Книга пророка Исаии, 8:13-22, 9:1-7 *

 
 • И# речE гDь ко мнЁ: пріими2 себЁ сви1токъ н0въ вели1къ и3 напиши2 въ нeмъ писaломъ человёчимъ, є4же ск0рw плэнeніе сотвори1ти корhстей, при­спё бо:
 • и3 свидBтели мнЁ сотвори2 вBрны человёки, ўрjю їерeа и3 захaрію сhна варахjина.
 • И# при­ступи1хъ ко прbр0чицэ, и3 во чрeвэ зачaтъ и3 роди2 сhна. И# речE гDь мнЁ: нарцы2 и4мz є3мY: ск0рw плэни2, нaглw расхи1ти,
 • занE прeжде нeже разумёти nтрочaти назвaти nтцA и3ли2 мaтерь, пріи1метъ си1лу дамaскову, и3 кwрhсти самар‡йскіz пред8 царeмъ ґссmрjйскимъ.
 • И# при­ложи2 гDь гlати ко мнЁ є3щE, гlz:
 • понeже не восхотёша лю1діе сjи воды2 сілwaмли текyщіz ти1сэ, но восхотёша и3мёти рассHна и3 сhна ромелjева царS над8 вaми,
 • сегw2 рaди сE, воз­в0дитъ гDь на вы2 в0ду рэки2 си1льну и3 мн0гу, царS ґссmрjйска и3 слaву є3гw2: и3 взhдетъ на всsку дeбрь вaшу, и3 њбhдетъ всsку стёну вaшу,
 • и3 t­и1метъ t­ їудeи человёка, и4же воз­м0жетъ главY воз­дви1гнути, и3ли2 могyщаго что2 соверши1ти: и3 бyдетъ п0лкъ є3гw2, во є4же нап0лнити ширинY страны2 тво­еS, съ нaми бг7ъ!
 • Разумёйте, kзhцы, и3 покарsйтесz, ўслhшите дaже до послёднихъ земли2: могyщіи, покарsйтесz: а4ще бо пaки воз­м0жете, пaки побёждени бyдете,
 • и3 и4же а4ще совётъ совэщaете, разори1тъ гDь, и3 сл0во, є4же а4ще воз­глаг0лете, не пребyдетъ въ вaсъ, ћкw съ нaми бг7ъ.
 • Тaкw гlетъ гDь: крёпкою рук0ю не покарsют­сz хождeнію пути2 людjй си1хъ, глаг0люще:
 • да не когдA рекyтъ: жeстоко: всe бо, є4же а4ще рекyтъ лю1діе сjи, жeстоко є4сть: стрaха же и4хъ не ўб0йтесz, нижE воз­мzти1тесz.
 • ГDа си1лъ, того2 њсвzти1те, и3 т0й бyдетъ тебЁ въ стрaхъ.
 • И# а4ще бyдеши ўповaz на него2, бyдетъ тебЁ во њсщ7eніе, ґ не ћкоже њ кaмень претыкaніz преткнeшисz, нижE ћкw њ кaмень падeніz: д0мове же ї†кwвли въ прyглэ, и3 въ разд0ліи сэдsщіи во їеrли1мэ.
 • Сегw2 рaди и3знем0гутъ въ ни1хъ мн0зи, и3 падyтъ, и3 сокрушaт­сz, и3 при­бли1жат­сz, и3 ћти бyдутъ человёцы въ твердhни сyще.
 • ТогдA kвлeни бyдутъ печатлёющіи зак0нъ, є4же не ўчи1тисz.
 • И# речeтъ: пождY бг7а t­врaщшагw лицE своE t­ д0му їaкwвлz и3 ўповaz бyду нaнь.
 • СE, а4зъ и3 дёти, ±же ми2 дадE бг7ъ: и3 бyдутъ знaмєніz и3 чудесA въ домY їи7левэ t­ гDа саваHfа, и4же њбитaетъ на горЁ сіHнъ.
