Евангелие от Иоанна, 11:41-42, 12:28

 
 • Бё же нёкто болS лaзарь t­ виfaніи, t­ вeси марjины и3 мaрfы сестры2 є3S.
 • Бё же марjа помaзав­шаz гDа мЂромъ и3 њтeршаz н0зэ є3гw2 власы6 сво­и1ми, є3sже брaтъ лaзарь болsше.
 • Послaстэ u5бо сєстрB къ немY, глаг0лющэ: гDи, сE, є3г0же лю1биши, боли1тъ.
 • Слhшавъ же їи7съ речE: сіS болёзнь нёсть къ смeрти, но њ слaвэ б9іи, да прослaвит­сz сн7ъ б9ій є3S рaди.
 • Люблsше же їи7съ мaрfу и3 сестрY є3S и3 лaзарz.
 • Е3гдa же ўслhша, ћкw боли1тъ, тогдA пребhсть на нeмже бЁ мёстэ двA дни6.
 • Пот0мъ же гlа ўчн7кHмъ: и4демъ во їудeю пaки.
 • Глаг0лаша є3мY ўчн7цы2: раввJ, н­н7э и3скaху тебE кaменіемъ поби1ти їудeє, и3 пaки ли и4деши тaмw;
 • TвэщA їи7съ: не двa ли ­нa­де­сz­те час† є3стA во дни2; а4ще кто2 х0дитъ во дни2, не п0ткнет­сz, ћкw свётъ мjра сегw2 ви1дитъ:
 • а4ще же кто2 х0дитъ въ нощи2, п0ткнет­сz, ћкw нёсть свёта въ нeмъ.
 • Сі‰ речE, и3 посeмъ гlа и5мъ: лaзарь дрyгъ нaшъ ќспе: но и3дY, да воз­бужY є3го2.
 • Рёша u5бо ўчн7цы2 є3гw2: гDи, а4ще ќспе, спасeнъ бyдетъ.
 • Речe же їи7съ њ смeрти є3гw2: nни1 же мнёша, ћкw њ ўспeніи снA гlетъ.
 • ТогдA речE и5мъ їи7съ не њбинyzсz: лaзарь ќмре:
 • и3 рaдуюсz вaсъ рaди, да вёруете, ћкw не бёхъ тaмw: но и4демъ къ немY.
 • Речe же fwмA, глаг0лемый близнeцъ, ўчн7кHмъ: и4демъ и3 мы2, да ќмремъ съ ни1мъ.
 • Пришeдъ же їи7съ, њбрёте є3го2 четhри дни6 ўжE и3мyща во гр0бэ.
 • Бё же виfaніа бли1з8 їеrли1ма ћкw стaдій пzть­нa­де­сzть,
 • и3 мн0зи t­ їудє1й бsху при­шли2 къ мaрfэ и3 марjи, да ўтёшатъ и5хъ њ брaтэ є3ю2.
 • Мaрfа u5бо є3гдA ўслhша, ћкw їи7съ грzдeтъ, срёте є3го2: марjа же д0ма сэдsше.
 • Речe же мaрfа ко їи7су: гDи, а4ще бы є3си2 здЁ бhлъ, не бы2 брaтъ м0й ќмерлъ:
 • но и3 н­н7э вёмъ, ћкw є3ли6ка а4ще пр0сиши t­ бг7а, дaстъ тебЁ бг7ъ.
 • Гlа є4й їи7съ: воскрeснетъ брaтъ тв0й.
 • Глаг0ла є3мY мaрfа: вёмъ, ћкw воскрeснетъ въ воскр7шeніе, въ послёдній дeнь.
 • Речe [же] є4й їи7съ: а4зъ є4смь воскр7шeніе и3 жив0тъ: вёруzй въ мS, а4ще и3 ќмретъ, њживeтъ:
 • и3 всsкъ живhй и3 вёруzй въ мS не ќмретъ во вёки. Е4млеши ли вёру семY;
 • Глаг0ла є3мY: є4й, гDи: а4зъ вёровахъ, ћкw ты2 є3си2 хrт0съ сн7ъ б9ій, и4же въ мjръ грzдhй.
