Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

 
Книга пророка Исаии

 
 • Видѣ́нiе, е́же ви́дѣ Иса́iа сы́нъ Амо́совъ, е́же ви́дѣ на Иуде́ю и на Иерусали́мъ, въ ца́р­ст­во Озі́и и Иоаѳа́ма, и Аха́за и езекі́и, и́же ца́р­ст­воваша во Иуде́и.
 • Слы́ши, небо, и внуши́, земле́, я́ко Госпо́дь воз­глаго́ла: сы́ны роди́хъ и воз­вы́сихъ, ті́и же от­верго́шася мене́.
 • Позна́ во́лъ стяжа́в­шаго и́, и осе́лъ я́сли господи́на сво­его́: Изра́иль же мене́ не позна́, и лю́дiе мо­и́ не разумѣ́ша.
 • Увы́, язы́къ грѣ́шный, лю́дiе испо́лнени грѣхо́въ, сѣ́мя лука́вое, сы́нове беззако́н­нiи, оста́висте Го́спода и разгнѣ́васте свята́го Изра́илева, от­врати́теся вспя́ть.
 • Что́ еще́ уязвля́етеся, при­­лага́юще беззако́нiе? Вся́кая глава́ въ болѣ́знь, и вся́кое се́рдце въ печа́ль.
 • От но́гъ да́же до главы́ нѣ́сть въ не́мъ цѣ́лости: ни стру́пъ, ни я́зва, ни ра́на паля́щаяся: нѣ́сть пла́стыря при­­ложи́ти, ниже́ еле́а, ниже́ обяза́нiя.
 • Земля́ ва́ша пуста́, гра́ди ва́ши огне́мъ пожже́ни, страну́ ва́шу предъ ва́ми чужді́и пояда́ютъ, и опустѣ́ низвраще́на от­ люді́й чужди́хъ.
 • Оста́вит­ся дще́рь Сiо́ня, я́ко ку́ща въ виногра́дѣ и я́ко ово́щное храни́лище въ вертогра́дѣ, я́ко гра́дъ вою́емый.
 • И а́ще не бы́ Госпо́дь Савао́ѳъ оста́вилъ на́мъ сѣ́мене, я́ко Cодо́ма у́бо бы́ли бы́хомъ, и я́ко Гомо́рру уподо́билися бы́хомъ.
 • Услы́шите сло́во Госпо́дне, кня́зи Cодо́мстiи: внемли́те зако́ну Бо́жiю, лю́дiе Гомо́ррстiи.
 • Что́ ми мно́же­с­т­во же́ртвъ ва́шихъ, глаго́летъ Госпо́дь? Испо́лненъ е́смь всесожже́нiй о́внихъ и ту́ка а́гнцевъ, и кро́ве юнце́въ и козло́въ не хощу́.
 • Ниже́ при­­ходи́те яви́тися ми́: кто́ бо изыска́ сiя́ изъ ру́къ ва́шихъ? Ходи́ти по двору́ мо­ему́ не при­­ложите́.
 • И а́ще при­­несе́те ми́ семида́лъ, всу́е: кади́ло ме́рзость ми́ е́сть.
 • Новоме́сячiй ва́шихъ и суббо́тъ и дне́ вели́каго не потерплю́: поста́ и пра́здности, и новоме́сячiй ва́шихъ и пра́здниковъ ва́шихъ ненави́дитъ душа́ моя́: бы́сте ми́ въ сы́тость, ктому́ не стерплю́ грѣхо́въ ва́шихъ.
 • Егда́ простре́те ру́ки [ва́шя] ко мнѣ́, от­вращу́ о́чи мо­и́ от­ ва́съ: и а́ще умно́жите моле́нiе, не услы́шу ва́съ: ру́ки бо ва́шя испо́лнены кро́ве.
 • Измы́йтеся, [и] чи́сти бу́дите, от­ими́те лука́в­ст­ва от­ ду́шъ ва́шихъ предъ очи́ма мо­и́ма, преста́ните от­ лука́в­ст­въ ва́шихъ.
