Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Сол. 2Сол. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Евангелие по Иоанну

 
 • [Зач. 39.] Бѣ́ же нѣ́кто боля́ лáзарь от­ Виѳáнiи, от­ вéси Марíины и мáрѳы сестры́ ея́.
 • Бѣ́ же Марíа помáзав­шая Гóспода ми́ромъ и отéршая нóзѣ егó власы́ сво­и́ми, ея́же брáтъ лáзарь боля́ше.
 • Послáстѣ ýбо сестрѣ́ къ немý, глагóлющѣ: Гóсподи, сé, егóже лю́биши, боли́тъ.
 • Слы́шавъ же Иисýсъ речé: сiя́ болѣ́знь нѣ́сть къ смéрти, но о слáвѣ Бóжiи, да прослáвит­ся Сы́нъ Бóжiй ея́ рáди.
 • Любля́ше же Иисýсъ мáрѳу и сестрý ея́ и лáзаря.
 • Егдá же услы́ша, я́ко боли́тъ, тогдá пребы́сть на нéмже бѣ́ мѣ́стѣ двá дни́.
 • Потóмъ же глагóла ученикóмъ: и́демъ во Иудéю пáки.
 • Глагóлаша емý ученицы́: равви́, ны́нѣ искáху тебé кáменiемъ поби́ти Иудéе, и пáки ли и́деши тáмо?
 • Отвѣщá Иисýсъ: не двá ли ­нá­де­ся­те часá естá во дни́? áще ктó хóдитъ во дни́, не пóткнет­ся, я́ко свѣ́тъ мíра сегó ви́дитъ:
 • áще же ктó хóдитъ въ нощи́, пóткнет­ся, я́ко нѣ́сть свѣ́та въ нéмъ.
 • Сiя́ речé, и посéмъ глагóла и́мъ: лáзарь дрýгъ нáшъ ýспе: но идý, да воз­бужý егó.
 • Рѣ́ша ýбо ученицы́ егó: Гóсподи, áще ýспе, спасéнъ бýдетъ.
 • Речé же Иисýсъ о смéрти егó: они́ же мнѣ́ша, я́ко о успéнiи снá глагóлетъ.
 • Тогдá речé и́мъ Иисýсъ не обинýяся: лáзарь ýмре:
 • и рáдуюся вáсъ рáди, да вѣ́руете, я́ко не бѣ́хъ тáмо: но и́демъ къ немý.
 • Речé же Ѳомá, глагóлемый близнéцъ, ученикóмъ: и́демъ и мы́, да ýмремъ съ ни́мъ.
 • Пришéдъ же Иисýсъ, обрѣ́те егó четы́ри дни́ ужé имýща во грóбѣ.
 • Бѣ́ же Виѳáнiа бли́зъ Иерусали́ма я́ко стáдiй пять­нá­де­сять,
 • и мнóзи от­ иудéй бя́ху при­­шли́ къ мáрѳѣ и Марíи, да утѣ́шатъ и́хъ о брáтѣ ею́.
 • Мáрѳа ýбо егдá услы́ша, я́ко Иисýсъ грядéтъ, срѣ́те егó: Марíа же дóма сѣдя́ше.
 • Речé же мáрѳа ко Иисýсу: Гóсподи, áще бы еси́ здѣ́ бы́лъ, не бы́ брáтъ мóй ýмерлъ:
 • но и ны́нѣ вѣ́мъ, я́ко ели́ка áще прóсиши от­ Бóга, дáстъ тебѣ́ Бóгъ.
 • Глагóла éй Иисýсъ: воскрéснетъ брáтъ твóй.
 • Глагóла емý мáрѳа: вѣ́мъ, я́ко воскрéснетъ въ воскрешéнiе, въ послѣ́днiй дéнь.
 • Речé [же] éй Иисýсъ: áзъ éсмь воскрешéнiе и живóтъ: вѣ́руяй въ мя́, áще и ýмретъ, оживéтъ:
 • и вся́къ живы́й и вѣ́руяй въ мя́ не ýмретъ во вѣ́ки. Е́млеши ли вѣ́ру семý?
 • Глагóла емý: éй, Гóсподи: áзъ вѣ́ровахъ, я́ко ты́ еси́ Христóсъ Сы́нъ Бóжiй, и́же въ мíръ гряды́й.
 • И сiя́ рéкши, и́де и при­­гласи́ Марíю сестрý свою́ тáй, рéкши: учи́тель при­­шéлъ éсть, и глашáетъ тя́.
 • Онá [же] я́ко услы́ша, востá скóро и и́де къ немý.
 • Не ужé бо бѣ́ при­­шéлъ Иисýсъ въ вéсь, но бѣ́ на мѣ́стѣ, идѣ́же срѣ́те егó мáрѳа.
 • Иудéе [же] ýбо сýщiи съ нéю въ домý и утѣшáюще ю́, ви́дѣв­ше Марíю, я́ко скóро востá и изы́де, по нéй идóша, глагóлюще, я́ко и́детъ на грóбъ, да плáчетъ тáмо.
