпо́дь? Испо́лненъ е́смь всесожже́нiй о́внихъ и ту́ка а́гнцевъ, и кро́ве юнце́въ и козло́въ не хощу́.
 • Ниже́ при­­ходи́те яви́тися ми́: кто́ бо изыска́ сiя́ изъ ру́къ ва́шихъ? Ходи́ти по двору́ мо­ему́ не при­­ложите́.
 • И а́ще при­­несе́те ми́ семида́лъ, всу́е: кади́ло ме́рзость ми́ е́сть.
 • Новоме́сячiй ва́шихъ и суббо́тъ и дне́ вели́каго не потерплю́: поста́ и пра́здности, и новоме́сячiй ва́шихъ и пра́здниковъ ва́шихъ ненави́дитъ душа́ моя́: бы́сте ми́ въ сы́тость, ктому́ не стерплю́ грѣхо́въ ва́шихъ.
 • Егда́ простре́те ру́ки [ва́шя] ко мнѣ́, от­вращу́ о́чи мо­и́ от­ ва́съ: и а́ще умно́жите моле́нiе, не услы́шу ва́съ: ру́ки бо ва́шя испо́лнены кро́ве.
 • Измы́йтеся, [и] чи́сти бу́дите, от­ими́те лука́в­ст­ва от­ ду́шъ ва́шихъ предъ очи́ма мо­и́ма, преста́ните от­ лука́в­ст­въ ва́шихъ.
 • Научи́теся добро́ твори́ти, взыщи́те суда́, изба́вите оби́димаго, суди́те си́ру и оправди́те вдови́цу,
 • и прiиди́те, и истя́жимся, глаго́летъ Госпо́дь. И а́ще бу́дутъ грѣси́ ва́ши я́ко багря́ное, я́ко снѣ́гъ убѣлю́: а́ще же бу́дутъ я́ко червле́ное, я́ко во́лну убѣлю́.
 • И а́ще хо́щете и послу́шаете мене́, блага́я земли́ снѣ́сте:
 • а́ще же не хо́щете, ниже́ послу́шаете мене́, ме́чь вы́ поя́стъ: уста́ бо Госпо́дня глаго́лаша сiя́.
 • Ка́ко бы́сть блудни́ца гра́дъ вѣ́рный Сiо́нъ по́лнъ суда́? въ не́мже пра́вда почива́­ше, ны́нѣ же [въ не́мъ] уби́йцы.
 • Сребро́ ва́­ше неискуше́но, корче́мницы тво­и́ мѣша́ютъ вино́ съ водо́ю.
 • Кня́зи тво­и́ не покаря́ют­ся, о́бщницы тате́мъ, лю́бяще да́ры, гоня́ще воз­дая́нiе, си́рымъ не судя́щiи и суду́ вдови́цъ не внима́ющiи.
 • Сего́ ра́ди та́ко глаго́летъ Влады́ка Госпо́дь Савао́ѳъ: го́ре крѣ́пкимъ во Изра́или: не преста́нетъ бо я́рость моя́ на проти́вныя, и су́дъ враго́мъ мо­и́мъ сотворю́:
 • и наведу́ ру́ку мою́ на тя́, и разжегу́ въ чистоту́, непокаря́ющихся же погублю́, и от­иму́ всѣ́хъ беззако́н­ныхъ от­ тебе́, и всѣ́хъ го́рдыхъ смирю́.
 • И при­­ста́влю судiи́ твоя́ я́коже пре́жде, и совѣ́тники твоя́ я́ко от­ нача́ла: и по си́хъ нарѣче́шися гра́дъ пра́вды, ма́ти градово́мъ, вѣ́рный Сiо́нъ.
 • Съ судо́мъ бо спасе́т­ся плѣне́нiе его́ и съ ми́лостынею.
 • И сокруша́т­ся беззако́н­нiи и грѣ́шницы вку́пѣ, и оста́вив­шiи Го́спода сконча́ют­ся:
 • зане́же постыдя́т­ся о и́долѣхъ сво­и́хъ, и́хже са́ми восхотѣ́ша, и посра́мят­ся о садѣ́хъ сво­и́хъ, и́хже воз­желѣ́ша.