 • И# сі‰ рeкши, и4де и3 при­гласи2 марjю сестрY свою2 тaй, рeкши: ўчт7ль при­шeлъ є4сть, и3 глашaетъ тS.
 • Nнa [же] ћкw ўслhша, востA ск0рw и3 и4де къ немY.
 • Не ўжe бо бЁ при­шeлъ їи7съ въ вeсь, но бЁ на мёстэ, и3дёже срёте є3го2 мaрfа.
 • Їудeє [же] u5бо сyщіи съ нeю въ домY и3 ўтэшaюще ю5, ви1дэв­ше марjю, ћкw ск0рw востA и3 и3зhде, по нeй и3д0ша, глаг0люще, ћкw и4детъ на гр0бъ, да плaчетъ тaмw.
 • Марjа же ћкw пріи1де, и3дёже бЁ їи7съ, ви1дэв­ши є3го2, падE є3мY на ногY, глаг0лющи є3мY: гDи, а4ще бы є3си2 бhлъ здЁ, не бы2 ќмерлъ м0й брaтъ.
 • Їи7съ u5бо, ћкw ви1дэ ю5 плaчущусz и3 при­шeдшыz съ нeю їудє1и плaчущz, запрети2 дх7у, и3 воз­мути1сz сaмъ,
 • и3 речE: гдЁ положи1сте є3го2; Глаг0лаша є3мY: гDи, пріиди2 и3 ви1ждь.
 • Прослези1сz їи7съ.
 • Глаг0лаху u5бо жи1дове: ви1ждь, кaкw люблsше є3го2.
 • Нёцыи же t­ ни1хъ рёша: не можa­ше ли сeй, t­вeрзый џчи слэп0му, сотвори1ти, да и3 сeй не ќмретъ;
 • Їи7съ же пaки претS въ себЁ, пріи1де ко гр0бу. Бё же пещeра, и3 кaмень лежa­ше на нeй.
 • Гlа їи7съ: воз­ми1те кaмень. Глаг0ла є3мY сестрA ўмeршагw мaрfа: гDи, ўжE смерди1тъ: четвероднeвенъ бо є4сть.
 • Гlа є4й їи7съ: не рёхъ ли ти2, ћкw а4ще вёруеши, ќзриши слaву б9ію;
 • Взsша u5бо кaмень, и3дёже бЁ ўмeрый лежS. Їи7съ же воз­ведE џчи горЁ и3 речE: џч7е, хвалY тебЁ воз­даю2, ћкw ўслhшалъ є3си2 мS:
 • а4зъ же вёдэхъ, ћкw всегдA мS послyшаеши: но нар0да рaди стоsщагw њ1крестъ рёхъ, да вёру и4мутъ, ћкw ты2 мS послaлъ є3си2.
 • И# сі‰ рeкъ, глaсомъ вели1кимъ воз­звA: лaзаре, грzди2 в0нъ.
 • И# и3зhде ўмeрый, њбsзанъ рукaма и3 ногaма ўкр0­емъ, и3 лицE є3гw2 ўбрyсомъ њбsзано. Гlа и5мъ їи7съ: разрэши1те є3го2, и3 њстaвите и3ти2.
 • Мн0зи u5бо t­ їудє1й при­шeдшіи къ марjи и3 ви1дэв­ше, ±же сотвори2 їи7съ, вёроваша въ него2:
 • нёцыи же t­ ни1хъ и3д0ша къ фарісewмъ и3 рек0ша и5мъ, ±же сотвори2 їи7съ.
 • [(ҐЗа? 40.Ґ)] Собрaша u5бо ґрхіерeє и3 фарісeє с0нмъ, и3 глаг0лаху: что2 сотвори1мъ; ћкw чlвёкъ сeй мнHга знaмєніz твори1тъ:
 • а4ще њстaвимъ є3го2 тaкw, вси2 ўвёруютъ въ него2: и3 пріи1дутъ ри1млzне, и3 в0змутъ мёсто и3 kзhкъ нaшъ.
