Книга пророка Исаии, 9:9-21, 10:1-4 *

 
 • СіE прeжде и3спjй, ск0рw твори2, страно2 завулHнz и3 землE нефfалjмлz, и3 пр0чіи при­ м0ри живyщіи, и3 њб8 nнY странY їoрдaна, галілeа kзhкwвъ.
 • Лю1діе ходsщіи во тмЁ ви1дэша свётъ вeлій: живyщіи во странЁ и3 сёни смeртнэй, свётъ воз­сіsетъ на вы2.
 • Мн0жайшіи лю1діе, ±же и3звeлъ є3си2, въ весeліи тво­eмъ: и3 воз­веселsт­сz пред8 тоб0ю, ћкоже веселsщіисz въ жaтву, и3 ћкоже веселsт­сz дэлsщіи коры6сти.
 • ЗанE t­sт­сz kрeмъ лежaй на ни1хъ, и3 жeзлъ, и4же на вhи и4хъ: жeзлъ бо и3стzзyющихъ разсhпа гDь, ћкоже въ дeнь, и4же на мадіaма.
 • Я$кw всsкую nдeжду с0бран­ну лeстію и3 ри1зу съ при­мирeніемъ t­дадyтъ, и3 восхотsтъ, да бhша nгнeмъ сожжeны бhли.
 • Я$кw nтрочA роди1сz нaмъ, сн7ъ, и3 дадeсz нaмъ, є3гHже начaл­ст­во бhсть на рaмэ є3гw2: и3 нарицaет­сz и4мz є3гw2: вели1ка совёта а4гг7лъ, чyденъ, совётникъ, бг7ъ крёпкій, властели1нъ, кн7зь ми1ра, nц7ъ бyдущагw вёка: при­ведy бо ми1ръ на кн‰зи, ми1ръ и3 здрaвіе є3мY.
 • И# вeліе начaл­ст­во є3гw2, и3 ми1ра є3гw2 нёсть предёла на пrт0лэ дв7довэ и3 на цр\­ст­вэ є3гw2, и3спрaвити є5 и3 заступи1ти є3го2 въ судЁ и3 прaвдэ, t­н­н7э и3 до вёка: рeвность гDа саваHfа сотвори1тъ сі‰.
 • Смeрть {Е3вр.: сл0во.} послA гDь на їaкwва, и3 пріи1де на їи7лz:
 • и3 ўразумёютъ вси2 лю1діе є3фрeмwвы и3 живyщіи въ самарjи, въ досаждeніи и3 выс0цэмъ сeрдцы глаг0люще:
 • пл‡нfы пад0ша, но пріиди1те, и3зсэчeмъ кaменіе и3 посэчeмъ черни1чіе и3 кeдры, и3 сози1ждемъ себЁ ст0лпъ.
 • И# разруши1тъ бг7ъ востаю1щыz на г0ру сіHню, и3 враги2 є3гw2 разсhплетъ:
 • сmрjю t­ востHкъ с0лнца и3 є4ллины t­ зaпада с0лнца, поzдaющыz їи7лz всёми ўсты6. Во всёхъ си1хъ не t­врати1сz ћрость є3гw2, но є3щE рукA є3гw2 высокA.
 • И# лю1діе не њбрати1шасz, д0ндеже ћзвени бhша, и3 гDа не взыскaша.
 • И# t­sтъ гDь t­ їи7лz главY и3 њ1шибъ, вели1ка и3 мaла, во є3ди1нъ дeнь:
 • стaрца и3 чудsщихсz ли1цамъ, сіE начaло: и3 прор0ка ўчaща беззакHн­наz, сeй њ1шибъ.
 • И# бyдутъ блажaщіи людjй си1хъ льстsше, и3 льстsтъ, ћкw да поглотsтъ |.
