Евангелие от Иоанна, 13, 14, 15, 16, 17

 
 • [Зач. 44.] Прéжде же прáздника пáсхи, вѣ́дый Иисýсъ, я́ко прiи́де емý чáсъ, да прéйдетъ от­ мíра сегó ко Отцý, воз­лю́бль своя́ сýщыя въ мíрѣ, до концá воз­люби́ и́хъ.
 • И вéчери бы́в­шей, дiáволу ужé вложи́в­шу въ сéрдце Иýдѣ Си́монову Искарióтскому, да егó предáстъ,
 • вѣ́дый Иисýсъ, я́ко вся́ дадé емý Отéцъ въ рýцѣ, и я́ко от­ Бóга изы́де и къ Бóгу грядéтъ:
 • востá от­ вéчери, и положи́ ри́зы, и прiéмъ лéнтiонъ, препоя́сася:
 • потóмъ влiя́ вóду во умывáлницу, и начáтъ умывáти нóги ученикóмъ и отирáти лéнтiемъ, и́мже бѣ́ препоя́санъ.
 • Прiи́де же къ Си́мону Петрý, и глагóла емý тóй: Гóсподи, ты́ ли мо­и́ умы́еши нóзѣ?
 • Отвѣщá Иисýсъ и речé емý: éже áзъ творю́, ты́ не вѣ́си ны́нѣ, уразумѣ́еши же по си́хъ.
 • Глагóла емý пéтръ: не умы́еши нóгу моéю во вѣ́ки. Отвѣщá емý Иисýсъ: áще не умы́ю тебé, не и́маши чáсти со мнóю.
 • Глагóла емý Си́монъ пéтръ: Гóсподи, не нóзѣ мо­и́ тóкмо, но и рýцѣ и главý.
 • Глагóла емý Иисýсъ: измовéн­ный не трéбуетъ, тóкмо нóзѣ умы́ти, éсть бо вéсь чи́стъ: и вы́ чи́сти естé, но не вси́.
 • Вѣ́дяше бо предаю́щаго егó: сéго рáди речé, я́ко не вси́ чи́сти естé.
 • [Зач. 45.] Егдá же умы́ нóги и́хъ, прiя́тъ ри́зы своя́, воз­лéгъ пáки, речé и́мъ: вѣ́сте ли, чтó сотвори́хъ вáмъ?
 • Вы́ глашáете мя́ учи́теля и Гóспода: и дóбрѣ глагóлете, éсмь бо.
 • А́ще ýбо áзъ умы́хъ вáши нóзѣ, Госпóдь и учи́тель, и вы́ дóлжни естé дрýгъ дрýгу умывáти нóзѣ:
 • о́бразъ бо дáхъ вáмъ, да, я́коже áзъ сотвори́хъ вáмъ, и вы́ твори́те.
 • Ами́нь, ами́нь глагóлю вáмъ: нѣ́сть рáбъ бóлiй гóспода сво­егó, ни послáн­никъ бóлiй послáв­шаго егó.
 • А́ще сiя́ вѣ́сте, блажéни естé, áще творитé я́.
 • Не о всѣ́хъ вáсъ глагóлю: áзъ [бо] вѣ́мъ, и́хже избрáхъ: но да писáнiе сбýдет­ся: яды́й со мнóю хлѣ́бъ воз­дви́же на мя́ пя́ту свою́.
 • Отсéлѣ глагóлю вáмъ, прéжде дáже не бýдетъ, да, егдá бýдетъ, вѣ́ру и́мете, я́ко áзъ éсмь.
 • Ами́нь, ами́нь глагóлю вáмъ: прiéмляй, áще когó послю́, менé прiéмлетъ: а прiéмляй менé прiéмлетъ послáв­шаго мя́.
 • Сiя́ рéкъ Иисýсъ воз­мути́ся Дýхомъ и свидѣ́тел­ст­вова и речé: ами́нь, ами́нь глагóлю вáмъ, я́ко еди́нъ от­ вáсъ предáстъ мя́.
 • Сзирáхуся ýбо междý собóю ученицы́, недо­умѣ́ющеся, о кóмъ глагóлетъ.
 • Бѣ́ же еди́нъ от­ учени́къ егó воз­лежя́ на лóнѣ Иисýсовѣ, егóже любля́ше Иисýсъ:
 • поманý же семý Си́монъ пéтръ вопроси́ти, ктó бы бы́лъ, о нéмже глагóлетъ.
 • Напáдъ же тóй на пéрси Иисýсовы, глагóла емý: Гóсподи, ктó éсть?
 • Отвѣщá Иисýсъ: тóй éсть, емýже áзъ омочи́въ хлѣ́бъ подáмъ. И омóчь хлѣ́бъ, дадé Иýдѣ Си́монову Искарióтскому.
 • И по хлѣ́бѣ тогдá вни́де въ óнь сатанá. Глагóла ýбо емý Иисýсъ: éже твори́ши, сотвори́ скóро.
 • Сéго же никтóже разумѣ́ от­ воз­лежáщихъ, къ чесомý речé емý.
 • Нѣ́цыи же мня́ху, понéже ковчéжецъ имя́ше Иýда, я́ко глагóлетъ емý Иисýсъ: купи́, éже трéбуемъ на прáздникъ: или́ ни́щымъ да нѣ́что дáстъ.
