Книга пророка Исаии, 37:33-38, 38:1-6

 
 • И# бhсть є3гдA ўслhша цaрь є3зекjа, растерзA ри6зы и3 њблечeсz во врeтище и3 вни1де во хрaмъ гDень:
 • и3 послA є3ліакjма домостро­и1телz, и3 с0мну книг0чіz, и3 старBйшины жрeчєски њболчє1ны во врє1тища ко и3сaіи прbр0ку сhну ґмHсову.
 • И# рек0ша є3мY: сі‰ глаг0летъ є3зекjа: дeнь печaли и3 ўкори1зны и3 њбличeніz и3 гнёва днeшній дeнь, понeже пріи1де болёзнь раждaющей, крёпости же не и3мёетъ роди1ти:
 • да ўслhшитъ гDь бг7ъ тв0й словесA раpaкwва, ±же послA цaрь ґссmрjйскій, господи1нъ є3гw2, ўкарsти бг7а живaго и3 поноси1ти словесы2, ±же слhша гDь бг7ъ тв0й, и3 да пом0лишисz ко гDеви бг7у тво­емY њ њстaв­шихсz си1хъ.
 • И# пріид0ша џтроцы царS є3зекjи ко и3сaіи.
 • И# речE и5мъ и3сaіа: си1це рцhте ко господи1ну вa­шему: сі‰ гlетъ гDь: не ўб0йсz t­ словeсъ, ±же є3си2 слhшалъ, и4миже ўкори1ша мS послы2 царS ґссmрjйска:
 • сE, а4зъ вложY въ него2 дyхъ, и3 ўслhшавъ вёсть воз­врати1т­сz во странY свою2 и3 падeтъ мечeмъ на сво­eй земли2.
 • И# воз­врати1сz раpaкъ и3 њбрёте царS ґссmрjйскаго њблежaща ловнY: и3 ўслhша цaрь ґссmрjйскъ, ћкw t­и1де t­ лахjса,
 • и3 и3зhде fаракA цaрь є3fі0пскій во­евaти нaнь: и3 ўслhшавъ воз­врати1сz и3 послA послы2 ко є3зекjи, глаг0лz:
 • си1це рцhте є3зекjи царю2 їудeйску: да не прельщaетъ бг7ъ тв0й тебE, на нег0же ўповaz є3си2, глаг0лz, ћкw не предaст­сz їеrли1мъ въ рyцэ царS ґссmрjйска:
 • и3ли2 не слhшалъ є3си2 ты2, что2 сотвори1ша цaріе ґссmрjйстіи, кaкw всю2 зeмлю погуби1ша, и3 тh ли и3збaвишисz;
 • є3дA и3збaвиша си1хъ б0зи kзhчестіи, и5хже погуби1ша nтцы2 мо­и2, гwзaнъ и3 харрaнъ и3 расeмъ, и5же сyть во странЁ fеемafи;
 • гдЁ сyть цaріе є3мafwвы, и3 гдЁ ґрфafwвы, и3 гдЁ грaда є3пфаруeма, ґнагугaна;
 • И# взS є3зекjа кни1гу t­ послHвъ и3 прочтE ю5, и3 вни1де во хрaмъ гDень и3 t­вeрзе ю5 пред8 гDемъ.
 • И# помоли1сz є3зекjа ко гDеви, глаг0лz:
 • гDи саваHfъ, б9е їи7левъ, сэдsй на херувjмэхъ, ты2 є3си2 бг7ъ є3ди1нъ цр7ь всsкагw цaр­ст­ва вселeн­ныz, ты2 сотвори1лъ є3си2 нeбо и3 зeмлю:
 • при­клони2, гDи, ќхо твоE, ўслhши, гDи, t­вeрзи, гDи, џчи тво­и2, при1зри, гDи, и3 ви1ждь и3 слhши вс‰ словесA сен­нахир‡млz, ±же послA ўкарsти бг7а живaго:
 • по­и1стин­нэ бо, гDи, пyсту сотвори1ша цaріе ґссmрjйстіи всю2 зeмлю и3 страны6 и4хъ,
 • и3 вверг0ша кумjры и4хъ во џгнь, не бёша бо б0зи, но дэлA рyкъ человёческихъ, древA и3 кaменіе, и3 погуби1ша |:
 • н­н7э же, гDи б9е нaшъ, сп7си1 ны t­ руки2 и4хъ, да ўвёдzтъ вс‰ ц†р­ст­віz земн†z, ћкw ты2 є3си2 [гDь] бг7ъ є3ди1нъ.