 • Бу́дутъ бо я́ко тереви́нѳъ от­ме́тнувый ли́­ст­вiя [своя́], и я́ко вертогра́дъ не имы́й воды́.
 • И бу́детъ крѣ́пость и́хъ я́ко сте́бль изгре́бiя, и дѣ́ланiя и́хъ я́ко и́скры о́гнен­ныя, и сожгу́т­ся беззако́н­ницы и грѣ́шницы вку́пѣ, и не бу́детъ угаша́яй.
 • Видение Исаии, сына Амосова, которое он видел о Иудее и Иерусалиме, во дни Озии, Иоафама, Ахаза, Езекии – царей Иудейских.
 • Слушайте, небеса, и внимай, земля, потому что Господь говорит: Я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против Меня.
 • Вол знает владетеля своего, и осел – ясли господина своего; а Израиль не знает [Меня], народ Мой не разумеет.
 • Увы, народ грешный, народ обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные! Оставили Господа, презрели Святаго Израилева, – повернулись назад.
 • Во что вас бить еще, продолжающие свое упорство? Вся голова в язвах, и все сердце исчахло.
 • От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места: язвы, пятна, гноящиеся раны, неочищенные и необвязанные и не смягченные елеем.
 • Земля ваша опустошена; города ваши сожжены огнем; поля ваши в ваших глазах съедают чужие; все опустело, как после разорения чужими.
 • И осталась дщерь Сиона, как шатер в винограднике, как шалаш в огороде, как осажденный город.
 • Если бы Господь Саваоф не оставил нам небольшого остатка, то мы были бы то же, что Содом, уподобились бы Гоморре.
 • Слушайте слово Господне, князья Содомские; внимай закону Бога нашего, народ Гоморрский!
 • К чему Мне множество жертв ваших? говорит Господь. Я пресыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота, и крови тельцов и агнцев и козлов не хочу.
 • Когда вы приходите являться пред лице Мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы Мои?
 • Не носи́те больше даров тщетных: курение отвратительно для Меня; новомесячий и суббот, праздничных собраний не могу терпеть: беззаконие – и празднование!
 • Новомесячия ваши и праздники ваши ненавидит душа Моя: они бремя для Меня; Мне тяжело нести их.
 • И когда вы простираете руки ваши, Я закрываю от вас очи Мои; и когда вы умножаете моления ваши, Я не слышу: ваши руки полны крови.
 • Омойтесь, очиститесь; удалите злые деяния ваши от очей Моих; перестаньте делать зло;
 • научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову.
 • Тогда придите – и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряное, – как снег убелю; если будут красны, как пурпур, – как во́лну убелю.
 • Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать блага земли;
 • если же отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас: ибо уста Господни говорят.
 • Как сделалась блудницею верная столица, исполненная правосудия! Правда обитала в ней, а теперь – убийцы.
 • Серебро твое стало изгарью, вино твое испорчено водою;
 • князья твои – законопреступники и сообщники воров; все они любят подарки и гоняются за мздою; не защищают сироты, и дело вдовы не доходит до них.
 • Посему говорит Господь, Господь Саваоф, Сильный Израилев: о, удовлетворю Я Себя над противниками Моими и отмщу врагам Моим!
 • И обращу на тебя руку Мою и, как в щелочи, очищу с тебя примесь, и отделю от тебя все свинцовое;
 • и опять буду поставлять тебе судей, как прежде, и советников, как вначале; тогда будут говорить о тебе: «город правды, столица верная».
 • Сион спасется правосудием, и обратившиеся сыны его – правдою;
 • всем же отступникам и грешникам – погибель, и оставившие Господа истребятся.
 • Они будут постыжены за дубравы, которые столь вожделенны для вас, и посрамлены за сады, которые вы избрали себе;
 • ибо вы будете, как дуб, которого лист опал, и как сад, в котором нет воды.
 • И сильный будет отрепьем, и дело его – искрою; и будут гореть вместе, – и никто не потушит.