 • И# а4ще рекyтъ къ вaмъ: и3зыщи1те чревоволшeбникwвъ и3 t­ земли2 воз­глашaющихъ, тщесл0ву­ю­щихъ, и5же t­ чрeва глашaютъ, не kзhкъ ли къ бг7у сво­емY взhщетъ; что2 и3спытyютъ мє1ртвыz њ живhхъ;
 • Зак0нъ бо въ п0мощь дадE, да рекyтъ не ћкоже сл0во сіE, зaньже не лёть дaры даsти.
 • И# пріи1детъ на вы2 жeстокъ глaдъ, и3 бyдетъ, є3гдA взaлчете, ск0рбни бyдете и3 ѕло2 речeте кнsзю и3 nтeче­ст­ву:
 • и3 воз­зрsтъ на нeбо горЁ, и3 на зeмлю ни1зу при1зрzтъ, и3 сE, скyдость тёсна и3 тмA, ск0рбь и3 тэснотA и3 тмA, ћкоже не ви1дэти: и3 не њскудёетъ въ тёснотэ сhй дaже до врeмене.
 • СіE прeжде и3спjй, ск0рw твори2, страно2 завулHнz и3 землE нефfалjмлz, и3 пр0чіи при­ м0ри живyщіи, и3 њб8 nнY странY їoрдaна, галілeа kзhкwвъ.
 • Лю1діе ходsщіи во тмЁ ви1дэша свётъ вeлій: живyщіи во странЁ и3 сёни смeртнэй, свётъ воз­сіsетъ на вы2.
 • Мн0жайшіи лю1діе, ±же и3звeлъ є3си2, въ весeліи тво­eмъ: и3 воз­веселsт­сz пред8 тоб0ю, ћкоже веселsщіисz въ жaтву, и3 ћкоже веселsт­сz дэлsщіи коры6сти.
 • ЗанE t­sт­сz kрeмъ лежaй на ни1хъ, и3 жeзлъ, и4же на вhи и4хъ: жeзлъ бо и3стzзyющихъ разсhпа гDь, ћкоже въ дeнь, и4же на мадіaма.
 • Я$кw всsкую nдeжду с0бран­ну лeстію и3 ри1зу съ при­мирeніемъ t­дадyтъ, и3 восхотsтъ, да бhша nгнeмъ сожжeны бhли.
 • Я$кw nтрочA роди1сz нaмъ, сн7ъ, и3 дадeсz нaмъ, є3гHже начaл­ст­во бhсть на рaмэ є3гw2: и3 нарицaет­сz и4мz є3гw2: вели1ка совёта а4гг7лъ, чyденъ, совётникъ, бг7ъ крёпкій, властели1нъ, кн7зь ми1ра, nц7ъ бyдущагw вёка: при­ведy бо ми1ръ на кн‰зи, ми1ръ и3 здрaвіе є3мY.
 • И# вeліе начaл­ст­во є3гw2, и3 ми1ра є3гw2 нёсть предёла на пrт0лэ дв7довэ и3 на цр\­ст­вэ є3гw2, и3спрaвити є5 и3 заступи1ти є3го2 въ судЁ и3 прaвдэ, t­н­н7э и3 до вёка: рeвность гDа саваHfа сотвори1тъ сі‰.
 • Смeрть {Е3вр.: сл0во.} послA гDь на їaкwва, и3 пріи1де на їи7лz:
 • и3 ўразумёютъ вси2 лю1діе є3фрeмwвы и3 живyщіи въ самарjи, въ досаждeніи и3 выс0цэмъ сeрдцы глаг0люще:
 • пл‡нfы пад0ша, но пріиди1те, и3зсэчeмъ кaменіе и3 посэчeмъ черни1чіе и3 кeдры, и3 сози1ждемъ себЁ ст0лпъ.
 • И# разруши1тъ бг7ъ востаю1щыz на г0ру сіHню, и3 враги2 є3гw2 разсhплетъ:
 • сmрjю t­ востHкъ с0лнца и3 є4ллины t­ зaпада с0лнца, поzдaющыz їи7лz всёми ўсты6. Во всёхъ си1хъ не t­врати1сz ћрость є3гw2, но є3щE рукA є3гw2 высокA.