 • И# п0сланъ бhсть и3сaіа сhнъ ґмHсовъ ко є3зекjи и3 речE є3мY: сі‰ гlетъ гDь бг7ъ їи7левъ: слhшахъ, њ ни1хже моли1л­сz є3си2 ко мнЁ њ сен­нахирjмэ цари2 ґссmрjйстэмъ.
 • СіE сл0во, є4же гlа њ нeмъ бг7ъ: похyли тS и3 поругaсz тебЁ дэви1ца дщи2 сіHнz, на тS глав0ю покивA дщи2 їеrли1млz:
 • кого2 ўкори1лъ и3 разгнёвалъ є3си2; и3ли2 къ комY воз­вhсилъ є3си2 глaсъ тв0й, и3 не воз­дви1глъ є3си2 на высотY nчeсъ тво­и1хъ; ко ст70му їи7леву!
 • ћкw послaми ўкори1лъ є3си2 гDа, тh бо рeклъ є3си2: мн0же­с­т­вомъ колесни1цъ а4зъ взыд0хъ на высотY г0ръ и3 на послBднzz лівaна, и3 посэк0хъ высотY кeдра є3гw2 и3 добр0ту кmпарjсову, и3 внид0хъ въ высотY чaсти дубрaвныz
 • и3 положи1хъ м0стъ, и3 њпустоши1хъ в0ды и3 всE собрaніе водн0­е:
 • не слhшалъ ли є3си2 и3здрeвле си1хъ, ±же а4зъ сотвори1хъ; t­ дрeвнихъ днjй совэщaхъ, н­н7э же показaхъ њпустоши1ти kзhки въ твердhнехъ и3 живyщыz во твeрдыхъ градёхъ:
 • њпусти1хъ рyцэ, и3 и3зсх0ша и3 бhша а4ки сyхо сёно на кр0вэхъ и3 а4ки тр0скотъ:
 • н­н7э же пок0й тв0й и3 и3сх0дъ тв0й и3 вх0дъ тв0й а4зъ вёмъ,
 • ћрость же твоS, є4юже разгнёвал­сz є3си2, и3 њгорчeніе твоE взhде ко мнЁ, и3 вложY броздY въ нHздри тво‰ и3 ўздY во ўстA тво‰, и3 воз­вращy тz путeмъ, и4мже є3си2 при­шeлъ.
 • Сіe же тебЁ знaменіе: ћждь сегw2 лёта, є4же є3си2 всёzлъ, ґ во втор0е лёто, є4же t­ себє2 растeтъ: ґ въ трeтіе насёzв­ше п0жнете и3 насадитE віногрaды и3 снёсте плоды2 и4хъ:
 • и3 бyдутъ њстaв­шіи во їудeи, прорастsтъ корeніе д0лу и3 сотворsтъ въ вeрхъ пл0дъ,
 • ћкw t­ їеrли1ма бyдутъ њстaв­шіисz и3 спaсшіисz t­ горы2 сіHни: рeвность гDа саваHfа сотвори1тъ сі‰.
 • Сегw2 рaди тaкw гlетъ гDь на царS ґссmрjйска: не вни1детъ въ сeй грaдъ, нижE пyститъ нaнь стрэлY, нижE воз­ложи1тъ нaнь щитA, нижE њгради1тъ њ1крестъ є3гw2 њграждeніz:
 • но путeмъ, и4мже пріи1де, тёмже воз­врати1т­сz, и3 во грaдъ сeй не вни1детъ. Сі‰ гlетъ гDь:
 • защищY грaдъ сeй, є4же спcти2 є3го2 менє2 рaди и3 рaди давjда рабA мо­егw2.
 • И# и3зhде а4гг7лъ гDень и3 и3зби2 t­ полкA ґссmрjйска сто2 џсмьдесzтъ пsть тhсzщъ. И# востaв­ше заyтра, њбрэт0ша вс‰ тэлесA мє1ртва.
 • И# t­и1де воз­врaщьсz сен­нахирjмъ цaрь ґссmрjйскій и3 всели1сz во нінеvjи.
 • И# внегдA покланsтисz є3мY въ домY насарaху nтече­с­т­воначaлнику сво­емY, ґдрамелeхъ и3 сарасaръ сhнове є3гw2 ўби1ста є3го2 мечьми2, сaми же ўбэжaста во ґрмeнію. И# воцари1сz ґсордaнъ сhнъ є3гw2 вмёстw є3гw2.