 • Прiи́мъ же óнъ хлѣ́бъ, áбiе изы́де: бѣ́ же нóщь. Егдá изы́де,
 • глагóла Иисýсъ: [Зач. 46.] ны́нѣ прослáвися Сы́нъ человѣ́ческiй, и Бóгъ прослáвися о нéмъ:
 • áще Бóгъ прослáвися о нéмъ, и Бóгъ прослáвитъ егó въ себѣ́, и áбiе прослáвитъ егó.
 • Чáдца, ещé съ вáми мáло éсмь: взы́щете менé, и я́коже рѣ́хъ Иудéомъ, я́ко áможе áзъ идý, вы́ не мóжете прiити́: и вáмъ глагóлю ны́нѣ.
 • Зáповѣдь нóвую даю́ вáмъ, да лю́бите дрýгъ дрýга: я́коже воз­люби́хъ вы́, да и вы́ лю́бите себé:
 • о сéмъ разумѣ́ютъ вси́, я́ко мо­и́ ученицы́ естé, áще любо­́вь и́мате междý собóю.
 • Глагóла емý Си́монъ пéтръ: Гóсподи, кáмо и́деши? Отвѣщá емý Иисýсъ: áможе [áзъ] идý, не мóжеши ны́нѣ по мнѣ́ ити́: послѣди́ же по мнѣ́ и́деши.
 • Глагóла емý пéтръ: Гóсподи, почтó не могý ны́нѣ по тебѣ́ ити́? ны́нѣ дýшу мою́ за тя́ положý.
 • Отвѣщá емý Иисýсъ: дýшу ли твою́ за мя́ положи́ши? ами́нь, ами́нь глагóлю тебѣ́: не воз­гласи́тъ алéкторъ, дóндеже от­вéржешися менé три́щи.
 • [Зач. 47.] Да не смущáет­ся сéрдце вá­ше: вѣ́руйте въ Бóга, и въ мя́ вѣ́руйте:
 • въ домý Отцá мо­егó оби́тели мнóги сýть: áще ли же ни́, рéклъ бы́хъ вáмъ: идý уготóвати мѣ́сто вáмъ:
 • и áще {áще пойдý и} уготóвлю мѣ́сто вáмъ, пáки прiидý и по­имý вы́ къ себѣ́, да, идѣ́же éсмь áзъ и вы́ бýдете:
 • и áможе áзъ идý, вѣ́сте, и пýть вѣ́сте.
 • Глагóла емý Ѳомá: Гóсподи, не вѣ́мы, кáмо и́деши: и кáко мóжемъ пýть вѣ́дѣти?
 • Глагóла емý Иисýсъ: áзъ éсмь пýть и и́стина и живóтъ: никтóже прiи́детъ ко Отцý, тóкмо мнóю:
 • áще мя́ бы́сте знáли, и Отцá мо­егó знáли бы́сте [ýбо]: и от­сéлѣ познáсте егó, и ви́дѣсте егó.
 • Глагóла емý Фили́ппъ: Гóсподи, покажи́ нáмъ Отцá, и довлѣ́етъ нáмъ.
 • Глагóла емý Иисýсъ: толи́ко врéмя съ вáми éсмь, и не познáлъ еси́ менé, Фили́ппе? ви́дѣвый менé ви́дѣ Отцá: и кáко ты́ глагóлеши: покажи́ нáмъ Отцá?
 • не вѣ́руеши ли, я́ко áзъ во Отцѣ́, и Отéцъ во мнѣ́ éсть? [Зач. 48.] глагóлы, я́же áзъ глагóлю вáмъ, о себѣ́ не глагóлю: Отéцъ же во мнѣ́ пребывáяй, тóй твори́тъ дѣлá:
 • вѣ́руйте мнѣ́, я́ко áзъ во Отцѣ́, и Отéцъ во мнѣ́: áще ли же ни́, за тá дѣлá вѣ́ру ими́те ми́.
 • Ами́нь, ами́нь глагóлю вáмъ: вѣ́руяй въ мя́, дѣлá, я́же áзъ творю́, и тóй сотвори́тъ, и бóлша си́хъ сотвори́тъ: я́ко áзъ ко Отцý мо­емý грядý:
 • и éже áще чтó прóсите [от­ Отцá] во и́мя моé, тó сотворю́, да прослáвит­ся Отéцъ въ Сы́нѣ:
 • [и] áще чесó прóсите во и́мя моé, áзъ сотворю́.
 • А́ще лю́бите мя́, зáповѣди моя́ соблюди́те,
 • и áзъ умолю́ Отцá, и инóго утѣ́шителя дáстъ вáмъ, да бýдетъ съ вáми въ вѣ́къ,
 • Дýхъ и́стины, егóже мíръ не мóжетъ прiя́ти, я́ко не ви́дитъ егó, нижé знáетъ егó: вы́ же знáете егó, я́ко въ вáсъ пребывáетъ и въ вáсъ бýдетъ.
 • Не остáвлю вáсъ си́ры: прiидý къ вáмъ:
 • ещé мáло, и мíръ ктомý не уви́дитъ менé, вы́ же уви́дите мя́, я́ко áзъ живý, и вы́ жи́ви бýдете:
 • въ тóй дéнь уразумѣ́ете вы́, я́ко áзъ во Отцѣ́ мо­éмъ, и вы́ во мнѣ́, и áзъ въ вáсъ.
