Книга пророка Исаии, 48:17-22, 49:1-4

 
 • Ўслhшите сі‰, д0ме їaкwвль, прозвaн­ніи и4менемъ їи7левымъ и3 и3зшeдшіи и3з8 їyды, кленyщіисz и4менемъ гDа бг7а їи7лева, поминaющіи не со и4стиною, нижE со прaвдою,
 • и3 при­держaщіисz и4мени грaда ст7aгw, и3 њ бз7э їи7левэ подтверждaющіисz: гDь саваHfъ и4мz є3мY.
 • Прє1жднzz є3щE воз­вэсти1хъ, и3 и3з8 ќстъ мо­и1хъ и3зыд0ша, и3 слhшано бhсть: внезaпу сотвори1хъ, и3 нaйде.
 • Вёмъ, ћкw жeстокъ є3си2, и3 жи1ла желёзна вhz твоS, и3 чело2 твоE мёдzно.
 • И# воз­вэсти1хъ ти2, ±же дрeвле, прeжде нeже пріити2 на тS: слы6шана тебЁ сотвори1хъ, да не когдA речeши, ћкw јдwли мнЁ сі‰ сотвори1ша, и3 не рцы2, ћкw и3зв†zн­наz и3 слі‰н­наz заповёдаша мнЁ.
 • Слhшасте вс‰, и3 вы2 не разумёсте: но и3 слы6шана тебЁ сотвори1хъ нHваz t­н­н7э, ±же и4мутъ бhти:
 • и3 не рeклъ є3си2: н­н7э бывaютъ, ґ не прeжде, и3 не въ прє1ждніz дни6 слhшалъ є3си2 сі‰: не рцы2: є4й, вёмъ сі‰.
 • Не вёдэлъ є3си2, нижE разумёлъ є3си2, нижE и3спeрва t­верз0хъ ўшесA тво‰: вёдэхъ бо, ћкw t­вергaz t­ри1неши и3 беззак0н­никъ є3щE t­ чрeва прозовeшисz.
 • И$мене мо­егw2 рaди покажy ти ћрость мою2, и3 сл†внаz мо‰ наведY на тS, да не потреблю2 тебE.
 • СE, продaхъ тS не сребрA рaди: и3з8sхъ же тS и3з8 пeщи ўб0же­ст­ва.
 • Менє2 рaди сотворю2 ти2, ћкw моE и4мz њсквернsет­сz, и3 слaвы мо­еS и3н0му не дaмъ.
 • Послyшай менE, їaкwве и3 їи7лю, є3г0же а4зъ при­зывaю: а4зъ є4смь пeрвый и3 а4зъ є4смь во вёкъ.
 • И# рукA моS њсновA зeмлю, и3 десни1ца моS ўтверди2 нeбо: при­зовY |, и3 стaнетъ вкyпэ,
 • и3 соберyт­сz вси2 и3 ўслhшатъ: кто2 и5мъ воз­вэсти2 сі‰; любS тS сотвори1хъ в0лю твою2 над8 вавmлHномъ, є4же t­sти плeмz халдeйско.
 • А$зъ гlахъ, а4зъ при­звaхъ, при­вед0хъ и5, и3 благопоспэши1тъ пyть є3гw2.
 • Приступи1те ко мнЁ и3 слhшите сі‰, и3спeрва не њ1тай гlахъ: є3гдA бывaху, тaмw бёхъ, и3 н­н7э гDь гDь послa мz и3 дх7ъ є3гw2.
 • Тaкw гlетъ гDь, и3збaвивый тS, ст7hй їи7левъ: а4зъ є4смь гDь бг7ъ тв0й, научи1хъ тS, є4же њбрэсти2 тебЁ пyть, по немyже п0йдеши.
 • И# а4ще бы є3си2 послyшалъ зaповэдій мо­и1хъ, то2 бhлъ бы ќбw а4ки рэкA ми1ръ тв0й, и3 прaвда твоS ћкw волнA морскaz,
 • и3 бhло бы ћкw пес0къ сёмz твоE, и3 и3сч†діz чрeва тво­егw2 ћкw пeрсть земли2: нижE н­н7э потреби1шисz, нижE поги1бнетъ и4мz твоE предо мн0ю.
 • И#зhди t­ вавmлHна, бэжaй t­ халдeєвъ: глaсъ рaдости воз­вэсти1те, и3 да слhшано бyдетъ сіE, воз­вэсти1те дaже до послёднихъ земли2, глаг0лите: и3збaви гDь рабA сво­его2 їaкwва.
 • И# а4ще вжaждутъ, пустhнею проведeтъ и5хъ и3 в0ду и3з8 кaмене и3зведeтъ и5мъ: разсsдет­сz кaмень, и3 потечeтъ водA, и3 и3спію1тъ лю1діе мо­и2.
