Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Сол. 2Сол. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Иеремии

 
 • Слóво бы́в­шее от­ Гóспода ко иеремíи въ деся́тое лѣ́то седекíи, царя́ Иýдина, тó лѣ́то осмо­е­нá­де­сять навуходонóсору царю́ Вавилóнску.
 • И тогдá си́ла царя́ Вавилóнска острóгъ обложи́ о́крестъ Иерусали́ма, иеремíа же стрегóмь бя́ше во дворѣ́ темни́чнѣмъ, и́же éсть во дворѣ́ царя́ Иýдина,
 • въ нéйже заключи́ егó седекíа цáрь, глагóля: почтó ты прорицáеши, глагóля: тáко речé Госпóдь: сé, áзъ даю́ сéй грáдъ въ рýцѣ царя́ Вавилóнска, и вóзметъ егó,
 • и седекíа цáрь Иýдинъ не спасéт­ся от­ руки́ Халдéйски, я́ко предáнiемъ предáст­ся въ рýцѣ царя́ Вавилóнска, и соглагóлетъ усты́ сво­и́ми ко устóмъ егó, и óчи егó óчи егó ýзрятъ,
 • и въ Вавилóнъ вни́детъ седекíа и тý бýдетъ, дóндеже посѣщý егó, глагóлетъ Госпóдь: áще же во­евáти бýдете на халдéи, ничесóже успѣ́ете?
 • И речé иеремíа: бы́сть слóво Госпóдне ко мнѣ́ глагóля:
 • сé, Анамеи́лъ, сы́нъ Салóмль, брáта отцá тво­егó, и́детъ къ тебѣ́, глагóля: при­­купи́ себѣ́ селó моé, éже во Анаѳóѳѣ, я́ко тебѣ́ сýдъ ýжиче­ст­ва прiя́ти во при­­тяжáнiе.
 • И прiи́де ко мнѣ́ Анамеи́лъ, сы́нъ Салóмль, брáта отцá мо­егó, по словеси́ Госпóдню во двóръ темни́чный и речé ми: при­­купи́ себѣ́ селó моé, éже во Анаѳóѳѣ въ земли́ Венiами́ни: я́ко тебѣ́ сýдъ при­­купи́ти é, ты́ бо стáрѣй. И разумѣ́хъ, я́ко слóво Госпóдне éсть,
 • и при­­купи́хъ селó Анамеи́ле, сы́на брáта отцá мо­егó, от­ Анаѳóѳа, и постáвихъ емý седмь­нá­де­сять Си́кль сребрá,
 • и вписáхъ въ кни́гу и запечáтахъ, и засвидѣ́тел­ст­вовахъ пóслухи и постáвихъ сребрó на вѣсáхъ.
 • И взя́хъ кни́гу куплéнiя прочтéну и запечáтану.
 • И дáхъ кни́гу куплéнiя Варýхови сы́ну нирíину, сы́на маассéова, предъ очи́ма Анамеи́ла сы́на брáта отцá мо­егó, и предъ очи́ма стоя́щихъ пóслухъ и вписáв­шихъ въ кни́ги куплéнiя, и предъ очи́ма всѣ́хъ Иудéовъ, сѣдя́щихъ во дворѣ́ темни́чнѣмъ.
 • И завѣщáхъ Варýху предъ очи́ма и́хъ, глагóля:
 • тáко речé Госпóдь вседержи́тель Бóгъ Изрáилевъ: воз­ми́ кни́гу сiю́ куплéнiя запечатлѣ́н­ну и кни́гу прочтéную и вложи́ ю́ въ сосýдъ гли́нянъ, да пребýдетъ дни́ мнóжайшыя.
 • Я́ко тáко речé Госпóдь вседержи́тель Бóгъ Изрáилевъ: ещé при­­тя́жут­ся хрáмины и сéла и виногрáды на сéй земли́.