 • Е3ди1нъ же нёкто t­ ни1хъ каіaфа, ґрхіерeй сhй лёту томY, речE и5мъ: вы2 не вёсте ничесHже,
 • ни помышлsете, ћкw ќне є4сть нaмъ, да є3ди1нъ человёкъ ќмретъ за лю1ди, ґ не вeсь kзhкъ поги1бнетъ.
 • СегH же њ себЁ не речE: но ґрхіерeй сhй лёту томY, проречE, ћкw хотsше їи7съ ўмрeти за лю1ди,
 • и3 не т0кмw за лю1ди, но да и3 ч†да б9іz расточє1наz соберeтъ во є3ди1но.
 • T тогw2 u5бо днE совэщaша, да ўбію1тъ є3го2.
 • Їи7съ же ктомY не ћвэ хождa­ше во їудeехъ, но и4де t­тyду во странY бли1з8 пустhни, во є3фрeмъ нарицaемый грaдъ, и3 тY хождa­ше со ўчн7ки6 сво­и1ми.
 • Бё же бли1з8 пaсха їудeйска, и3 взыд0ша мн0зи во їеrли1мъ t­ стрaнъ прeжде пaсхи, да њчи1стzт­сz.
 • И#скaху u5бо їи7са, и3 глаг0лаху къ себЁ, въ цeркви стоsще: что2 мни1т­сz вaмъ, ћкw не и4мать ли пріити2 въ прaздникъ;
 • Дaша же ґрхіерeє и3 фарісeє зaповэдь, да а4ще кто2 њщути1тъ [є3го2], гдЁ бyдетъ, повёсть, ћкw да и4мутъ є3го2.
 • Їи7съ же прeжде шести2 днjй пaсхи пріи1де въ виfaнію, и3дёже бЁ лaзарь ўмeрый, є3г0же воскр7си2 t­ мeртвыхъ.
 • Сотвори1ша же є3мY вeчерю тY, и3 мaрfа служa­ше: лaзарь же є3ди1нъ бЁ t­ воз­лежaщихъ съ ни1мъ.
 • Марjа же пріeмши лjтру мЂра нaрда пістjка многоцён­на, помaза н0зэ їи7сwвэ, и3 њтрE власы6 сво­и1ми н0зэ є3гw2: хрaмина же и3сп0лнисz t­ вони2 мaсти [благов0н­ныz].
 • Глаг0ла же є3ди1нъ t­ ўчн7къ є3гw2, їyда сjмwновъ їскаріHтскій, и4же хотsше є3го2 предaти:
 • чесw2 рaди мЂро сіE не пр0дано бhсть на тріeхъ стёхъ пBнzзь и3 дано2 ни1щымъ;
 • Сіe же речE, не ћкw њ ни1щихъ печa­шесz, но ћкw тaть бЁ, и3 ковчeжецъ и3мёzше, и3 вметaємаz ношa­ше.
 • Речe же їи7съ: не дёйте є3S, да въ дeнь погребeніz мо­егw2 соблюдeтъ є5:
 • ни1щыz бо всегдA и4мате съ соб0ю, менe же не всегдA и4мате.
 • Разумё же нар0дъ мн0гъ t­ їудє1й, ћкw тY є4сть: и3 пріид0ша не їи7са рaди т0кмw, но да и3 лaзарz ви1дzтъ, є3г0же воскреси2 t­ мeртвыхъ.
 • Совэщaша же ґрхіерeє, да и3 лaзарz ўбію1тъ,
 • ћкw мн0зи є3гw2 рaди и3дsху t­ їудє1й и3 вёроваху во їи7са.
 • Во ќтрій [же] дeнь нар0дъ мн0гъ при­шeдый въ прaздникъ, слhшав­ше, ћкw їи7съ грzдeтъ во їеrли1мъ,
 • пріsша в†іа t­ ф‡нікъ, и3 и3зыд0ша въ срётеніе є3мY, и3 звaху [глаг0люще]: њсaн­на, блгcвeнъ грzдhй во и4мz гDне, цр7ь їи7левъ.