 • И# лю1діе не њбрати1шасz, д0ндеже ћзвени бhша, и3 гDа не взыскaша.
 • И# t­sтъ гDь t­ їи7лz главY и3 њ1шибъ, вели1ка и3 мaла, во є3ди1нъ дeнь:
 • стaрца и3 чудsщихсz ли1цамъ, сіE начaло: и3 прор0ка ўчaща беззакHн­наz, сeй њ1шибъ.
 • И# бyдутъ блажaщіи людjй си1хъ льстsше, и3 льстsтъ, ћкw да поглотsтъ |.
 • Сегw2 рaди њ ю4ношахъ и4хъ не воз­весели1т­сz гDь, и3 сир0тъ и4хъ и3 вдови1цъ и4хъ не поми1луетъ: ћкw вси2 беззак0н­ніи и3 лукaвіи, и3 вс‰каz ўстA глаг0лютъ непрaвду. Во всёхъ си1хъ не t­врати1сz ћрость є3гw2, но є3щE рукA є3гw2 высокA.
 • И# разгори1т­сz ћкw џгнь беззак0ніе, и3 ћкw тр0скотъ сухjй поzдeнъ бyдетъ nгнeмъ, и3 разгори1т­сz въ чaщахъ дубрaвныхъ и3 поsстъ, ±же њ1крестъ холмHвъ вс‰.
 • За ћрость гнёва гDнz сгорЁ всS землS, и3 бyдутъ лю1діе ћкw nгнeмъ пожжeни: человёкъ брaта сво­егw2 не поми1луетъ,
 • но ўклони1т­сz на дeсно, ћкw взaлчетъ, и3 снёсть t­ шyіихъ, и3 не насhтит­сz человёкъ kдhй плHти мhшцы сво­еS:
 • снёсть бо манассjй є3фрeмово, и3 є3фрeмъ манассjино, ћкw вкyпэ повою1ютъ їyду. 21Во всёхъ си1хъ не t­врати1сz ћрость [є3гw2], но є3щE рукA є3гw2 высокA.
 • И сказал мне Господь: возьми себе большой свиток и начертай на нем человеческим письмом: Магер-шелал-хаш-баз*. //*Спешит грабеж, ускоряет добыча.
 • И я взял себе верных свидетелей: Урию священника и Захарию, сына Варахиина, –
 • и приступил я к пророчице, и она зачала и родила сына. И сказал мне Господь: нареки ему имя: Магер-шелал-хаш-баз,
 • ибо прежде нежели дитя будет уметь выговорить: отец мой, мать моя, – богатства Дамаска и добычи Самарийские понесут перед царем Ассирийским.
 • И продолжал Господь говорить ко мне и сказал еще:
 • за то, что этот народ пренебрегает водами Силоама, текущими тихо, и восхищается Рецином и сыном Ремалииным,
 • наведет на него Господь воды реки бурные и большие – царя Ассирийского со всею славою его; и поднимется она во всех протоках своих и выступит из всех берегов своих;
 • и пойдет по Иудее, наводнит ее и высоко поднимется – дойдет до шеи; и распростертие крыльев ее будет во всю широту земли Твоей, Еммануил!
 • Враждуйте, народы, но трепещите, и внимайте, все отдаленные земли! Вооружайтесь, но трепещите; вооружайтесь, но трепещите!
 • Замышляйте замыслы, но они рушатся; говорите слово, но оно не состоится: ибо с нами Бог!
 • Ибо так говорил мне Господь, держа на мне крепкую руку и внушая мне не ходить путем сего народа, и сказал:
 • «Не называйте заговором всего того, что народ сей называет заговором; и не бойтесь того, чего он боится, и не страшитесь.
 • Господа Саваофа – Его чтите свято, и Он – страх ваш, и Он – трепет ваш!