 • И моли́хся ко Гóсподеви по от­дáнiи кни́ги при­­куплéнiя Варýху сы́ну нирíину, глагóля:
 • о, сы́й Гóсподи Бóже! ты́ сотвори́лъ еси́ нéбо и зéмлю крѣ́постiю тво­éю вели́кою и мы́шцею тво­éю высóкою, не утаи́т­ся от­ тебé ничтóже,
 • творя́й ми́лость въ ты́сящы и от­дая́й грѣхи́ о́тчи въ нѣ́дра чáдъ и́хъ по ни́хъ: Бóгъ вели́кiй и крѣ́пкiй,
 • Бóгъ вели́ка совѣ́та и си́ленъ дѣлесы́, Бóгъ вели́кiй вседержи́тель и велико­имени́тъ Госпóдь: óчи тво­и́ от­вéрсты на вся́ пути́ сынóвъ человѣ́ческихъ, дáти комýждо по пути́ егó и по плодý начинáнiй егó:
 • и́же сотвори́лъ еси́ знáменiя и чудесá во земли́ Еги́петстѣй, дáже до сегó днé и во Изрáили и въ лю́дехъ, и сотвори́лъ еси́ и́мя себѣ́, я́коже дéнь сéй,
 • и извéлъ еси́ лю́ди твоя́ Изрáиля изъ земли́ Еги́петскiя знáменiи и чудесы́, рукóю крѣ́пкою и мы́шцею высóкою и видѣ́нiи вели́кими,
 • и дáлъ еси́ и́мъ сiю́ зéмлю, éюже кля́л­ся еси́ отцéмъ и́хъ, зéмлю кипя́щую мéдомъ и млекóмъ.
 • И внидóша и прiя́ша ю́, и не послýшаша глáса тво­егó и въ зáповѣдехъ тво­и́хъ не ходи́ша: вся́, я́же заповѣ́далъ еси́ и́мъ [твори́ти], не сотвори́ша, и сотвори́ша, да сбýдут­ся и́мъ вся́ злáя сiя́.
 • Сé, нарóдъ и́детъ на сéй грáдъ взя́ти егó, и грáдъ прéданъ éсть въ рýцѣ халдéевъ вою́ющихъ нáнь от­ лицá мечá и глáда и мóра. Я́коже глагóлалъ еси́, тáко и бы́сть: и сé, ты́ зри́ши.
 • А ты́ ко мнѣ́ глагóлеши: при­­тяжи́ себѣ́ селó сребрóмъ: и вписáхъ въ кни́гу, и запечáтахъ, и засвидѣ́тел­ст­вовахъ пóслухи, грáдъ же предáст­ся въ рýцѣ халдéйстѣ.
 • И бы́сть слóво Госпóдне ко мнѣ́ глагóля:
 • áзъ Госпóдь Бóгъ всея́ плóти, едá от­ менé утаи́т­ся чтó?
 • Сегó рáди тáко речé Госпóдь Бóгъ Изрáилевъ: от­дáнъ предáст­ся сéй грáдъ въ рýцѣ царя́ Вавилóнска, и вóзметъ егó,
 • и прiи́дутъ халдéе вою́ющiи на сéй грáдъ, и пожгýтъ егó огнéмъ, и хрáмины сожгýтъ, въ ни́хже кади́ша на крóвѣхъ сво­и́хъ Ваáлу и воз­ливáша воз­лiя́нiя богóмъ инѣ́мъ, ко éже разгнѣ́вати мя́.
 • Понéже бѣ́ша сы́нове Изрáилевы и сы́нове Иýдины еди́ни творя́ще злó предъ очи́ма мо­и́ма от­ ю́ности сво­ея́, сы́нове Изрáилевы подвизáютъ мя́ на гнѣ́въ въ дѣ́лѣхъ рýкъ сво­и́хъ, речé Госпóдь.
 • Я́ко на гнѣ́въ мóй и на я́рость мою́ бѣ́ грáдъ сéй, от­ негóже днé согради́ша егó и дáже до сегó днé, я́ко от­стáвити егó от­ лицá мо­егó,
 • злóбы рáди вся́кiя сынóвъ Изрáилевыхъ и Иýдиныхъ, я́ко сотвори́ша разгнѣ́вати мя́ тíи и цáрiе и́хъ, и кня́зи и́хъ и вельмóжи и́хъ, и жерцы́ и́хъ и прорóцы и́хъ, мýжiе Иýдины и живýщiи во Иерусали́мѣ,
 • и обрати́ша хребéтъ ко мнѣ́, а не лицé: и наказáхъ я́ изъ ýтра, и не послýшаша прiя́ти наказáнiя,
 • и положи́ша осквернéнiя своя́ въ домý, идѣ́же нарѣчéся и́мя моé, въ нечистóтахъ сво­и́хъ:
 • и согради́ша трéбища Ваáлу, я́же въ дéбри сы́на ен­нóмля, éже воз­носи́ти сы́ны своя́ и дщéри своя́ молóху, и́хже не заповѣ́дахъ и́мъ, и не взы́де на сéрдце моé, éже сотвори́ти мéрзость сiю́ на согрѣшéнiе Иýдѣ.
