Евангелие от Иоанна, 13:31-38, 14, 15, 16, 17, 18:1

 
 • Прeжде же прaздника пaсхи, вёдый їи7съ, ћкw пріи1де є3мY чaсъ, да прeйдетъ t­ мjра сегw2 ко nц7Y, воз­лю1бль сво‰ сyщыz въ мjрэ, до концA воз­люби2 и5хъ.
 • И# вeчери бhв­шей, діaволу ўжE вложи1в­шу въ сeрдце їyдэ сjмwнову їскаріHтскому, да є3го2 предaстъ,
 • вёдый їи7съ, ћкw вс‰ дадE є3мY nц7ъ въ рyцэ, и3 ћкw t­ бг7а и3зhде и3 къ бг7у грzдeтъ:
 • востA t­ вeчери, и3 положи2 ри6зы, и3 пріeмъ лeнтіонъ, препоsсасz:
 • пот0мъ вліS в0ду во ўмывaлницу, и3 начaтъ ўмывaти н0ги ўчн7кHмъ и3 њтирaти лeнтіемъ, и4мже бЁ препоsсанъ.
 • Пріи1де же къ сjмwну ПетрY, и3 глаг0ла є3мY т0й: гDи, тh ли мо­и2 ўмhеши н0зэ;
 • TвэщA їи7съ и3 речE є3мY: є4же а4зъ творю2, ты2 не вёси н­н7э, ўразумёеши же по си1хъ.
 • Глаг0ла є3мY пeтръ: не ўмhеши нHгу моє1ю во вёки. TвэщA є3мY їи7съ: а4ще не ўмhю тебE, не и4маши чaсти со мн0ю.
 • Глаг0ла є3мY сjмwнъ пeтръ: гDи, не н0зэ мо­и2 т0кмw, но и3 рyцэ и3 главY.
 • Гlа є3мY їи7съ: и3змовeн­ный не трeбуетъ, т0кмw н0зэ ўмhти, є4сть бо вeсь чи1стъ: и3 вы2 чи1сти є3стE, но не вси2.
 • Вёдzше бо предаю1щаго є3го2: сeгw рaди речE, ћкw не вси2 чи1сти є3стE.
 • [(ҐЗа? 45.Ґ)] Е3гдa же ўмы2 н0ги и4хъ, пріsтъ ри6зы сво‰, воз­лeгъ пaки, речE и5мъ: вёсте ли, что2 сотвори1хъ вaмъ;
 • Вы2 глашaете мS ўчт7лz и3 гDа: и3 д0брэ глаг0лете, є4смь бо.
 • А$ще u5бо а4зъ ўмhхъ вaши н0зэ, гDь и3 ўчт7ль, и3 вы2 д0лжни є3стE дрyгъ дрyгу ўмывaти н0зэ:
 • њ1бразъ бо дaхъ вaмъ, да, ћкоже а4зъ сотвори1хъ вaмъ, и3 вы2 твори1те.
 • Ґми1нь, ґми1нь гlю вaмъ: нёсть рaбъ б0лій г0спода сво­егw2, ни послaн­никъ б0лій послaв­шагw є3го2.
 • А$ще сі‰ вёсте, бlжeни є3стE, а4ще творитE |.
 • Не њ всёхъ вaсъ гlю: а4зъ [бо] вёмъ, и5хже и3збрaхъ: но да писaніе сбyдет­сz: kдhй со мн0ю хлёбъ воз­дви1же на мS пsту свою2.
 • Tсeлэ гlю вaмъ, прeжде дaже не бyдетъ, да, є3гдA бyдетъ, вёру и4мете, ћкw а4зъ є4смь.
 • Ґми1нь, ґми1нь гlю вaмъ: пріeмлzй, а4ще кого2 послю2, менE пріeмлетъ: ґ пріeмлzй менE пріeмлетъ послaв­шаго мS.
 • Сі‰ рeкъ їи7съ воз­мути1сz дх7омъ и3 свидётел­ст­вова и3 речE: ґми1нь, ґми1нь гlю вaмъ, ћкw є3ди1нъ t­ вaсъ предaстъ мS.
 • Сзирaхусz u5бо междY соб0ю ўчн7цы2, недо­умёющесz, њ к0мъ гlетъ.
 • Бё же є3ди1нъ t­ ўчн7къ є3гw2 воз­лежS на л0нэ їи7совэ, є3г0же люблsше їи7съ:
 • поманy же семY сjмwнъ пeтръ вопроси1ти, кт0 бы бhлъ, њ нeмже гlетъ.
 • Напaдъ же т0й на пє1рси їи7сwвы, глаг0ла є3мY: гDи, кто2 є4сть;
 • TвэщA їи7съ: т0й є4сть, є3мyже а4зъ њмочи1въ хлёбъ подaмъ. И# њм0чь хлёбъ, дадE їyдэ сjмwнову їскаріHтскому.
 • И# по хлёбэ тогдA вни1де въ џнь сатанA. Гlа u5бо є3мY їи7съ: є4же твори1ши, сотвори2 ск0рw.
 • Сeгw же никт0же разумЁ t­ воз­лежaщихъ, къ чесомY речE є3мY.
 • Нёцыи же мнsху, понeже ковчeжецъ и3мsше їyда, ћкw гlетъ є3мY їи7съ: купи2, є4же трeбуемъ на прaздникъ: и3ли2 ни1щымъ да нёчто дaстъ.
 • Пріи1мъ же џнъ хлёбъ, а4біе и3зhде: бё же н0щь. Е3гдA и3зhде,
 • гlа їи7съ: [(ҐЗа? 46.Ґ)] н­н7э прослaвисz сн7ъ чlвёческій, и3 бг7ъ прослaвисz њ нeмъ:
 • а4ще бг7ъ прослaвисz њ нeмъ, и3 бг7ъ прослaвитъ є3го2 въ себЁ, и3 а4біе прослaвитъ є3го2.
 • Ч†дца, є3щE съ вaми мaлw є4смь: взhщете менE, и3 ћкоже рёхъ їудewмъ, ћкw а4може а4зъ и3дY, вы2 не м0жете пріити2: и3 вaмъ гlю н­н7э.
 • Зaповэдь н0вую даю2 вaмъ, да лю1бите дрyгъ дрyга: ћкоже воз­люби1хъ вы2, да и3 вы2 лю1бите себE:
 • њ сeмъ разумёютъ вси2, ћкw мо­и2 ўчн7цы2 є3стE, а4ще любо­1вь и4мате междY соб0ю.
 • Глаг0ла є3мY сjмwнъ пeтръ: гDи, кaмw и4деши; TвэщA є3мY їи7съ: а4може [а4зъ] и3дY, не м0жеши н­н7э по мнЁ и3ти2: послэди1 же по мнЁ и4деши.
