Скрыть
9:8
9:9
9:10
9:11
9:20
45:2
45:3
45:4
45:6
45:10
45:11
45:15
45:22
Цр҃ко́внослав
Сїѐ пре́жде и҆спі́й, ско́рѡ творѝ, страно̀ завꙋлѡ́нѧ и҆ землѐ нефѳалі́млѧ, и҆ про́чїи при мо́ри живꙋ́щїи, и҆ ѡ҆б̾ ѻ҆нꙋ̀ странꙋ̀ і҆ѻрда́на, галїле́а ꙗ҆зы́кѡвъ.
Лю́дїе ходѧ́щїи во тьмѣ̀ ви́дѣша свѣ́тъ ве́лїй: живꙋ́щїи во странѣ̀ и҆ сѣ́ни сме́ртнѣй, свѣ́тъ возсїѧ́етъ на вы̀.
Мно́жайшїи лю́дїе, ꙗ҆̀же и҆зве́лъ є҆сѝ, въ весе́лїи твое́мъ: и҆ возвеселѧ́тсѧ пред̾ тобо́ю, ꙗ҆́коже веселѧ́щїисѧ въ жа́твꙋ, и҆ ꙗ҆́коже веселѧ́тсѧ дѣлѧ́щїи коры̑сти.
Занѐ ѿѧ́тсѧ ꙗ҆ре́мъ лежа́й на ни́хъ, и҆ же́злъ, и҆́же на вы́и и҆́хъ: же́злъ бо и҆стѧзꙋ́ющихъ разсы́па гдⷭ҇ь, ꙗ҆́коже въ де́нь, и҆́же на мадїа́ма.
Ꙗ҆́кѡ всѧ́кꙋю ѻ҆де́ждꙋ со́браннꙋ ле́стїю и҆ ри́зꙋ съ примире́нїемъ ѿдадꙋ́тъ, и҆ восхотѧ́тъ, да бы́ша ѻ҆гне́мъ сожже́ны бы́ли.
Ꙗ҆́кѡ ѻ҆троча̀ роди́сѧ на́мъ, сн҃ъ, и҆ даде́сѧ на́мъ, є҆гѡ́же нача́льство бы́сть на ра́мѣ є҆гѡ̀: и҆ нарица́етсѧ и҆́мѧ є҆гѡ̀: вели́ка совѣ́та а҆́гг҃лъ, чꙋ́денъ, совѣ́тникъ, бг҃ъ крѣ́пкїй, властели́нъ, кн҃зь ми́ра, ѻ҆ц҃ъ бꙋ́дꙋщагѡ вѣ́ка: приведꙋ́ бо ми́ръ на кнѧ̑зи, ми́ръ и҆ здра́вїе є҆мꙋ̀.
И҆ ве́лїе нача́льство є҆гѡ̀, и҆ ми́ра є҆гѡ̀ нѣ́сть предѣ́ла на прⷭ҇то́лѣ дв҃довѣ и҆ на црⷭ҇твѣ є҆гѡ̀, и҆спра́вити є҆̀ и҆ застꙋпи́ти є҆го̀ въ сꙋдѣ̀ и҆ пра́вдѣ, ѿнн҃ѣ и҆ до вѣ́ка: ре́вность гдⷭ҇а саваѡ́ѳа сотвори́тъ сїѧ̑.
Сме́рть {Є҆вр.: сло́во.} посла̀ гдⷭ҇ь на і҆а́кѡва, и҆ прїи́де на і҆и҃лѧ:
и҆ ᲂу҆разꙋмѣ́ютъ всѝ лю́дїе є҆фре́мѡвы и҆ живꙋ́щїи въ самарі́и, въ досажде́нїи и҆ высо́цѣмъ се́рдцы глаго́люще:
плі̑нѳы падо́ша, но прїиди́те, и҆зсѣче́мъ ка́менїе и҆ посѣче́мъ черни́чїе и҆ ке́дры, и҆ сози́ждемъ себѣ̀ сто́лпъ.