 • Сегw2 рaди њ ю4ношахъ и4хъ не воз­весели1т­сz гDь, и3 сир0тъ и4хъ и3 вдови1цъ и4хъ не поми1луетъ: ћкw вси2 беззак0н­ніи и3 лукaвіи, и3 вс‰каz ўстA глаг0лютъ непрaвду. Во всёхъ си1хъ не t­врати1сz ћрость є3гw2, но є3щE рукA є3гw2 высокA.
 • И# разгори1т­сz ћкw џгнь беззак0ніе, и3 ћкw тр0скотъ сухjй поzдeнъ бyдетъ nгнeмъ, и3 разгори1т­сz въ чaщахъ дубрaвныхъ и3 поsстъ, ±же њ1крестъ холмHвъ вс‰.
 • За ћрость гнёва гDнz сгорЁ всS землS, и3 бyдутъ лю1діе ћкw nгнeмъ пожжeни: человёкъ брaта сво­егw2 не поми1луетъ,
 • но ўклони1т­сz на дeсно, ћкw взaлчетъ, и3 снёсть t­ шyіихъ, и3 не насhтит­сz человёкъ kдhй плHти мhшцы сво­еS:
 • снёсть бо манассjй є3фрeмово, и3 є3фрeмъ манассjино, ћкw вкyпэ повою1ютъ їyду. 21Во всёхъ си1хъ не t­врати1сz ћрость [є3гw2], но є3щE рукA є3гw2 высокA.
 • Г0ре пи1шущымъ лукaв­ст­во: пи1шущіи бо лукaв­ст­во пи1шутъ,
 • ўкланsюще сyдъ ўб0гихъ, восхищaюще сyдъ ни1щихъ людjй мо­и1хъ, ћкw бhти и5мъ вдови1цэ въ расхищeніе и3 сиротЁ въ разграблeніе.
 • И# что2 сотворsтъ въ дeнь посэщeніz; ск0рбь бо вaмъ t­далeче пріи1детъ. И# къ комY при­бёгнете, да пом0жетъ вaмъ; И# гдЁ њстaвите слaву вaшу,
 • є4же не впaсти въ плэнeніе; И# под8 ўбіeными падyтъ. И# во всёхъ си1хъ не t­врати1сz гнёвъ є3гw2, но є3щE рукA є3гw2 высокA.
 • Г0ре ґссmрjємъ, жeзлъ ћрости мо­еS и3 гнёвъ є4сть въ рукY и4хъ.
 • Гнёвъ м0й послю2 на kзhкъ беззак0ненъ, и3 сво­и1хъ людjй повелю2 сотвори1ти коры6сти и3 плэнeніе, и3 попрaти грaды и3 положи1ти | въ прaхъ.
 • Сeй же не тaкw помhсли и3 душeю не тaкw воз­мнЁ: но t­стyпитъ ќмъ є3гw2, и3 є4же потреби1ти kзhки не м†лы.
 • И# а4ще рекyтъ є3мY: тh ли є3си2 є3ди1нъ кнsзь;
 • И# речeтъ: не взsхъ ли страны2, ћже вhше вавmлHна и3 халaни, и3дёже ст0лпъ создaнъ, и3 взsхъ ґравjю и3 дамaскъ и3 самарjю;
 • Я$коже сі‰ взsхъ, и3 вс‰ кнzжє1ніz воз­мY. Возрыдaйте, и3зв†zн­наz во їеrли1мэ и3 въ самарjи:
 • ћкоже бо сотвори1хъ самарjи и3 рукотворє1н­нымъ є3S, тaкw сотворю2 и3 їеrли1му и3 кумjрwмъ є3гw2.
 • И# бyдетъ, є3гдA скончaетъ гDь вс‰ творS въ горЁ сіHни и3 во їеrли1мэ, наведeтъ на ќмъ вели1кій, на кнsзz ґссmрjйска и3 на высотY слaвы џчію є3гw2.