 • [Зач..] Имѣ́яй зáповѣди моя́ и соблюдáяй и́хъ, тóй éсть любя́й мя́: а любя́й мя́ воз­лю́бленъ бýдетъ Отцéмъ мо­и́мъ, и áзъ воз­люблю́ егó, и явлю́ся емý сáмъ.
 • Глагóла емý Иýда не Искарióтскiй: Гóсподи, и чтó бы́сть, я́ко нáмъ хóщеши яви́тися, а не мíрови?
 • Отвѣщá Иисýсъ и речé емý: áще ктó лю́битъ мя́, слóво моé соблюдéтъ: и Отéцъ мóй воз­лю́битъ егó, и къ немý прiи́дема, и оби́тель у негó сотвори́ма:
 • не любя́й мя́ словéсъ мо­и́хъ не соблюдáетъ: и слóво, éже слы́шасте, нѣ́сть моé, но послáв­шаго мя́ Отцá.
 • Сiя́ глагóлахъ вáмъ въ вáсъ сы́й:
 • утѣ́шитель же, Дýхъ святы́й, егóже пóслетъ Отéцъ во и́мя моé, тóй вы́ научи́тъ всемý, и воспомянéтъ вáмъ вся́, я́же рѣ́хъ вáмъ.
 • Ми́ръ оставля́ю вáмъ, ми́ръ мóй даю́ вáмъ: не я́коже мíръ даéтъ, áзъ даю́ вáмъ. [Зач. 49.] Да не смущáет­ся сéрдце вá­ше, ни устрашáетъ.
 • Слы́шасте, я́ко áзъ рѣ́хъ вáмъ: идý и прiидý къ вáмъ. А́ще бы́сте люби́ли мя́, воз­рáдовалися бы́сте [ýбо], я́ко рѣ́хъ: идý ко Отцý: я́ко Отéцъ мóй бóлiй менé éсть.
 • И ны́нѣ рѣ́хъ вáмъ, прéжде дáже не бýдетъ, да, егдá бýдетъ, вѣ́ру и́мете.
 • Ктомý не мнóго глагóлю съ вáми: грядéтъ бо сегó мíра кня́зь, и во мнѣ́ не и́мать ничесóже.
 • Но да разумѣ́етъ мíръ, я́ко люблю́ Отцá, и я́коже заповѣ́да мнѣ́ Отéцъ, тáко творю́: востáните, и́демъ от­сю́ду.
 • [Зач. 50.] А́зъ éсмь лозá и́стин­ная, и Отéцъ мóй дѣ́латель éсть:
 • вся́ку рóзгу о мнѣ́ не творя́щую плодá, и́зметъ ю́: и вся́ку творя́щую плóдъ, отреби́тъ ю́, да мнóжайшiй плóдъ при­­несéтъ.
 • Ужé вы́ чи́сти естé за слóво, éже глагóлахъ вáмъ.
 • Бýдите во мнѣ́, и áзъ въ вáсъ. Я́коже розгá не мóжетъ плодá сотвори́ти о себѣ́, áще не бýдетъ на лозѣ́, тáко и вы́, áще во мнѣ́ не пребýдете.
 • А́зъ éсмь лозá, вы́ [же] рóждiе: [и] и́же бýдетъ во мнѣ́, и áзъ въ нéмъ, тóй сотвори́тъ плóдъ мнóгъ, я́ко безъ менé не мóжете твори́ти ничесóже:
 • áще ктó во мнѣ́ не пребýдетъ, извéржет­ся вóнъ, я́коже розгá, и изсы́шетъ: и собирáютъ ю́ и во óгнь влагáютъ, и сгарáетъ:
 • áще пребýдете во мнѣ́ и глагóлы мо­и́ въ вáсъ пребýдутъ, егóже áще хóщете, проси́те, и бýдетъ вáмъ:
 • о сéмъ прослáвися Отéцъ мóй, да плóдъ мнóгъ сотворитé, и бýдете мо­и́ ученицы́.
 • [Зач. 51.] Я́коже воз­люби́ мя Отéцъ, и áзъ воз­люби́хъ вáсъ: бýдите въ любви́ мо­éй:
 • áще зáповѣди моя́ соблюдéте, пребýдете въ любви́ мо­éй, я́коже áзъ зáповѣди Отцá мо­егó соблюдóхъ, и пребывáю въ егó любви́.
 • Сiя́ глагóлахъ вáмъ, да рáдость моя́ въ вáсъ бýдетъ и рáдость вáша испóлнит­ся.
 • Сiя́ éсть зáповѣдь моя́, да лю́бите дрýгъ дрýга, я́коже воз­люби́хъ вы́:
 • бóлши сея́ любвé никтóже и́мать, да ктó дýшу свою́ положи́тъ за дрýги своя́.
 • Вы́ дрýзи мо­и́ естé, áще творитé, ели́ка áзъ заповѣ́даю вáмъ:
 • не ктомý вáсъ глагóлю рабы́, я́ко рáбъ не вѣ́сть, чтó твори́тъ госпóдь егó: вáсъ же рекóхъ дрýги, я́ко вся́, я́же слы́шахъ от­ Отцá мо­егó, сказáхъ вáмъ.