И҆ разрꙋши́тъ бг҃ъ востаю́щыѧ на го́рꙋ сїѡ́ню, и҆ врагѝ є҆гѡ̀ разсы́плетъ:
сѷрі́ю ѿ востѡ́къ со́лнца и҆ є҆́ллины ѿ за́пада со́лнца, поѧда́ющыѧ і҆и҃лѧ всѣ́ми ᲂу҆сты̑. Во всѣ́хъ си́хъ не ѿврати́сѧ ꙗ҆́рость є҆гѡ̀, но є҆щѐ рꙋка̀ є҆гѡ̀ высока̀.
И҆ лю́дїе не ѡ҆брати́шасѧ, до́ндеже ꙗ҆́звени бы́ша, и҆ гдⷭ҇а не взыска́ша.
И҆ ѿѧ́тъ гдⷭ҇ь ѿ і҆и҃лѧ главꙋ̀ и҆ ѡ҆́шибъ, вели́ка и҆ ма́ла, во є҆ди́нъ де́нь:
ста́рца и҆ чꙋдѧ́щихсѧ ли́цамъ, сїѐ нача́ло: и҆ проро́ка ᲂу҆ча́ща беззакѡ́ннаѧ, се́й ѡ҆́шибъ.
И҆ бꙋ́дꙋтъ блажа́щїи люді́й си́хъ льстѧ́ще, и҆ льстѧ́тъ, ꙗ҆́кѡ да поглотѧ́тъ ѧ҆̀.
Сегѡ̀ ра́ди ѡ҆ ю҆́ношахъ и҆́хъ не возвесели́тсѧ гдⷭ҇ь, и҆ сиро́тъ и҆́хъ и҆ вдови́цъ и҆́хъ не поми́лꙋетъ: ꙗ҆́кѡ всѝ беззако́ннїи и҆ лꙋка́вїи, и҆ всѧ̑каѧ ᲂу҆ста̀ глаго́лютъ непра́вдꙋ. Во всѣ́хъ си́хъ не ѿврати́сѧ ꙗ҆́рость є҆гѡ̀, но є҆щѐ рꙋка̀ є҆гѡ̀ высока̀.
И҆ разгори́тсѧ ꙗ҆́кѡ ѻ҆́гнь беззако́нїе, и҆ ꙗ҆́кѡ тро́скотъ сꙋхі́й поѧде́нъ бꙋ́детъ ѻ҆гне́мъ, и҆ разгори́тсѧ въ ча́щахъ дꙋбра́вныхъ и҆ поѧ́стъ, ꙗ҆̀же ѡ҆́крестъ холмѡ́въ всѧ̑.
За ꙗ҆́рость гнѣ́ва гдⷭ҇нѧ сгорѣ̀ всѧ̀ землѧ̀, и҆ бꙋ́дꙋтъ лю́дїе ꙗ҆́кѡ ѻ҆гне́мъ пожже́ни: человѣ́къ бра́та своегѡ̀ не поми́лꙋетъ,
но ᲂу҆клони́тсѧ на де́сно, ꙗ҆́кѡ вза́лчетъ, и҆ снѣ́сть ѿ шꙋ́їихъ, и҆ не насы́титсѧ человѣ́къ ꙗ҆ды́й плѡ́ти мы́шцы своеѧ̀: снѣ́сть бо манассі́й є҆фре́мово, и҆ є҆фре́мъ манассі́ино, ꙗ҆́кѡ вкꙋ́пѣ повою́ютъ і҆ꙋ́дꙋ.
Во всѣ́хъ си́хъ не ѿврати́сѧ ꙗ҆́рость (є҆гѡ̀), но є҆щѐ рꙋка̀ є҆гѡ̀ высока̀.