 • Речe бо: крёпостію руки2 мо­еS сотворю2, и3 премyдростію рaзума [мо­егw2] t­имY предёлы kзhкwвъ, и3 си1лу и4хъ плэню2,
 • и3 сотрzсY грaды населє1ныz, и3 вселeн­ную всю2 њб8имY рук0ю мо­eю ћкw гнэздо2, и3 ћкw њстaвлєнаz ћица воз­мY: и3 нёсть, и4же ўбэжи1тъ менє2, и3ли2 проти1ву мнЁ речeтъ, и3 t­вeрзетъ ўстA и3 глуми1тъ.
 • Е3дA прослaвит­сz сэки1ра без8 сэкyщагw є4ю; и3ли2 воз­несeт­сz пилA без8 влекyщагw ю5; Тaкожде а4ще кто2 в0зметъ жeзлъ, и3ли2 дрeво: и3 не тaкw.
 • Но п0слетъ гDь саваHfъ на твою2 чeсть безчeстіе, и3 на твою2 слaву џгнь горS воз­гори1т­сz.
 • И# бyдетъ свётъ їи7левъ во џгнь, и3 њст7и1тъ є3го2 nгнeмъ горsщимъ, и3 поsстъ ћкw сёно веще­с­т­во2.
 • Въ т0й дeнь ўгaснутъ г0ры и3 х0лми и3 дубр†вы, и3 поsстъ t­ души2 дaже до пл0тей: и3 бyдетъ бэжaй, ћкw бэжaй t­ плaмене горsща:
 • и3 њстaвльшіисz t­ ни1хъ бyдутъ въ число2, и3 nтрочA мaлое напи1шетъ |.
 • И# бyдетъ въ т0й дeнь, не при­ложи1т­сz ктомY њстaнокъ їи7левъ, и3 спасeн­ніи ї†кwвли не бyдутъ ктомY ўповaюще на њби1дэв­шыz и5хъ, но бyдутъ ўповaюще на бг7а ст7aго їи7лева и4стиною.
 • И# њбрати1т­сz њстaнокъ їaкwвль къ бг7у крёпкому.
 • И# а4ще бyдутъ лю1діе їи7лєвы ћкw пес0къ морскjй, њстaнокъ и4хъ спасeт­сz:
 • сл0во бо совершaz и3 сокращaz прaвдою, ћкw сл0во сокращeно сотвори1тъ гDь во всeй вселeн­нэй.
 • Сегw2 рaди сі‰ гlетъ гDь саваHfъ: не б0йтесz, лю1діе мо­и2, t­ ґссmрjанъ, живyщіи въ сіHнэ, ћкw жезл0мъ порази1тъ тS: ћзву бо нав0дитъ на тS, є4же ви1дэти пyть є3гЂпта.
 • Е3щe бо мaлw, и3 престaнетъ гнёвъ, ћрость же моS на совётъ и4хъ:
 • и3 воз­дви1гнетъ бг7ъ си1лъ на нS ћзву, ћкw ћзву мадіaмлю на мёстэ ск0рби, и3 ћрость є3гw2 на пyть и4же къ м0рю, на пyть и4же во є3гЂпетъ:
 • и3 бyдетъ въ т0й дeнь, t­и1мет­сz и4го є3гw2 t­ рaмене тво­егw2 и3 стрaхъ є3гw2 t­ тебє2, и3 согніeтъ и4го t­ рaменъ вaшихъ.
 • Пріи1детъ бо во грaдъ ґггaй, и3 прeйдетъ въ магеддw2, и3 въ махмaсэ положи1тъ сосyды сво‰.
 • И# минeтъ дeбрь, и3 пріи1детъ во ґггaй: стрaхъ пріи1метъ рамY грaдъ саyловъ,
 • побёгнетъ дщeрь галjмлz, ўслhшит­сz въ лаісЁ, ўслhшит­сz во ґнаfHfэ.
 • И# ўжасeсz мадеми1на и3 живyщіи во гіви1мэ.