 • Бhсть же въ то2 врeмz, разболёсz є3зекjа до смeрти. И# пріи1де къ немY и3сaіа прbр0къ сhнъ ґмHсовъ и3 речE къ немY: сі‰ гlетъ гDь: ўстр0й њ д0мэ тво­eмъ, ўмирaеши бо ты2 и3 не бyдеши жи1въ.
 • И# њбрати2 є3зекjа лицE своE ко стэнЁ и3 помоли1сz ко гDеви глаг0лz:
 • помzни2, гDь, кaкw ходи1хъ пред8 тоб0ю со и4стиною и3 сeрдцемъ и4стин­нымъ, и3 ўгHднаz пред8 тоб0ю сотвори1хъ. И# плaкасz є3зекjа плaчемъ вели1кимъ.
 • И# бhсть сл0во гDне ко и3сaіи гlz:
 • и3ди2 и3 рцы2 є3зекjи: тaкw гlетъ гDь бг7ъ давjда nтцA тво­егw2: ўслhшахъ моли1тву твою2 и3 ви1дэхъ слeзы тво‰, сE, при­лагaю къ лётwмъ тво­и6мъ лётъ пzть­нa­де­сzть,
 • и3 t­ руки2 царS ґссmрjйска и3збaвлю тS и3 грaдъ сeй, и3 защищY њ грaдэ сeмъ:
 • сіe же тебЁ знaменіе t­ гDа, ћкw бг7ъ сотвори1тъ гlг0лъ сeй, ћкоже гlа:
 • сE, а4зъ воз­вращY сёнь степeней, и4миже сни1де с0лнце дeсzть степeней д0му nтцA тво­егw2, воз­вращY с0лнце дeсzть степeней, и4миже сни1де сёнь. И# взhде с0лнце дeсzть степeней, и4миже сни1де сёнь.
 • Моли1тва є3зекjи царS їудeйска, є3гдA болЁ и3 востA t­ недyга сво­егw2.
 • А$зъ рек0хъ въ высотЁ днjй мо­и1хъ: пойдY во вратA а4дwва, њстaвлю лBта прHчаz.
 • Рек0хъ: ктомY не ўзрю2 спcніz б9іz на земли2 живhхъ, ктомY не ўзрю2 спcніz їи7лева на земли2, ктомY не ўзрю2 человёка со живyщими:
 • њстaхъ t­ срод­ст­вA мо­егw2, њстaвихъ пр0чее животA мо­егw2, и3зhде и3 t­и1де t­ менє2 а4ки разрушazй кyщу поткнyвый: а4ки платно2 дyхъ м0й во мнЁ бhсть, ткaтелницэ при­ближaющейсz t­рёзати.
 • Въ т0й дeнь прeданъ бhхъ до заyтра а4ки львY, тaкw сокруши2 вс‰ кHсти мо‰: t­ днe бо до н0щи прeданъ бhхъ.
 • Я$кw лaстовица, тaкw возопію2, и3 ћкw г0лубь, тaкw по­учyсz: и3счез0стэ бо џчи мо­и2, є4же взирaти на высотY небeсную ко гDу, и4же и3збaви мS и3 t­S болёзнь души2 мо­еS:
 • и3 т0й сотвори2 путев0д­ст­во во вс‰ лBта мо‰.
 • ГDи, њ т0й бо воз­вэсти1сz тебЁ, и3 воз­дви1глъ є3си2 дыхaніе моE, и3 ўтёшивсz њжи1хъ.
 • И#збaвилъ бо є3си2 дyшу мою2, да не поги1бнетъ, и3 завeрглъ є3си2 за мS вс‰ грэхи2 мо‰.
 • Не похвaлzтъ бо тебE, и5же во а4дэ, ни ўмeршіи воз­благословsтъ тS, и3 не надёют­сz, и5же во а4дэ, млcти тво­еS.
 • Живjи же воз­благословsтъ тS, ћкоже и3 а4зъ: t­днeсь бо дёти сотворю2, ±же воз­вэстsтъ прaвду твою2,
 • гDи спcніz мо­егw2: и3 не престaну благословs тz съ пёснію вс‰ дни6 животA мо­егw2 прsмw д0му б9ію.
 • И# речE и3сaіа ко є3зекjи: воз­ми2 t­ см0квій и3 сотри2, и3 при­ложи2 плaстырь на ћзву и3 здрaвъ бyдеши.
 • И# речE є3зекjа: сіE знaменіе, ћкw взhду въ д0мъ б9ій.
 • Когда услышал это царь Езекия, то разодрал одежды свои и покрылся вретищем, и пошел в дом Господень;
 • и послал Елиакима, начальника дворца, и Севну писца, и старших священников, покрытых вретищами, к пророку Исаии, сыну Амосову.
 • И они сказали ему: так говорит Езекия: день скорби и наказания и посрамления день сей, ибо младенцы дошли до отверстия утробы матерней, а силы нет родить.
 • Может быть, услышит Господь Бог твой слова Рабсака, которого послал царь Ассирийский, господин его, хулить Бога живаго и поносить словами, какие слышал Господь, Бог твой; вознеси же молитву об оставшихся, которые находятся еще в живых.
 • И пришли слуги царя Езекии к Исаии.
 • И сказал им Исаия: так скажите господину вашему: так говорит Господь: не бойся слов, которые слышал ты, которыми поносили Меня слуги царя Ассирийского.
 • Вот, Я пошлю в него дух, и он услышит весть, и возвратится в землю свою, и Я поражу его мечом в земле его.
 • И возвратился Рабсак и нашел царя Ассирийского воюющим против Ливны; ибо он слышал, что тот отошел от Лахиса.
 • И услышал он о Тиргаке, царе Ефиопском; ему сказали: вот, он вышел сразиться с тобою. Услышав это, он послал послов к Езекии, сказав:
 • так скажите Езекии, царю Иудейскому: пусть не обманывает тебя Бог твой, на Которого ты уповаешь, думая: «не будет отдан Иерусалим в руки царя Ассирийского».
 • Вот, ты слышал, что сделали цари Ассирийские со всеми землями, положив на них заклятие; ты ли уцелеешь?
 • Боги народов, которых разорили отцы мои, спасли ли их, спасли ли Гозан и Харан, и Рецеф, и сынов Едена, что в Фалассаре?
 • Где царь Емафа и царь Арпада, и царь города Сепарваима, Ены и Иввы?
 • И взял Езекия письмо из руки послов и прочитал его, и пошел в дом Господень, и развернул его Езекия пред лицем Господним;
 • и молился Езекия пред лицем Господним и говорил:
 • Господи Саваоф, Боже Израилев, седящий на Херувимах! Ты один Бог всех царств земли; Ты сотворил небо и землю.
 • Приклони, Господи, ухо Твое и услышь; открой, Господи, очи Твои и воззри, и услышь слова Сеннахирима, который послал поносить Тебя, Бога живаго.
 • Правда, о, Господи! цари Ассирийские опустошили все страны и земли их
 • и побросали богов их в огонь; но это были не боги, а изделие рук человеческих, дерево и камень, потому и истребили их.
 • И ныне, Господи Боже наш, спаси нас от руки его; и узнают все царства земли, что Ты, Господи, Бог один.
 • И послал Исаия, сын Амосов, к Езекии сказать: так говорит Господь, Бог Израилев: о чем ты молился Мне против Сеннахирима, царя Ассирийского, –
 • вот слово, которое Господь изрек о нем: презрит тебя, посмеется над тобою девствующая дочь Сиона, покачает вслед тебя головою дочь Иерусалима.
 • Кого ты порицал и поносил? и на кого возвысил голос и поднял так высоко глаза твои? на Святаго Израилева.
 • Чрез рабов твоих ты порицал Господа и сказал: «со множеством колесниц моих я взошел на высоту гор, на ребра Ливана, и срубил рослые кедры его, отличные кипарисы его, и пришел на самую вершину его, в рощу сада его;
 • и откапывал я, и пил воду; и осушу ступнями ног моих все реки Египетские».
 • Разве не слышал ты, что Я издавна сделал это, в древние дни предначертал это, а ныне выполнил тем, что ты опустошаешь крепкие города, превращая их в груды развалин?
 • И жители их сделались маломощны, трепещут и остаются в стыде; они стали как трава на поле и нежная зелень, как порост на кровлях и опаленный хлеб, прежде нежели выколосился.
 • Сядешь ли ты, выйдешь ли, войдешь ли, Я знаю всё, знаю и дерзость твою против Меня.
