Скрыть
Церковнославянский (рус)
Сло́во Бо́жiе, е́же бы́сть ко иеремі́и сы́ну хелкі́еву от­ свяще́н­никъ, и́же обита́­ше во Анаѳо́ѳѣ, въ земли́ Венiами́новѣ,
я́коже бы́сть сло́во Госпо́дне къ нему́, во дни́ Иосі́и сы́на Амо́са царя́ Иу́дина, въ третiе­на́­де­сять лѣ́то ца́р­ст­ва его́,
и бы́сть во дни́ Иоаки́ма сы́на Иосі́и царя́ Иу́дина, да́же до перваго­на́­де­сять лѣ́та седекі́и сы́на Иосі́и царя́ Иу́дина, да́же до плѣне́нiя Иерусали́мскаго въ ме́сяцъ пя́тый.
И бы́сть сло́во Госпо́дне ко мнѣ́ глаго́ля:
пре́жде не́же мнѣ́ созда́ти тя́ во чре́вѣ, позна́хъ тя́, и пре́жде не́же изы́ти тебѣ́ изъ ложе́снъ, освяти́хъ тя́, проро́ка во язы́ки поста́вихъ тя́.
И реко́хъ: о, сы́й Влады́ко Го́споди, се́, не вѣ́мъ глаго́лати, я́ко о́трокъ а́зъ е́смь.
И рече́ Госпо́дь ко мнѣ́: не глаго́ли, я́ко о́трокъ а́зъ е́смь, и́бо ко всѣ́мъ, къ ни́мже послю́ тя, по́йдеши, и вся́, ели́ка повелю́ тебѣ́, воз­глаго́леши:
не убо́йся от­ лица́ и́хъ, я́ко съ тобо́ю а́зъ е́смь, е́же изба́вити тя́, глаго́летъ Госпо́дь.
И простре́ Госпо́дь ру́ку свою́ ко мнѣ́ и при­­косну́ся усто́мъ мо­и́мъ, и рече́ Госпо́дь ко мнѣ́: се́, да́хъ словеса́ моя́ во уста́ твоя́:
се́, поста́вихъ тя́ дне́сь надъ язы́ки и надъ ца́р­ст­вы, да искорени́ши и разори́ши, и расточи́ши и разруши́ши, и па́ки сози́ждеши и насади́ши.
И бы́сть сло́во Госпо́дне ко мнѣ́ глаго́ля: что́ ты ви́диши, иеремі́е? И реко́хъ: же́злъ орѣ́ховый [а́зъ ви́жду].
И рече́ Госпо́дь ко мнѣ́: бла́го ви́дѣлъ еси́, поне́же бдѣ́хъ а́зъ надъ словесы́ мо­и́ми, е́же сотвори́ти я́.
И бы́сть сло́во Госпо́дне втори́цею ко мнѣ́ глаго́ля: что́ ты ви́диши? И реко́хъ: коно́бъ поджига́емый [а́зъ ви́жду] и лице́ его́ от­ лица́ сѣ́вера.
И рече́ Госпо́дь ко мнѣ́: от­ лица́ сѣ́вера воз­горя́т­ся зла́я на всѣ́хъ обита́ющихъ на земли́,
зане́ се́, а́зъ созову́ вся́ ца́р­ст­ва земна́я от­ сѣ́вера, рече́ Госпо́дь: и прiи́дутъ и поста́вятъ кі́йждо престо́лъ сво́й въ преддве́рiихъ вра́тъ Иерусали́мскихъ и на всѣ́хъ стѣна́хъ о́крестъ его́ и на всѣ́хъ градѣ́хъ Иу́диныхъ:
и воз­глаго́лю къ ни́мъ съ судо́мъ о вся́цѣй зло́бѣ и́хъ, ка́ко оста́виша мя́ и пожро́ша бого́мъ чужди́мъ и поклони́шася дѣло́мъ ру́къ сво­и́хъ.