Си́це гл҃етъ гдⷭ҇ь бг҃ъ пома́занномꙋ моемꙋ̀ кѵ́рꙋ, є҆го́же ᲂу҆держа́хъ за десни́цꙋ, повинꙋ́ти пред̾ ни́мъ ꙗ҆зы́ки, и҆ крѣ́пость царе́й разрꙋшꙋ̀, ѿве́рзꙋ пред̾ ни́мъ врата̀, и҆ гра́ди не затворѧ́тсѧ:
а҆́зъ пред̾ тобо́ю пойдꙋ̀ и҆ го́ры ᲂу҆равню̀, врата̀ мѣ̑дѧнаѧ сокрꙋшꙋ̀ и҆ верєѝ желѣ̑зныѧ сломлю̀,
и҆ да́мъ тѝ сокрѡ́вища тє́мнаѧ сокровє́ннаѧ: неви̑димаѧ ѿве́рзꙋ тебѣ̀, да ᲂу҆вѣ́си, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ гдⷭ҇ь бг҃ъ тво́й прозыва́ѧ и҆́мѧ твоѐ, бг҃ъ і҆и҃левъ.
Ра́ди раба̀ моегѡ̀ і҆а́кѡва и҆ і҆и҃лѧ и҆збра́ннагѡ моегѡ̀, а҆́зъ прозовꙋ̀ тѧ̀ и҆́менемъ твои́мъ и҆ прїимꙋ́ тѧ:
ты́ же не позна́лъ є҆сѝ менѐ, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ гдⷭ҇ь бг҃ъ, и҆ нѣ́сть ра́звѣ менє̀ є҆щѐ бг҃а: ᲂу҆крѣпи́хъ тѧ̀, и҆ не позна́лъ є҆сѝ менѐ,
да бы́ша ᲂу҆вѣ́дѣли, и҆̀же ѿ востѡ́къ со́лнечныхъ и҆ и҆̀же ѿ за̑падъ, ꙗ҆́кѡ нѣ́сть бг҃ъ ра́звѣ менє̀: а҆́зъ гдⷭ҇ь бг҃ъ, и҆ нѣ́сть є҆щѐ.
А҆́зъ ᲂу҆стро́ивый свѣ́тъ и҆ сотвори́вый тьмꙋ̀, творѧ́й ми́ръ и҆ зи́ждѧй ѕла̑ѧ, а҆́зъ гдⷭ҇ь бг҃ъ, творѧ́й сїѧ̑ всѧ̑.
Да возра́дꙋетсѧ не́бо свы́ше, и҆ ѡ҆́блацы да кропѧ́тъ пра́вдꙋ: да прозѧ́бнетъ землѧ̀, и҆ да прорасти́тъ ми́лость, и҆ пра́вдꙋ да прозѧ́бнетъ вкꙋ́пѣ: а҆́зъ є҆́смь гдⷭ҇ь созда́вый тѧ̀.
Что̀ лꙋ́чшее ᲂу҆стро́ихъ ꙗ҆́кѡ гли́нꙋ скꙋде́льничꙋ; є҆да̀ ѡ҆рѧ́й ѡ҆ра́ти бꙋ́детъ зе́млю ве́сь де́нь; є҆да̀ рече́тъ бре́нїе скꙋде́льникꙋ: что̀ твори́ши, ꙗ҆́кѡ не дѣ́лаеши, нижѐ и҆́маши рꙋ́къ; є҆да̀ ѿвѣща́етъ зда́нїе созда́вшемꙋ є҆̀;
є҆да̀ глаго́летъ ѻ҆тцꙋ̀: что̀ роди́ши; и҆ ма́тери: что̀ чревоболи́ши;
Ꙗ҆́кѡ та́кѡ гл҃етъ гдⷭ҇ь бг҃ъ, ст҃ы́й і҆и҃левъ, сотвори́вый грѧдꙋ̑щаѧ: вопроси́те менѐ ѡ҆ сынѣ́хъ мои́хъ и҆ ѡ҆ дще́рехъ мои́хъ, и҆ ѡ҆ дѣ́лѣхъ рꙋкꙋ̀ моє́ю заповѣ́дите мнѣ̀.