 • Глаг0ла є3мY пeтръ: гDи, почто2 не могY н­н7э по тебЁ и3ти2; н­н7э дyшу мою2 за тS положY.
 • TвэщA є3мY їи7съ: дyшу ли твою2 за мS положи1ши; ґми1нь, ґми1нь гlю тебЁ: не воз­гласи1тъ ґлeктwръ, д0ндеже t­вeржешисz менє2 три1щи.
 • Да не смущaет­сz сeрдце вa­ше: вёруйте въ бг7а, и3 въ мS вёруйте:
 • въ домY nц7A мо­егw2 њби1тєли мнHги сyть: а4ще ли же ни2, рeклъ бhхъ вaмъ: и3дY ўгот0вати мёсто вaмъ:
 • и3 а4ще {а4ще пойдY и3} ўгот0влю мёсто вaмъ, пaки пріидY и3 по­имY вы2 къ себЁ, да, и3дёже є4смь а4зъ и3 вы2 бyдете:
 • и3 а4може а4зъ и3дY, вёсте, и3 пyть вёсте.
 • Глаг0ла є3мY fомA: гDи, не вёмы, кaмw и4деши: и3 кaкw м0жемъ пyть вёдэти;
 • Гlа є3мY їи7съ: а4зъ є4смь пyть и3 и4стина и3 жив0тъ: никт0же пріи1детъ ко nц7Y, т0кмw мн0ю:
 • а4ще мS бhсте знaли, и3 nц7A мо­его2 знaли бhсте [ќбw]: и3 t­сeлэ познaсте є3го2, и3 ви1дэсте є3го2.
 • Глаг0ла є3мY філjппъ: гDи, покажи2 нaмъ nц7A, и3 довлёетъ нaмъ.
 • Гlа є3мY їи7съ: толи1ко врeмz съ вaми є4смь, и3 не познaлъ є3си2 менE, філjппе; ви1дэвый менE ви1дэ nц7A: и3 кaкw ты2 глаг0леши: покажи2 нaмъ nц7A;
 • не вёруеши ли, ћкw а4зъ во nц7Ё, и3 nц7ъ во мнЁ є4сть; [(ҐЗа? 48.Ґ)] гlг0лы, ±же а4зъ гlю вaмъ, њ себЁ не гlю: nц7ъ же во мнЁ пребывazй, т0й твори1тъ дэлA:
 • вёруйте мнЁ, ћкw а4зъ во nц7Ё, и3 nц7ъ во мнЁ: а4ще ли же ни2, за т† дэлA вёру и3ми1те ми2.
 • Ґми1нь, ґми1нь гlю вaмъ: вёруzй въ мS, дэлA, ћже а4зъ творю2, и3 т0й сотвори1тъ, и3 бHлша си1хъ сотвори1тъ: ћкw а4зъ ко nц7Y мо­емY грzдY:
 • и3 є4же а4ще что2 пр0сите [t­ nц7A] во и4мz моE, то2 сотворю2, да прослaвит­сz nц7ъ въ сн7э:
 • [и3] а4ще чесw2 пр0сите во и4мz моE, а4зъ сотворю2.
 • А$ще лю1бите мS, зaпwвэди мо‰ соблюди1те,
 • и3 а4зъ ўмолю2 nц7A, и3 и3н0го ўтёшителz дaстъ вaмъ, да бyдетъ съ вaми въ вёкъ,
 • дх7ъ и4стины, є3гHже мjръ не м0жетъ пріsти, ћкw не ви1дитъ є3гw2, нижE знaетъ є3гw2: вh же знaете є3го2, ћкw въ вaсъ пребывaетъ и3 въ вaсъ бyдетъ.
 • Не њстaвлю вaсъ си6ры: пріидY къ вaмъ:
 • є3щE мaлw, и3 мjръ ктомY не ўви1дитъ менE, вh же ўви1дите мS, ћкw а4зъ живY, и3 вы2 жи1ви бyдете:
 • въ т0й дeнь ўразумёете вы2, ћкw а4зъ во nц7Ё мо­eмъ, и3 вы2 во мнЁ, и3 а4зъ въ вaсъ.
 • [За?.] И#мёzй зaпwвэди мо‰ и3 соблюдazй и5хъ, т0й є4сть любsй мS: ґ любsй мS воз­лю1бленъ бyдетъ nц7eмъ мо­и1мъ, и3 а4зъ воз­люблю2 є3го2, и3 kвлю1сz є3мY сaмъ.
 • Глаг0ла є3мY їyда не їскаріHтскій: гDи, и3 что2 бhсть, ћкw нaмъ х0щеши kви1тисz, ґ не мjрови;
 • TвэщA їи7съ и3 речE є3мY: а4ще кто2 лю1битъ мS, сл0во моE соблюдeтъ: и3 nц7ъ м0й воз­лю1битъ є3го2, и3 къ немY пріи1дема, и3 њби1тель ў негw2 сотвори1ма:
 • не любsй мS словeсъ мо­и1хъ не соблюдaетъ: и3 сл0во, є4же слhшасте, нёсть моE, но послaв­шагw мS nц7A.
 • Сі‰ гlахъ вaмъ въ вaсъ сhй:
 • ўтёшитель же, дх7ъ ст7hй, є3г0же п0слетъ nц7ъ во и4мz моE, т0й вы2 научи1тъ всемY, и3 воспомzнeтъ вaмъ вс‰, ±же рёхъ вaмъ.
 • Ми1ръ њставлsю вaмъ, ми1ръ м0й даю2 вaмъ: не ћкоже мjръ даeтъ, а4зъ даю2 вaмъ. [(ҐЗа? 49.Ґ)] Да не смущaет­сz сeрдце вa­ше, ни ўстрашaетъ.
 • Слhшасте, ћкw а4зъ рёхъ вaмъ: и3дY и3 пріидY къ вaмъ. А$ще бhсте люби1ли мS, воз­рaдовалисz бhсте [ќбw], ћкw рёхъ: и3дY ко nц7Y: ћкw nц7ъ м0й б0лій менє2 є4сть.
 • И# н­н7э рёхъ вaмъ, прeжде дaже не бyдетъ, да, є3гдA бyдетъ, вёру и4мете.
 • КтомY не мн0гw гlю съ вaми: грzдeтъ бо сегw2 мjра кнsзь, и3 во мнЁ не и4мать ничесHже.
 • Но да разумёетъ мjръ, ћкw люблю2 nц7A, и3 ћкоже заповёда мнЁ nц7ъ, тaкw творю2: востaните, и4демъ t­сю1ду.