 • И ны́нѣ тáко речé Госпóдь Бóгъ Изрáилевъ ко грáду, о нéмже ты́ глагóлеши: прéданъ бýдетъ въ рýцѣ царя́ Вавилóнска мечéмъ и глáдомъ и мóромъ.
 • Сé, áзъ соберý я́ от­ всея́ земли́, идѣ́же разсѣ́яхъ я́ во гнѣ́вѣ мо­éмъ и я́рости мо­éй и въ преогорчéнiи вéлiемъ, и обращý я́ на сié мѣ́сто, и посаждý я́ во уповáнiи,
 • и бýдутъ ми́ въ лю́ди, и áзъ бýду и́мъ въ Бóга:
 • и дáмъ и́мъ пýть и́нъ и сéрдце и́но, боя́тися менé вся́ дни́, на благотý и́мъ и чáдомъ и́хъ по ни́хъ:
 • и завѣщáю и́мъ завѣ́тъ вѣ́чный, егóже не от­вращý послѣди́ и́хъ, и стрáхъ мóй дáмъ въ сéрдце и́хъ, ко éже не от­ступи́ти и́мъ от­ менé:
 • и посѣщý éже ублажи́ти я́ и насаждý я́ въ сéй земли́ съ вѣ́рою и со всѣ́мъ сéрдцемъ мо­и́мъ и со всéю душéю мо­éю.
 • Я́ко тáко речé Госпóдь: я́коже наведóхъ на лю́ди сiя́ вся́ злáя сiя́ вели́кая, тáко áзъ наведý на ни́хъ вся́ благоты́, я́же áзъ глагóлахъ къ ни́мъ.
 • И воз­обладáютъ пáки сéлы на земли́, о нéйже ты́ глагóлеши: непрохóдна бýдетъ от­ человѣ́къ и скотá, и предáшася въ рýцѣ халдéйстѣ.
 • И при­­тя́жутъ сéла сребрóмъ: и впи́шеши въ кни́ги, и запечáтаеши, и опослуши́ши пóслухи въ земли́ Венiами́ни и о́крестъ Иерусали́ма, и во градѣ́хъ Иýдиныхъ и во градѣ́хъ гóрнихъ, и во градѣ́хъ пóльныхъ и во градѣ́хъ нагéвъ {ю́жныхъ}: я́ко воз­вращý преселéнiя и́хъ, глагóлетъ Госпóдь.
 • Слово, которое было от Господа к Иеремии в десятый год Седекии, царя Иудейского; этот год был восемнадцатым годом Навуходоносора.
 • Тогда войско царя Вавилонского осаждало Иерусалим, и Иеремия пророк был заключен во дворе стражи, который был при доме царя Иудейского.
 • Седекия, царь Иудейский, заключил его туда, сказав: «зачем ты пророчествуешь и говоришь: так говорит Господь: вот, Я отдаю город сей в руки царя Вавилонского, и он возьмет его;
 • и Седекия, царь Иудейский, не избегнет от рук Халдеев, но непременно предан будет в руки царя Вавилонского, и будет говорить с ним устами к устам, и глаза его увидят глаза его;
 • и он отведет Седекию в Вавилон, где он и будет, доколе не посещу его, говорит Господь. Если вы будете воевать с Халдеями, то не будете иметь успеха?»
 • И сказал Иеремия: таково было ко мне слово Господне:
 • вот Анамеил, сын Саллума, дяди твоего, идет к тебе сказать: «купи себе поле мое, которое в Анафофе, потому что по праву родства тебе надлежит купить его».
 • И Анамеил, сын дяди моего, пришел ко мне, по слову Господню, во двор стражи и сказал мне: «купи поле мое, которое в Анафофе, в земле Вениаминовой, ибо право наследства твое и право выкупа твое; купи себе». Тогда я узнал, что это было слово Господне.
 • И купил я поле у Анамеила, сына дяди моего, которое в Анафофе, и отвесил ему семь сиклей серебра и десять сребреников;
 • и записал в книгу и запечатал ее, и пригласил к тому свидетелей и отвесил серебро на весах.
 • И взял я купчую запись, как запечатанную по закону и уставу, так и открытую;
 • и отдал эту купчую запись Варуху, сыну Нирии, сына Маасеи, в глазах Анамеила, сына дяди моего, и в глазах свидетелей, подписавших эту купчую запись, в глазах всех Иудеев, сидевших на дворе стражи;
 • и заповедал Варуху в присутствии их:
 • так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: возьми сии записи, эту купчую запись, которая запечатана, и эту запись открытую, и положи их в глиняный сосуд, чтобы они оставались там многие дни.
 • Ибо так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: домы и поля и виноградники будут снова покупаемы в земле сей.
 • И, передав купчую запись Варуху, сыну Нирии, я помолился Господу:
 • «о, Господи Боже! Ты сотворил небо и землю великою силою Твоею и простертою мышцею; для Тебя ничего нет невозможного;
 • Ты являешь милость тысячам и за беззаконие отцов воздаешь в недро детям их после них: Боже великий, сильный, Которому имя Господь Саваоф!
 • Великий в совете и сильный в делах, Которого очи отверсты на все пути сынов человеческих, чтобы воздавать каждому по путям его и по плодам дел его,
 • Который совершил чудеса и знамения в земле Египетской, и совершаешь до сего дня и в Израиле и между всеми людьми, и соделал Себе имя, как в сей день,
 • и вывел народ Твой Израиля из земли Египетской знамениями и чудесами, и рукою сильною и мышцею простертою, при великом ужасе,
 • и дал им землю сию, которую дать им клятвенно обещал отцам их, землю, текущую молоком и медом.
 • Они вошли и завладели ею, но не стали слушать гласа Твоего и поступать по закону Твоему, не стали делать того, что Ты заповедал им делать, и за то Ты навел на них все это бедствие.
 • Вот, насыпи достигают до города, чтобы взять его; и город от меча и голода и моровой язвы отдается в руки Халдеев, воюющих против него; что Ты говорил, то и исполняется, и вот, Ты видишь это.
 • А Ты, Господи Боже, сказал мне: «купи себе поле за серебро и пригласи свидетелей», тогда как город отдается в руки Халдеев.
 • И было слово Господне к Иеремии:
 • вот, Я Господь, Бог всякой плоти; есть ли что невозможное для Меня?
 • Посему так говорит Господь: вот, Я отдаю город сей в руки Халдеев и в руки Навуходоносора, царя Вавилонского, и он возьмет его,
 • и войдут Халдеи, осаждающие сей город, зажгут город огнем и сожгут его и домы, на кровлях которых возносились курения Ваалу и возливаемы были возлияния чужим богам, чтобы прогневлять Меня.
 • Ибо сыновья Израилевы и сыновья Иудины только зло делали пред очами Моими от юности своей; сыновья Израилевы только прогневляли Меня делами рук своих, говорит Господь.
 • И как бы для гнева Моего и ярости Моей существовал город сей с самого дня построения его до сего дня, чтобы Я отверг его от лица Моего
 • за все зло сыновей Израиля и сыновей Иуды, какое они к прогневлению Меня делали, они, цари их, князья их, священники их и пророки их, и мужи Иуды и жители Иерусалима.
 • Они оборотились ко Мне спиною, а не лицем; и когда Я учил их, с раннего утра учил, они не хотели принять наставления,
 • и в доме, над которым наречено имя Мое, поставили мерзости свои, оскверняя его.
 • Устроили капища Ваалу в долине сыновей Енномовых, чтобы проводить через огонь сыновей своих и дочерей своих в честь Молоху, чего Я не повелевал им, и Мне на ум не приходило, чтобы они делали эту мерзость, вводя в грех Иуду.
 • И однако же ныне так говорит Господь, Бог Израилев, об этом городе, о котором вы говорите: «он предается в руки царя Вавилонского мечом и голодом и моровою язвою», –
 • вот, Я соберу их из всех стран, в которые изгнал их во гневе Моем и в ярости Моей и в великом негодовании, и возвращу их на место сие и дам им безопасное житие.
 • Они будут Моим народом, а Я буду им Богом.
 • И дам им одно сердце и один путь, чтобы боялись Меня во все дни жизни, ко благу своему и благу детей своих после них.
 • И заключу с ними вечный завет, по которому Я не отвращусь от них, чтобы благотворить им, и страх Мой вложу в сердца их, чтобы они не отступали от Меня.
 • И буду радоваться о них, благотворя им, и насажду их на земле сей твердо, от всего сердца Моего и от всей души Моей.
 • Ибо так говорит Господь: как Я навел на народ сей все это великое зло, так наведу на них все благо, какое Я изрек о них.
 • И будут покупать поля в земле сей, о которой вы говорите: «это пустыня, без людей и без скота; она отдана в руки Халдеям»;
 • будут покупать поля за серебро и вносить в записи, и запечатывать и приглашать свидетелей – в земле Вениаминовой и в окрестностях Иерусалима, и в городах Иуды и в городах нагорных, и в городах низменных и в городах южных; ибо возвращу плен их, говорит Господь.
Рейтинг@Mail.ru Мобильная версия сайта