 • Научи́теся добро́ твори́ти, взыщи́те суда́, изба́вите оби́димаго, суди́те си́ру и оправди́те вдови́цу,
 • и прiиди́те, и истя́жимся, глаго́летъ Госпо́дь. И а́ще бу́дутъ грѣси́ ва́ши я́ко багря́ное, я́ко снѣ́гъ убѣлю́: а́ще же бу́дутъ я́ко червле́ное, я́ко во́лну убѣлю́.
 • И а́ще хо́щете и послу́шаете мене́, блага́я земли́ снѣ́сте:
 • а́ще же не хо́щете, ниже́ послу́шаете мене́, ме́чь вы́ поя́стъ: уста́ бо Госпо́дня глаго́лаша сiя́.
 • Ка́ко бы́сть блудни́ца гра́дъ вѣ́рный Сiо́нъ по́лнъ суда́? въ не́мже пра́вда почива́­ше, ны́нѣ же [въ не́мъ] уби́йцы.
 • Сребро́ ва́­ше неискуше́но, корче́мницы тво­и́ мѣша́ютъ вино́ съ водо́ю.
 • Кня́зи тво­и́ не покаря́ют­ся, о́бщницы тате́мъ, лю́бяще да́ры, гоня́ще воз­дая́нiе, си́рымъ не судя́щiи и суду́ вдови́цъ не внима́ющiи.
 • Сего́ ра́ди та́ко глаго́летъ Влады́ка Госпо́дь Савао́ѳъ: го́ре крѣ́пкимъ во Изра́или: не преста́нетъ бо я́рость моя́ на проти́вныя, и су́дъ враго́мъ мо­и́мъ сотворю́:
 • и наведу́ ру́ку мою́ на тя́, и разжегу́ въ чистоту́, непокаря́ющихся же погублю́, и от­иму́ всѣ́хъ беззако́н­ныхъ от­ тебе́, и всѣ́хъ го́рдыхъ смирю́.
 • И при­­ста́влю судiи́ твоя́ я́коже пре́жде, и совѣ́тники твоя́ я́ко от­ нача́ла: и по си́хъ нарѣче́шися гра́дъ пра́вды, ма́ти градово́мъ, вѣ́рный Сiо́нъ.
 • Съ судо́мъ бо спасе́т­ся плѣне́нiе его́ и съ ми́лостынею.
 • И сокруша́т­ся беззако́н­нiи и грѣ́шницы вку́пѣ, и оста́вив­шiи Го́спода сконча́ют­ся:
 • зане́же постыдя́т­ся о и́долѣхъ сво­и́хъ, и́хже са́ми восхотѣ́ша, и посра́мят­ся о садѣ́хъ сво­и́хъ, и́хже воз­желѣ́ша.
 • Бу́дутъ бо я́ко тереви́нѳъ от­ме́тнувый ли́­ст­вiя [своя́], и я́ко вертогра́дъ не имы́й воды́.
 • И бу́детъ крѣ́пость и́хъ я́ко сте́бль изгре́бiя, и дѣ́ланiя и́хъ я́ко и́скры о́гнен­ныя, и сожгу́т­ся беззако́н­ницы и грѣ́шницы вку́пѣ, и не бу́детъ угаша́яй.
 • Видение Исаии, сына Амосова, которое он видел о Иудее и Иерусалиме, во дни Озии, Иоафама, Ахаза, Езекии – царей Иудейских.
 • Слушайте, небеса, и внимай, земля, потому что Господь говорит: Я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против Меня.
 • Вол знает владетеля своего, и осел – ясли господина своего; а Израиль не знает [Меня], народ Мой не разумеет.
 • Увы, народ грешный, народ обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные! Оставили Господа, презрели Святаго Израилева, – повернулись назад.
 • Во что вас бить еще, продолжающие свое упорство? Вся голова в язвах, и все сердце исчахло.