 • ὅρασις ἣν εἶδεν Ησαιας υἱὸς Αμως ἣν εἶδεν κατα­̀ τῆς Ιουδαίας καὶ κατα­̀ Ιερουσαλημ ἐν βασιλείᾳ Οζιου καὶ Ιωαθαμ καὶ Αχαζ καὶ Εζεκιου οἳ ἐβασίλευσαν τῆς Ιουδαίας
 • ἄκουε οὐρανέ καὶ ἐνωτίζου γῆ ὅτι κύριος ἐλάλησεν υἱοὺς ἐγέννησα καὶ ὕψωσα αὐτοὶ δέ με ἠθέτησαν
 • ἔγνω βοῦς τὸν κτησάμενον καὶ ὄνος τὴν φάτνην τοῦ κυρίου αὐτοῦ Ισραηλ δέ με οὐκ ἔγνω καὶ ὁ λαός με οὐ συν­ῆκεν
 • οὐαὶ ἔθνος ἁμαρτωλόν λαὸς πλή­ρης ἁμαρτιῶν σπέρμα πονηρόν υἱοὶ ἄνομοι ἐγκατελίπατε τὸν κύριον καὶ παρωργίσατε τὸν ἅγιον τοῦ Ισραηλ
 • τί ἔτι πλη­γῆτε προ­στιθέν­τες ἀνομίαν πᾶσα κεφαλὴ εἰς πόνον καὶ πᾶσα καρδία εἰς λύπην
 • ἀπο­̀ ποδῶν ἕως κεφαλῆς οὔτε τραῦμα οὔτε μώλωψ οὔτε πλη­γὴ φλεγμαίνουσα οὐκ ἔστιν μάλαγμα ἐπι­θεῖναι οὔτε ἔλαιον οὔτε κατα­δέσμους
 • ἡ γῆ ὑμῶν ἔρημος αἱ πόλεις ὑμῶν πυρίκαυστοι τὴν χώραν ὑμῶν ἐνώπιον ὑμῶν ἀλλότριοι κατεσθίουσιν αὐτήν καὶ ἠρήμωται κατεστραμμένη ὑπὸ λαῶν ἀλλοτρίων
 • ἐγκατα­λειφθή­σε­ται ἡ θυγάτηρ Σιων ὡς σκηνὴ ἐν ἀμπελῶνι καὶ ὡς ὀπωροφυλάκιον ἐν σικυηράτῳ ὡς πόλις πολιορκουμένη
 • καὶ εἰ μὴ κύριος σαβαωθ ἐγκατέλιπεν ἡμῖν σπέρμα ὡς Σοδομα ἂν ἐγενήθημεν καὶ ὡς Γομορρα ἂν ὡμοιώθημεν
 • ἀκούσατε λόγον κυρίου ἄρχον­τες Σοδομων προ­σέχετε νόμον θεοῦ λαὸς Γομορρας
 • τί μοι πλῆ­θος τῶν θυσιῶν ὑμῶν λέγει κύριος πλή­ρης εἰμὶ ὁλοκαυτωμάτων κριῶν καὶ στέαρ ἀρνῶν καὶ αἷμα ταύρων καὶ τράγων οὐ βούλομαι
 • οὐδ᾿ ἐὰν ἔρχησθε ὀφθῆναί μοι τίς γὰρ ἐξεζήτησεν ταῦτα ἐκ τῶν χειρῶν ὑμῶν πατεῖν τὴν αὐλήν μου
 • οὐ προ­σθήσεσθε ἐὰν φέρητε σεμίδαλιν μάταιον θυμίαμα βδέλυγμά μοί ἐστιν τὰς νουμηνίας ὑμῶν καὶ τὰ σάββατα καὶ ἡμέραν μεγά­λην οὐκ ἀνέχομαι νηστείαν καὶ ἀργίαν
 • καὶ τὰς νουμηνίας ὑμῶν καὶ τὰς ἑορτὰς ὑμῶν μισεῖ ἡ ψυχή μου ἐγενήθητέ μοι εἰς πλη­σμονήν οὐκέτι ἀνήσω τὰς ἁμαρτίας ὑμῶν
 • ὅταν τὰς χεῖρας ἐκτείνητε προ­́ς με ἀπο­στρέψω τοὺς ὀφθαλμούς μου ἀφ᾿ ὑμῶν καὶ ἐὰν πλη­θύνητε τὴν δέησιν οὐκ εἰσακούσομαι ὑμῶν αἱ γὰρ χεῖρες ὑμῶν αἵμα­τος πλή­ρεις
 • λούσασθε καθαροὶ γένεσθε ἀφέλετε τὰς πονηρίας ἀπο­̀ τῶν ψυχῶν ὑμῶν ἀπέναν­τι τῶν ὀφθαλμῶν μου παύσασθε ἀπο­̀ τῶν πονηριῶν ὑμῶν