 • Нёсть рaдоватисz нечести6вымъ, гlетъ гDь.
 • Послyшайте менE, џстрови, и3 внемли1те, kзhцы. Врeменемъ мн0гимъ стоsти бyдетъ, гlетъ гDь: t­ чрeва мaтере мо­еS наречE и4мz моE,
 • и3 положи2 ўстA мо‰ ћкw мeчь џстръ, и3 под8 кр0вомъ руки2 сво­еS скры2 мS: положи2 мS ћкw стрэлY и3збрaн­ну, и3 въ тyлэ сво­eмъ скры2 мS,
 • и3 речE ми2: рaбъ м0й є3си2 ты2, їи7лю, и3 въ тебЁ прослaвлюсz.
 • А$зъ же рек0хъ: вотщE труди1хсz, всyе и3 ни во что2 дaхъ крёпость мою2: сегw2 рaди сyдъ м0й пред8 гDемъ и3 трyдъ м0й пред8 бг7омъ мо­и1мъ.
 • И# н­н7э тaкw гlетъ гDь, создaвый мS t­ чрeва рабA себЁ, є4же собрaти їaкwва къ немY и3 їи7лz: соберyсz и3 прослaвлюсz пред8 гDемъ, и3 бг7ъ м0й бyдетъ мнЁ крёпость.
 • И# речe ми: вeліе ти2 є4сть, є4же назвaтисz тебЁ раб0мъ мо­и1мъ, є4же воз­стaвити племенA ї†кwвлz и3 разсёzніе їи7лево њбрати1ти: сE, дaхъ тS въ завётъ р0да, во свётъ kзhкwмъ, є4же бhти тебЁ во спcніе дaже до послёднихъ земли2.
 • Тaкw гlетъ гDь, и3збaвивый тS бг7ъ їи7левъ: њсвzти1те ўничижaющаго дyшу свою2, гнушaемаго t­ kзы6къ рабHвъ кнsжескихъ: цaріе ќзрzтъ є3го2, и3 востaнутъ кн‰зи и3 покл0нzт­сz є3мY гDа рaди, ћкw вёренъ є4сть ст7hй їи7левъ, и3 и3збрaхъ тS.
 • Тaкw гlетъ гDь: во врeмz пріsтно послyшахъ тебE и3 въ дeнь спcніz помог0хъ ти2, и3 сотвори1хъ тS и3 дaхъ тS въ завётъ вёчный kзhкwвъ, є4же ўстр0ити зeмлю и3 наслёдити наслBдіz пустhни,
 • гlюща сyщымъ во ќзахъ: и3зыди1те, и3 сyщымъ во тмЁ: t­крhйтесz. На всёхъ путeхъ пасти1сz бyдутъ, и3 на всёхъ стезsхъ пaжить и4хъ:
 • не взaлчутъ, нижE вжaждутъ, нижE порази1тъ и5хъ зн0й, нижE с0лнце, но ми1луzй и4хъ ўтёшитъ и5хъ и3 сквоз­Ё и3ст0чники водны6z проведeтъ и5хъ.
 • И# положY всsку г0ру въ пyть и3 всsку стезю2 въ пa­ст­ву и5мъ.
 • СE, сjи и3здалeча пріи1дутъ, сjи t­ сёвера и3 t­ м0рz, и3нjи же t­ земли2 пeрсскіz.
 • Рaдуйтесz, небесA, и3 весели1сz, землE, да t­рhгнутъ г0ры весeліе и3 х0лми прaвду, ћкw поми1лова бг7ъ лю1ди сво‰ и3 смирє1н­ныz людjй сво­и1хъ ўтёши.
 • Речe же сіHнъ: њстaви мS гDь, и3 бг7ъ забh мz.
 • Е3дA забyдетъ женA nтрочA своE, є4же не поми1ловати и3сч†діz чрeва сво­егw2; а4ще же и3 забyдетъ си1хъ женA, но а4зъ не забyду тебE, гlетъ гDь.
 • СE, на рукaхъ мо­и1хъ написaхъ стёны тво‰, и3 предо мн0ю є3си2 пrнw,
 • и3 вск0рэ воз­гради1шисz, t­ ни1хже разори1л­сz є3си2, и3 њпустоши1в­шіи тS и3зhдутъ и3з8 тебє2.
 • Возведи2 њ1крестъ џчи тво­и2 и3 ви1ждь вс‰, сE, собрaшасz и3 пріид0ша къ тебЁ, живY а4зъ, гlетъ гDь: ћкw всёми и4ми а4ки въ красотY њблечeшисz и3 њбложи1ши себE и4ми ћкw ќтварію невёста.