А҆́зъ сотвори́хъ зе́млю и҆ человѣ́ка на не́й, а҆́зъ рꙋко́ю мое́ю ᲂу҆тверди́хъ не́бо, а҆́зъ всѣ̑мъ ѕвѣзда́мъ заповѣ́дахъ.
А҆́зъ возста́вихъ є҆го̀ со пра́вдою царѧ̀, и҆ всѝ пꙋтїѐ є҆гѡ̀ пра̑вы: се́й сози́ждетъ гра́дъ мо́й и҆ плѣне́нїе люді́й мои́хъ возврати́тъ, не по мздѣ̀, ни по дарѡ́мъ, речѐ гдⷭ҇ь саваѡ́ѳъ.
Та́кѡ гл҃етъ гдⷭ҇ь саваѡ́ѳъ: ᲂу҆трꙋди́сѧ є҆гѵ́петъ и҆ кꙋ̑пли є҆ѳїѡ́пскїѧ, и҆ саваі́мстїи мꙋ́жїе высо́цыи къ тебѣ̀ пре́йдꙋтъ и҆ тебѣ̀ бꙋ́дꙋтъ рабѝ, и҆ в̾слѣ́дъ тебє̀ по́йдꙋтъ свѧ́зани ᲂу҆́зами рꙋчны́ми, и҆ пре́йдꙋтъ къ тебѣ̀ и҆ покло́нѧтсѧ тебѣ̀, и҆ въ тебѣ̀ помо́лѧтсѧ, ꙗ҆́кѡ въ тебѣ̀ бг҃ъ є҆́сть, и҆ рекꙋ́тъ: нѣ́сть бг҃а ра́звѣ тебє̀:
ты́ бо є҆сѝ бг҃ъ, и҆ не вѣ́дѣхомъ, бг҃ъ і҆и҃левъ сп҃съ.
Постыдѧ́тсѧ и҆ посра́мѧтсѧ всѝ проти́вѧщїисѧ є҆мꙋ̀ и҆ по́йдꙋтъ въ стꙋдѣ̀: ѡ҆бновлѧ́йтесѧ ко мнѣ̀, ѻ҆́строви.
І҆и҃ль спаса́етсѧ ѿ гдⷭ҇а спⷭ҇нїемъ вѣ́чнымъ: не постыдѧ́тсѧ, ни посра́мѧтсѧ да́же до вѣ́ка ктомꙋ̀.
Занѐ та́кѡ гл҃етъ гдⷭ҇ь сотвори́вый не́бо, се́й бг҃ъ показа́вый зе́млю и҆ сотвори́вый ю҆̀, то́й раздѣлѝ ю҆̀, не вотщѐ сотворѝ ю҆̀, но на вселе́нїе созда̀ ю҆̀: а҆́зъ є҆́смь гдⷭ҇ь, и҆ нѣ́сть ктомꙋ̀.
Не ѡ҆́тай гл҃ахъ, ни въ те́мнѣ мѣ́стѣ землѝ: не реко́хъ пле́мени і҆а́кѡвлю: сꙋ́етнагѡ взыщи́те. А҆́зъ є҆́смь, а҆́зъ є҆́смь гдⷭ҇ь гл҃ѧй пра́вдꙋ и҆ возвѣща́ѧй и҆́стинꙋ.
Собери́тесѧ и҆ прїиди́те, совѣща́йтесѧ вкꙋ́пѣ, спаса́емїи ѿ ꙗ҆зы̑къ. Не разꙋмѣ́ша воздви́жꙋщїи дре́во и҆зваѧ́нїе своѐ и҆ молѧ́щесѧ богѡ́мъ, и҆̀же не спаса́ютъ.