 • W#брётъ же їи7съ nслS, всёде на нE, ћкоже є4сть пи1сано:
 • не б0йсz, дщи2 сіHнz: сE цр7ь тв0й грzдeтъ, сэдS на жребsти џсли.
 • Си1хъ же не разумёша ўчн7цы2 є3гw2 прeжде: но є3гдA прослaвисz їи7съ, тогдA помzнyша, ћкw сі‰ бhша њ нeмъ пи6сана, и3 сі‰ сотвори1ша є3мY.
 • Свидётел­ст­воваше u5бо нар0дъ, и4же бЁ [прeжде] съ ни1мъ, є3гдA лaзарz воз­гласи2 t­ гр0ба и3 воскреси2 є3го2 t­ мeртвыхъ:
 • сегw2 рaди и3 срёте є3го2 нар0дъ, ћкw слhшаша є3го2 сіE сотв0рша знaменіе.
 • [(ҐЗа? 42.Ґ)] Фарісeє u5бо рёша къ себЁ: ви1дите, ћкw никazже п0льза є4сть; сE мjръ по нeмъ и4детъ.
 • Бsху же нёцыи є4ллини t­ при­шeдшихъ, да покл0нzт­сz въ прaздникъ:
 • сjи u5бо при­ступи1ша къ філjппу, и4же бЁ t­ виfсаjды галілeйскіz, и3 молsху є3го2, глаг0люще: г0споди, х0щемъ їи7са ви1дэти.
 • Пріи1де філjппъ и3 глаг0ла ґндрeови: и3 пaки ґндрeй и3 філjппъ глаг0ласта їи7сови.
 • Їи7съ же t­вэщA и4ма, гlz: пріи1де чaсъ, да прослaвит­сz сн7ъ чlвёческій:
 • ґми1нь, ґми1нь гlю вaмъ: а4ще зeрно пшени1чно пaдъ на земли2 не ќмретъ, то2 є3ди1но пребывaетъ: а4ще же ќмретъ, мн0гъ пл0дъ сотвори1тъ:
 • любsй дyшу свою2, погуби1тъ ю5: и3 ненави1дzй души2 сво­еS въ мjрэ сeмъ, въ жив0тъ вёчный сохрани1тъ ю5:
 • а4ще кто2 мнЁ слyжитъ, мнЁ да послёд­ст­вуетъ: и3 и3дёже є4смь а4зъ, тY и3 слугA м0й бyдетъ: и3 а4ще кто2 мнЁ слyжитъ, почти1тъ є3го2 nц7ъ м0й:
 • н­н7э дш7A моS воз­мути1сz и3 что2 рекY; Џч7е, сп7си1 мz t­ часA сегw2: но сегw2 рaди пріид0хъ на чaсъ сeй:
 • [За?.] џч7е, прослaви и4мz твоE. Пріи1де же глaсъ съ небесE: и3 прослaвихъ, и3 пaки прослaвлю.
 • Нар0дъ же стоsй и3 слhшавъ, глаг0лаху: гр0мъ бhсть. И#нjи глаг0лаху: а4гг7лъ глаг0ла є3мY.
 • TвэщA їи7съ и3 речE: не менє2 рaди глaсъ сeй бhсть, но нар0да рaди:
 • н­н7э сyдъ є4сть мjру семY: н­н7э кнsзь мjра сегw2 и3згнaнъ бyдетъ в0нъ:
 • и3 а4ще а4зъ воз­несeнъ бyду t­ земли2, вс‰ при­влекY къ себЁ.
 • Сіe же гlаше, назнaменуz, к0­ею смeртію хотsше ўмрeти.