 • А$зъ є4смь лозA и4стин­наz, и3 nц7ъ м0й дёлатель є4сть:
 • всsку р0згу њ мнЁ не творsщую плодA, и4зметъ ю5: и3 всsку творsщую пл0дъ, њтреби1тъ ю5, да мн0жайшій пл0дъ при­несeтъ.
 • ЎжE вы2 чи1сти є3стE за сл0во, є4же гlахъ вaмъ.
 • Бyдите во мнЁ, и3 а4зъ въ вaсъ. Я$коже розгA не м0жетъ плодA сотвори1ти њ себЁ, а4ще не бyдетъ на лозЁ, тaкw и3 вы2, а4ще во мнЁ не пребyдете.
 • А$зъ є4смь лозA, вh [же] р0ждіе: [и3] и4же бyдетъ во мнЁ, и3 а4зъ въ нeмъ, т0й сотвори1тъ пл0дъ мн0гъ, ћкw без8 менє2 не м0жете твори1ти ничесHже:
 • а4ще кто2 во мнЁ не пребyдетъ, и3звeржет­сz в0нъ, ћкоже розгA, и3 и3зсhшетъ: и3 собирaютъ ю5 и3 во џгнь влагaютъ, и3 сгарaетъ:
 • а4ще пребyдете во мнЁ и3 гlг0лы мо­и2 въ вaсъ пребyдутъ, є3гHже а4ще х0щете, проси1те, и3 бyдетъ вaмъ:
 • њ сeмъ прослaвисz nц7ъ м0й, да пл0дъ мн0гъ сотворитE, и3 бyдете мо­и2 ўчн7цы2.
 • [(ҐЗа? 51.Ґ)] Я$коже воз­люби1 мz nц7ъ, и3 а4зъ воз­люби1хъ вaсъ: бyдите въ любви2 мо­eй:
 • а4ще зaпwвэди мо‰ соблюдeте, пребyдете въ любви2 мо­eй, ћкоже а4зъ зaпwвэди nц7A мо­егw2 соблюд0хъ, и3 пребывaю въ є3гw2 любви2.
 • Сі‰ гlахъ вaмъ, да рaдость моS въ вaсъ бyдетъ и3 рaдость вaша и3сп0лнит­сz.
 • СіS є4сть зaповэдь моS, да лю1бите дрyгъ дрyга, ћкоже воз­люби1хъ вы2:
 • б0лши сеS любвE никт0же и4мать, да кто2 дyшу свою2 положи1тъ за дрyги сво‰.
 • Вы2 дрyзи мо­и2 є3стE, а4ще творитE, є3ли6ка а4зъ заповёдаю вaмъ:
 • не ктомY вaсъ гlю рабы6, ћкw рaбъ не вёсть, что2 твори1тъ госп0дь є3гw2: вaсъ же рек0хъ дрyги, ћкw вс‰, ±же слhшахъ t­ nц7A мо­егw2, сказaхъ вaмъ.
 • Не вы2 менE и3збрaсте, но а4зъ и3збрaхъ вaсъ, и3 положи1хъ вaсъ, да вы2 и4дете и3 пл0дъ при­несeте, и3 пл0дъ вaшъ пребyдетъ, да, є3гHже а4ще пр0сите t­ nц7A во и4мz моE, дaстъ вaмъ.
 • [(ҐЗа? 52.Ґ)] Сі‰ заповёдаю вaмъ, да лю1бите дрyгъ дрyга.
 • А$ще мjръ вaсъ ненави1дитъ, вёдите, ћкw менE прeжде вaсъ воз­ненави1дэ:
 • а4ще t­ мjра бhсте бhли, мjръ ќбw своE люби1лъ бы2: ћкоже t­ мjра нёсте, но а4зъ и3збрaхъ вы2 t­ мjра, сегw2 рaди ненави1дитъ вaсъ мjръ.
 • Поминaйте сл0во, є4же а4зъ рёхъ вaмъ: нёсть рaбъ б0лій г0спода сво­егw2: а4ще менE и3згнaша, и3 вaсъ и3зженyтъ: а4ще сл0во моE соблюд0ша, и3 вa­ше соблюдyтъ:
 • но сі‰ вс‰ творsтъ вaмъ за и4мz моE, ћкw не вёдzтъ послaв­шагw мS.
 • А$ще не бhхъ при­шeлъ и3 гlалъ и5мъ, грэхA не бhша и3мёли: н­н7э же вины2 {и3звинeніz} не и4мутъ њ грэсЁ сво­eмъ:
 • ненави1дzй менE, и3 nц7A мо­его2 ненави1дитъ:
 • а4ще дёлъ не бhхъ сотвори1лъ въ ни1хъ, и4хже и4нъ никт0же сотвори2, грэхA не бhша и3мёли: н­н7э же и3 ви1дэша, и3 воз­ненави1дэша менE и3 nц7A мо­его2:
 • но да сбyдет­сz сл0во, пи1сан­ное въ зак0нэ и4хъ, ћкw воз­ненави1дэша мS тyне.
 • Е3гдa же пріи1детъ ўтёшитель, є3г0же а4зъ послю2 вaмъ t­ nц7A, дх7ъ и4стины, и4же t­ nц7A и3сх0дитъ, т0й свидётел­ст­вуетъ њ мнЁ:
 • и3 вh же свидётел­ст­вуете, ћкw и3скони2 со мн0ю є3стE.
 • Сі‰ гlахъ вaмъ, да не соблазни1тесz.
 • T с0нмищъ и3жденyтъ вы2: [(ҐЗа? 53.Ґ)] но пріи1детъ чaсъ, да всsкъ, и4же ўбіeтъ вы2, воз­мни1т­сz слyжбу при­носи1ти бг7у:
 • и3 сі‰ сотворsтъ, ћкw не познaша nц7A, ни менє2.
 • Но сі‰ гlахъ вaмъ, да, є3гдA пріи1детъ чaсъ, воспомsнете сі‰, ћкw а4зъ рёхъ вaмъ: си1хъ же вaмъ и3спeрва не рёхъ, ћкw съ вaми бёхъ.
 • Нн7э же и3дY къ послaв­шему мS, и3 никт0же t­ вaсъ вопрошaетъ менE: кaмw и4деши;
 • Но ћкw сі‰ гlахъ вaмъ, ск0рби и3сп0лнихъ сердцA в†ша.
 • Но а4зъ и4стину вaмъ гlю: ќне є4сть вaмъ, да а4зъ и3дY: а4ще бо не и3дY а4зъ, ўтёшитель не пріи1детъ къ вaмъ: а4ще [ли] же и3дY, послю2 є3го2 къ вaмъ,
 • и3 при­шeдъ џнъ њбличи1тъ мjръ њ грэсЁ и3 њ прaвдэ и3 њ судЁ:
 • њ грэсЁ ќбw, ћкw не вёруютъ въ мS:
 • њ прaвдэ же, ћкw ко nц7Y мо­емY и3дY, и3 ктомY не ви1дите менє2:
 • њ судё же, ћкw кнsзь мjра сегw2 њсуждeнъ бhсть.