А҆́ще возвѣстѧ́тъ, да прибли́жатсѧ, да ᲂу҆вѣ́дѧтъ вкꙋ́пѣ, кто̀ слы̑шана сотворѝ сїѧ̑ и҆спе́рва; Тогда̀ возвѣсти́сѧ ва́мъ: а҆́зъ бг҃ъ, и҆ нѣ́сть и҆но́гѡ ра́звѣ менє̀, првⷣнъ и҆ сп҃си́тель, нѣ́сть кромѣ̀ менє̀.
Ѡ҆брати́тесѧ ко мнѣ̀ и҆ спасе́тесѧ, и҆̀же ѿ кра́ѧ земна́гѡ: а҆́зъ є҆́смь бг҃ъ, и҆ нѣ́сть и҆но́гѡ.
Кленꙋ́сѧ мно́ю сами́мъ, а҆́ще не и҆зы́детъ и҆зо ᲂу҆́стъ мои́хъ пра́вда, словеса̀ моѧ̑ не возвратѧ́тсѧ: ꙗ҆́кѡ мнѣ̀ покло́нитсѧ всѧ́ко колѣ́но, и҆ и҆сповѣ́стсѧ всѧ́къ ѧ҆зы́къ бг҃ови, глаго́лѧ:
пра́вда и҆ сла́ва къ немꙋ̀ прїи́детъ: и҆ посра́мѧтсѧ всѝ ѿлꙋча́ющїисѧ.
Ѿ гдⷭ҇а ѡ҆правдѧ́тсѧ, и҆ ѡ҆ бз҃ѣ просла́витсѧ всѐ сѣ́мѧ сынѡ́въ і҆и҃левыхъ.
Прежнее время умалило землю Завулонову и землю Неффалимову; но последующее возвеличит приморский путь, Заиорданскую страну, Галилею языческую.
Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий; на живущих в стране тени смертной свет воссияет.
Ты умножишь народ, увеличишь радость его. Он будет веселиться пред Тобою, как веселятся во время жатвы, как радуются при разделе добычи.
Ибо ярмо, тяготившее его, и жезл, поражавший его, и трость притеснителя его Ты сокрушишь, как в день Мадиама.
Ибо всякая обувь воина во время брани и одежда, обагренная кровью, будут отданы на сожжение, в пищу огню.
Ибо Младенец родился нам – Сын дан нам; владычество на раменах Его, и нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. //В Славянской Библии этот стих читается так: «Ибо Младенец родился нам, Сын, и дан нам; владычество Его на раменах Его, и нарекут имя Ему: Великого Совета Ангел, Чудный, Советник, Бог крепкий, Властелин, Князь мира, Отец будущего века; ибо приведу мир князьям, мир и здравие Его».
Умножению владычества Его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы Ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это.
Слово посылает Господь на Иакова, и оно нисходит на Израиля,
чтобы знал весь народ, Ефрем и жители Самарии, которые с гордостью и надменным сердцем говорят:
кирпичи пали – построим из тесаного камня; сикоморы вырублены – заменим их кедрами.
И воздвигнет Господь против него врагов Рецина, и неприятелей его вооружит:
Сириян с востока, а Филистимлян с запада; и будут они пожирать Израиля полным ртом. При всем этом не отвратится гнев Его, и рука Его еще простерта.
Но народ не обращается к Биющему его, и к Господу Саваофу не прибегает.
И отсечет Господь у Израиля голову и хвост, пальму и трость, в один день:
старец и знатный, – это голова; а пророк-лжеучитель есть хвост.
И вожди сего народа введут его в заблуждение, и водимые ими погибнут.
Поэтому о юношах его не порадуется Господь, и сирот его и вдов его не помилует: ибо все они – лицемеры и злодеи, и уста всех говорят нечестиво. При всем этом не отвратится гнев Его, и рука Его еще простерта.
Ибо беззаконие, как огонь, разгорелось, пожирает терновник и колючий кустарник и пылает в чащах леса, и поднимаются столбы дыма.
Ярость Господа Саваофа опалит землю, и народ сделается как бы пищею огня; не пощадит человек брата своего.