 • μάθετε καλὸν ποιεῖν ἐκζητήσατε κρίσιν ῥύσασθε ἀδικούμενον κρίνατε ὀρφανῷ καὶ δικαιώσατε χήραν
 • καὶ δεῦτε καὶ διελεγχθῶμεν λέγει κύριος καὶ ἐὰν ὦσιν αἱ ἁμαρτίαι ὑμῶν ὡς φοινικοῦν ὡς χιόνα λευκανῶ ἐὰν δὲ ὦσιν ὡς κόκκινον ὡς ἔριον λευκανῶ
 • καὶ ἐὰν θέλητε καὶ εἰσακούσητέ μου τὰ ἀγαθὰ τῆς γῆς φάγεσθε
 • ἐὰν δὲ μὴ θέλητε μηδὲ εἰσακούσητέ μου μάχαιρα ὑμᾶς κατέδεται τὸ γὰρ στόμα κυρίου ἐλάλησεν ταῦτα
 • πῶς ἐγένετο πόρνη πόλις πιστὴ Σιων πλή­ρης κρίσεως ἐν ᾗ δικαιοσύνη ἐκοιμήθη ἐν αὐτῇ νῦν δὲ φονευταί
 • τὸ ἀργύριον ὑμῶν ἀδόκιμον οἱ κάπηλοί σου μίσγουσι τὸν οἶνον ὕδατι
 • οἱ ἄρχον­τές σου ἀπειθοῦσιν κοινωνοὶ κλεπτῶν ἀγαπῶν­τες δῶρα διώκον­τες ἀν­ταπόδομα ὀρφανοῖς οὐ κρίνον­τες καὶ κρίσιν χηρῶν οὐ προ­σέχον­τες
 • δια­̀ τοῦτο τάδε λέγει ὁ δεσπότης κύριος σαβαωθ οὐαὶ οἱ ἰσχύον­τες Ισραηλ οὐ παύ­σε­ται γάρ μου ὁ θυμὸς ἐν τοῖς ὑπεναν­τίοις καὶ κρίσιν ἐκ τῶν ἐχθρῶν μου ποιήσω
 • καὶ ἐπάξω τὴν χεῖρά μου ἐπι­̀ σὲ καὶ πυρώσω σε εἰς καθαρόν τοὺς δὲ ἀπειθοῦν­τας ἀπο­λέσω καὶ ἀφελῶ πάν­τας ἀνόμους ἀπο­̀ σοῦ καὶ πάν­τας ὑπερηφάνους ταπεινώσω
 • καὶ ἐπι­στήσω τοὺς κριτάς σου ὡς τὸ προ­́τερον καὶ τοὺς συμβούλους σου ὡς τὸ ἀπ᾿ ἀρχῆς καὶ μετὰ ταῦτα κληθήσῃ πόλις δικαιοσύνης μητρόπολις πιστὴ Σιων
 • μετὰ γὰρ κρίμα­τος σωθή­σε­ται ἡ αἰχμαλωσία αὐτῆς καὶ μετὰ ἐλεημοσύνης
 • καὶ συν­τριβήσον­ται οἱ ἄνομοι καὶ οἱ ἁμαρτωλοὶ ἅμα καὶ οἱ ἐγκατα­λείπον­τες τὸν κύριον συν­τελεσθήσον­ται
 • διότι αἰσχυνθήσον­ται ἐπι­̀ τοῖς εἰδώλοις αὐτῶν ἃ αὐτοὶ ἠβούλον­το καὶ ἐπῃσχύνθησαν ἐπι­̀ τοῖς κήποις αὐτῶν ἃ ἐπεθύμησαν
 • ἔσον­ται γὰρ ὡς τερέβινθος ἀπο­βεβληκυῖα τὰ φύλλα καὶ ὡς παρα­́δεισος ὕδωρ μὴ ἔχων
 • καὶ ἔσται ἡ ἰσχὺς αὐτῶν ὡς καλάμη στιππύου καὶ αἱ ἐργασίαι αὐτῶν ὡς σπινθῆρες πυρός καὶ κατα­καυθήσον­ται οἱ ἄνομοι καὶ οἱ ἁμαρτωλοὶ ἅμα καὶ οὐκ ἔσται ὁ σβέσων
 • Амостун уулу Ышайанын Жєйєт жана Иерусалим тууралуу Жєйєт падышалары Узиянын, Жотамдын, Ахаздын, Хискиянын тушунда кљргљн кљрєнєшє.
