Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Иеремии

 
 • Сiя́ рече́ Госпо́дь ко мнѣ́: иди́ и стяжи́ сосу́дъ скуде́льничь жже́нъ, и при­­веди́ от­ ста́рецъ людски́хъ и от­ ста́рецъ свяще́н­ническихъ:
 • и изы́ди въ мѣ́сто многогро́бищное сыно́въ ен­но́нихъ, е́же е́сть бли́зъ при­две́рiя вра́тъ харси́ѳскихъ {со́лнечныхъ}, и прочти́ та́мо вся́ словеса́, я́же а́зъ воз­глаго́лю тебѣ́,
 • и рече́ши и́мъ: слы́шите сло́во Госпо́дне, ца́рiе Иу́дины и му́жiе Иу́дины, и обита́телiе Иерусали́ма и входя́щiи врата́ми си́ми: сiя́ глаго́летъ Госпо́дь си́лъ, Бо́гъ Изра́илевъ: се́, а́зъ наведу́ зла́я на мѣ́сто сiе́, я́ко вся́кому слы́шащему сiя́ зазвучи́тъ во у́шiю его́:
 • поне́же оста́виша мя́, и чу́жде сотвори́ша мѣ́сто сiе́, и пожро́ша на не́мъ бого́мъ чужди́мъ, и́хже не вѣ́дѣша ті́и и отцы́ и́хъ: и ца́рiе Иу́дины напо́лниша мѣ́сто сiе́ кро́ве непови́н­ныхъ
 • и созда́ша высо́кая Ваа́лу на сожже́нiе сыно́въ сво­и́хъ огне́мъ, во всесожже́нiе Ваа́лу, я́же не заповѣ́дахъ, ни глаго́лахъ, ниже́ взыдо́ша на се́рдце мое́.
 • Сего́ ра́ди, се́, дні́е гряду́тъ, глаго́летъ Госпо́дь, и не прозове́т­ся ктому́ мѣ́сто сiе́ паде́нiе и мѣ́сто многогро́бищное сыно́въ ен­но́нихъ, но мѣ́сто многогро́бищное закла́нiя:
 • и расточу́ совѣ́тъ Иу́динъ и совѣ́тъ Иерусали́ма въ мѣ́стѣ се́мъ, и превращу́ и́хъ мече́мъ предъ враги́ и́хъ и въ руку́ и́щущихъ ду́шъ и́хъ: и да́мъ тру́пiе и́хъ въ я́дь пти́цамъ небе́снымъ и звѣре́мъ земны́мъ:
 • и поста́влю гра́дъ се́й въ разоре́нiе и во звизда́нiе: вся́къ, и́же мимо­и́детъ, о не́мъ почуди́т­ся и позви́ждетъ о все́й я́звѣ его́:
 • и снѣдя́тъ пло́ти сыно́въ сво­и́хъ и пло́ти дще́рей сво­и́хъ, и кі́йждо пло́ти по́друга сво­его́ снѣ́сть во обстоя́нiи и въ тѣснотѣ́, въ не́йже запру́тъ и́хъ врази́ и́хъ, и́щущiи души́ и́хъ.
 • И да сокруши́ши сосу́дъ предъ очи́ма муже́й исходя́щихъ съ тобо́ю
 • и рече́ши къ ни́мъ: сiя́ глаго́летъ Госпо́дь си́лъ: та́ко сокрушу́ лю́ди сiя́ и гра́дъ се́й, я́коже сокруша́ет­ся сосу́дъ скуде́льный, и́же не мо́жетъ ктому́ исцѣли́тися: и въ тофе́ѳѣ погребу́т­ся того́ ра́ди, я́ко не бу́детъ ино́го мѣ́ста на погребе́нiе.
 • Та́ко сотворю́ мѣ́сту сему́, глаго́летъ Госпо́дь, и обита́телемъ его́, да поста́влю гра́дъ то́й я́ко па́да­ю­щь.
 • И бу́дутъ до́мы Иерусали́ма и до́мы царе́й Иу́диныхъ, я́коже мѣ́сто па́да­ю­щее, от­ нечисто́тъ сво­и́хъ во всѣ́хъ домѣ́хъ, въ ни́хже жря́ху на кро́вѣхъ сво­и́хъ всему́ во́ин­ству небе́сному и при­­ноша́ху воз­лiя́нiя бого́мъ чужди́мъ.
 • И прiи́де иеремі́а от­ [мѣ́ста] паде́нiя, а́може посла́ его́ Госпо́дь проро́че­с­т­вовати, и ста́ во дворѣ́ до́му Госпо́дня и рече́ ко всѣ́мъ лю́демъ:
 • сiя́ глаго́летъ Госпо́дь си́лъ, Бо́гъ Изра́илевъ: се́, а́зъ наведу́ на гра́дъ се́й и на вся́ гра́ды его́ и на вся́ се́ла его́ вся́ зла́я, я́же глаго́лалъ е́смь на́нь: я́ко ожесточи́ша вы́и своя́, е́же не слы́шати за́повѣдiй мо­и́хъ.
 • Так сказал Господь: пойди и купи глиняный кувшин у горшечника; и возьми с собою старейших из народа и из старейшин священнических,
 • и выйди в долину сыновей Енномовых, которая у ворот Харшиф, и провозгласи там слова, которые скажу тебе,
 • и скажи: слушайте слово Господне, цари Иудейские и жители Иерусалима! так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: вот, Я наведу бедствие на место сие, – о котором кто услышит, у того зазвенит в ушах,
 • за то, что они оставили Меня и чужим сделали место сие и кадят на нем иным богам, которых не знали ни они, ни отцы их, ни цари Иудейские; наполнили место сие кровью невинных
 • и устроили высоты Ваалу, чтобы сожигать сыновей своих огнем во всесожжение Ваалу, чего Я не повелевал и не говорил, и что на мысль не приходило Мне;
 • за то вот, приходят дни, говорит Господь, когда место сие не будет более называться Тофетом или долиною сыновей Енномовых, но долиною убиения.