 • Ўтэшaйте днeсь є4же на пути2 пребhти: ўтэшaйте рук0ю г0ру дщeрь сіHню, и3 х0лми, и5же во їеrли1мэ:
 • сE, вLка гDь саваHfъ смzтeтъ сл†вныz со крёпостію, и3 выс0ціи ўкори1зною сокрушaт­сz, и3 выс0цыи смирsт­сz,
 • и3 падyтъ выс0цыи мечeмъ, лівaнъ же съ выс0кими падeт­сz.
 • Прежнее время умалило землю Завулонову и землю Неффалимову; но последующее возвеличит приморский путь, Заиорданскую страну, Галилею языческую.
 • Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий; на живущих в стране тени смертной свет воссияет.
 • Ты умножишь народ, увеличишь радость его. Он будет веселиться пред Тобою, как веселятся во время жатвы, как радуются при разделе добычи.
 • Ибо ярмо, тяготившее его, и жезл, поражавший его, и трость притеснителя его Ты сокрушишь, как в день Мадиама.
 • Ибо всякая обувь воина во время брани и одежда, обагренная кровью, будут отданы на сожжение, в пищу огню.
 • Ибо Младенец родился нам – Сын дан нам; владычество на раменах Его, и нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. //В Славянской Библии этот стих читается так: «Ибо Младенец родился нам, Сын, и дан нам; владычество Его на раменах Его, и нарекут имя Ему: Великого Совета Ангел, Чудный, Советник, Бог крепкий, Властелин, Князь мира, Отец будущего века; ибо приведу мир князьям, мир и здравие Его».
 • Умножению владычества Его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы Ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это.
 • Слово посылает Господь на Иакова, и оно нисходит на Израиля,
 • чтобы знал весь народ, Ефрем и жители Самарии, которые с гордостью и надменным сердцем говорят:
 • кирпичи пали – построим из тесаного камня; сикоморы вырублены – заменим их кедрами.
 • И воздвигнет Господь против него врагов Рецина, и неприятелей его вооружит:
 • Сириян с востока, а Филистимлян с запада; и будут они пожирать Израиля полным ртом. При всем этом не отвратится гнев Его, и рука Его еще простерта.
 • Но народ не обращается к Биющему его, и к Господу Саваофу не прибегает.
 • И отсечет Господь у Израиля голову и хвост, пальму и трость, в один день:
 • старец и знатный, – это голова; а пророк-лжеучитель есть хвост.
 • И вожди сего народа введут его в заблуждение, и водимые ими погибнут.
 • Поэтому о юношах его не порадуется Господь, и сирот его и вдов его не помилует: ибо все они – лицемеры и злодеи, и уста всех говорят нечестиво. При всем этом не отвратится гнев Его, и рука Его еще простерта.
 • Ибо беззаконие, как огонь, разгорелось, пожирает терновник и колючий кустарник и пылает в чащах леса, и поднимаются столбы дыма.
 • Ярость Господа Саваофа опалит землю, и народ сделается как бы пищею огня; не пощадит человек брата своего.
 • И будут резать по правую сторону, и останутся голодны; и будут есть по левую, и не будут сыты; каждый будет пожирать плоть мышцы своей:
 • Манассия – Ефрема, и Ефрем – Манассию, оба вместе – Иуду. При всем этом не отвратится гнев Его, и рука Его еще простерта.
 • Горе тем, которые постановляют несправедливые законы и пишут жестокие решения,
 • чтобы устранить бедных от правосудия и похитить права у малосильных из народа Моего, чтобы вдов сделать добычею своею и ограбить сирот.
 • И что вы будете делать в день посещения, когда придет гибель издалека? К кому прибегнете за помощью? И где оставите богатство ваше?
 • Без Меня согнутся между узниками и падут между убитыми. При всем этом не отвратится гнев Его, и рука Его еще простерта.