 • Не вы́ менé избрáсте, но áзъ избрáхъ вáсъ, и положи́хъ вáсъ, да вы́ и́дете и плóдъ при­­несéте, и плóдъ вáшъ пребýдетъ, да, егóже áще прóсите от­ Отцá во и́мя моé, дáстъ вáмъ.
 • [Зач. 52.] Сiя́ заповѣ́даю вáмъ, да лю́бите дрýгъ дрýга.
 • А́ще мíръ вáсъ ненави́дитъ, вѣ́дите, я́ко менé прéжде вáсъ воз­ненави́дѣ:
 • áще от­ мíра бы́сте бы́ли, мíръ ýбо своé люби́лъ бы́: я́коже от­ мíра нѣ́сте, но áзъ избрáхъ вы́ от­ мíра, сегó рáди ненави́дитъ вáсъ мíръ.
 • Поминáйте слóво, éже áзъ рѣ́хъ вáмъ: нѣ́сть рáбъ бóлiй гóспода сво­егó: áще менé изгнáша, и вáсъ изженýтъ: áще слóво моé соблюдóша, и вá­ше соблюдýтъ:
 • но сiя́ вся́ творя́тъ вáмъ за и́мя моé, я́ко не вѣ́дятъ послáв­шаго мя́.
 • А́ще не бы́хъ при­­шéлъ и глагóлалъ и́мъ, грѣхá не бы́ша имѣ́ли: ны́нѣ же вины́ {извинéнiя} не и́мутъ о грѣсѣ́ сво­éмъ:
 • ненави́дяй менé, и Отцá мо­егó ненави́дитъ:
 • áще дѣ́лъ не бы́хъ сотвори́лъ въ ни́хъ, и́хже и́нъ никтóже сотвори́, грѣхá не бы́ша имѣ́ли: ны́нѣ же и ви́дѣша, и воз­ненави́дѣша менé и Отцá мо­егó:
 • но да сбýдет­ся слóво, пи́сан­ное въ закóнѣ и́хъ, я́ко воз­ненави́дѣша мя́ тýне.
 • Егдá же прiи́детъ утѣ́шитель, егóже áзъ послю́ вáмъ от­ Отцá, Дýхъ и́стины, и́же от­ Отцá исхóдитъ, тóй свидѣ́тел­ст­вуетъ о мнѣ́:
 • и вы́ же свидѣ́тел­ст­вуете, я́ко искони́ со мнóю естé.
 • Сiя́ глагóлахъ вáмъ, да не соблазни́теся.
 • От сóнмищъ ижденýтъ вы́: [Зач. 53.] но прiи́детъ чáсъ, да вся́къ, и́же убiéтъ вы́, воз­мни́т­ся слýжбу при­­носи́ти Бóгу:
 • и сiя́ сотворя́тъ, я́ко не познáша Отцá, ни менé.
 • Но сiя́ глагóлахъ вáмъ, да, егдá прiи́детъ чáсъ, воспомя́нете сiя́, я́ко áзъ рѣ́хъ вáмъ: си́хъ же вáмъ испéрва не рѣ́хъ, я́ко съ вáми бѣ́хъ.
 • Ны́нѣ же идý къ послáв­шему мя́, и никтóже от­ вáсъ вопрошáетъ менé: кáмо и́деши?
 • Но я́ко сiя́ глагóлахъ вáмъ, скóрби испóлнихъ сердцá вáша.
 • Но áзъ и́стину вáмъ глагóлю: ýне éсть вáмъ, да áзъ идý: áще бо не идý áзъ, утѣ́шитель не прiи́детъ къ вáмъ: áще [ли] же идý, послю́ егó къ вáмъ,
 • и при­­шéдъ óнъ обличи́тъ мíръ о грѣсѣ́ и о прáвдѣ и о судѣ́:
 • о грѣсѣ́ ýбо, я́ко не вѣ́руютъ въ мя́:
 • о прáвдѣ же, я́ко ко Отцý мо­емý идý, и ктомý не ви́дите менé:
 • о судѣ́ же, я́ко кня́зь мíра сегó осуждéнъ бы́сть.
 • Ещé мнóго и́мамъ глагóлати вáмъ, но не мóжете носи́ти ны́нѣ:
 • егдá же прiи́детъ óнъ, Дýхъ и́стины, настáвитъ вы́ на вся́ку и́стину: не от­ себé бо глагóлати и́мать, но ели́ка áще услы́шитъ, глагóлати и́мать, и грядýщая воз­вѣсти́тъ вáмъ:
 • óнъ мя́ прослáвитъ, я́ко от­ мо­егó прiи́метъ и воз­вѣсти́тъ вáмъ.
 • [Зач. 54.] Вся́, ели́ка и́мать Отéцъ, моя́ сýть: сегó рáди рѣ́хъ, я́ко от­ мо­егó прiи́метъ и воз­вѣсти́тъ вáмъ.
 • Вмáлѣ, и [ктомý] не ви́дите менé: и пáки вмáлѣ, и ýзрите мя́, я́ко идý ко Отцý.
 • Рѣ́ша же от­ учени́къ егó къ себѣ́: чтó éсть сié, éже глагóлетъ нáмъ: вмáлѣ, и не ви́дите менé: и пáки вмáлѣ, и ýзрите мя́: и: я́ко áзъ идý ко Отцý?
 • Глагóлаху ýбо: чтó сié éсть, éже глагóлетъ: вмáлѣ, не вѣ́мы, чтó глагóлетъ.