 • TвэщA є3мY нар0дъ: мы2 слhшахомъ t­ зак0на, ћкw хrт0съ пребывaетъ во вёки: кaкw ты2 гlеши: воз­нести1сz подобaетъ сн7у чlвёческому; кто2 є4сть сeй сн7ъ чlвёческій;
 • Речe же и5мъ їи7съ: є3щE мaло врeмz свётъ въ вaсъ є4сть: ходи1те, д0ндеже свётъ и4мате, да тмA вaсъ не и4метъ: и3 ходsй во тмЁ не вёсть, кaмw и4детъ:
 • [(ҐЗа? 43.Ґ)] д0ндеже свётъ и4мате, вёруйте во свётъ, да сhнове свёта бyдете. Сі‰ гlа їи7съ, и3 t­шeдъ скрhсz t­ ни1хъ.
 • Толи6ка [же] знaмєніz сотв0ршу є3мY пред8 ни1ми, не вёроваху въ него2,
 • да сбyдет­сz сл0во и3сaіи прbр0ка, є4же речE: гDи, кто2 вёрова слyху нa­шему; и3 мhшца гDнz комY t­крhсz;
 • Сегw2 рaди не можaху вёровати, ћкw пaки речE и3сaіа:
 • њслэпи2 џчи и4хъ, и3 њкaменилъ є4сть сердцA и4хъ, да не ви1дzтъ nчи1ма, ни разумёютъ сeрдцемъ, и3 њбратsт­сz, и3 и3сцэлю2 и5хъ.
 • Сі‰ речE и3сaіа, є3гдA ви1дэ слaву є3гw2 и3 глаг0ла њ нeмъ.
 • Nбaче ќбw и3 t­ кн‰зь мн0зи вёроваша въ него2: но фарісє1й рaди не и3сповёдоваху, да не и3з8 с0нмищъ и3згнaни бyдутъ:
 • воз­люби1ша бо пaче слaву человёческую, нeже слaву б9ію.
 • Їи7съ же воз­звA и3 речE: вёруzй въ мS не вёруетъ въ мS, но въ послaв­шаго мS:
 • и3 ви1дzй мS ви1дитъ послaв­шаго мS:
 • а4зъ свётъ въ мjръ пріид0хъ, да всsкъ вёруzй въ мS во тмЁ не пребyдетъ:
 • и3 а4ще кто2 ўслhшитъ гlг0лы мо‰ и3 не вёруетъ, а4зъ не суждY є3мY: не пріид0хъ бо, да суждY мjрови, но да спасY мjръ:
 • t­метazйсz менє2 и3 не пріeмлzй гlгHлъ мо­и1хъ и4мать судsщаго є3мY: сл0во, є4же гlахъ, то2 сyдитъ є3мY въ послёдній дeнь:
 • ћкw а4зъ t­ себє2 не гlахъ: но послaвый мS nц7ъ, т0й мнЁ зaповэдь дадE, что2 рекY и3 что2 воз­гlю:
 • и3 вёмъ, ћкw зaповэдь є3гw2 жив0тъ вёчный є4сть: ћже u5бо а4зъ гlю, ћкоже речE мнЁ nц7ъ, тaкw гlю.
 • [Зач. 39.] Был болен некто Лазарь из Вифании, из селения, где жили Мария и Марфа, сестра ее.
 • Мария же, которой брат Лазарь был болен, была та, которая помазала Господа миром и отерла ноги Его волосами своими.
 • Сестры послали сказать Ему: Господи! вот, кого Ты любишь, болен.
 • Иисус, услышав то, сказал: эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий.
 • Иисус же любил Марфу и сестру ее и Лазаря.
 • Когда же услышал, что он болен, то пробыл два дня на том месте, где находился.
 • После этого сказал ученикам: пойдем опять в Иудею.
 • Ученики сказали Ему: Равви́! давно ли Иудеи искали побить Тебя камнями, и Ты опять идешь туда?
 • Иисус отвечал: не двенадцать ли часов во дне? кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит свет мира сего;
 • а кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света с ним.
 • Сказав это, говорит им потом: Лазарь, друг наш, уснул; но Я иду разбудить его.
 • Ученики Его сказали: Господи! если уснул, то выздоровеет.
 • Иисус говорил о смерти его, а они думали, что Он говорит о сне обыкновенном.
 • Тогда Иисус сказал им прямо: Лазарь умер;
 • и радуюсь за вас, что Меня не было там, дабы вы уверовали; но пойдем к нему.