 • И будет Он освящением и камнем преткновения, и скалою соблазна для обоих домов Израиля, петлею и сетью для жителей Иерусалима.
 • И многие из них преткнутся и упадут, и разобьются, и запутаются в сети, и будут уловлены.
 • Завяжи свидетельство, и запечатай откровение при учениках Моих».
 • Итак я надеюсь на Господа, сокрывшего лице Свое от дома Иаковлева, и уповаю на Него.
 • Вот я и дети, которых дал мне Господь, как указания и предзнаменования в Израиле от Господа Саваофа, живущего на горе Сионе.
 • И когда скажут вам: обратитесь к вызывателям умерших и к чародеям, к шептунам и чревовещателям, – тогда отвечайте: не должен ли народ обращаться к своему Богу? спрашивают ли мертвых о живых?
 • Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света.
 • И будут они бродить по земле, жестоко угнетенные и голодные; и во время голода будут злиться, хулить царя своего и Бога своего.
 • И взглянут вверх, и посмотрят на землю; и вот – горе и мрак, густая тьма, и будут повержены во тьму. Но не всегда будет мрак там, где теперь он сгустел.
 • Прежнее время умалило землю Завулонову и землю Неффалимову; но последующее возвеличит приморский путь, Заиорданскую страну, Галилею языческую.
 • Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий; на живущих в стране тени смертной свет воссияет.
 • Ты умножишь народ, увеличишь радость его. Он будет веселиться пред Тобою, как веселятся во время жатвы, как радуются при разделе добычи.
 • Ибо ярмо, тяготившее его, и жезл, поражавший его, и трость притеснителя его Ты сокрушишь, как в день Мадиама.
 • Ибо всякая обувь воина во время брани и одежда, обагренная кровью, будут отданы на сожжение, в пищу огню.
 • Ибо Младенец родился нам – Сын дан нам; владычество на раменах Его, и нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. //В Славянской Библии этот стих читается так: «Ибо Младенец родился нам, Сын, и дан нам; владычество Его на раменах Его, и нарекут имя Ему: Великого Совета Ангел, Чудный, Советник, Бог крепкий, Властелин, Князь мира, Отец будущего века; ибо приведу мир князьям, мир и здравие Его».
 • Умножению владычества Его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы Ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это.
 • Слово посылает Господь на Иакова, и оно нисходит на Израиля,
 • чтобы знал весь народ, Ефрем и жители Самарии, которые с гордостью и надменным сердцем говорят:
 • кирпичи пали – построим из тесаного камня; сикоморы вырублены – заменим их кедрами.
 • И воздвигнет Господь против него врагов Рецина, и неприятелей его вооружит:
 • Сириян с востока, а Филистимлян с запада; и будут они пожирать Израиля полным ртом. При всем этом не отвратится гнев Его, и рука Его еще простерта.
 • Но народ не обращается к Биющему его, и к Господу Саваофу не прибегает.
 • И отсечет Господь у Израиля голову и хвост, пальму и трость, в один день:
 • старец и знатный, – это голова; а пророк-лжеучитель есть хвост.
 • И вожди сего народа введут его в заблуждение, и водимые ими погибнут.
 • Поэтому о юношах его не порадуется Господь, и сирот его и вдов его не помилует: ибо все они – лицемеры и злодеи, и уста всех говорят нечестиво. При всем этом не отвратится гнев Его, и рука Его еще простерта.
 • Ибо беззаконие, как огонь, разгорелось, пожирает терновник и колючий кустарник и пылает в чащах леса, и поднимаются столбы дыма.
 • Ярость Господа Саваофа опалит землю, и народ сделается как бы пищею огня; не пощадит человек брата своего.
 • И будут резать по правую сторону, и останутся голодны; и будут есть по левую, и не будут сыты; каждый будет пожирать плоть мышцы своей:
 • Манассия – Ефрема, и Ефрем – Манассию, оба вместе – Иуду. При всем этом не отвратится гнев Его, и рука Его еще простерта.
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru Мобильная версия сайта