 • За твою дерзость против Меня и за то, что надмение твое дошло до ушей Моих, Я вложу кольцо Мое в ноздри твои и удила Мои в рот твой, и возвращу тебя назад тою же дорогою, которою ты пришел.
 • И вот, тебе, Езекия, знамение: ешьте в этот год выросшее от упавшего зерна, и на другой год – самородное; а на третий год сейте и жните, и садите виноградные сады, и ешьте плоды их.
 • И уцелевший в доме Иудином остаток пустит опять корень внизу и принесет плод вверху,
 • ибо из Иерусалима произойдет остаток, и спасенное – от горы Сиона. Ревность Господа Саваофа соделает это.
 • Посему так говорит Господь о царе Ассирийском: «не войдет он в этот город и не бросит туда стрелы́, и не приступит к нему со щитом, и не насыплет против него вала.
 • По той же дороге, по которой пришел, возвратится, а в город сей не войдет, говорит Господь.
 • Я буду охранять город сей, чтобы спасти его ради Себя и ради Давида, раба Моего».
 • И вышел Ангел Господень и поразил в стане Ассирийском сто восемьдесят пять тысяч человек. И встали поутру, и вот, всё тела мертвые.
 • И отступил, и пошел, и возвратился Сеннахирим, царь Ассирийский, и жил в Ниневии.
 • И когда он поклонялся в доме Нисроха, бога своего, Адрамелех и Шарецер, сыновья его, убили его мечом, а сами убежали в землю Араратскую. И воцарился Асардан, сын его, вместо него.
 • В те дни Езекия заболел смертельно. И пришел к нему пророк Исаия, сын Амосов, и сказал ему: так говорит Господь: сделай завещание для дома твоего, ибо ты умрешь, не выздоровеешь.
 • Тогда Езекия отворотился лицем к стене и молился Господу, говоря:
 • «о, Господи! вспомни, что я ходил пред лицем Твоим верно и с преданным Тебе сердцем и делал угодное в очах Твоих». И заплакал Езекия сильно.
 • И было слово Господне к Исаии, и сказано:
 • пойди и скажи Езекии: так говорит Господь, Бог Давида, отца твоего: Я услышал молитву твою, увидел слезы твои, и вот, Я прибавлю к дням твоим пятнадцать лет,
 • и от руки царя Ассирийского спасу тебя и город сей и защищу город сей.
 • И вот тебе знамение от Господа, что Господь исполнит слово, которое Он изрек.
 • Вот, я возвращу назад на десять ступеней солнечную тень, которая прошла по ступеням Ахазовым. И возвратилось солнце на десять ступеней по ступеням, по которым оно сходило.
 • Молитва Езекии, царя Иудейского, когда он болен был и выздоровел от болезни:
 • «Я сказал в себе: в преполовение дней моих должен я идти во врата преисподней; я лишен остатка лет моих.
 • Я говорил: не увижу я Господа, Господа на земле живых; не увижу больше человека между живущими в мире;
 • жилище мое снимается с места и уносится от меня, как шалаш пастушеский; я должен отрезать подобно ткачу жизнь мою; Он отрежет меня от основы; день и ночь я ждал, что Ты пошлешь мне кончину.
 • Я ждал до утра; подобно льву, Он сокрушал все кости мои; день и ночь я ждал, что Ты пошлешь мне кончину.
 • Как журавль, как ласточка издавал я звуки, тосковал как голубь; уныло смотрели глаза мои к небу: Господи! тесно мне; спаси меня.
 • Что скажу я? Он сказал мне, Он и сделал. Тихо буду проводить все годы жизни моей, помня горесть души моей.
 • Господи! так живут, и во всем этом жизнь моего духа; Ты исцелишь меня, даруешь мне жизнь.
 • Вот, во благо мне была сильная горесть, и Ты избавил душу мою от рва погибели, бросил все грехи мои за хребет Свой.
 • Ибо не преисподняя славит Тебя, не смерть восхваляет Тебя, не нисшедшие в могилу уповают на истину Твою.
 • Живой, только живой прославит Тебя, как я ныне: отец возвестит детям истину Твою.
 • Господь спасет меня; и мы во все дни жизни нашей со звуками струн моих будем воспевать песни в доме Господнем».
 • И сказал Исаия: пусть принесут пласт смокв и обложат им нарыв; и он выздоровеет.
 • А Езекия сказал: какое знамение, что я буду ходить в дом Господень?
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru Мобильная версия сайта