 • И уничтожу совет Иуды и Иерусалима на месте сем и сражу их мечом пред лицем врагов их и рукою ищущих души их, и отдам трупы их в пищу птицам небесным и зверям земным.
 • И сделаю город сей ужасом и посмеянием; каждый, проходящий через него, изумится и посвищет, смотря на все язвы его.
 • И накормлю их плотью сыновей их и плотью дочерей их; и будет каждый есть плоть своего ближнего, находясь в осаде и тесноте, когда стеснят их враги их и ищущие души их.
 • И разбей кувшин пред глазами тех мужей, которые придут с тобою,
 • и скажи им: так говорит Господь Саваоф: так сокрушу Я народ сей и город сей, как сокрушен горшечников сосуд, который уже не может быть восстановлен, и будут хоронить их в Тофете, по недостатку места для погребения.
 • Так поступлю с местом сим, говорит Господь, и с жителями его; и город сей сделаю подобным Тофету.
 • И домы Иерусалима и домы царей Иудейских будут, как место Тофет, нечистыми, потому что на кровлях всех домов кадят всему воинству небесному и совершают возлияния богам чужим.
 • И пришел Иеремия с Тофета, куда Господь посылал его пророчествовать, и стал на дворе дома Господня и сказал всему народу:
 • так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: вот, Я наведу на город сей и на все города его все то бедствие, которое изрек на него, потому что они жестоковыйны и не слушают слов Моих.
 • Тењир мындай деди: «Бар, карапачыдан чопо кумура сатып ал. Љзєњ менен кошо эл аксакалдарын жана ыйык кызмат кылуучулардын башчыларын ал.
 • Анан Харсит дарбазасынын алдындагы Ином уулдарынын љрљљнєнљ чык, ошол жерде Мен сага айта турган сљздљрдє жарыя кыл.
 • Ошондо мындай де: “Жєйєт падышалары жана Иерусалим тургундары, Тењирдин сљзєнљ кулак салгыла! Ысрайылдын Кудайы, Себайот Тењир мындай дейт: «Мына, бул жерге Мен кайгы каптатам, ал тууралуу уккан адамдын кулагы тунат.
 • Анткени алар Мени таштап кетишти, бул жерди Мага жат жер кылышты, бул жерде љздљрє да, ата-бабалары да, Жєйєт падышалары да билбеген башка кудайларга жыпар жыттуу зат тєтљтєштє, бул жерди айыпсыз канга толтурушту.
 • Баалга бутканаларды курушту, љз уулдарын Баалга арнап бєтєндљй љрттљлєєчє курмандыкка љрттљштє, Мен аны буйрук кылган эмесмин, айткан эмесмин, ал Менин оюма да келген эмес.
 • Ошон єчєн, мына, кєндљр келе жатат, – дейт Тењир, – ошол кєндљрдљн кийин бул жер Топет же Ином уулдарынын љрљљнє эмес, Љлтєрєє љрљљнє деп аталып калат.
 • Бул жерде Жєйєттєн да, Иерусалимдин да кењешин жок кылам, аларды љз душмандарынын кљз алдында кылыч менен, аларды љлтєргєсє келгендердин колу менен љлтєрљм, алардын љлєктљрєн асман канаттууларына жана жердеги жырткычтарга азык кылам.
 • Бул шаарды кљргљн элдин єрљйєн учургудай кылам, кєлкєгљ айлантам. Бул шаар аркылуу љткљн ар бир адам тањ калат, анын бардык жараатын кљрєп ышкырат.
 • Аларга љз уулдарынын жана љз кыздарынын этин жедирем. Аларды љлтєргєсє келген душмандары кысымга алганда, курчоодо, эзєєдљ жатып, ар кимиси љз жакынынын этин жейт»”.
 • Анан сени менен келген кишилердин кљз алдында кумураны талкала.
 • Аларга мындай деп айт: Себайот Тењир мындай дейт: “Мен бул элди жана бул шаарды карапачынын талкаланган, калыбына келбей турган идишиндей кылып талкалайм. Кљмєєгљ жер жетишсиз болгондуктан, аларды Топетте кљмєшљт.
 • Бул жерди, – дейт Тењир, – жана бул жерде жашагандарды так ушундай кылам, бул шаарды Топеттей кылам.
 • Иерусалимдин єйлљрє да, Жєйєт падышаларынын єйлљрє да Топет жериндей таза эмес жер болот, анткени бардык єйлљрдєн тљбљсєндљ бардык асман кошуундарына жыпар жыттуу зат тєтљтєшљт, бљтљн кудайларга куюлуучу курмандыктарын куюшат”».
 • Жеремия Тењир пайгамбарчылык кылууга жиберген Топеттен келип, Тењир єйєнєн короосунда туруп алып, бєт элге мындай деп айтты:
 • «Ысрайылдын Кудайы, Себайот Тењир, мындай дейт: “Мына, Мен бул шаарга жана Жєйєттєн бардык шаарларына, ага каршы айткан бєт кайгыны каптатам, анткени алар – тоњ моюн эл, Менин сљздљрємдє угушпайт”».