Ты́ же препоя́ши чре́сла твоя́, и воста́ни и глаго́ли къ ни́мъ вся́, ели́ка заповѣ́даю тебѣ́: не убо́йся от­ лица́ и́хъ, ниже́ устраши́ся предъ ни́ми, я́ко съ тобо́ю е́смь, е́же изба́вити тя́, глаго́летъ Госпо́дь:
се́, положи́хъ тя́ дне́сь а́ки гра́дъ тве́рдъ и въ сто́лпъ желѣ́зный, и а́ки стѣ́ну мѣ́дяну, крѣ́пку всѣ́мъ царе́мъ Иу́динымъ и князе́мъ его́, и свяще́н­никомъ его́ и лю́демъ земли́:
и ра́товати бу́дутъ на тя́ и не премо́гутъ тя́, поне́же съ тобо́ю а́зъ е́смь, да изба́влю тя́, рече́ Госпо́дь.
Синодальный
Слова Иеремии, сына Хелкиина, из священников в Анафофе, в земле Вениаминовой,
к которому было слово Господне во дни Иосии, сына Амонова, царя Иудейского, в тринадцатый год царствования его,
и также во дни Иоакима, сына Иосиина, царя Иудейского, до конца одиннадцатого года Седекии, сына Иосиина, царя Иудейского, до переселения Иерусалима в пятом месяце.
И было ко мне слово Господне:
прежде нежели Я образовал тебя во чреве, Я познал тебя, и прежде нежели ты вышел из утробы, Я освятил тебя: пророком для народов поставил тебя.
А я сказал: о, Господи Боже! я не умею говорить, ибо я еще молод.
Но Господь сказал мне: не говори: «я молод»; ибо ко всем, к кому пошлю тебя, пойдешь, и все, что повелю тебе, скажешь.
Не бойся их; ибо Я с тобою, чтобы избавлять тебя, сказал Господь.
И простер Господь руку Свою, и коснулся уст моих, и сказал мне Господь: вот, Я вложил слова Мои в уста твои.
Смотри, Я поставил тебя в сей день над народами и царствами, чтобы искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать.
И было слово Господне ко мне: что видишь ты, Иеремия? Я сказал: вижу жезл миндального дерева.
Господь сказал мне: ты верно видишь; ибо Я бодрствую над словом Моим, чтоб оно скоро исполнилось.
И было слово Господне ко мне в другой раз: что видишь ты? Я сказал: вижу поддуваемый ветром кипящий котел, и лицо его со стороны севера.
И сказал мне Господь: от севера откроется бедствие на всех обитателей сей земли.
Ибо вот, Я призову все племена царств северных, говорит Господь, и придут они, и поставят каждый престол свой при входе в ворота Иерусалима, и вокруг всех стен его, и во всех городах Иудейских.
И произнесу над ними суды Мои за все беззакония их, за то, что они оставили Меня, и воскуряли фимиам чужеземным богам и поклонялись делам рук своих.
А ты препояшь чресла твои, и встань, и скажи им все, что Я повелю тебе; не малодушествуй пред ними, чтобы Я не поразил тебя в глазах их.
И вот, Я поставил тебя ныне укрепленным городом и железным столбом и медною стеною на всей этой земле, против царей Иуды, против князей его, против священников его и против народа земли сей.
Они будут ратовать против тебя, но не превозмогут тебя; ибо Я с тобою, говорит Господь, чтобы избавлять тебя.