 • Асман, уккун, жер, кулак салгын, анткени Тењир сєйлљп жатат: «Мен уулдарды љстєрєп, жогору кљтљрдєм, бирок алар Мага каршы чыгышты.
 • Љгєз љз ээсин билет, эшек да кожоюнунун акырын билет, Ысрайыл болсо Мени билбейт, Љз элим тєшєнбљйт».
 • Оо кєнљљгљ баткан эл, мыйзамсыздыктын оор жєгєн тарткан эл, кылмышкерлердин тукуму, бузулган уулдар! Тењирди таштап коюшту, Ысрайылдын Ыйыгын жек кљрєп, артка бурулуп кетишти.
 • Љзєнєн љжљрлєгєнљн кайтпагандар, силерди дагы кайсы жерињерге урсам болот? Ар бир баш жара, ар бир жєрљк оорулуу.
 • Анын бутунан башына чейин соо жери жок: жараат, тырык, ирињдеген жара, тазаланбаган, тањылбаган, май менен жумшартылбаган.
 • Жерињер кыйратылды, шаарларыњар љрттљлдє, талааларыњарга эккенињерди љзєњљрдєн кљзєњљрчљ эле башкалар жеп жатат, душмандар талкалап кеткенсип, бардыгы ээн калды.
 • Ошентип, Сион кызы жєзємзардагы чатырдай, бактагы алачыктай, курчоодо калган шаардай болуп калды.
 • Себайот Тењир бизге бир аз калдык калтырбаганда, биз Содомдой болуп калмакпыз, Аморго окшоп калмакпыз.
 • Тењирдин сљзєн уккула, Содом тљрљлљрє! Биздин Кудайдын мыйзамына кулак сал, Амор эли!
 • «Мага силердин кљп курмандык чалганыњардын кереги эмне? – дейт Тењир. – Мен силердин бєтєндљй љрттљлєєчє курмандыкка чалган койлоруњарга, борго байлап семиртилген малыњардын майына тойдум, букачарлардын да, козулардын да, улактардын да канын каалабайм.
 • Менин алдымда туруш єчєн келгенињерде, короомду тебелегиле деп, силерден ким талап кылып жатат?
 • Мага курмандыктарды алып келгенињер бекер, жыпар жыттуу зат тєтљткљнєњљр Мен єчєн жийиркеничтєє. Ай жањырган кєнгљ, ишемби кєнгљ, майрамдык жыйындарыњарга чыдай албайм, анткени мыйзамсыз иштерди кылуу менен катар эле майрамдайсыњар!
 • Силердин ай жањырганда љткљргљн майрамдарыњарды жана башка майрамдарыњарды Менин жаным жек кљрљт. Алар Мен єчєн оор жєк, аларды кљтљрєє Мен єчєн оор.
 • Колуњарды сунганыњарда, силерди кљрбљш єчєн, кљзємдє жумуп алам. Канчалык жалынып-жалбарсањар да, Мен укпайм, анткени силердин колуњар канга толгон.
 • Жуунгула, тазалангыла, Менин кљз алдымда жаман иштерди кылбагыла, жамандык кылганыњарды токтоткула.
 • Жакшылык кылганды єйрљнгєлљ, чындыкты издегиле, эзилгендерди куткаргыла, жетимдерди коргогула, жесирлерге болушкула.
 • Ошондон кийин гана келгиле, ошондо талкуулап кљрљбєз, – дейт Тењир. – Эгерде силердин кєнљљлљрєњљр кыпкызыл болсо, Мен аны аппак кардай агартам. Эгерде кочкул кызыл болсо, Мен аны ак жєндљй агартам.