И будут резать по правую сторону, и останутся голодны; и будут есть по левую, и не будут сыты; каждый будет пожирать плоть мышцы своей:
Манассия – Ефрема, и Ефрем – Манассию, оба вместе – Иуду. При всем этом не отвратится гнев Его, и рука Его еще простерта.
Так говорит Господь помазаннику Своему Киру: Я держу тебя за правую руку, чтобы покорить тебе народы, и сниму поясы с чресл царей, чтоб отворялись для тебя двери, и ворота не затворялись;
Я пойду пред тобою и горы уровняю, медные двери сокрушу и запоры железные сломаю;
и отдам тебе хранимые во тьме сокровища и сокрытые богатства, дабы ты познал, что Я Господь, называющий тебя по имени, Бог Израилев.
Ради Иакова, раба Моего, и Израиля, избранного Моего, Я назвал тебя по имени, почтил тебя, хотя ты не знал Меня.
Я Господь, и нет иного; нет Бога кроме Меня; Я препоясал тебя, хотя ты не знал Меня,
дабы узнали от восхода солнца и от запада, что нет кроме Меня; Я Господь, и нет иного.
Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствия; Я, Господь, делаю все это.
Кропите, небеса, свыше, и облака да проливают правду; да раскроется земля и приносит спасение, и да произрастает вместе правда. Я, Господь, творю это.
Горе тому, кто препирается с Создателем своим, черепок из черепков земных! Скажет ли глина горшечнику: «что ты делаешь?» и твое дело скажет ли о тебе: «у него нет рук?»
Горе тому, кто говорит отцу: «зачем ты произвел меня на свет?», а матери: «зачем ты родила меня?»
Так говорит Господь, Святый Израиля и Создатель его: вы спрашиваете Меня о будущем сыновей Моих и хотите Мне указывать в деле рук Моих?
Я создал землю и сотворил на ней человека; Я – Мои руки распростерли небеса, и всему воинству их дал закон Я.
Я воздвиг его в правде и уровняю все пути его. Он построит город Мой и отпустит пленных Моих, не за выкуп и не за дары, говорит Господь Саваоф.
Так говорит Господь: труды Египтян и торговля Ефиоплян, и Савейцы, люди рослые, к тебе перейдут и будут твоими; они последуют за тобою, в цепях придут и повергнутся пред тобою, и будут умолять тебя, говоря: у тебя только Бог, и нет иного Бога.
Истинно Ты Бог сокровенный, Бог Израилев, Спаситель.
Все они будут постыжены и посрамлены; вместе с ними со стыдом пойдут и все, делающие идолов.
Израиль же будет спасен спасением вечным в Господе; вы не будете постыжены и посрамлены во веки веков.
Ибо так говорит Господь, сотворивший небеса, Он, Бог, образовавший землю и создавший ее; Он утвердил ее, не напрасно сотворил ее; Он образовал ее для жительства: Я Господь, и нет иного.
Не тайно Я говорил, не в темном месте земли; не говорил Я племени Иакова: «напрасно ищете Меня». Я Господь, изрекающий правду, открывающий истину.
Соберитесь и придите, приблизьтесь все, уцелевшие из народов. Невежды те, которые носят деревянного своего идола и молятся богу, который не спасает.
Объявите и скажите, посоветовавшись между собою: кто возвестил это из древних времен, наперед сказал это? Не Я ли, Господь? и нет иного Бога кроме Меня, Бога праведного и спасающего нет кроме Меня.
Ко Мне обратитесь, и будете спасены, все концы земли, ибо я Бог, и нет иного.
Мною клянусь: из уст Моих исходит правда, слово неизменное, что предо Мною преклонится всякое колено, Мною будет клясться всякий язык.
Только у Господа, будут говорить о Мне, правда и сила; к Нему придут и устыдятся все, враждовавшие против Него.
Господом будет оправдано и прославлено все племя Израилево.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов
Цитата из Библии каждое утро в Telegram.
Наш канал: https://t.me/azbible