 • О, Ассур, жезл гнева Моего! и бич в руке его – Мое негодование!
 • Я пошлю его против народа нечестивого и против народа гнева Моего, дам ему повеление ограбить грабежом и добыть добычу и попирать его, как грязь на улицах.
 • Но он не так подумает и не так помыслит сердце его; у него будет на сердце – разорить и истребить немало народов.
 • Ибо он скажет: «не все ли цари князья мои?
 • Халне не то же ли, что Кархемис? Емаф не то же ли, что Арпад? Самария не то же ли, что Дамаск?
 • Так как рука моя овладела царствами идольскими, в которых кумиров более, нежели в Иерусалиме и Самарии, –
 • то не сделаю ли того же с Иерусалимом и изваяниями его, что сделал с Самариею и идолами ее?»
 • И будет, когда Господь совершит все Свое дело на горе Сионе и в Иерусалиме, скажет: посмотрю на успех надменного сердца царя Ассирийского и на тщеславие высоко поднятых глаз его.
 • Он говорит: «силою руки моей и моею мудростью я сделал это, потому что я умен: и переставляю пределы народов, и расхищаю сокровища их, и низвергаю с престолов, как исполин;
 • и рука моя захватила богатство народов, как гнезда; и как забирают оставленные в них яйца, так забрал я всю землю, и никто не пошевелил крылом, и не открыл рта, и не пискнул».
 • Величается ли секира пред тем, кто рубит ею? Пила гордится ли пред тем, кто двигает ее? Как будто жезл восстает против того, кто поднимает его; как будто палка поднимается на того, кто не дерево!
 • За то Господь, Господь Саваоф, пошлет чахлость на тучных его, и между знаменитыми его возжжет пламя, как пламя огня.
 • Свет Израиля будет огнем, и Святый его – пламенем, которое сожжет и пожрет терны его и волчцы его в один день;
 • и славный лес его и сад его, от души до тела, истребит; и он будет, как чахлый умирающий.
 • И остаток дерев леса его так будет малочислен, что дитя в состоянии будет сделать опись.
 • И будет в тот день: остаток Израиля и спасшиеся из дома Иакова не будут более полагаться на того, кто поразил их, но возложат упование на Господа, Святаго Израилева, чистосердечно.
 • Остаток обратится, остаток Иакова – к Богу сильному.
 • Ибо, хотя бы народа у тебя, Израиль, было столько, сколько песку морского, только остаток его обратится; истребление определено изобилующею правдою;
 • ибо определенное истребление совершит Господь, Господь Саваоф, во всей земле.
 • Посему так говорит Господь, Господь Саваоф: народ Мой, живущий на Сионе! не бойся Ассура. Он поразит тебя жезлом и трость свою поднимет на тебя, как Египет.
 • Еще немного, очень немного, и пройдет Мое негодование, и ярость Моя обратится на истребление их.
 • И поднимет Господь Саваоф бич на него, как во время поражения Мадиама у скалы Орива, или как простер на море жезл, и поднимет его, как на Египет.
 • И будет в тот день: снимется с рамен твоих бремя его, и ярмо его – с шеи твоей; и распадется ярмо от тука.
 • Он идет на Аиаф, проходит Мигрон, в Михмасе складывает свои запасы.
 • Проходят теснины; в Геве ночлег их; Рама трясется; Гива Саулова разбежалась.
 • Вой голосом твоим, дочь Галима; пусть услышит тебя Лаис, бедный Анафоф!
 • Мадмена разбежалась, жители Гевима спешат уходить.
 • Еще день простоит он в Нове; грозит рукою своею горе Сиону, холму Иерусалимскому.
 • Вот, Господь, Господь Саваоф, страшною силою сорвет ветви дерев, и величающиеся ростом будут срублены, высокие – повержены на землю.
 • И посечет чащу леса железом, и Ливан падет от Всемогущего.
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru Мобильная версия сайта