 • Е3щE мн0гw и4мамъ гlати вaмъ, но не м0жете носи1ти н­н7э:
 • є3гдa же пріи1детъ џнъ, дх7ъ и4стины, настaвитъ вы2 на всsку и4стину: не t­ себє1 бо гlати и4мать, но є3ли6ка а4ще ўслhшитъ, гlати и4мать, и3 грzд{щаz воз­вэсти1тъ вaмъ:
 • џнъ мS прослaвитъ, ћкw t­ мо­егw2 пріи1метъ и3 воз­вэсти1тъ вaмъ.
 • [(ҐЗа? 54.Ґ)] Вс‰, є3ли6ка и4мать nц7ъ, мо‰ сyть: сегw2 рaди рёхъ, ћкw t­ мо­егw2 пріи1метъ и3 воз­вэсти1тъ вaмъ.
 • Вмaлэ, и3 [ктомY] не ви1дите менє2: и3 пaки вмaлэ, и3 ќзрите мS, ћкw и3дY ко nц7Y.
 • Рёша же t­ ўчн7къ є3гw2 къ себЁ: что2 є4сть сіE, є4же гlетъ нaмъ: вмaлэ, и3 не ви1дите менє2: и3 пaки вмaлэ, и3 ќзрите мS: и3: ћкw а4зъ и3дY ко nц7Y;
 • Глаг0лаху u5бо: что2 сіE є4сть, є4же гlетъ: вмaлэ, не вёмы, что2 гlетъ.
 • Разумё же їи7съ, ћкw хотsху є3го2 вопрошaти, и3 речE и5мъ: њ сeмъ ли стzзaетесz междY соб0ю, ћкw рёхъ: вмaлэ, и3 не ви1дите менє2: и3 пaки вмaлэ, и3 ќзрите мS;
 • ґми1нь, ґми1нь гlю вaмъ, ћкw восплaчетесz и3 воз­рыдaете вы2, ґ мjръ воз­рaдует­сz: вh же печaльни бyдете, но печaль вaша въ рaдость бyдетъ:
 • женA є3гдA раждaетъ, ск0рбь и4мать, ћкw пріи1де г0дъ є3S: є3гдa же роди1тъ nтрочA, ктомY не п0мнитъ ск0рби за рaдость, ћкw роди1сz человёкъ въ мjръ:
 • и3 вh же печaль и4мате ќбw н­н7э: пaки же ўзрю1 вы, и3 воз­рaдует­сz сeрдце вa­ше, и3 рaдости вa­шеz никт0же в0зметъ t­ вaсъ:
 • и3 въ т0й дeнь менE не воспр0сите ничесHже. [(ҐЗа? 55.Ґ)] Ґми1нь, ґми1нь гlю вaмъ, ћкw є3ли6ка а4ще [чесw2] пр0сите t­ nц7A во и4мz моE, дaстъ вaмъ:
 • досeлэ не проси1сте ничесHже во и4мz моE: проси1те, и3 пріи1мете, да рaдость вaша и3сп0лнена бyдетъ.
 • Сі‰ въ при1тчахъ гlахъ вaмъ: но пріи1детъ чaсъ, є3гдA ктомY въ при1тчахъ не гlю вaмъ, но ћвэ њ nц7Ё воз­вэщY вaмъ.
 • Въ т0й дeнь во и4мz моE воспр0сите, и3 не гlю вaмъ, ћкw а4зъ ўмолю2 nц7A њ вaсъ:
 • сaмъ бо nц7ъ лю1битъ вы2, ћкw вы2 менE воз­люби1сте и3 вёровасте, ћкw а4зъ t­ бг7а и3зыд0хъ.
 • И#зыд0хъ t­ nц7A, и3 пріид0хъ въ мjръ: [и3] пaки њставлsю мjръ, и3 и3дY ко nц7Y.
 • Глаг0лаша є3мY ўчн7цы2 є3гw2: сE, н­н7э не њбинyzсz гlеши, ґ при1тчи ни ко­еsже не гlеши:
 • н­н7э вёмы, ћкw вёси вс‰ и3 не трeбуеши, да кто2 тS вопрошaетъ: њ сeмъ вёруемъ, ћкw t­ бг7а и3зшeлъ є3си2.
 • TвэщA и5мъ їи7съ: н­н7э ли вёруете;
 • сE, грzдeтъ чaсъ, и3 н­н7э пріи1де, да разhдетесz кjйждо во сво‰ и3 менE є3ди1наго њстaвите: и3 нёсмь є3ди1нъ, ћкw nц7ъ со мн0ю є4сть:
 • сі‰ гlахъ вaмъ, да во мнЁ ми1ръ и4мате: въ мjрэ ск0рбни бyдете: но дерзaйте, [ћкw] а4зъ побэди1хъ мjръ.
 • Сі‰ гlа їи7съ и3 воз­ведE џчи сво­и2 на нeбо и3 речE: џч7е, пріи1де чaсъ: прослaви сн7а тво­его2, да и3 сн7ъ тв0й прослaвитъ тS:
 • ћкоже дaлъ є3си2 є3мY влaсть всsкіz пл0ти, да всsко, є4же дaлъ є3си2 є3мY, дaстъ и5мъ жив0тъ вёчный:
 • сe же є4сть жив0тъ вёчный, да знaютъ тебE є3ди1наго и4стин­наго бг7а, и3 є3г0же послaлъ є3си2 їи7съ хrтA.
 • А$зъ прослaвихъ тS на земли2, дёло соверши1хъ, є4же дaлъ є3си2 мнЁ да сотворю2:
 • и3 н­н7э прослaви мS ты2, џч7е, ў тебє2 самогw2 слaвою, ю4же и3мёхъ ў тебє2 прeжде мjръ не бhсть.
 • Kви1хъ и4мz твоE человёкwмъ, и5хже дaлъ є3си2 мнЁ t­ мjра: тво­и2 бёша, и3 мнЁ и5хъ дaлъ є3си2, и3 сл0во твоE сохрани1ша:
 • н­н7э разумёша, ћкw вс‰, є3ли6ка дaлъ є3си2 мнЁ, t­ тебє2 сyть:
 • ћкw гlг0лы, и5хже дaлъ є3си2 мнЁ, дaхъ и5мъ, и3 тjи пріsша, и3 разумёша во­и1стин­ну, ћкw t­ тебє2 и3зыд0хъ, и3 вёроваша, ћкw ты2 мS послaлъ є3си2.