 • От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места: язвы, пятна, гноящиеся раны, неочищенные и необвязанные и не смягченные елеем.
 • Земля ваша опустошена; города ваши сожжены огнем; поля ваши в ваших глазах съедают чужие; все опустело, как после разорения чужими.
 • И осталась дщерь Сиона, как шатер в винограднике, как шалаш в огороде, как осажденный город.
 • Если бы Господь Саваоф не оставил нам небольшого остатка, то мы были бы то же, что Содом, уподобились бы Гоморре.
 • Слушайте слово Господне, князья Содомские; внимай закону Бога нашего, народ Гоморрский!
 • К чему Мне множество жертв ваших? говорит Господь. Я пресыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота, и крови тельцов и агнцев и козлов не хочу.
 • Когда вы приходите являться пред лице Мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы Мои?
 • Не носи́те больше даров тщетных: курение отвратительно для Меня; новомесячий и суббот, праздничных собраний не могу терпеть: беззаконие – и празднование!
 • Новомесячия ваши и праздники ваши ненавидит душа Моя: они бремя для Меня; Мне тяжело нести их.
 • И когда вы простираете руки ваши, Я закрываю от вас очи Мои; и когда вы умножаете моления ваши, Я не слышу: ваши руки полны крови.
 • Омойтесь, очиститесь; удалите злые деяния ваши от очей Моих; перестаньте делать зло;
 • научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову.
 • Тогда придите – и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряное, – как снег убелю; если будут красны, как пурпур, – как во́лну убелю.
 • Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать блага земли;
 • если же отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас: ибо уста Господни говорят.
 • Как сделалась блудницею верная столица, исполненная правосудия! Правда обитала в ней, а теперь – убийцы.
 • Серебро твое стало изгарью, вино твое испорчено водою;
 • князья твои – законопреступники и сообщники воров; все они любят подарки и гоняются за мздою; не защищают сироты, и дело вдовы не доходит до них.
 • Посему говорит Господь, Господь Саваоф, Сильный Израилев: о, удовлетворю Я Себя над противниками Моими и отмщу врагам Моим!
 • И обращу на тебя руку Мою и, как в щелочи, очищу с тебя примесь, и отделю от тебя все свинцовое;
 • и опять буду поставлять тебе судей, как прежде, и советников, как вначале; тогда будут говорить о тебе: «город правды, столица верная».
 • Сион спасется правосудием, и обратившиеся сыны его – правдою;
 • всем же отступникам и грешникам – погибель, и оставившие Господа истребятся.
 • Они будут постыжены за дубравы, которые столь вожделенны для вас, и посрамлены за сады, которые вы избрали себе;
 • ибо вы будете, как дуб, которого лист опал, и как сад, в котором нет воды.
 • И сильный будет отрепьем, и дело его – искрою; и будут гореть вместе, – и никто не потушит.