 • Разумѣ́ же Иисýсъ, я́ко хотя́ху егó вопрошáти, и речé и́мъ: о сéмъ ли стязáетеся междý собóю, я́ко рѣ́хъ: вмáлѣ, и не ви́дите менé: и пáки вмáлѣ, и ýзрите мя́?
 • ами́нь, ами́нь глагóлю вáмъ, я́ко восплáчетеся и воз­рыдáете вы́, а мíръ воз­рáдует­ся: вы́ же печáльни бýдете, но печáль вáша въ рáдость бýдетъ:
 • женá егдá раждáетъ, скóрбь и́мать, я́ко прiи́де гóдъ ея́: егдá же роди́тъ отрочá, ктомý не пóмнитъ скóрби за рáдость, я́ко роди́ся человѣ́къ въ мíръ:
 • и вы́ же печáль и́мате ýбо ны́нѣ: пáки же узрю́ вы, и воз­рáдует­ся сéрдце вá­ше, и рáдости вá­шея никтóже вóзметъ от­ вáсъ:
 • и въ тóй дéнь менé не воспрóсите ничесóже. [Зач. 55.] Ами́нь, ами́нь глагóлю вáмъ, я́ко ели́ка áще [чесó] прóсите от­ Отцá во и́мя моé, дáстъ вáмъ:
 • досéлѣ не проси́сте ничесóже во и́мя моé: проси́те, и прiи́мете, да рáдость вáша испóлнена бýдетъ.
 • Сiя́ въ при́тчахъ глагóлахъ вáмъ: но прiи́детъ чáсъ, егдá ктомý въ при́тчахъ не глагóлю вáмъ, но я́вѣ о Отцѣ́ воз­вѣщý вáмъ.
 • Въ тóй дéнь во и́мя моé воспрóсите, и не глагóлю вáмъ, я́ко áзъ умолю́ Отцá о вáсъ:
 • сáмъ бо Отéцъ лю́битъ вы́, я́ко вы́ менé воз­люби́сте и вѣ́ровасте, я́ко áзъ от­ Бóга изыдóхъ.
 • Изыдóхъ от­ Отцá, и прiидóхъ въ мíръ: [и] пáки оставля́ю мíръ, и идý ко Отцý.
 • Глагóлаша емý ученицы́ егó: сé, ны́нѣ не обинýяся глагóлеши, а при́тчи ни ко­ея́же не глагóлеши:
 • ны́нѣ вѣ́мы, я́ко вѣ́си вся́ и не трéбуеши, да ктó тя́ вопрошáетъ: о сéмъ вѣ́руемъ, я́ко от­ Бóга изшéлъ еси́.
 • Отвѣщá и́мъ Иисýсъ: ны́нѣ ли вѣ́руете?
 • сé, грядéтъ чáсъ, и ны́нѣ прiи́де, да разы́детеся кíйждо во своя́ и менé еди́наго остáвите: и нѣ́смь еди́нъ, я́ко Отéцъ со мнóю éсть:
 • сiя́ глагóлахъ вáмъ, да во мнѣ́ ми́ръ и́мате: въ мíрѣ скóрбни бýдете: но дерзáйте, [я́ко] áзъ побѣди́хъ мíръ.
 • [Зач. 56.] Сiя́ глагóла Иисýсъ и воз­ведé óчи сво­и́ на нéбо и речé: óтче, прiи́де чáсъ: прослáви Сы́на тво­егó, да и Сы́нъ твóй прослáвитъ тя́:
 • я́коже дáлъ еси́ емý влáсть вся́кiя плóти, да вся́ко, éже дáлъ еси́ емý, дáстъ и́мъ живóтъ вѣ́чный:
 • сé же éсть живóтъ вѣ́чный, да знáютъ тебé еди́наго и́стин­наго Бóга, и егóже послáлъ еси́ Иисýсъ Христá.
 • А́зъ прослáвихъ тя́ на земли́, дѣ́ло соверши́хъ, éже дáлъ еси́ мнѣ́ да сотворю́:
 • и ны́нѣ прослáви мя́ ты́, óтче, у тебé самогó слáвою, ю́же имѣ́хъ у тебé прéжде мíръ не бы́сть.
 • Яви́хъ и́мя твоé человѣ́комъ, и́хже дáлъ еси́ мнѣ́ от­ мíра: тво­и́ бѣ́ша, и мнѣ́ и́хъ дáлъ еси́, и слóво твоé сохрани́ша:
 • ны́нѣ разумѣ́ша, я́ко вся́, ели́ка дáлъ еси́ мнѣ́, от­ тебé сýть:
 • я́ко глагóлы, и́хже дáлъ еси́ мнѣ́, дáхъ и́мъ, и тíи прiя́ша, и разумѣ́ша во­и́стин­ну, я́ко от­ тебé изыдóхъ, и вѣ́роваша, я́ко ты́ мя́ послáлъ еси́.
 • А́зъ о си́хъ молю́: не о [всéмъ] мíрѣ молю́, но о тѣ́хъ, и́хже дáлъ еси́ мнѣ́, я́ко тво­и́ сýть:
 • и моя́ вся́ твоя́ сýть, и твоя́ моя́: и прослáвихся въ ни́хъ:
 • и ктомý нѣ́смь въ мíрѣ, и сíи въ мíрѣ сýть, и áзъ къ тебѣ́ грядý. О́тче святы́й, соблюди́ и́хъ во и́мя твоé, и́хже дáлъ еси́ мнѣ́, да бýдутъ еди́но, я́коже [и] мы́.