 • А$зъ њ си1хъ молю2: не њ [всeмъ] мjрэ молю2, но њ тёхъ, и5хже дaлъ є3си2 мнЁ, ћкw тво­и2 сyть:
 • и3 мо‰ вс‰ тво‰ сyть, и3 тво‰ мо‰: и3 прослaвихсz въ ни1хъ:
 • и3 ктомY нёсмь въ мjрэ, и3 сjи въ мjрэ сyть, и3 а4зъ къ тебЁ грzдY. Џч7е ст7hй, соблюди2 и5хъ во и4мz твоE, и5хже дaлъ є3си2 мнЁ, да бyдутъ є3ди1но, ћкоже [и3] мы2.
 • Е3гдA бёхъ съ ни1ми въ мjрэ, а4зъ соблюдaхъ и5хъ во и4мz твоE: и5хже дaлъ є3си2 мнЁ, сохрани1хъ, и3 никт0же t­ ни1хъ поги1бе, т0кмw сhнъ поги1бель­ный, да сбyдет­сz писaніе:
 • н­н7э же къ тебЁ грzдY, и3 сі‰ гlю въ мjрэ, да и4мутъ рaдость мою2 и3сп0лнену въ себЁ.
 • А$зъ дaхъ и5мъ сл0во твоE, и3 мjръ воз­ненави1дэ и4хъ, ћкw не сyть t­ мjра, ћкоже [и3] а4зъ t­ мjра нёсмь:
 • не молю2, да в0змеши и5хъ t­ мjра, но да соблюдeши и5хъ t­ непріsзни:
 • t­ мjра не сyть, ћкоже [и3] а4зъ t­ мjра нёсмь:
 • ст7и2 и5хъ во и4стину твою2: сл0во твоE и4стина є4сть.
 • [(ҐЗа? 57.Ґ)] Я$коже менE послaлъ є3си2 въ мjръ, и3 а4зъ послaхъ и5хъ въ мjръ,
 • и3 за ни1хъ а4зъ сщ7Y себE, да и3 тjи бyдутъ сщ7eни во и4стину.
 • Не њ си1хъ же молю2 т0кмw, но и3 њ вёру­ю­щихъ словесE и4хъ рaди въ мS,
 • да вси2 є3ди1но бyдутъ: ћкоже ты2, џч7е, во мнЁ, и3 а4зъ въ тебЁ, да и3 тjи въ нaсъ є3ди1но бyдутъ: да [и3] мjръ вёру и4метъ, ћкw ты2 мS послaлъ є3си2:
 • и3 а4зъ слaву, ю4же дaлъ є3си2 мнЁ, дaхъ и5мъ: да бyдутъ є3ди1но, ћкоже мы2 є3ди1но є3смA:
 • а4зъ въ ни1хъ, и3 ты2 во мнЁ: да бyдутъ совершeни во є3ди1но, и3 да разумёетъ мjръ, ћкw ты2 мS послaлъ є3си2 и3 воз­люби1лъ є3си2 и5хъ, ћкоже менE воз­люби1лъ є3си2.
 • Џч7е, и5хже дaлъ є3си2 мнЁ, хощY, да и3дёже є4смь а4зъ, и3 тjи бyдутъ со мн0ю, да ви1дzтъ слaву мою2, ю4же дaлъ є3си2 мнЁ, ћкw воз­люби1лъ мS є3си2 прeжде сложeніz мjра.
 • Џч7е првdный, и3 мjръ тебє2 не познA, а4зъ же тS познaхъ, и3 сjи познaша, ћкw ты2 мS послaлъ є3си2:
 • и3 сказaхъ и5мъ и4мz твоE, и3 скажY, да любы2, є4юже мS є3си2 воз­люби1лъ, въ ни1хъ бyдетъ, и3 а4зъ въ ни1хъ.
 • [И#] сі‰ рeкъ їи7съ, и3зhде со ўчн7ки6 сво­и1ми на њ1нъ п0лъ пот0ка кeдрска, и3дёже бЁ вертогрaдъ, въ џньже вни1де сaмъ и3 ўчн7цы2 є3гw2:
 • вёдzше же [и] їyда предаsй є3го2 мёсто, ћкw мн0жицею собирa­шесz їи7съ тY со ўчн7ки2 сво­и1ми.
 • Їyда u5бо пріeмь спjру и3 t­ ґрхіерє1й и3 фарісє1й слуги6, пріи1де тaмw со свэти1лы и3 свэщaми и3 nр{жіи.
 • Їи7съ же вёдый вс‰ грzд{щаz нaнь, и3зшeдъ речE и5мъ: когw2 и4щете;
 • Tвэщaша є3мY: їи7са назwрeа. Гlа и5мъ їи7съ: а4зъ є4смь. Стоsше же и3 їyда, и4же предаsше є3го2, съ ни1ми.
 • Е3гдa же речE и5мъ: а4зъ є4смь, и3д0ша вспsть и3 пад0ша на земли2.
 • Пaки u5бо вопроси2 и5хъ [їи7съ]: когw2 и4щете; Nни1 же рёша: їи7са назwрeа.
 • TвэщA їи7съ: рёхъ вaмъ, ћкw а4зъ є4смь: а4ще u5бо менє2 и4щете, њстaвите си1хъ и3ти2:
 • да сбyдет­сz сл0во, є4же речE, ћкw и5хже дaлъ є3си2 мнЁ, не погуби1хъ t­ ни1хъ ни когHже.
 • Сjмwнъ же пeтръ, и3мhй н0жъ, и3звлечE є3го2, и3 ўдaри ґрхіерeова рабA, и3 ўрёза є3мY ќхо десн0­е: бё же и4мz рабY мaлхъ.
 • РечE u5бо їи7съ Петр0ви, вонзи2 н0жъ въ н0жницу: чaшу, ю4же дадE мнЁ nц7ъ, не и4мамъ ли пи1ти є3S,
 • спjра же и3 тhсzщникъ и3 слуги6 їудeйстіи ћша їи7са и3 свzзaша є3го2,
 • и3 вед0ша є3го2 ко а4н­нэ пeрвэе: бё бо тeсть каіaфэ, и4же бЁ ґрхіерeй лёту томY:
 • бё же каіaфа дaвый совётъ їудewмъ, ћкw ќне є4сть є3ди1ному человёку ўмрeти за лю1ди.
 • По їи7сэ же и3дsше сjмwнъ пeтръ и3 другjй ўчн7къ: ўчн7къ же т0й бЁ знaемь ґрхіерeови, и3 вни1де со їи7сомъ во дв0ръ ґрхіерeовъ:
 • пeтръ же стоsше при­ двeрехъ внЁ. И#зhде u5бо ўчн7къ т0й, и4же бЁ знaемь ґрхіерeови, и3 речE двeрницэ, и3 введE ПетрA.
