Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Исаии

 
 • Сiо́на ра́ди не умолчу́ и Иерусали́ма ра́ди не попущу́, до́ндеже изы́детъ я́ко свѣ́тъ пра́вда моя́, и спасе́нiе мое́ я́ко свѣти́ло разжже́т­ся.
 • И у́зрятъ язы́цы пра́вду твою́, и ца́рiе сла́ву твою́, и прозову́тъ тя́ и́менемъ но́вымъ, и́мже Госпо́дь наимену́етъ е́.
 • И бу́деши вѣне́цъ добро́ты въ руцѣ́ Госпо́дни и дiади́ма ца́р­ст­вiя въ руцѣ́ Бо́га тво­его́:
 • и не прозове́шися ктому́ оста́вленъ, и земля́ твоя́ ктому́ не нарече́т­ся пуста́: тебѣ́ бо прозове́т­ся во́ля моя́, и земля́ твоя́ вселе́н­ная, я́ко благоволи́ Госпо́дь въ тебѣ́, и земля́ твоя́ вку́пѣ насели́т­ся.
 • И я́коже живя́й ю́ноша съ дѣ́вою, та́ко поживу́тъ сы́нове тво­и́ съ тобо́ю: и бу́детъ я́коже ра́дует­ся жени́хъ о невѣ́стѣ, та́ко воз­ра́дует­ся Госпо́дь о тебѣ́.
 • И на стѣна́хъ тво­и́хъ, Иерусали́ме, при­­ста́вихъ стра́жы ве́сь де́нь и всю́ но́щь, и́же до конца́ не премо́лкнутъ помина́юще Го́спода.
 • Нѣ́сть бо ва́мъ подо́бенъ: а́ще испра́виши и сотвори́ши, Иерусали́ме, ра́дованiе на земли́.
 • Кля́т­ся Госпо́дь десни́цею сво­е́ю и крѣ́постiю мы́шцы сво­ея́: а́ще ктому́ от­да́мъ пшени́цу твою́ и пи́щу твою́ враго́мъ тво­и́мъ, и а́ще ктому́ испiю́тъ вино́ твое́ сы́нове чужді́и, о не́мже труди́л­ся еси́:
 • но собира́ющiи снѣдя́тъ я́ и похва́лятъ Го́спода, и объима́ющiи испiю́тъ я́ во дво́рѣхъ святы́хъ мо­и́хъ.
 • Иди́те враты́ мо­и́ми и пу́ть сотвори́те лю́демъ мо­и́мъ, и ка́менiе, е́же на пути́, размещи́те: воз­дви́гните зна́менiе на язы́ки.
 • Се́ бо, Госпо́дь слы́шано сотвори́ до послѣ́днихъ земли́: рцы́те дще́ри Сiо́новѣ: се́, спаси́тель тво́й гряде́тъ, имѣ́яй съ собо́ю мзду́ и дѣ́ло свое́ предъ лице́мъ сво­и́мъ.
 • И прозове́тъ я́ лю́ди свя́ты, изба́влены Го́сподемъ: ты́ же прозове́шися взы́сканъ гра́дъ и не оста́вленъ.