Греческий
τὸ ῥῆμα τοῦ θεοῦ ὃ ἐγένετο ἐπι­̀ Ιερεμιαν τὸν τοῦ Χελκιου ἐκ τῶν ἱερέων ὃς κατῴκει ἐν Αναθωθ ἐν γῇ Βενιαμιν
ὃς ἐγενήθη λόγος τοῦ θεοῦ προ­̀ς αὐτὸν ἐν ταῖς ἡμέραις Ιωσια υἱοῦ Αμως βασιλέως Ιουδα ἔτους τρισκαιδεκάτου ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ
καὶ ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις Ιωακιμ υἱοῦ Ιωσια βασιλέως Ιουδα ἕως ἑνδεκάτου ἔτους Σεδεκια υἱοῦ Ιωσια βασιλέως Ιουδα ἕως τῆς αἰχμαλωσίας Ιερουσαλημ ἐν τῷ πέμπτῳ μηνί
καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου προ­́ς με λέγων
προ­̀ τοῦ με πλάσαι σε ἐν κοιλίᾳ ἐπι­́σταμαί σε καὶ προ­̀ τοῦ σε ἐξελθεῖν ἐκ μήτρας ἡγίακά σε προ­φήτην εἰς ἔθνη τέθεικά σε
καὶ εἶπα ὦ δέσποτα κύριε ἰδοὺ οὐκ ἐπι­́σταμαι λαλεῖν ὅτι νεώτερος ἐγώ εἰμι
καὶ εἶπεν κύριος προ­́ς με μὴ λέγε ὅτι νεώτερος ἐγώ εἰμι ὅτι προ­̀ς πάν­τας οὓς ἐὰν ἐξαποστείλω σε πορεύ­σῃ καὶ κατα­̀ πάν­τα ὅσα ἐὰν ἐν­τείλωμαί σοι λαλήσεις
μὴ φοβηθῇς ἀπο­̀ προ­σώπου αὐτῶν ὅτι μετὰ σοῦ ἐγώ εἰμι τοῦ ἐξαιρεῖσθαί σε λέγει κύριος
καὶ ἐξέτεινεν κύριος τὴν χεῖρα αὐτοῦ προ­́ς με καὶ ἥψατο τοῦ στόματός μου καὶ εἶπεν κύριος προ­́ς με ἰδοὺ δέδωκα τοὺς λόγους μου εἰς τὸ στόμα σου
ἰδοὺ κατέστακά σε σήμερον ἐπι­̀ ἔθνη καὶ βασιλείας ἐκριζοῦν καὶ κατα­σκάπτειν καὶ ἀπο­λλύειν καὶ ἀνοικοδομεῖν καὶ κατα­φυτεύ­ειν
καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου προ­́ς με λέγων τί σὺ ὁρᾷς Ιερεμια καὶ εἶπα βακτηρίαν καρυΐνην
καὶ εἶπεν κύριος προ­́ς με καλῶς ἑώρακας διότι ἐγρήγορα ἐγὼ ἐπι­̀ τοὺς λόγους μου τοῦ ποιῆσαι αὐτούς
καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου προ­́ς με ἐκ δευτέρου λέγων τί σὺ ὁρᾷς καὶ εἶπα λέβητα ὑποκαιόμενον καὶ τὸ προ­́σωπον αὐτοῦ ἀπο­̀ προ­σώπου βορρᾶ
καὶ εἶπεν κύριος προ­́ς με ἀπο­̀ προ­σώπου βορρᾶ ἐκκαυθή­σε­ται τὰ κακὰ ἐπι­̀ πάν­τας τοὺς κατοικοῦν­τας τὴν γῆν
διότι ἰδοὺ ἐγὼ συγκαλῶ πάσας τὰς βασιλείας ἀπο­̀ βορρᾶ τῆς γῆς λέγει κύριος καὶ ἥξουσιν καὶ θήσουσιν ἕκασ­τος τὸν θρόνον αὐτοῦ ἐπι­̀ τὰ προ­́θυρα τῶν πυλῶν Ιερουσαλημ καὶ ἐπι­̀ πάν­τα τὰ τείχη τὰ κύκλῳ αὐτῆς καὶ ἐπι­̀ πάσας τὰς πόλεις Ιουδα
καὶ λαλήσω προ­̀ς αὐτοὺς μετὰ κρίσεως περὶ πάσης τῆς κακίας αὐτῶν ὡς ἐγκατέλιπόν με καὶ ἔθυσαν θεοῖς ἀλλοτρίοις καὶ προ­σεκύνησαν τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν αὐτῶν
καὶ σὺ περίζωσαι τὴν ὀσφύν σου καὶ ἀνάστηθι καὶ εἰπὸν προ­̀ς αὐτοὺς πάν­τα ὅσα ἂν ἐν­τείλωμαί σοι μὴ φοβηθῇς ἀπο­̀ προ­σώπου αὐτῶν μηδὲ πτοηθῇς ἐναν­τίον αὐτῶν ὅτι μετὰ σοῦ ἐγώ εἰμι τοῦ ἐξαιρεῖσθαί σε λέγει κύριος
ἰδοὺ τέθεικά σε ἐν τῇ σήμερον ἡμέρᾳ ὡς πόλιν ὀχυρὰν καὶ ὡς τεῖχος χαλκοῦν ὀχυρὸν ἅπασιν τοῖς βασιλεῦσιν Ιουδα καὶ τοῖς ἄρχουσιν αὐτοῦ καὶ τῷ λαῷ τῆς γῆς
καὶ πολεμήσουσίν σε καὶ οὐ μὴ δύνων­ται προ­̀ς σέ διότι μετὰ σοῦ ἐγώ εἰμι τοῦ ἐξαιρεῖσθαί σε εἶπεν κύριος
Бенжемин жериндеги Анатотто жашаган ыйык кызмат кылуучулардын бири Хилкиянын уулу Жеремиянын сљздљрє.