 • Глаг0ла же рабA двeрница Петр0ви: є3дA и3 ты2 ўчн7къ є3си2 чlвёка сегw2; Глаг0ла џнъ: нёсмь.
 • Стоsху же раби2 и3 слуги6 џгнь сотв0рше, ћкw зимA бЁ, и3 грёzхусz: бё же съ ни1ми пeтръ стоS и3 грёzсz.
 • Ґрхіерeй же вопроси2 їи7са њ ўчн7цёхъ є3гw2 и3 њ ўч7ніи є3гw2.
 • TвэщA є3мY їи7съ: а4зъ не њбинyzсz гlахъ мjру: а4зъ всегдA ўчaхъ на с0нмищахъ и3 въ цeркви, и3дёже всегдA їудeє снeмлют­сz, и3 тaй не гlахъ ничесHже:
 • чт0 мz вопрошaеши; вопроси2 слhшав­шихъ, что2 гlахъ и5мъ: сE, сjи вёдzтъ, ±же рёхъ а4зъ.
 • Сі‰ же рeкшу є3мY, є3ди1нъ t­ предстоsщихъ слyгъ ўдaри въ лани1ту їи7са, рeкъ: тaкw ли t­вэщавaеши ґрхіерeови;
 • TвэщA є3мY їи7съ: а4ще ѕлЁ гlахъ, свидётел­ст­вуй њ ѕлЁ: а4ще ли д0брэ, чт0 мz біeши;
 • Послa же є3го2 а4н­на свsзана къ каіaфэ ґрхіерeови.
 • Бё же сjмwнъ пeтръ стоS и3 грёzсz. Рёша же є3мY: є3дA и3 ты2 t­ ўчн7къ є3гw2 є3си2; Џнъ [же] t­вeржесz и3 речE: нёсмь.
 • Глаг0ла є3ди1нъ t­ р†бъ ґрхіерeовыхъ, ю4жика сhй, є3мyже пeтръ ўрёза ќхо: не а4зъ ли тS ви1дэхъ въ вертогрaдэ съ ни1мъ;
 • Пaки u5бо пeтръ t­вeржесz, и3 а4біе пётель воз­гласи2.
 • [(ҐЗа? 59.Ґ)] Вед0ша же їи7са t­ каіaфы въ претHръ. Бё же ќтро: и3 тjи не внид0ша въ претHръ, да не њсквернsт­сz, но да kдsтъ пaсху.
 • И#зhде же пілaтъ къ ни6мъ в0нъ и3 речE: кyю рёчь {винY} при­н0сите на человёка сего2;
 • Tвэщaша и3 рёша є3мY: а4ще не бы2 [бhлъ] сeй ѕлодёй, не бhхомъ прeдали є3го2 тебЁ.
 • Речe же и5мъ пілaтъ: по­ими1те є3го2 вы2 и3 по зак0ну вa­шему суди1те є3мY. Рёша же є3мY їудeє: нaмъ не дост0итъ ўби1ти ни ког0же:
 • да сл0во їи7сово сбyдет­сz, є4же речE, назнaменуz, к0­ею смeртію хотsше ўмрeти.
 • Вни1де u5бо пaки пілaтъ въ претHръ, и3 при­гласи2 їи7са, и3 речE є3мY: тh ли є3си2 цр7ь їудeйскъ;
 • TвэщA є3мY їи7съ: њ себё ли ты2 сіE глаг0леши, и3ли2 и3нjи тебЁ рек0ша њ мнЁ;
 • TвэщA пілaтъ: є3дA а4зъ жидови1нъ є4смь; р0дъ тв0й и3 ґрхіерeє предaша тS мнЁ: что2 є3си2 сотвори1лъ;
 • TвэщA їи7съ: цр\­ст­во моE нёсть t­ мjра сегw2: а4ще t­ мjра сегw2 бhло бы цр\­ст­во моE, слуги6 мо­и2 [ќбw] подвизaлисz бhша, да не прeданъ бhхъ бhлъ їудewмъ: н­н7э же цр\­ст­во моE нёсть t­сю1ду.
 • Речe же є3мY пілaтъ: u5бо цр7ь ли є3си2 ты2; TвэщA їи7съ: ты2 глаг0леши, ћкw цр7ь є4смь а4зъ: а4зъ на сіE роди1хсz и3 на сіE пріид0хъ въ мjръ, да свидётел­ст­вую и4стину: [и3] всsкъ, и4же є4сть t­ и4стины, послyшаетъ глaса мо­егw2.
 • Глаг0ла є3мY пілaтъ: что2 є4сть и4стина; И# сіE рeкъ, пaки и3зhде ко їудewмъ, и3 глаг0ла и5мъ: а4зъ ни є3ди1ныz вины2 њбрэтaю въ нeмъ:
 • є4сть же њбhчай вaмъ, да є3ди1наго вaмъ t­пущY на пaсху: х0щете ли u5бо, [да] t­пущY вaмъ цр7S їудeйска;
 • Возопи1ша же пaки вси2, глаг0люще: не сего2, но варaвву. Бё же варaвва разб0йникъ.
 • [Зач. 44.] Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив Своих сущих в мире, до конца возлюбил их.
 • И во время вечери, когда диавол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать Его,
 • Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога исшел и к Богу отходит,
 • встал с вечери, снял с Себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, препоясался.
 • Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был препоясан.
 • Подходит к Симону Петру, и тот говорит Ему: Господи! Тебе ли умывать мои ноги?
 • Иисус сказал ему в ответ: что Я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после.
 • Петр говорит Ему: не умоешь ног моих вовек. Иисус отвечал ему: если не умою тебя, не имеешь части со Мною.
 • Симон Петр говорит Ему: Господи! не только ноги мои, но и руки и голову.
 • Иисус говорит ему: омытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь; и вы чисты, но не все.
 • Ибо знал Он предателя Своего, потому и сказал: не все вы чисты.
 • [Зач. 45.] Когда же умыл им ноги и надел одежду Свою, то, возлегши опять, сказал им: знаете ли, что Я сделал вам?
 • Вы называете Меня Учителем и Господом, и правильно говорите, ибо Я точно то.
 • Итак, если Я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу.
 • Ибо Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам.
 • Истинно, истинно говорю вам: раб не больше господина своего, и посланник не больше пославшего его.
 • Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете.
 • Не о всех вас говорю; Я знаю, которых избрал. Но да сбудется Писание: ядущий со Мною хлеб поднял на Меня пяту свою.