 • Эгерде тилимди алууну каалап, Мени уксањар, анда жердин ырыскысынан жейсињер.
 • Эгерде баш тартып, љжљрлљнсљњљр, анда кылычтан љлљсєњљр, анткени Тењир ушинтип айтып жатат.
 • Адилеттик љкєм сєргљн ишенимдєє шаар бузулган аялдай болуп калды! Ал шаар акыйкаттык љкєм сєрєп турган шаар эле, азыр болсо киши љлтєргєчтљрдєн шаарына айланды.
 • Кємєшєњ кєйєп калды, шарабыњ суу кошулуп бузулду.
 • Тљрљлљрєњ – мыйзамды бузуучулар, ууру-кескилердин шериктештери. Алардын бардыгы белек алганды жакшы кљрєшљт, пара алганга умтулушат, жетимдерди коргошпойт, жесирдин арыз-муњуна кулак тљшљшпљйт».
 • Ошондуктан Тењир, Себайот Тењир, Ысрайылдын Кудуреттєєсє мындай дейт: «Душмандарымды жазалоо менен Љзємдє ыраазы кылам, душмандарымдан љч алам!
 • Сага каршы Љз колумду сунам, сени шакарга салып, бардык кошундулардан тазалайм, сенден коргошунду бљлєп салам.
 • Сага мурдагыдай кылып башкаруучуларды коём, баштагыдай кылып кењешчилерди коём. Ошондон кийин сени “Чындыктын шаары, ишенимдєє борбор” деп аташат».
 • Сион акыйкаттык менен куткарылат, анын Кудайга кайрылган уулдары чындык менен куткарылат.
 • Ал эми баш тарткандарга жана кєнљљгљ баткандарга љлєм, Тењирди таштагандар да љлєп жок болушат.
 • Алар эмен токойлору єчєн уятка калышат, аларга силер аябай тартылып турчу элењер. Силер љзєњљргљ тандап алган токойчолор єчєн алар маскара болушат.
 • Анткени силер жалбырагы кєбєлєп калган эмен дарагындай, суусу жок бактардай болосуњар.
 • Кєчтєєсє чалдыбары чыккан кийимдей болуп калат, анын иши учкундай болот, экљљ бирге кєйљт, эч ким љчєрбљйт.
 • РӮЪЁИ Ишаъё ибни Омӯс, ки онро дар бораи Яҳудо ва Ерусалим дар айёми Узиё, Ютом, Оҳоз ва Ҳизқиё, подшоҳони Яҳудо, дидааст.
 • Эй осмон, бишнав, ва эй замин, гӯш андоз, чунки Парвардигор сухан меронад: «Писаронро парвариш додам ва ба воя расонидам, вале онҳо бар зидди Ман исён карданд.
 • Барзагов молики худро, ва хар охури соҳиби худро мешиносад, аммо Исроил намешиносад: қавми Ман фаҳм намекунанд».
 • Эй вой бар халқи хатокор, бар қавме ки зери бори гуноҳ мондаанд, бар насли бадкешон, бар писарони каҷрафтор! Парвардигорро тарк кардаанд, Поки Исроилро хор доштаанд, ақиб гаштаанд.
 • Чаро боз зарбу лат хӯред, чун маъсиятро давом диҳед? Тамоми сар дарднок аст, ва тамоми дил садчок.
 • Аз кафи по то фарқи сар дар ӯ ҷои сиҳате нест: ҷароҳат ва реш ва захми хуншор, ки на пок карда шудааст, на баста шудааст ва на бо равған нарм гардонида шудааст.
 • Замини шумо харобазор гардидааст; шаҳрҳои шумо ба оташ сӯхтааст; саҳроҳои шуморо дар пеши назари шумо бегонаҳо мехӯранд, ва харобӣ асари торумори бегонаҳост.
 • Ва духтари Сион мисли чайлае дар токзор, мисли чатре дар полиз, мисли шаҳри муҳосирашудае мебошад.
 • Агар Парвардигори лашкарҳо бақияи андаке барои мо намегузошт, мо мисли Садӯм мешудем ва ба Амӯро монандӣ медоштем.
 • Эй мирони Садӯм! Сухани Парвардигорро бишнавед. Эй қавми Амӯро! Ба шариати Худои мо гӯш андозед.