 • 当 乌 西 雅 , 约 坦 , 亚 哈 斯 , 希 西 家 , 作 犹 大 王 的 时 候 , 亚 摩 斯 的 儿 子 以 赛 亚 得 默 示 , 论 到 犹 大 和 耶 路 撒 冷 。
 • 天 哪 , 要 听 , 地 阿 , 侧 耳 而 听 。 因 为 耶 和 华 说 , 我 养 育 儿 女 , 将 他 们 养 大 , 他 们 竟 悖 逆 我 。
 • 牛 认 识 主 人 , 驴 认 识 主 人 得 的 槽 。 以 色 列 却 不 认 识 , 我 的 民 却 不 留 意 。
 • ? ? , 犯 罪 的 国 民 , 担 着 罪 孽 的 百 姓 , 行 恶 的 种 类 , 败 坏 的 儿 女 。 他 们 离 弃 耶 和 华 , 藐 视 以 色 列 的 圣 者 , 与 他 生 疏 , 往 后 退 步 。
 • 你 们 为 什 么 屡 次 悖 逆 , 还 要 受 责 打 麽 。 你 们 已 经 满 头 疼 痛 , 全 心 发 昏 。
 • 从 脚 掌 到 头 顶 , 没 有 一 处 完 全 的 。 竟 是 伤 口 , 青 肿 , 与 新 打 的 伤 痕 。 都 没 有 收 口 , 没 有 缠 裹 , 也 没 有 用 膏 滋 润 。
 • 你 们 的 地 土 已 经 荒 凉 。 你 们 的 城 邑 被 火 焚 毁 。 你 们 的 田 地 , 在 你 们 的 眼 前 为 外 邦 人 所 侵 吞 , 既 被 外 邦 人 倾 覆 , 就 成 为 荒 凉 。
 • 仅 存 锡 安 城 ( 城 原 文 作 女 子 ) , 好 像 葡 萄 园 的 草 棚 , 瓜 田 的 茅 屋 , 被 围 困 的 城 邑 。
 • 若 不 是 万 军 之 耶 和 华 给 我 们 稍 留 馀 种 , 我 们 早 以 像 所 多 玛 , 蛾 摩 拉 的 样 子 了 。
 • 你 们 这 所 多 玛 的 官 长 阿 , 要 听 耶 和 华 的 话 。 你 们 这 蛾 摩 拉 的 百 姓 阿 , 要 侧 耳 听 我 们 的 神 的 训 诲 。
 • 耶 和 华 说 , 你 们 所 献 的 许 多 祭 物 , 与 我 何 益 呢 。 公 绵 羊 的 燔 祭 , 和 肥 畜 的 脂 油 , 我 已 经 彀 了 。 公 牛 的 血 , 羊 羔 的 血 , 公 山 羊 的 血 , 我 都 不 喜 悦 。
 • 你 们 来 朝 见 我 , 谁 向 你 们 讨 这 些 , 使 你 们 践 踏 我 的 院 宇 呢 。
 • 你 们 不 要 再 献 虚 浮 的 供 物 。 香 品 是 我 所 憎 恶 的 。 月 朔 , 和 安 息 日 , 并 宣 召 的 大 会 , 也 是 我 所 憎 恶 的 。 作 罪 孽 , 又 守 严 肃 会 , 我 也 不 能 容 忍 。
 • 你 们 的 月 朔 , 和 节 期 , 我 心 里 恨 恶 , 我 都 以 为 麻 烦 。 我 担 当 , 便 不 耐 烦 。
 • 你 们 举 手 祷 告 , 我 必 遮 眼 不 看 。 就 是 你 们 多 多 的 祈 祷 , 我 也 不 听 。 你 们 的 手 都 满 了 杀 人 的 血 。
 • 你 们 要 洗 濯 , 自 洁 。 从 我 眼 前 除 掉 你 们 的 恶 行 。 要 止 住 作 恶 ,
 • 学 习 行 善 。 寻 求 公 平 , 解 救 受 欺 压 的 , 给 孤 儿 伸 冤 , 为 寡 妇 辨 屈 。
 • 耶 和 华 说 , 你 们 来 , 我 们 彼 此 辩 论 。 你 们 的 罪 虽 像 朱 红 , 必 变 成 雪 白 。 虽 红 如 丹 颜 , 必 白 如 羊 毛 。
 • 你 们 若 甘 心 听 从 , 必 吃 地 上 的 美 物 。
 • 若 不 听 从 , 反 倒 悖 逆 , 必 被 刀 剑 吞 灭 。 这 是 耶 和 华 亲 口 说 的 。
 • 可 叹 忠 信 的 城 , 变 为 妓 女 。 从 前 充 满 了 公 平 , 公 义 居 住 在 其 中 , 现 今 却 有 凶 手 居 住 。
 • 你 的 银 子 , 变 为 渣 滓 , 你 的 酒 , 用 水 搀 对 。
 • 你 的 官 长 居 心 悖 逆 , 与 盗 贼 作 伴 。 各 都 喜 爱 贿 赂 , 追 求 赃 私 。 他 们 不 为 孤 儿 伸 冤 , 寡 妇 的 案 件 , 也 不 得 呈 到 他 们 面 前 。
 • 因 此 主 万 军 之 耶 和 华 以 色 列 的 大 能 者 说 , 我 要 向 我 的 对 头 雪 恨 , 向 我 的 敌 人 报 仇 。