 • Тогда Фома, иначе называемый Близнец, сказал ученикам: пойдем и мы умрем с ним.
 • Иисус, придя, нашел, что он уже четыре дня в гробе.
 • Вифания же была близ Иерусалима, стадиях в пятнадцати;
 • и многие из Иудеев пришли к Марфе и Марии утешать их в печали о брате их.
 • Марфа, услышав, что идет Иисус, пошла навстречу Ему; Мария же сидела дома.
 • Тогда Марфа сказала Иисусу: Господи! если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой.
 • Но и теперь знаю, что чего Ты попросишь у Бога, даст Тебе Бог.
 • Иисус говорит ей: воскреснет брат твой.
 • Марфа сказала Ему: знаю, что воскреснет в воскресение, в последний день.
 • Иисус сказал ей: Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет.
 • И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек. Веришь ли сему?
 • Она говорит Ему: так, Господи! я верую, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир.
 • Сказав это, пошла и позвала тайно Марию, сестру свою, говоря: Учитель здесь и зовет тебя.
 • Она, как скоро услышала, поспешно встала и пошла к Нему.
 • Иисус еще не входил в селение, но был на том месте, где встретила Его Марфа.
 • Иудеи, которые были с нею в доме и утешали ее, видя, что Мария поспешно встала и вышла, пошли за нею, полагая, что она пошла на гроб – плакать там.
 • Мария же, придя туда, где был Иисус, и увидев Его, пала к ногам Его и сказала Ему: Господи! если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой.
 • Иисус, когда увидел ее плачущую и пришедших с нею Иудеев плачущих, Сам восскорбел духом и возмутился
 • и сказал: где вы положили его? Говорят Ему: Господи! пойди и посмотри.
 • Иисус прослезился.
 • Тогда Иудеи говорили: смотри, как Он любил его.
 • А некоторые из них сказали: не мог ли Сей, отверзший очи слепому, сделать, чтобы и этот не умер?
 • Иисус же, опять скорбя внутренно, приходит ко гробу. То была пещера, и камень лежал на ней.
 • Иисус говорит: отнимите камень. Сестра умершего, Марфа, говорит Ему: Господи! уже смердит; ибо четыре дня, как он во гробе.
 • Иисус говорит ей: не сказал ли Я тебе, что, если будешь веровать, увидишь славу Божию?
 • Итак отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал: Отче! благодарю Тебя, что Ты услышал Меня.
 • Я и знал, что Ты всегда услышишь Меня; но сказал сие для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал Меня.
 • Сказав это, Он воззвал громким голосом: Лазарь! иди вон.
 • И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лице его обвязано было платком. Иисус говорит им: развяжите его, пусть идет.
 • Тогда многие из Иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в Него.
 • А некоторые из них пошли к фарисеям и сказали им, что сделал Иисус.
 • [Зач. 40.] Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили: что нам делать? Этот Человек много чудес творит.
 • Если оставим Его так, то все уверуют в Него, и придут Римляне и овладеют и местом нашим и народом.
 • Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им: вы ничего не знаете,
 • и не подумаете, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб.
 • Сие же он сказал не от себя, но, будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ,
 • и не только за народ, но чтобы и рассеянных чад Божиих собрать воедино.
 • С этого дня положили убить Его.
 • Посему Иисус уже не ходил явно между Иудеями, а пошел оттуда в страну близ пустыни, в город, называемый Ефраим, и там оставался с учениками Своими.
 • Приближалась Пасха Иудейская, и многие из всей страны пришли в Иерусалим перед Пасхою, чтобы очиститься.
 • Тогда искали Иисуса и, стоя в храме, говорили друг другу: как вы думаете? не придет ли Он на праздник?
 • Первосвященники же и фарисеи дали приказание, что если кто узнает, где Он будет, то объявил бы, дабы взять Его.
 • [Зач. 41.] За шесть дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь умерший, которого Он воскресил из мертвых.
 • Там приготовили Ему вечерю, и Марфа служила, и Лазарь был одним из возлежавших с Ним.