 • δια­̀ Σιων οὐ σιωπήσομαι καὶ δια­̀ Ιερουσαλημ οὐκ ἀνήσω ἕως ἂν ἐξέλθῃ ὡς φῶς ἡ δικαιοσύνη μου τὸ δὲ σωτήριόν μου ὡς λαμπὰς καυθή­σε­ται
 • καὶ ὄψον­ται ἔθνη τὴν δικαιοσύνην σου καὶ βασιλεῖς τὴν δόξαν σου καὶ καλέσει σε τὸ ὄνομά σου τὸ καινόν ὃ ὁ κύριος ὀνομάσει αὐτό
 • καὶ ἔσῃ στέφανος κάλλους ἐν χειρὶ κυρίου καὶ δια­́δημα βασιλείας ἐν χειρὶ θεοῦ σου
 • καὶ οὐκέτι κληθήσῃ κατα­λελειμμένη καὶ ἡ γῆ σου οὐ κληθή­σε­ται ἔρημος σοὶ γὰρ κληθή­σε­ται θέλημα ἐμόν καὶ τῇ γῇ σου οἰκουμένη
 • καὶ ὡς συν­οικῶν νεανίσκος παρθένῳ οὕτως κατοικήσουσιν οἱ υἱοί σου μετὰ σοῦ καὶ ἔσται ὃν τρόπον εὐφρανθή­σε­ται νυμφίος ἐπι­̀ νύμφῃ οὕτως εὐφρανθή­σε­ται κύριος ἐπι­̀ σοί
 • καὶ ἐπι­̀ τῶν τειχέων σου Ιερουσαλημ κατέστησα φύλακας ὅλην τὴν ἡμέραν καὶ ὅλην τὴν νύκτα οἳ δια­̀ τέλους οὐ σιωπήσον­ται μιμνῃσκόμενοι κυρίου
 • οὐκ ἔστιν γὰρ ὑμῖν ὅμοι­ος ἐὰν διορθώσῃ καὶ ποιήσῃ Ιερουσαλημ ἀγαυρίαμα ἐπι­̀ τῆς γῆς
 • ὤμοσεν κύριος κατα­̀ τῆς δεξιᾶς αὐτοῦ καὶ κατα­̀ τῆς ἰσχύος τοῦ βραχίονος αὐτοῦ εἰ ἔτι δώσω τὸν σῖτόν σου καὶ τὰ βρώματά σου τοῖς ἐχθροῖς σου καὶ εἰ ἔτι πίον­ται υἱοὶ ἀλλότριοι τὸν οἶνόν σου ἐφ᾿ ᾧ ἐμόχθησας
 • ἀλλ᾿ ἢ οἱ συν­άγον­τες φάγον­ται αὐτὰ καὶ αἰνέσουσιν κύριον καὶ οἱ συν­άγον­τες πίον­ται αὐτὰ ἐν ταῖς ἐπαύλεσιν ταῖς ἁγίαις μου
 • πορεύ­εσθε δια­̀ τῶν πυλῶν μου καὶ ὁδοποιήσατε τῷ λαῷ μου καὶ τοὺς λίθους τοὺς ἐκ τῆς ὁδοῦ δια­ρρίψατε ἐξάρατε σύσ­σημον εἰς τὰ ἔθνη
 • ἰδοὺ γὰρ κύριος ἐποίησεν ἀκουστὸν ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς εἴπατε τῇ θυγατρὶ Σιων ἰδού σοι ὁ σωτὴρ παρα­γίνεται ἔχων τὸν ἑαυτοῦ μισθὸν καὶ τὸ ἔργον προ­̀ προ­σώπου αὐτοῦ
 • καὶ καλέσει αὐτὸν λαὸν ἅγιον λελυτρωμένον ὑπὸ κυρίου σὺ δὲ κληθήσῃ ἐπι­ζητουμένη πόλις καὶ οὐκ ἐγκατα­λελειμμένη
 • Не умолкну ради Сиона, и ради Иерусалима не успокоюсь, доколе не взойдет, как свет, правда его и спасение его – как горящий светильник.
 • И увидят народы правду твою и все цари – славу твою, и назовут тебя новым именем, которое нарекут уста Господа.
 • И будешь венцом славы в руке Господа и царскою диадемою на длани Бога твоего.
 • Не будут уже называть тебя «оставленным», и землю твою не будут более называть «пустынею», но будут называть тебя: «Мое благоволение к нему», а землю твою – «замужнею», ибо Господь благоволит к тебе, и земля твоя сочетается.
 • Как юноша сочетается с девою, так сочетаются с тобою сыновья твои; и как жених радуется о невесте, так будет радоваться о тебе Бог твой.
 • На стенах твоих, Иерусалим, Я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. О, вы, напоминающие о Господе! не умолкайте, –
 • не умолкайте пред Ним, доколе Он не восстановит и доколе не сделает Иерусалима славою на земле.
 • Господь поклялся десницею Своею и крепкою мышцею Своею: не дам зерна твоего более в пищу врагам твоим, и сыновья чужих не будут пить вина твоего, над которым ты трудился;
 • но собирающие его будут есть его и славить Господа, и обирающие виноград будут пить вино его во дворах святилища Моего.
 • Проходи́те, проходи́те в ворота, приготовляйте путь народу! Ровняйте, ровняйте дорогу, убирайте камни, поднимите знамя для народов!
 • Вот, Господь объявляет до конца земли: скажите дщери Сиона: грядет Спаситель твой; награда Его с Ним и воздаяние Его пред Ним.
 • И назовут их народом святым, искупленным от Господа, а тебя назовут взысканным городом, неоставленным.