 • Теперь сказываю вам, прежде нежели то сбылось, дабы, когда сбудется, вы поверили, что это Я.
 • Истинно, истинно говорю вам: принимающий того, кого Я пошлю, Меня принимает; а принимающий Меня принимает Пославшего Меня.
 • Сказав это, Иисус возмутился духом, и засвидетельствовал, и сказал: истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст Меня.
 • Тогда ученики озирались друг на друга, недоумевая, о ком Он говорит.
 • Один же из учеников Его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса.
 • Ему Симон Петр сделал знак, чтобы спросил, кто это, о котором говорит.
 • Он, припав к груди Иисуса, сказал Ему: Господи! кто это?
 • Иисус отвечал: тот, кому Я, обмакнув кусок хлеба, подам. И, обмакнув кусок, подал Иуде Симонову Искариоту.
 • И после сего куска вошел в него сатана. Тогда Иисус сказал ему: что делаешь, делай скорее.
 • Но никто из возлежавших не понял, к чему Он это сказал ему.
 • А как у Иуды был ящик, то некоторые думали, что Иисус говорит ему: купи, что нам нужно к празднику, или чтобы дал что-нибудь нищим.
 • Он, приняв кусок, тотчас вышел; а была ночь.
 • Когда он вышел, Иисус сказал: || [Зач. 46.] ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в Нем.
 • Если Бог прославился в Нем, то и Бог прославит Его в Себе, и вскоре прославит Его.
 • Дети! недолго уже быть Мне с вами. Будете искать Меня, и, как сказал Я Иудеям, что, куда Я иду, вы не можете прийти, так и вам говорю теперь.
 • Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга.
 • По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою.
 • Симон Петр сказал Ему: Господи! куда Ты идешь? Иисус отвечал ему: куда Я иду, ты не можешь теперь за Мною идти, а после пойдешь за Мною.
 • Петр сказал Ему: Господи! почему я не могу идти за Тобою теперь? я душу мою положу за Тебя.
 • Иисус отвечал ему: душу твою за Меня положишь? истинно, истинно говорю тебе: не пропоет петух, как отречешься от Меня трижды.
 • [Зач. 47.] Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога, и в Меня веруйте.
 • В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, Я сказал бы вам: Я иду приготовить место вам.
 • И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я.
 • А куда Я иду, вы знаете, и путь знаете.
 • Фома сказал Ему: Господи! не знаем, куда идешь; и как можем знать путь?
 • Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня.
 • Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего. И отныне знаете Его и видели Его.
 • Филипп сказал Ему: Господи! покажи нам Отца, и довольно для нас.
 • Иисус сказал ему: столько времени Я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп? Видевший Меня видел Отца; как же ты говоришь, покажи нам Отца?
 • Разве ты не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне? [Зач. 48.] Слова, которые говорю Я вам, говорю не от Себя; Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела.
 • Верьте Мне, что Я в Отце и Отец во Мне; а если не так, то верьте Мне по самым делам.
 • Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду.
 • И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне.
 • Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю.
 • Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди.
 • И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек,
 • Духа истины, Которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет.
 • Не оставлю вас сиротами; приду к вам.
 • Еще немного, и мир уже не увидит Меня; а вы увидите Меня, ибо Я живу, и вы будете жить.
 • В тот день узнаете вы, что Я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я в вас.
 • Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня; а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцем Моим; и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам.
 • Иуда – не Искариот – говорит Ему: Господи! что это, что Ты хочешь явить Себя нам, а не миру?
 • Иисус сказал ему в ответ: кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое; и Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель у него сотворим.
 • Нелюбящий Меня не соблюдает слов Моих; слово же, которое вы слышите, не есть Мое, но пославшего Меня Отца.
 • Сие сказал Я вам, находясь с вами.
 • Утешитель же, Дух Святый, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам.
 • Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, как мир дает, Я даю вам. || [Зач. 49.] Да не смущается сердце ваше и да не устрашается.
 • Вы слышали, что Я сказал вам: иду от вас и приду к вам. Если бы вы любили Меня, то возрадовались бы, что Я сказал: иду к Отцу; ибо Отец Мой более Меня.
 • И вот, Я сказал вам о том, прежде нежели сбылось, дабы вы поверили, когда сбудется.
 • Уже немного Мне говорить с вами; ибо идет князь мира сего, и во Мне не имеет ничего.
 • Но чтобы мир знал, что Я люблю Отца и, как заповедал Мне Отец, так и творю: встаньте, пойдем отсюда.
 • [Зач. 50.] Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец Мой – виноградарь.
 • Всякую у Меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает; и всякую, приносящую плод, очищает, чтобы более принесла плода.
 • Вы уже очищены через слово, которое Я проповедал вам.
 • Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе: так и вы, если не будете во Мне.
 • Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; ибо без Меня не можете делать ничего.
 • Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет; а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают.
 • Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то, чего ни пожелаете, проси́те, и будет вам.
 • Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете Моими учениками.
 • [Зач. 51.] Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас; пребудьте в любви Моей.
 • Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей, как и Я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви.
 • Сие сказал Я вам, да радость Моя в вас пребудет и радость ваша будет совершенна.
 • Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас.
 • Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих.
 • Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам.
 • Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его; но Я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца Моего.
 • Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы, чего ни попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам.
 • [Зач. 52.] Сие заповедаю вам, да любите друг друга.
 • Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел.
 • Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое; а как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир.
 • Помните слово, которое Я сказал вам: раб не больше господина своего. Если Меня гнали, будут гнать и вас; если Мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше.
 • Но все то сделают вам за имя Мое, потому что не знают Пославшего Меня.
 • Если бы Я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха; а теперь не имеют извинения во грехе своем.
 • Ненавидящий Меня ненавидит и Отца Моего.
 • Если бы Я не сотворил между ними дел, каких никто другой не делал, то не имели бы греха; а теперь и видели, и возненавидели и Меня и Отца Моего.
 • Но да сбудется слово, написанное в законе их: возненавидели Меня напрасно.
 • Когда же приидет Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, Который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне;
 • а также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со Мною.
 • Сие сказал Я вам, чтобы вы не соблазнились.
 • Изгонят вас из синагог; [Зач. 53.] даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу.
 • Так будут поступать, потому что не познали ни Отца, ни Меня.
 • Но Я сказал вам сие для того, чтобы вы, когда придет то время, вспомнили, что Я сказывал вам о том; не говорил же сего вам сначала, потому что был с вами.
 • А теперь иду к Пославшему Меня, и никто из вас не спрашивает Меня: куда идешь?
 • Но оттого, что Я сказал вам это, печалью исполнилось сердце ваше.