 • Мария же, взяв фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги Его; и дом наполнился благоуханием от мира.
 • Тогда один из учеников Его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать Его, сказал:
 • Для чего бы не продать это миро за триста динариев и не раздать нищим?
 • Сказал же он это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали.
 • Иисус же сказал: оставьте ее; она сберегла это на день погребения Моего.
 • Ибо нищих всегда имеете с собою, а Меня не всегда.
 • Многие из Иудеев узнали, что Он там, и пришли не только для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого Он воскресил из мертвых.
 • Первосвященники же положили убить и Лазаря,
 • потому что ради него многие из Иудеев приходили и веровали в Иисуса.
 • На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим,
 • взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и восклицали: осанна! благословен грядущий во имя Господне, Царь Израилев!
 • Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как написано:
 • Не бойся, дщерь Сионова! се, Царь твой грядет, сидя на молодом осле.
 • Ученики Его сперва не поняли этого; но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что тáк было о Нем написано, и это сделали Ему.
 • Народ, бывший с Ним прежде, свидетельствовал, что Он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых.
 • Потому и встретил Его народ, ибо слышал, что Он сотворил это чудо.
 • [Зач. 42.] Фарисеи же говорили между собою: видите ли, что не успеваете ничего? весь мир идет за Ним.
 • Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые Еллины.
 • Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря: господин! нам хочется видеть Иисуса.
 • Филипп идет и говорит о том Андрею; и потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу.
 • Иисус же сказал им в ответ: пришел час прославиться Сыну Человеческому.
 • Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода.
 • Любящий душу свою погубит ее; а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную.
 • Кто Мне служит, Мне да последует; и где Я, там и слуга Мой будет. И кто Мне служит, того почтит Отец Мой.
 • Душа Моя теперь возмутилась; и что Мне сказать? Отче! избавь Меня от часа сего! Но на сей час Я и пришел.
 • Отче! прославь имя Твое. Тогда пришел с неба глас: и прославил и еще прославлю.
 • Народ, стоявший и слышавший то, говорил: это гром; а другие говорили: Ангел говорил Ему.
 • Иисус на это сказал: не для Меня был глас сей, но для народа.
 • Ныне суд миру сему; ныне князь мира сего изгнан будет вон.
 • И когда Я вознесен буду от земли, всех привлеку к Себе.
 • Сие говорил Он, давая разуметь, какою смертью Он умрет.
 • Народ отвечал Ему: мы слышали из закона, что Христос пребывает вовек; как же Ты говоришь, что должно вознесену быть Сыну Человеческому? кто Этот Сын Человеческий?
 • Тогда Иисус сказал им: еще на малое время свет есть с вами; ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма: а ходящий во тьме не знает, куда идет.
 • [Зач. 43.] Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света. Сказав это, Иисус отошел и скрылся от них.
 • Столько чудес сотворил Он пред ними, и они не веровали в Него,
 • да сбудется слово Исаии пророка: Господи! кто поверил слышанному от нас? и кому открылась мышца Господня?
 • Потому не могли они веровать, что, как еще сказал Исаия,
 • народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не видят глазами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы Я исцелил их.
 • Сие сказал Исаия, когда видел славу Его и говорил о Нем.
 • Впрочем и из начальников многие уверовали в Него; но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги,
 • ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию.
 • Иисус же возгласил и сказал: верующий в Меня не в Меня верует, но в Пославшего Меня.
 • И видящий Меня видит Пославшего Меня.
 • Я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме.
 • И если кто услышит Мои слова и не поверит, Я не сужу его, ибо Я пришел не судить мир, но спасти мир.
 • Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих имеет судью себе: слово, которое Я говорил, оно будет судить его в последний день.
 • Ибо Я говорил не от Себя; но пославший Меня Отец, Он дал Мне заповедь, что сказать и что говорить.
 • И Я знаю, что заповедь Его есть жизнь вечная. Итак, что Я говорю, говорю, как сказал Мне Отец.
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru Мобильная версия сайта