 • 我 必 反 手 加 在 你 身 上 , 炼 尽 你 的 渣 滓 , 除 尽 你 的 杂 质 。
 • 我 也 必 复 还 你 的 审 判 官 , 像 起 初 一 样 , 复 还 你 的 谋 士 , 像 起 先 一 般 。 然 后 你 必 称 为 公 义 之 城 , 忠 信 之 邑 。
 • 锡 安 必 因 公 平 得 蒙 救 赎 , 其 中 归 正 的 人 , 必 因 公 义 得 蒙 救 赎 。
 • 但 悖 逆 的 , 和 犯 罪 的 , 必 一 同 败 亡 , 离 弃 耶 和 华 的 , 必 致 消 灭 。
 • 那 等 人 必 因 你 们 所 喜 爱 的 橡 树 抱 愧 , 你 们 必 因 所 选 择 的 园 子 蒙 羞 。
 • 因 为 你 们 必 如 叶 子 枯 乾 的 橡 树 , 好 像 无 水 浇 灌 的 园 子 。
 • 有 权 势 的 必 如 麻 瓤 , 他 的 工 作 , 好 像 火 星 , 都 要 一 同 焚 毁 , 无 人 扑 灭 。
 • РӮЪЁИ Ишаъё ибни Омӯс, ки онро дар бораи Яҳудо ва Ерусалим дар айёми Узиё, Ютом, Оҳоз ва Ҳизқиё, подшоҳони Яҳудо, дидааст.
 • Эй осмон, бишнав, ва эй замин, гӯш андоз, чунки Парвардигор сухан меронад: «Писаронро парвариш додам ва ба воя расонидам, вале онҳо бар зидди Ман исён карданд.
 • Барзагов молики худро, ва хар охури соҳиби худро мешиносад, аммо Исроил намешиносад: қавми Ман фаҳм намекунанд».
 • Эй вой бар халқи хатокор, бар қавме ки зери бори гуноҳ мондаанд, бар насли бадкешон, бар писарони каҷрафтор! Парвардигорро тарк кардаанд, Поки Исроилро хор доштаанд, ақиб гаштаанд.
 • Чаро боз зарбу лат хӯред, чун маъсиятро давом диҳед? Тамоми сар дарднок аст, ва тамоми дил садчок.
 • Аз кафи по то фарқи сар дар ӯ ҷои сиҳате нест: ҷароҳат ва реш ва захми хуншор, ки на пок карда шудааст, на баста шудааст ва на бо равған нарм гардонида шудааст.
 • Замини шумо харобазор гардидааст; шаҳрҳои шумо ба оташ сӯхтааст; саҳроҳои шуморо дар пеши назари шумо бегонаҳо мехӯранд, ва харобӣ асари торумори бегонаҳост.
 • Ва духтари Сион мисли чайлае дар токзор, мисли чатре дар полиз, мисли шаҳри муҳосирашудае мебошад.
 • Агар Парвардигори лашкарҳо бақияи андаке барои мо намегузошт, мо мисли Садӯм мешудем ва ба Амӯро монандӣ медоштем.
 • Эй мирони Садӯм! Сухани Парвардигорро бишнавед. Эй қавми Амӯро! Ба шариати Худои мо гӯш андозед.
 • «Қурбониҳои бисёри шумо ба Ман чӣ лозим аст? – мегӯяд Парвардигор. Аз қурбониҳои сӯхтании қӯчқорҳо ва чарбуи парвориён сер шудаам, ва ба хуни нарговҳо, гӯсфандҳо ва такаҳо рағбат надорам.