 • Егдá бѣ́хъ съ ни́ми въ мíрѣ, áзъ соблюдáхъ и́хъ во и́мя твоé: и́хже дáлъ еси́ мнѣ́, сохрани́хъ, и никтóже от­ ни́хъ поги́бе, тóкмо сы́нъ поги́бель­ный, да сбýдет­ся писáнiе:
 • ны́нѣ же къ тебѣ́ грядý, и сiя́ глагóлю въ мíрѣ, да и́мутъ рáдость мою́ испóлнену въ себѣ́.
 • А́зъ дáхъ и́мъ слóво твоé, и мíръ воз­ненави́дѣ и́хъ, я́ко не сýть от­ мíра, я́коже [и] áзъ от­ мíра нѣ́смь:
 • не молю́, да вóзмеши и́хъ от­ мíра, но да соблюдéши и́хъ от­ непрiя́зни:
 • от­ мíра не сýть, я́коже [и] áзъ от­ мíра нѣ́смь:
 • святи́ и́хъ во и́стину твою́: слóво твоé и́стина éсть.
 • [Зач. 57.] Я́коже менé послáлъ еси́ въ мíръ, и áзъ послáхъ и́хъ въ мíръ,
 • и за ни́хъ áзъ свящý себé, да и тíи бýдутъ свящéни во и́стину.
 • Не о си́хъ же молю́ тóкмо, но и о вѣ́ру­ю­щихъ словесé и́хъ рáди въ мя́,
 • да вси́ еди́но бýдутъ: я́коже ты́, óтче, во мнѣ́, и áзъ въ тебѣ́, да и тíи въ нáсъ еди́но бýдутъ: да [и] мíръ вѣ́ру и́метъ, я́ко ты́ мя́ послáлъ еси́:
 • и áзъ слáву, ю́же дáлъ еси́ мнѣ́, дáхъ и́мъ: да бýдутъ еди́но, я́коже мы́ еди́но есмá:
 • áзъ въ ни́хъ, и ты́ во мнѣ́: да бýдутъ совершéни во еди́но, и да разумѣ́етъ мíръ, я́ко ты́ мя́ послáлъ еси́ и воз­люби́лъ еси́ и́хъ, я́коже менé воз­люби́лъ еси́.
 • О́тче, и́хже дáлъ еси́ мнѣ́, хощý, да идѣ́же éсмь áзъ, и тíи бýдутъ со мнóю, да ви́дятъ слáву мою́, ю́же дáлъ еси́ мнѣ́, я́ко воз­люби́лъ мя́ еси́ прéжде сложéнiя мíра.
 • О́тче прáведный, и мíръ тебé не познá, áзъ же тя́ познáхъ, и сíи познáша, я́ко ты́ мя́ послáлъ еси́:
 • и сказáхъ и́мъ и́мя твоé, и скажý, да любы́, éюже мя́ еси́ воз­люби́лъ, въ ни́хъ бýдетъ, и áзъ въ ни́хъ.
 • [Зач. 44.] Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив Своих сущих в мире, до конца возлюбил их.
 • И во время вечери, когда диавол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать Его,
 • Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога исшел и к Богу отходит,
 • встал с вечери, снял с Себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, препоясался.
 • Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был препоясан.
 • Подходит к Симону Петру, и тот говорит Ему: Господи! Тебе ли умывать мои ноги?
 • Иисус сказал ему в ответ: что Я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после.
 • Петр говорит Ему: не умоешь ног моих вовек. Иисус отвечал ему: если не умою тебя, не имеешь части со Мною.
 • Симон Петр говорит Ему: Господи! не только ноги мои, но и руки и голову.
 • Иисус говорит ему: омытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь; и вы чисты, но не все.
 • Ибо знал Он предателя Своего, потому и сказал: не все вы чисты.
 • [Зач. 45.] Когда же умыл им ноги и надел одежду Свою, то, возлегши опять, сказал им: знаете ли, что Я сделал вам?
 • Вы называете Меня Учителем и Господом, и правильно говорите, ибо Я точно то.
 • Итак, если Я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу.
 • Ибо Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам.
 • Истинно, истинно говорю вам: раб не больше господина своего, и посланник не больше пославшего его.
 • Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете.
 • Не о всех вас говорю; Я знаю, которых избрал. Но да сбудется Писание: ядущий со Мною хлеб поднял на Меня пяту свою.
 • Теперь сказываю вам, прежде нежели то сбылось, дабы, когда сбудется, вы поверили, что это Я.
 • Истинно, истинно говорю вам: принимающий того, кого Я пошлю, Меня принимает; а принимающий Меня принимает Пославшего Меня.
 • Сказав это, Иисус возмутился духом, и засвидетельствовал, и сказал: истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст Меня.
 • Тогда ученики озирались друг на друга, недоумевая, о ком Он говорит.
 • Один же из учеников Его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса.
 • Ему Симон Петр сделал знак, чтобы спросил, кто это, о котором говорит.
 • Он, припав к груди Иисуса, сказал Ему: Господи! кто это?
 • Иисус отвечал: тот, кому Я, обмакнув кусок хлеба, подам. И, обмакнув кусок, подал Иуде Симонову Искариоту.
 • И после сего куска вошел в него сатана. Тогда Иисус сказал ему: что делаешь, делай скорее.
 • Но никто из возлежавших не понял, к чему Он это сказал ему.
 • А как у Иуды был ящик, то некоторые думали, что Иисус говорит ему: купи, что нам нужно к празднику, или чтобы дал что-нибудь нищим.
 • Он, приняв кусок, тотчас вышел; а была ночь.
 • Когда он вышел, Иисус сказал: || [Зач. 46.] ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в Нем.
 • Если Бог прославился в Нем, то и Бог прославит Его в Себе, и вскоре прославит Его.
 • Дети! недолго уже быть Мне с вами. Будете искать Меня, и, как сказал Я Иудеям, что, куда Я иду, вы не можете прийти, так и вам говорю теперь.
 • Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга.
 • По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою.
 • Симон Петр сказал Ему: Господи! куда Ты идешь? Иисус отвечал ему: куда Я иду, ты не можешь теперь за Мною идти, а после пойдешь за Мною.
 • Петр сказал Ему: Господи! почему я не могу идти за Тобою теперь? я душу мою положу за Тебя.
 • Иисус отвечал ему: душу твою за Меня положишь? истинно, истинно говорю тебе: не пропоет петух, как отречешься от Меня трижды.
 • [Зач. 47.] Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога, и в Меня веруйте.
 • В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, Я сказал бы вам: Я иду приготовить место вам.
 • И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я.
 • А куда Я иду, вы знаете, и путь знаете.
 • Фома сказал Ему: Господи! не знаем, куда идешь; и как можем знать путь?
 • Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня.
 • Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего. И отныне знаете Его и видели Его.
 • Филипп сказал Ему: Господи! покажи нам Отца, и довольно для нас.
 • Иисус сказал ему: столько времени Я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп? Видевший Меня видел Отца; как же ты говоришь, покажи нам Отца?
 • Разве ты не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне? [Зач. 48.] Слова, которые говорю Я вам, говорю не от Себя; Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела.
 • Верьте Мне, что Я в Отце и Отец во Мне; а если не так, то верьте Мне по самым делам.
 • Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду.
 • И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне.
 • Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю.
 • Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди.
 • И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек,
 • Духа истины, Которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет.
 • Не оставлю вас сиротами; приду к вам.
 • Еще немного, и мир уже не увидит Меня; а вы увидите Меня, ибо Я живу, и вы будете жить.
 • В тот день узнаете вы, что Я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я в вас.
 • Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня; а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцем Моим; и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам.
 • Иуда – не Искариот – говорит Ему: Господи! что это, что Ты хочешь явить Себя нам, а не миру?
 • Иисус сказал ему в ответ: кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое; и Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель у него сотворим.
 • Нелюбящий Меня не соблюдает слов Моих; слово же, которое вы слышите, не есть Мое, но пославшего Меня Отца.
 • Сие сказал Я вам, находясь с вами.
 • Утешитель же, Дух Святый, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам.
 • Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, как мир дает, Я даю вам. || [Зач. 49.] Да не смущается сердце ваше и да не устрашается.
 • Вы слышали, что Я сказал вам: иду от вас и приду к вам. Если бы вы любили Меня, то возрадовались бы, что Я сказал: иду к Отцу; ибо Отец Мой более Меня.
 • И вот, Я сказал вам о том, прежде нежели сбылось, дабы вы поверили, когда сбудется.
 • Уже немного Мне говорить с вами; ибо идет князь мира сего, и во Мне не имеет ничего.
 • Но чтобы мир знал, что Я люблю Отца и, как заповедал Мне Отец, так и творю: встаньте, пойдем отсюда.
 • [Зач. 50.] Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец Мой – виноградарь.
 • Всякую у Меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает; и всякую, приносящую плод, очищает, чтобы более принесла плода.
 • Вы уже очищены через слово, которое Я проповедал вам.
 • Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе: так и вы, если не будете во Мне.
 • Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; ибо без Меня не можете делать ничего.
 • Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет; а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают.
 • Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то, чего ни пожелаете, проси́те, и будет вам.
 • Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете Моими учениками.
 • [Зач. 51.] Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас; пребудьте в любви Моей.
 • Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей, как и Я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви.
 • Сие сказал Я вам, да радость Моя в вас пребудет и радость ваша будет совершенна.
 • Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас.
 • Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих.
 • Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам.
 • Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его; но Я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца Моего.
 • Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы, чего ни попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам.
 • [Зач. 52.] Сие заповедаю вам, да любите друг друга.
 • Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел.
 • Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое; а как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир.
 • Помните слово, которое Я сказал вам: раб не больше господина своего. Если Меня гнали, будут гнать и вас; если Мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше.
 • Но все то сделают вам за имя Мое, потому что не знают Пославшего Меня.
 • Если бы Я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха; а теперь не имеют извинения во грехе своем.
 • Ненавидящий Меня ненавидит и Отца Моего.
 • Если бы Я не сотворил между ними дел, каких никто другой не делал, то не имели бы греха; а теперь и видели, и возненавидели и Меня и Отца Моего.
 • Но да сбудется слово, написанное в законе их: возненавидели Меня напрасно.