 • Марíа же я́ко прiи́де, идѣ́же бѣ́ Иисýсъ, ви́дѣв­ши егó, падé емý на ногý, глагóлющи емý: Гóсподи, áще бы еси́ бы́лъ здѣ́, не бы́ ýмерлъ мóй брáтъ.
 • Иисýсъ ýбо, я́ко ви́дѣ ю́ плáчущуся и при­­шéдшыя съ нéю иудéи плáчущя, запрети́ Дýху, и воз­мути́ся сáмъ,
 • и речé: гдѣ́ положи́сте егó? Глагóлаша емý: Гóсподи, прiиди́ и ви́ждь.
 • Прослези́ся Иисýсъ.
 • Глагóлаху ýбо жи́дове: ви́ждь, кáко любля́ше егó.
 • Нѣ́цыи же от­ ни́хъ рѣ́ша: не можá­ше ли сéй, от­вéрзый óчи слѣпóму, сотвори́ти, да и сéй не ýмретъ?
 • Иисýсъ же пáки претя́ въ себѣ́, прiи́де ко грóбу. Бѣ́ же пещéра, и кáмень лежá­ше на нéй.
 • Глагóла Иисýсъ: воз­ми́те кáмень. Глагóла емý сестрá умéршаго мáрѳа: Гóсподи, ужé смерди́тъ: четвероднéвенъ бо éсть.
 • Глагóла éй Иисýсъ: не рѣ́хъ ли ти́, я́ко áще вѣ́руеши, ýзриши слáву Бóжiю?
 • Взя́ша ýбо кáмень, идѣ́же бѣ́ умéрый лежя́. Иисýсъ же воз­ведé óчи горѣ́ и речé: óтче, хвалý тебѣ́ воз­даю́, я́ко услы́шалъ еси́ мя́:
 • áзъ же вѣ́дѣхъ, я́ко всегдá мя́ послýшаеши: но нарóда рáди стоя́щаго о́крестъ рѣ́хъ, да вѣ́ру и́мутъ, я́ко ты́ мя́ послáлъ еси́.
 • И сiя́ рéкъ, глáсомъ вели́кимъ воз­звá: лáзаре, гряди́ вóнъ.
 • И изы́де умéрый, обя́занъ рукáма и ногáма укрó­емъ, и лицé егó убрýсомъ обя́зано. Глагóла и́мъ Иисýсъ: разрѣши́те егó, и остáвите ити́.
 • Мнóзи ýбо от­ иудéй при­­шéдшiи къ Марíи и ви́дѣв­ше, я́же сотвори́ Иисýсъ, вѣ́роваша въ негó:
 • нѣ́цыи же от­ ни́хъ идóша къ фарисéомъ и рекóша и́мъ, я́же сотвори́ Иисýсъ.
 • [Зач. 40.] Собрáша ýбо архiерéе и фарисéе сóнмъ, и глагóлаху: чтó сотвори́мъ? я́ко человѣ́къ сéй мнóга знáменiя твори́тъ:
 • áще остáвимъ егó тáко, вси́ увѣ́руютъ въ негó: и прiи́дутъ ри́мляне, и вóзмутъ мѣ́сто и язы́къ нáшъ.
 • Еди́нъ же нѣ́кто от­ ни́хъ каiáфа, архiерéй сы́й лѣ́ту томý, речé и́мъ: вы́ не вѣ́сте ничесóже,
 • ни помышля́ете, я́ко ýне éсть нáмъ, да еди́нъ человѣ́къ ýмретъ за лю́ди, а не вéсь язы́къ поги́бнетъ.
 • Сегó же о себѣ́ не речé: но архiерéй сы́й лѣ́ту томý, проречé, я́ко хотя́ше Иисýсъ умрéти за лю́ди,
 • и не тóкмо за лю́ди, но да и чáда Бóжiя расточéная соберéтъ во еди́но.
 • От тогó ýбо днé совѣщáша, да убiю́тъ егó.
 • Иисýсъ же ктомý не я́вѣ хождá­ше во Иудéехъ, но и́де от­тýду во странý бли́зъ пусты́ни, во Ефрéмъ нарицáемый грáдъ, и тý хождá­ше со ученики́ сво­и́ми.
 • Бѣ́ же бли́зъ пáсха Иудéйска, и взыдóша мнóзи во Иерусали́мъ от­ стрáнъ прéжде пáсхи, да очи́стят­ся.
 • Искáху ýбо Иисýса, и глагóлаху къ себѣ́, въ цéркви стоя́ще: чтó мни́т­ся вáмъ, я́ко не и́мать ли прiити́ въ прáздникъ?
 • Дáша же архiерéе и фарисéе зáповѣдь, да áще ктó ощути́тъ [егó], гдѣ́ бýдетъ, повѣ́сть, я́ко да и́мутъ егó.
 • [Зач. 39.] Был болен некто Лазарь из Вифании, из селения, где жили Мария и Марфа, сестра ее.
 • Мария же, которой брат Лазарь был болен, была та, которая помазала Господа миром и отерла ноги Его волосами своими.