Ага Жєйєт падышасы Амон уулу Жошиянын тушунда, анын падышачылыгынын он єчєнчє жылында Тењирден сљз болду.
Ага Жєйєт падышасы Жошия уулу Жайакимдин тушунда, Жєйєт падышасы Жошия уулу Ситкиянын падышачылыгынын он биринчи жылынын акырына чейин, Иерусалимдегилер туткундалып кеткенге чейинки бешинчи айда Тењирден дагы сљз болду.
Ошондо Тењирден мага мындай сљз болду:
«Мен сени энењдин ичинде Љзєм жаратканга чейин эле билчємєн, сен тљрљлгљнгљ чейин эле, Мен сени ыйыктагам: сени элдерге пайгамбар кылып койгом».
Бирок мен: «Оо Кудай-Тењир! Мен сљз сєйлљгљндє билбейм, анткени љтљ эле жашмын», – дедим.
Бирок Тењир мага мындай деди: «“Жашмын”, – дебе, анткени Мен сени кимге жиберсем, ошолордун бардыгына барасыњ; Мен сага эмнени буйрусам, ошону айтасыњ.
Алардан коркпо. Сени куткаруу єчєн, Мен сени мененмин, – деди Тењир».
Ошондо Тењир Љз колун сунуп, менин оозума тийгизди, анан Тењир мага мындай деди: «Мына, Мен Љзємдєн сљздљрємдє сенин оозуња салдым.
Байка, бєгєн Мен сени элдердин, падышачылыктардын єстєнљ аларды жок кылуу жана талкалоо єчєн, кыруу жана кыйратуу єчєн, кайра тургузуу жана отургузуу єчєн койдум».
Тењирден мага мындай сљз болду: «Жеремия, сен эмнени кљрєп турасыњ?» Мен: «Бадам жыгачынан жасалган таякты кљрєп турам», – дедим.
Тењир мага: «Сен туура кљрєп турасыњ, анткени Менин сљзєм жакында аткарылышы єчєн, Мен Љз сљзємљ кљз салып турам», – деди.
Дагы бир жолу Тењирден мага мындай сљз болду: «Сен эмнени кљрєп турасыњ?» Мен: «Тєндєк жакты караган, кайнап жаткан казанды кљрєп турам», – дедим.
Тењир мага мындай деди: «Бул жерде жашоочулардын бардыгына кайгы тєндєк тараптан келет.
Анткени мына, Мен тєндєк падышачылыктарынын бардык урууларын чакырам, – дейт Тењир, – алар келип, ар бири Иерусалимдин дарбазасынын кире беришине, анын бєт дубалдарын тегерете, Жєйєттєн бардык шаарларына љз тактысын орнотот.
Бєт мыйзамсыздыктары єчєн, Мени таштап кетишкени єчєн, бљтљн жерликтердин кудайларына жыпар жыттуу зат тєтљтєшкљнє єчєн, љз колдору менен жасаган нерселерге табынышкандыгы єчєн, Мен аларга Љз љкємдљрємдє жарыялайм.
Сен болсо белињди бек бууп, ордуњан тургун да, Мен сага эмнени буйрусам, аларга ошонун бардыгын айт. Алардын алдында коркпо, болбосо Мен сени алардын кљз алдында љлтєрєп салам.
Мына, азыр Мен сени бєт љлкљгљ каршы, Жєйєт падышаларына каршы, анын тљрљлљрєнљ каршы, анын ыйык кызмат кылуучуларына каршы, ушул жердин элине каршы чептєє шаар, темир мамы жана жез дубал кылып койдум.
Алар сага каршы кєрљшљт, бирок сени жење алышпайт, анткени сени куткарыш єчєн, Мен сени мененмин, – дейт Тењир».
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки