Евангелие от Иоанна, 11:33

 
 • Бё же нёкто болS лaзарь t­ виfaніи, t­ вeси марjины и3 мaрfы сестры2 є3S.
 • Бё же марjа помaзав­шаz гDа мЂромъ и3 њтeршаz н0зэ є3гw2 власы6 сво­и1ми, є3sже брaтъ лaзарь болsше.
 • Послaстэ u5бо сєстрB къ немY, глаг0лющэ: гDи, сE, є3г0же лю1биши, боли1тъ.
 • Слhшавъ же їи7съ речE: сіS болёзнь нёсть къ смeрти, но њ слaвэ б9іи, да прослaвит­сz сн7ъ б9ій є3S рaди.
 • Люблsше же їи7съ мaрfу и3 сестрY є3S и3 лaзарz.
 • Е3гдa же ўслhша, ћкw боли1тъ, тогдA пребhсть на нeмже бЁ мёстэ двA дни6.
 • Пот0мъ же гlа ўчн7кHмъ: и4демъ во їудeю пaки.
 • Глаг0лаша є3мY ўчн7цы2: раввJ, н­н7э и3скaху тебE кaменіемъ поби1ти їудeє, и3 пaки ли и4деши тaмw;
 • TвэщA їи7съ: не двa ли ­нa­де­сz­те час† є3стA во дни2; а4ще кто2 х0дитъ во дни2, не п0ткнет­сz, ћкw свётъ мjра сегw2 ви1дитъ:
 • а4ще же кто2 х0дитъ въ нощи2, п0ткнет­сz, ћкw нёсть свёта въ нeмъ.
 • Сі‰ речE, и3 посeмъ гlа и5мъ: лaзарь дрyгъ нaшъ ќспе: но и3дY, да воз­бужY є3го2.
 • Рёша u5бо ўчн7цы2 є3гw2: гDи, а4ще ќспе, спасeнъ бyдетъ.
 • Речe же їи7съ њ смeрти є3гw2: nни1 же мнёша, ћкw њ ўспeніи снA гlетъ.
 • ТогдA речE и5мъ їи7съ не њбинyzсz: лaзарь ќмре:
 • и3 рaдуюсz вaсъ рaди, да вёруете, ћкw не бёхъ тaмw: но и4демъ къ немY.
 • Речe же fwмA, глаг0лемый близнeцъ, ўчн7кHмъ: и4демъ и3 мы2, да ќмремъ съ ни1мъ.
 • Пришeдъ же їи7съ, њбрёте є3го2 четhри дни6 ўжE и3мyща во гр0бэ.
 • Бё же виfaніа бли1з8 їеrли1ма ћкw стaдій пzть­нa­де­сzть,
 • и3 мн0зи t­ їудє1й бsху при­шли2 къ мaрfэ и3 марjи, да ўтёшатъ и5хъ њ брaтэ є3ю2.
 • Мaрfа u5бо є3гдA ўслhша, ћкw їи7съ грzдeтъ, срёте є3го2: марjа же д0ма сэдsше.
 • Речe же мaрfа ко їи7су: гDи, а4ще бы є3си2 здЁ бhлъ, не бы2 брaтъ м0й ќмерлъ:
 • но и3 н­н7э вёмъ, ћкw є3ли6ка а4ще пр0сиши t­ бг7а, дaстъ тебЁ бг7ъ.
 • Гlа є4й їи7съ: воскрeснетъ брaтъ тв0й.
 • Глаг0ла є3мY мaрfа: вёмъ, ћкw воскрeснетъ въ воскр7шeніе, въ послёдній дeнь.
 • Речe [же] є4й їи7съ: а4зъ є4смь воскр7шeніе и3 жив0тъ: вёруzй въ мS, а4ще и3 ќмретъ, њживeтъ:
 • и3 всsкъ живhй и3 вёруzй въ мS не ќмретъ во вёки. Е4млеши ли вёру семY;
 • Глаг0ла є3мY: є4й, гDи: а4зъ вёровахъ, ћкw ты2 є3си2 хrт0съ сн7ъ б9ій, и4же въ мjръ грzдhй.
 • И# сі‰ рeкши, и4де и3 при­гласи2 марjю сестрY свою2 тaй, рeкши: ўчт7ль при­шeлъ є4сть, и3 глашaетъ тS.
 • Nнa [же] ћкw ўслhша, востA ск0рw и3 и4де къ немY.
 • Не ўжe бо бЁ при­шeлъ їи7съ въ вeсь, но бЁ на мёстэ, и3дёже срёте є3го2 мaрfа.
 • Їудeє [же] u5бо сyщіи съ нeю въ домY и3 ўтэшaюще ю5, ви1дэв­ше марjю, ћкw ск0рw востA и3 и3зhде, по нeй и3д0ша, глаг0люще, ћкw и4детъ на гр0бъ, да плaчетъ тaмw.
 • Марjа же ћкw пріи1де, и3дёже бЁ їи7съ, ви1дэв­ши є3го2, падE є3мY на ногY, глаг0лющи є3мY: гDи, а4ще бы є3си2 бhлъ здЁ, не бы2 ќмерлъ м0й брaтъ.
 • Їи7съ u5бо, ћкw ви1дэ ю5 плaчущусz и3 при­шeдшыz съ нeю їудє1и плaчущz, запрети2 дх7у, и3 воз­мути1сz сaмъ,
 • и3 речE: гдЁ положи1сте є3го2; Глаг0лаша є3мY: гDи, пріиди2 и3 ви1ждь.
 • Прослези1сz їи7съ.
 • Глаг0лаху u5бо жи1дове: ви1ждь, кaкw люблsше є3го2.
 • Нёцыи же t­ ни1хъ рёша: не можa­ше ли сeй, t­вeрзый џчи слэп0му, сотвори1ти, да и3 сeй не ќмретъ;
 • Їи7съ же пaки претS въ себЁ, пріи1де ко гр0бу. Бё же пещeра, и3 кaмень лежa­ше на нeй.
 • Гlа їи7съ: воз­ми1те кaмень. Глаг0ла є3мY сестрA ўмeршагw мaрfа: гDи, ўжE смерди1тъ: четвероднeвенъ бо є4сть.
 • Гlа є4й їи7съ: не рёхъ ли ти2, ћкw а4ще вёруеши, ќзриши слaву б9ію;
 • Взsша u5бо кaмень, и3дёже бЁ ўмeрый лежS. Їи7съ же воз­ведE џчи горЁ и3 речE: џч7е, хвалY тебЁ воз­даю2, ћкw ўслhшалъ є3си2 мS:
 • а4зъ же вёдэхъ, ћкw всегдA мS послyшаеши: но нар0да рaди стоsщагw њ1крестъ рёхъ, да вёру и4мутъ, ћкw ты2 мS послaлъ є3си2.
 • И# сі‰ рeкъ, глaсомъ вели1кимъ воз­звA: лaзаре, грzди2 в0нъ.
 • И# и3зhде ўмeрый, њбsзанъ рукaма и3 ногaма ўкр0­емъ, и3 лицE є3гw2 ўбрyсомъ њбsзано. Гlа и5мъ їи7съ: разрэши1те є3го2, и3 њстaвите и3ти2.
 • Мн0зи u5бо t­ їудє1й при­шeдшіи къ марjи и3 ви1дэв­ше, ±же сотвори2 їи7съ, вёроваша въ него2:
 • нёцыи же t­ ни1хъ и3д0ша къ фарісewмъ и3 рек0ша и5мъ, ±же сотвори2 їи7съ.
 • [(ҐЗа? 40.Ґ)] Собрaша u5бо ґрхіерeє и3 фарісeє с0нмъ, и3 глаг0лаху: что2 сотвори1мъ; ћкw чlвёкъ сeй мнHга знaмєніz твори1тъ:
 • а4ще њстaвимъ є3го2 тaкw, вси2 ўвёруютъ въ него2: и3 пріи1дутъ ри1млzне, и3 в0змутъ мёсто и3 kзhкъ нaшъ.
 • Е3ди1нъ же нёкто t­ ни1хъ каіaфа, ґрхіерeй сhй лёту томY, речE и5мъ: вы2 не вёсте ничесHже,
 • ни помышлsете, ћкw ќне є4сть нaмъ, да є3ди1нъ человёкъ ќмретъ за лю1ди, ґ не вeсь kзhкъ поги1бнетъ.
 • СегH же њ себЁ не речE: но ґрхіерeй сhй лёту томY, проречE, ћкw хотsше їи7съ ўмрeти за лю1ди,
 • и3 не т0кмw за лю1ди, но да и3 ч†да б9іz расточє1наz соберeтъ во є3ди1но.
 • T тогw2 u5бо днE совэщaша, да ўбію1тъ є3го2.
 • Їи7съ же ктомY не ћвэ хождa­ше во їудeехъ, но и4де t­тyду во странY бли1з8 пустhни, во є3фрeмъ нарицaемый грaдъ, и3 тY хождa­ше со ўчн7ки6 сво­и1ми.
 • Бё же бли1з8 пaсха їудeйска, и3 взыд0ша мн0зи во їеrли1мъ t­ стрaнъ прeжде пaсхи, да њчи1стzт­сz.
 • И#скaху u5бо їи7са, и3 глаг0лаху къ себЁ, въ цeркви стоsще: что2 мни1т­сz вaмъ, ћкw не и4мать ли пріити2 въ прaздникъ;
 • Дaша же ґрхіерeє и3 фарісeє зaповэдь, да а4ще кто2 њщути1тъ [є3го2], гдЁ бyдетъ, повёсть, ћкw да и4мутъ є3го2.
 • [Зач. 39.] Был болен некто Лазарь из Вифании, из селения, где жили Мария и Марфа, сестра ее.
 • Мария же, которой брат Лазарь был болен, была та, которая помазала Господа миром и отерла ноги Его волосами своими.
 • Сестры послали сказать Ему: Господи! вот, кого Ты любишь, болен.
 • Иисус, услышав то, сказал: эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий.
 • Иисус же любил Марфу и сестру ее и Лазаря.
 • Когда же услышал, что он болен, то пробыл два дня на том месте, где находился.
 • После этого сказал ученикам: пойдем опять в Иудею.
 • Ученики сказали Ему: Равви́! давно ли Иудеи искали побить Тебя камнями, и Ты опять идешь туда?
 • Иисус отвечал: не двенадцать ли часов во дне? кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит свет мира сего;
 • а кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света с ним.
 • Сказав это, говорит им потом: Лазарь, друг наш, уснул; но Я иду разбудить его.
 • Ученики Его сказали: Господи! если уснул, то выздоровеет.
 • Иисус говорил о смерти его, а они думали, что Он говорит о сне обыкновенном.
 • Тогда Иисус сказал им прямо: Лазарь умер;
 • и радуюсь за вас, что Меня не было там, дабы вы уверовали; но пойдем к нему.
 • Тогда Фома, иначе называемый Близнец, сказал ученикам: пойдем и мы умрем с ним.
 • Иисус, придя, нашел, что он уже четыре дня в гробе.
 • Вифания же была близ Иерусалима, стадиях в пятнадцати;
 • и многие из Иудеев пришли к Марфе и Марии утешать их в печали о брате их.
 • Марфа, услышав, что идет Иисус, пошла навстречу Ему; Мария же сидела дома.
 • Тогда Марфа сказала Иисусу: Господи! если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой.
 • Но и теперь знаю, что чего Ты попросишь у Бога, даст Тебе Бог.
 • Иисус говорит ей: воскреснет брат твой.
 • Марфа сказала Ему: знаю, что воскреснет в воскресение, в последний день.
 • Иисус сказал ей: Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет.
 • И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек. Веришь ли сему?
 • Она говорит Ему: так, Господи! я верую, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир.
 • Сказав это, пошла и позвала тайно Марию, сестру свою, говоря: Учитель здесь и зовет тебя.
 • Она, как скоро услышала, поспешно встала и пошла к Нему.
 • Иисус еще не входил в селение, но был на том месте, где встретила Его Марфа.
 • Иудеи, которые были с нею в доме и утешали ее, видя, что Мария поспешно встала и вышла, пошли за нею, полагая, что она пошла на гроб – плакать там.
 • Мария же, придя туда, где был Иисус, и увидев Его, пала к ногам Его и сказала Ему: Господи! если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой.
 • Иисус, когда увидел ее плачущую и пришедших с нею Иудеев плачущих, Сам восскорбел духом и возмутился
 • и сказал: где вы положили его? Говорят Ему: Господи! пойди и посмотри.
 • Иисус прослезился.
 • Тогда Иудеи говорили: смотри, как Он любил его.
 • А некоторые из них сказали: не мог ли Сей, отверзший очи слепому, сделать, чтобы и этот не умер?
 • Иисус же, опять скорбя внутренно, приходит ко гробу. То была пещера, и камень лежал на ней.
 • Иисус говорит: отнимите камень. Сестра умершего, Марфа, говорит Ему: Господи! уже смердит; ибо четыре дня, как он во гробе.
 • Иисус говорит ей: не сказал ли Я тебе, что, если будешь веровать, увидишь славу Божию?
 • Итак отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал: Отче! благодарю Тебя, что Ты услышал Меня.
 • Я и знал, что Ты всегда услышишь Меня; но сказал сие для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал Меня.
 • Сказав это, Он воззвал громким голосом: Лазарь! иди вон.
 • И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лице его обвязано было платком. Иисус говорит им: развяжите его, пусть идет.
 • Тогда многие из Иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в Него.
 • А некоторые из них пошли к фарисеям и сказали им, что сделал Иисус.
 • [Зач. 40.] Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили: что нам делать? Этот Человек много чудес творит.
 • Если оставим Его так, то все уверуют в Него, и придут Римляне и овладеют и местом нашим и народом.
 • Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им: вы ничего не знаете,
 • и не подумаете, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб.
 • Сие же он сказал не от себя, но, будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ,
 • и не только за народ, но чтобы и рассеянных чад Божиих собрать воедино.
 • С этого дня положили убить Его.
 • Посему Иисус уже не ходил явно между Иудеями, а пошел оттуда в страну близ пустыни, в город, называемый Ефраим, и там оставался с учениками Своими.
 • Приближалась Пасха Иудейская, и многие из всей страны пришли в Иерусалим перед Пасхою, чтобы очиститься.
 • Тогда искали Иисуса и, стоя в храме, говорили друг другу: как вы думаете? не придет ли Он на праздник?
 • Первосвященники же и фарисеи дали приказание, что если кто узнает, где Он будет, то объявил бы, дабы взять Его.
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru Мобильная версия сайта