 • Сестры послали сказать Ему: Господи! вот, кого Ты любишь, болен.
 • Иисус, услышав то, сказал: эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий.
 • Иисус же любил Марфу и сестру ее и Лазаря.
 • Когда же услышал, что он болен, то пробыл два дня на том месте, где находился.
 • После этого сказал ученикам: пойдем опять в Иудею.
 • Ученики сказали Ему: Равви́! давно ли Иудеи искали побить Тебя камнями, и Ты опять идешь туда?
 • Иисус отвечал: не двенадцать ли часов во дне? кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит свет мира сего;
 • а кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света с ним.
 • Сказав это, говорит им потом: Лазарь, друг наш, уснул; но Я иду разбудить его.
 • Ученики Его сказали: Господи! если уснул, то выздоровеет.
 • Иисус говорил о смерти его, а они думали, что Он говорит о сне обыкновенном.
 • Тогда Иисус сказал им прямо: Лазарь умер;
 • и радуюсь за вас, что Меня не было там, дабы вы уверовали; но пойдем к нему.
 • Тогда Фома, иначе называемый Близнец, сказал ученикам: пойдем и мы умрем с ним.
 • Иисус, придя, нашел, что он уже четыре дня в гробе.
 • Вифания же была близ Иерусалима, стадиях в пятнадцати;
 • и многие из Иудеев пришли к Марфе и Марии утешать их в печали о брате их.
 • Марфа, услышав, что идет Иисус, пошла навстречу Ему; Мария же сидела дома.
 • Тогда Марфа сказала Иисусу: Господи! если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой.
 • Но и теперь знаю, что чего Ты попросишь у Бога, даст Тебе Бог.
 • Иисус говорит ей: воскреснет брат твой.
 • Марфа сказала Ему: знаю, что воскреснет в воскресение, в последний день.
 • Иисус сказал ей: Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет.
 • И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек. Веришь ли сему?
 • Она говорит Ему: так, Господи! я верую, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир.
 • Сказав это, пошла и позвала тайно Марию, сестру свою, говоря: Учитель здесь и зовет тебя.
 • Она, как скоро услышала, поспешно встала и пошла к Нему.
 • Иисус еще не входил в селение, но был на том месте, где встретила Его Марфа.
 • Иудеи, которые были с нею в доме и утешали ее, видя, что Мария поспешно встала и вышла, пошли за нею, полагая, что она пошла на гроб – плакать там.
 • Мария же, придя туда, где был Иисус, и увидев Его, пала к ногам Его и сказала Ему: Господи! если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой.
 • Иисус, когда увидел ее плачущую и пришедших с нею Иудеев плачущих, Сам восскорбел духом и возмутился
 • и сказал: где вы положили его? Говорят Ему: Господи! пойди и посмотри.
 • Иисус прослезился.
 • Тогда Иудеи говорили: смотри, как Он любил его.
 • А некоторые из них сказали: не мог ли Сей, отверзший очи слепому, сделать, чтобы и этот не умер?
 • Иисус же, опять скорбя внутренно, приходит ко гробу. То была пещера, и камень лежал на ней.
 • Иисус говорит: отнимите камень. Сестра умершего, Марфа, говорит Ему: Господи! уже смердит; ибо четыре дня, как он во гробе.
 • Иисус говорит ей: не сказал ли Я тебе, что, если будешь веровать, увидишь славу Божию?
 • Итак отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал: Отче! благодарю Тебя, что Ты услышал Меня.
 • Я и знал, что Ты всегда услышишь Меня; но сказал сие для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал Меня.
 • Сказав это, Он воззвал громким голосом: Лазарь! иди вон.
 • И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лице его обвязано было платком. Иисус говорит им: развяжите его, пусть идет.
 • Тогда многие из Иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в Него.
 • А некоторые из них пошли к фарисеям и сказали им, что сделал Иисус.
 • [Зач. 40.] Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили: что нам делать? Этот Человек много чудес творит.
 • Если оставим Его так, то все уверуют в Него, и придут Римляне и овладеют и местом нашим и народом.
 • Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им: вы ничего не знаете,
 • и не подумаете, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб.
 • Сие же он сказал не от себя, но, будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ,
 • и не только за народ, но чтобы и рассеянных чад Божиих собрать воедино.
 • С этого дня положили убить Его.
 • Посему Иисус уже не ходил явно между Иудеями, а пошел оттуда в страну близ пустыни, в город, называемый Ефраим, и там оставался с учениками Своими.
 • Приближалась Пасха Иудейская, и многие из всей страны пришли в Иерусалим перед Пасхою, чтобы очиститься.
 • Тогда искали Иисуса и, стоя в храме, говорили друг другу: как вы думаете? не придет ли Он на праздник?
 • Первосвященники же и фарисеи дали приказание, что если кто узнает, где Он будет, то объявил бы, дабы взять Его.

Расширение Google Chrome для перехода с библейских ссылок на любых сайтах на эту электронную Библию.

Рейтинг@Mail.ru Мобильная версия сайта
Обратная связь