 • Понeже пуст†z тво‰ и3 разсы6панаz и3 п†дшаz н­н7э ўтэснёютъ t­ њбитaющихъ, и3 ўдалsт­сz t­ тебє2 поглощaющіи тS.
 • Рекyтъ бо во ќшы тво­и2 сhнове тво­и2, и5хже бhлъ погуби1лъ є3си2: тёсно ми2 мёсто, сотвори1 ми мёсто, да вселю1сz.
 • И# речeши въ сeрдцы сво­eмъ: кто2 мнЁ породи2 си1хъ; а4зъ же безчaдна и3 вдовA, си1хъ же кто2 воспитA мнЁ; а4зъ же њстaхсz є3ди1на, сjи же мнЁ гдЁ бhша;
 • Тaкw гlетъ гDь гDь: сE, воз­двизaю на kзhки рyку мою2 и3 на џстровы воз­дви1гну знaменіе моE, и3 при­ведyтъ сhны тво‰ въ л0нэ и3 дщє1ри тво‰ на плещaхъ в0змутъ.
 • И# бyдутъ цaріе корми1теліе тво­и2, и3 кнzги6ни и4хъ корми6лицы тво‰: до лицA земли2 покл0нzт­сz тебЁ и3 прaхъ н0гъ тво­и1хъ њбли1жутъ, и3 ўвёси, ћкw а4зъ гDь бг7ъ, и3 не посрaмzт­сz терпsщіи мS.
 • Е3дA в0зметъ кто2 t­ и3споли1на кwрhсти; и3 а4ще кто2 плэни1тъ непрaведнэ, спасeтлисz;
 • ЗанE тaкw гlетъ гDь: а4ще кто2 плэни1тъ и3споли1на, в0зметъ кwрhсти: взeмлzй же t­ крёпкагw спасeт­сz: а4зъ же прю2 твою2 разсуждY и3 а4зъ сhны тво‰ и3збaвлю:
 • и3 њскорби1в­шіи тебE снэдsтъ пл0ть свою2 и3 и3спію1тъ ћкw віно2 н0во кр0вь свою2, и3 ўпію1т­сz: и3 ўвёсть всsка пл0ть, ћкw а4зъ гDь и3збaвивый тS и3 заступazй крёпость їaкwвлю.
 • Слушайте это, дом Иакова, называющиеся именем Израиля и происшедшие от источника Иудина, клянущиеся именем Господа и исповедающие Бога Израилева, хотя не по истине и не по правде.
 • Ибо они называют себя происходящими от святого города и опираются на Бога Израилева; Господь Саваоф – имя Ему.
 • Прежнее Я задолго объявлял; из Моих уст выходило оно, и Я возвещал это и внезапно делал, и все сбывалось.
 • Я знал, что ты упорен, и что в шее твоей жилы железные, и лоб твой – медный;
 • поэтому и объявлял тебе задолго, прежде нежели это приходило, и предъявлял тебе, чтобы ты не сказал: «идол мой сделал это, и истукан мой и изваянный мой повелел этому быть».
 • Ты слышал, – посмотри на все это! и неужели вы не признаёте этого? А ныне Я возвещаю тебе новое и сокровенное, и ты не знал этого.
 • Оно произошло ныне, а не задолго и не за день, и ты не слыхал о том, чтобы ты не сказал: «вот! я знал это».
 • Ты и не слыхал и не знал об этом, и ухо твое не было прежде открыто; ибо Я знал, что ты поступишь вероломно, и от самого чрева матернего ты прозван отступником.
 • Ради имени Моего отлагал гнев Мой, и ради славы Моей удерживал Себя от истребления тебя.
 • Вот, Я расплавил тебя, но не как серебро; испытал тебя в горниле страдания.
 • Ради Себя, ради Себя Самого делаю это, – ибо какое было бы нарекание на имя Мое! славы Моей не дам иному.
 • Послушай Меня, Иаков и Израиль, призванный Мой: Я Тот же, Я первый и Я последний.
 • Моя рука основала землю, и Моя десница распростерла небеса; призову их, и они предстанут вместе.
 • Соберитесь все и слушайте: кто между ними предсказал это? Господь возлюбил его, и он исполнит волю Его над Вавилоном и явит мышцу Его над Халдеями.
 • Я, Я сказал, и призвал его; Я привел его, и путь его будет благоуспешен.
 • Приступите ко Мне, слушайте это: Я и сначала говорил не тайно; с того времени, как это происходит, Я был там; и ныне послал Меня Господь Бог и Дух Его.
 • Так говорит Господь, Искупитель твой, Святый Израилев: Я Господь, Бог твой, научающий тебя полезному, ведущий тебя по тому пути, по которому должно тебе идти.
 • О, если бы ты внимал заповедям Моим! тогда мир твой был бы как река, и правда твоя – как волны морские.