 • Вақте ки меоед, то ба ҳузури Ман ҳозир шавед, кист, ки аз шумо талабида бошад, ки саҳнҳои Маро поймол кунед?
 • Ҳадияи бекора дигар набиёред; бухур барои Ман зишт аст; навмоҳ ва шанбе ва анҷуман низ: ба хабосат ва маҷлиси идона наметавонам тоқат оварам.
 • Аз навмоҳҳо ва идҳои шумо ҷони Ман нафрат дорад; онҳо барои Ман бори гарон аст, ки аз бардоштанаш тоқатам тоқ шудааст.
 • Ва ҳангоме ки дастҳои худро дароз мекунед, чашмони Худро аз шумо мепӯшам; дуоро афзун кунед ҳам, намешунавам, чунки дастҳои шумо пур аз хун аст.
 • Шустушӯй кунед, пок шавед; аъмоли бади худро аз чашмони Ман дур созед; аз бадкирдорӣ даст кашед.
 • Некӯкориро таълим гиред; толиби адлу инсоф бошед; ба мазлум халосӣ диҳед; ба ятим додгарӣ намоед; бевазанро ҳимоят кунед».
 • «Биёед исбот намоем, – мегӯяд Парвардигор, – агар гуноҳҳои шумо мисли қирмиз бошад, мисли барф сафед хоҳад шуд; агар мисли арғувон сурх бошад, мисли пашм хоҳад шуд.
 • Агар орзуманд бошед ва бишнавед, неъматҳои заминро хоҳед хӯрд.
 • Вале агар сар печида, муқобилат кунед, шамшер шуморо хоҳад хӯрд: зеро ки даҳони Парвардигор чунин мегӯяд».
 • Пойтахти амин чӣ гуна зинокор шудааст! Вай аз инсоф пур буд, дар вай адолат сокин буд, вале алҳол – қотилон!
 • Нуқраи ту ба ғаш табдил ёфтааст; шароби ту бо об омехта шудааст.
 • Мирони ту худсар шуда, шарики дуздон гардидаанд; ҳар яке аз онҳо ришваро дӯст медоранд ва аз пайи бахшишҳо медаванд; ба ятим додгарӣ намекунанд, ва даъвои бевазан назди онҳо намеояд.
 • Бинобар ин Парвардигор, Парвардигори лашкарҳо, Неруманди Исроил мегӯяд: «Ҳой, Ман аз шикасти адуёни Худ қаноат ҳосил хоҳам кард ва аз душманони Худ интиқом хоҳам гирифт!
 • Ва дасти Худро бар ту хоҳам, баргардонид, ва ғашши туро чун дар ишқор тоза хоҳам кард, ва тамоми нопокии туро дур хоҳам сохт.
 • Ва доварони туро мисли пештара ва мушовирони туро мисли аввала хоҳам баргардонид; пас аз он ту ́Шаҳри адолат, пойтахти амин́ хонда хоҳӣ шуд».
 • Сион ба василаи инсоф наҷот хоҳад ёфт, ва тавбакунандагонаш – ба василаи адолат.
 • Ва осиёну хатокорон саросар шикаст хоҳанд хӯрд, ва онҳое ки Парвардигорро тарк кардаанд, нобуд хоҳанд шуд.
 • Зеро онҳо аз дарахтони пистае ки шумо орзу карда будед, хиҷил хоҳанд шуд, ва аз боғҳое ки шумо баргузида будед, нангин хоҳанд гашт.
 • Зеро шумо мисли дарахти пистае ки баргҳояш пажмурда шуда бошад, ва мисли боғе ки об надошта бошад, хоҳед шуд.
 • Ва зӯровар ба пӯстлохи катон, ва амалаш ба шарорае мубаддал хоҳад шуд, ва ҳар дуяшон якҷоя хоҳанд сӯхт, ва оташкуше нахоҳад буд.