 • «Қурбониҳои бисёри шумо ба Ман чӣ лозим аст? – мегӯяд Парвардигор. Аз қурбониҳои сӯхтании қӯчқорҳо ва чарбуи парвориён сер шудаам, ва ба хуни нарговҳо, гӯсфандҳо ва такаҳо рағбат надорам.
 • Вақте ки меоед, то ба ҳузури Ман ҳозир шавед, кист, ки аз шумо талабида бошад, ки саҳнҳои Маро поймол кунед?
 • Ҳадияи бекора дигар набиёред; бухур барои Ман зишт аст; навмоҳ ва шанбе ва анҷуман низ: ба хабосат ва маҷлиси идона наметавонам тоқат оварам.
 • Аз навмоҳҳо ва идҳои шумо ҷони Ман нафрат дорад; онҳо барои Ман бори гарон аст, ки аз бардоштанаш тоқатам тоқ шудааст.
 • Ва ҳангоме ки дастҳои худро дароз мекунед, чашмони Худро аз шумо мепӯшам; дуоро афзун кунед ҳам, намешунавам, чунки дастҳои шумо пур аз хун аст.
 • Шустушӯй кунед, пок шавед; аъмоли бади худро аз чашмони Ман дур созед; аз бадкирдорӣ даст кашед.
 • Некӯкориро таълим гиред; толиби адлу инсоф бошед; ба мазлум халосӣ диҳед; ба ятим додгарӣ намоед; бевазанро ҳимоят кунед».
 • «Биёед исбот намоем, – мегӯяд Парвардигор, – агар гуноҳҳои шумо мисли қирмиз бошад, мисли барф сафед хоҳад шуд; агар мисли арғувон сурх бошад, мисли пашм хоҳад шуд.
 • Агар орзуманд бошед ва бишнавед, неъматҳои заминро хоҳед хӯрд.
 • Вале агар сар печида, муқобилат кунед, шамшер шуморо хоҳад хӯрд: зеро ки даҳони Парвардигор чунин мегӯяд».
 • Пойтахти амин чӣ гуна зинокор шудааст! Вай аз инсоф пур буд, дар вай адолат сокин буд, вале алҳол – қотилон!
 • Нуқраи ту ба ғаш табдил ёфтааст; шароби ту бо об омехта шудааст.
 • Мирони ту худсар шуда, шарики дуздон гардидаанд; ҳар яке аз онҳо ришваро дӯст медоранд ва аз пайи бахшишҳо медаванд; ба ятим додгарӣ намекунанд, ва даъвои бевазан назди онҳо намеояд.
 • Бинобар ин Парвардигор, Парвардигори лашкарҳо, Неруманди Исроил мегӯяд: «Ҳой, Ман аз шикасти адуёни Худ қаноат ҳосил хоҳам кард ва аз душманони Худ интиқом хоҳам гирифт!
 • Ва дасти Худро бар ту хоҳам, баргардонид, ва ғашши туро чун дар ишқор тоза хоҳам кард, ва тамоми нопокии туро дур хоҳам сохт.
 • Ва доварони туро мисли пештара ва мушовирони туро мисли аввала хоҳам баргардонид; пас аз он ту ́Шаҳри адолат, пойтахти амин́ хонда хоҳӣ шуд».
 • Сион ба василаи инсоф наҷот хоҳад ёфт, ва тавбакунандагонаш – ба василаи адолат.
 • Ва осиёну хатокорон саросар шикаст хоҳанд хӯрд, ва онҳое ки Парвардигорро тарк кардаанд, нобуд хоҳанд шуд.
 • Зеро онҳо аз дарахтони пистае ки шумо орзу карда будед, хиҷил хоҳанд шуд, ва аз боғҳое ки шумо баргузида будед, нангин хоҳанд гашт.
 • Зеро шумо мисли дарахти пистае ки баргҳояш пажмурда шуда бошад, ва мисли боғе ки об надошта бошад, хоҳед шуд.
 • Ва зӯровар ба пӯстлохи катон, ва амалаш ба шарорае мубаддал хоҳад шуд, ва ҳар дуяшон якҷоя хоҳанд сӯхт, ва оташкуше нахоҳад буд.