 • Когда же приидет Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, Который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне;
 • а также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со Мною.
 • Сие сказал Я вам, чтобы вы не соблазнились.
 • Изгонят вас из синагог; [Зач. 53.] даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу.
 • Так будут поступать, потому что не познали ни Отца, ни Меня.
 • Но Я сказал вам сие для того, чтобы вы, когда придет то время, вспомнили, что Я сказывал вам о том; не говорил же сего вам сначала, потому что был с вами.
 • А теперь иду к Пославшему Меня, и никто из вас не спрашивает Меня: куда идешь?
 • Но оттого, что Я сказал вам это, печалью исполнилось сердце ваше.
 • Но Я истину говорю вам: лучше для вас, чтобы Я пошел; ибо, если Я не пойду, Утешитель не приидет к вам; а если пойду, то пошлю Его к вам,
 • и Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде:
 • о грехе, что не веруют в Меня;
 • о правде, что Я иду к Отцу Моему, и уже не увидите Меня;
 • о суде же, что князь мира сего осужден.
 • Еще многое имею сказать вам; но вы теперь не можете вместить.
 • Когда же приидет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину: ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам.
 • Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам.
 • [Зач. 54.] Все, что имеет Отец, есть Мое; потому Я сказал, что от Моего возьмет и возвестит вам.
 • Вскоре вы не увидите Меня, и опять вскоре увидите Меня, ибо Я иду к Отцу.
 • Тут некоторые из учеников Его сказали один другому: что это Он говорит нам: вскоре не увидите Меня, и опять вскоре увидите Меня, и: Я иду к Отцу?
 • Итак они говорили: что это говорит Он: «вскоре»? Не знаем, что говорит.
 • Иисус, уразумев, что хотят спросить Его, сказал им: о том ли спрашиваете вы один другого, что Я сказал: вскоре не увидите Меня, и опять вскоре увидите Меня?
 • Истинно, истинно говорю вам: вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется; вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет.
 • Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее; но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир.
 • Так и вы теперь имеете печаль; но Я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас;
 • и в тот день вы не спросите Меня ни о чем. || [Зач. 55.] Истинно, истинно говорю вам: о чем ни попросите Отца во имя Мое, даст вам.
 • Доныне вы ничего не просили во имя Мое; проси́те, и полýчите, чтобы радость ваша была совершенна.
 • Доселе Я говорил вам притчами; но наступает время, когда уже не буду говорить вам притчами, но прямо возвещу вам об Отце.
 • В тот день будете просить во имя Мое, и не говорю вам, что Я буду просить Отца о вас:
 • ибо Сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили Меня и уверовали, что Я исшел от Бога.
 • Я исшел от Отца и пришел в мир; и опять оставляю мир и иду к Отцу.
 • Ученики Его сказали Ему: вот, теперь Ты прямо говоришь, и притчи не говоришь никакой.
 • Теперь видим, что Ты знаешь все и не имеешь нужды, чтобы кто спрашивал Тебя. Посему веруем, что Ты от Бога исшел.
 • Иисус отвечал им: теперь веруете?
 • Вот, наступает час, и настал уже, что вы рассеетесь каждый в свою сторону и Меня оставите одного; но Я не один, потому что Отец со Мною.
 • Сие сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир. В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир.
 • [Зач. 56.] После сих слов Иисус возвел очи Свои на небо и сказал: Отче! пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя,
 • так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную.
 • Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа.
 • Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить.
 • И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя Самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира.
 • Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал Мне от мира; они были Твои, и Ты дал их Мне, и они сохранили слово Твое.
 • Ныне уразумели они, что все, что Ты дал Мне, от Тебя есть,
 • ибо слова, которые Ты дал Мне, Я передал им, и они приняли, и уразумели истинно, что Я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал Меня.
 • Я о них молю: не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал Мне, потому что они Твои.
 • И все Мое Твое, и Твое Мое; и Я прославился в них.
 • Я уже не в мире, но они в мире, а Я к Тебе иду. Отче Святый! соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты Мне дал, чтобы они были едино, как и Мы.
 • Когда Я был с ними в мире, Я соблюдал их во имя Твое; тех, которых Ты дал Мне, Я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели, да сбудется Писание.
 • Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость Мою совершенную.
 • Я передал им слово Твое; и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и Я не от мира.
 • Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла.
 • Они не от мира, как и Я не от мира.
 • Освяти их истиною Твоею; слово Твое есть истина.
 • [Зач. 57.] Как Ты послал Меня в мир, так и Я послал их в мир.
 • И за них Я посвящаю Себя, чтобы и они были освящены истиною.
 • Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их,
 • да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино, – да уверует мир, что Ты послал Меня.
 • И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им: да будут едино, как Мы едино.
 • Я в них, и Ты во Мне; да будут совершены́ воедино, и да познает мир, что Ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня.
 • Отче! которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною, да видят славу Мою, которую Ты дал Мне, потому что возлюбил Меня прежде основания мира.
 • Отче праведный! и мир Тебя не познал; а Я познал Тебя, и сии познали, что Ты послал Меня.
 • И Я открыл им имя Твое и открою, да любовь, которою Ты возлюбил Меня, в них будет, и Я в них.
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru Мобильная версия сайта


Библия на портале Азбука веры (288 голосов: 4.56 из 5)