 • И семя твое было бы как песок, и происходящие из чресл твоих – как песчинки: не изгладилось бы, не истребилось бы имя его предо Мною.
 • Выходите из Вавилона, бегите от Халдеев, со гласом радости возвещайте и проповедуйте это, распространяйте эту весть до пределов земли; говорите: «Господь искупил раба Своего Иакова».
 • И не жаждут они в пустынях, чрез которые Он ведет их: Он источает им воду из камня; рассекает скалу, и льются воды.
 • Нечестивым же нет мира, говорит Господь.
 • Слушайте Меня, острова, и внимайте, народы дальние: Господь призвал Меня от чрева, от утробы матери Моей называл имя Мое;
 • и соделал уста Мои как острый меч; тенью руки Своей покрывал Меня, и соделал Меня стрелою изостренною; в колчане Своем хранил Меня;
 • и сказал Мне: Ты раб Мой, Израиль, в Тебе Я прославлюсь.
 • А Я сказал: напрасно Я трудился, ни на что и вотще истощал силу Свою. Но Мое право у Господа, и награда Моя у Бога Моего.
 • И ныне говорит Господь, образовавший Меня от чрева в раба Себе, чтобы обратить к Нему Иакова и чтобы Израиль собрался к Нему; Я почтен в очах Господа, и Бог Мой – сила Моя.
 • И Он сказал: мало того, что Ты будешь рабом Моим для восстановления колен Иаковлевых и для возвращения остатков Израиля, но Я сделаю Тебя светом народов, чтобы спасение Мое простерлось до концов земли.
 • Так говорит Господь, Искупитель Израиля, Святый Его, презираемому всеми, поносимому народом, рабу властелинов: цари увидят, и встанут; князья поклонятся ради Господа, Который верен, ради Святаго Израилева, Который избрал Тебя.
 • Так говорит Господь: во время благоприятное Я услышал Тебя, и в день спасения помог Тебе; и Я буду охранять Тебя, и сделаю Тебя заветом народа, чтобы восстановить землю, чтобы возвратить наследникам наследия опустошенные,
 • сказать узникам: «выходите», и тем, которые во тьме: «покажитесь». Они при дорогах будут пасти, и по всем холмам будут пажити их;
 • не будут терпеть голода и жажды, и не поразит их зной и солнце; ибо Милующий их будет вести их и приведет их к источникам вод.
 • И все горы Мои сделаю путем, и дороги Мои будут подняты.
 • Вот, одни придут издалека; и вот, одни от севера и моря, а другие из земли Синим.
 • Радуйтесь, небеса, и веселись, земля, и восклицайте, горы, от радости; ибо утешил Господь народ Свой и помиловал страдальцев Своих.
 • А Сион говорил: «оставил меня Господь, и Бог мой забыл меня!»
 • Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? но если бы и она забыла, то Я не забуду тебя.
 • Вот, Я начертал тебя на дланях Моих; стены твои всегда предо Мною.
 • Сыновья твои поспешат к тебе, а разорители и опустошители твои уйдут от тебя.
 • Возведи очи твои и посмотри вокруг, – все они собираются, идут к тебе. Живу Я! говорит Господь, – всеми ими ты облечешься, как убранством, и нарядишься ими, как невеста.
 • Ибо развалины твои и пустыни твои, и разоренная земля твоя будут теперь слишком тесны для жителей, и поглощавшие тебя удалятся от тебя.
 • Дети, которые будут у тебя после потери прежних, будут говорить вслух тебе: «тесно для меня место; уступи мне, чтобы я мог жить».
 • И ты скажешь в сердце твоем: кто мне родил их? я была бездетна и бесплодна, отведена в плен и удалена; кто же возрастил их? вот, я оставалась одинокою; где же они были?
 • Так говорит Господь Бог: вот, Я подниму руку Мою к народам, и выставлю знамя Мое племенам, и принесут сыновей твоих на руках и дочерей твоих на плечах.
 • И будут цари питателями твоими, и царицы их кормилицами твоими; лицом до земли будут кланяться тебе и лизать прах ног твоих, и узнаешь, что Я Господь, что надеющиеся на Меня не постыдятся.
 • Может ли быть отнята у сильного добыча, и могут ли быть отняты у победителя взятые в плен?
 • Да! так говорит Господь: и плененные сильным будут отняты, и добыча тирана будет избавлена; потому что Я буду состязаться с противниками твоими и сыновей твоих Я спасу;
 • и притеснителей твоих накормлю собственною их плотью, и они будут упоены кровью своею, как молодым вином; и всякая плоть узнает, что Я Господь, Спаситель твой и Искупитель твой, Сильный Иаковлев.
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru Мобильная версия сайта