 • Но Я истину говорю вам: лучше для вас, чтобы Я пошел; ибо, если Я не пойду, Утешитель не приидет к вам; а если пойду, то пошлю Его к вам,
 • и Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде:
 • о грехе, что не веруют в Меня;
 • о правде, что Я иду к Отцу Моему, и уже не увидите Меня;
 • о суде же, что князь мира сего осужден.
 • Еще многое имею сказать вам; но вы теперь не можете вместить.
 • Когда же приидет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину: ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам.
 • Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам.
 • [Зач. 54.] Все, что имеет Отец, есть Мое; потому Я сказал, что от Моего возьмет и возвестит вам.
 • Вскоре вы не увидите Меня, и опять вскоре увидите Меня, ибо Я иду к Отцу.
 • Тут некоторые из учеников Его сказали один другому: что это Он говорит нам: вскоре не увидите Меня, и опять вскоре увидите Меня, и: Я иду к Отцу?
 • Итак они говорили: что это говорит Он: «вскоре»? Не знаем, что говорит.
 • Иисус, уразумев, что хотят спросить Его, сказал им: о том ли спрашиваете вы один другого, что Я сказал: вскоре не увидите Меня, и опять вскоре увидите Меня?
 • Истинно, истинно говорю вам: вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется; вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет.
 • Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее; но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир.
 • Так и вы теперь имеете печаль; но Я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас;
 • и в тот день вы не спросите Меня ни о чем. || [Зач. 55.] Истинно, истинно говорю вам: о чем ни попросите Отца во имя Мое, даст вам.
 • Доныне вы ничего не просили во имя Мое; проси́те, и полýчите, чтобы радость ваша была совершенна.
 • Доселе Я говорил вам притчами; но наступает время, когда уже не буду говорить вам притчами, но прямо возвещу вам об Отце.
 • В тот день будете просить во имя Мое, и не говорю вам, что Я буду просить Отца о вас:
 • ибо Сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили Меня и уверовали, что Я исшел от Бога.
 • Я исшел от Отца и пришел в мир; и опять оставляю мир и иду к Отцу.
 • Ученики Его сказали Ему: вот, теперь Ты прямо говоришь, и притчи не говоришь никакой.
 • Теперь видим, что Ты знаешь все и не имеешь нужды, чтобы кто спрашивал Тебя. Посему веруем, что Ты от Бога исшел.
 • Иисус отвечал им: теперь веруете?
 • Вот, наступает час, и настал уже, что вы рассеетесь каждый в свою сторону и Меня оставите одного; но Я не один, потому что Отец со Мною.
 • Сие сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир. В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир.
 • [Зач. 56.] После сих слов Иисус возвел очи Свои на небо и сказал: Отче! пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя,
 • так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную.
 • Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа.
 • Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить.
 • И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя Самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира.
 • Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал Мне от мира; они были Твои, и Ты дал их Мне, и они сохранили слово Твое.
 • Ныне уразумели они, что все, что Ты дал Мне, от Тебя есть,
 • ибо слова, которые Ты дал Мне, Я передал им, и они приняли, и уразумели истинно, что Я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал Меня.
 • Я о них молю: не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал Мне, потому что они Твои.
 • И все Мое Твое, и Твое Мое; и Я прославился в них.
 • Я уже не в мире, но они в мире, а Я к Тебе иду. Отче Святый! соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты Мне дал, чтобы они были едино, как и Мы.
 • Когда Я был с ними в мире, Я соблюдал их во имя Твое; тех, которых Ты дал Мне, Я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели, да сбудется Писание.
 • Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость Мою совершенную.
 • Я передал им слово Твое; и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и Я не от мира.
 • Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла.
 • Они не от мира, как и Я не от мира.
 • Освяти их истиною Твоею; слово Твое есть истина.
 • [Зач. 57.] Как Ты послал Меня в мир, так и Я послал их в мир.
 • И за них Я посвящаю Себя, чтобы и они были освящены истиною.
 • Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их,
 • да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино, – да уверует мир, что Ты послал Меня.
 • И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им: да будут едино, как Мы едино.
 • Я в них, и Ты во Мне; да будут совершены́ воедино, и да познает мир, что Ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня.
 • Отче! которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною, да видят славу Мою, которую Ты дал Мне, потому что возлюбил Меня прежде основания мира.
 • Отче праведный! и мир Тебя не познал; а Я познал Тебя, и сии познали, что Ты послал Меня.
 • И Я открыл им имя Твое и открою, да любовь, которою Ты возлюбил Меня, в них будет, и Я в них.
 • [Зач. 58.] Сказав сие, Иисус вышел с учениками Своими за поток Кедрон, где был сад, в который вошел Сам и ученики Его.
 • Знал же это место и Иуда, предатель Его, потому что Иисус часто собирался там с учениками Своими.
 • Итак Иуда, взяв отряд воинов и служителей от первосвященников и фарисеев, приходит туда с фонарями и светильниками и оружием.
 • Иисус же, зная все, что с Ним будет, вышел и сказал им: кого ищете?
 • Ему отвечали: Иисуса Назорея. Иисус говорит им: это Я. Стоял же с ними и Иуда, предатель Его.
 • И когда сказал им: это Я, они отступили назад и пали на землю.
 • Опять спросил их: кого ищете? Они сказали: Иисуса Назорея.
 • Иисус отвечал: Я сказал вам, что это Я; итак, если Меня ищете, оставьте их, пусть идут,
 • да сбудется слово, реченное Им: из тех, которых Ты Мне дал, Я не погубил никого.
 • Симон же Петр, имея меч, извлек его, и ударил первосвященнического раба, и отсек ему правое ухо. Имя рабу было Малх.
 • Но Иисус сказал Петру: вложи меч в ножны; неужели Мне не пить чаши, которую дал Мне Отец?
 • Тогда воины и тысяченачальник и служители Иудейские взяли Иисуса и связали Его,
 • и отвели Его сперва к Анне, ибо он был тесть Каиафе, который был на тот год первосвященником.
 • Это был Каиафа, который подал совет Иудеям, что лучше одному человеку умереть за народ.
 • За Иисусом следовали Симон Петр и другой ученик; ученик же сей был знаком первосвященнику и вошел с Иисусом во двор первосвященнический.
 • А Петр стоял вне за дверями. Потом другой ученик, который был знаком первосвященнику, вышел, и сказал придвернице, и ввел Петра.
 • Тут раба придверница говорит Петру: и ты не из учеников ли Этого Человека? Он сказал: нет.
 • Между тем рабы и служители, разведя огонь, потому что было холодно, стояли и грелись. Петр также стоял с ними и грелся.
 • Первосвященник же спросил Иисуса об учениках Его и об учении Его.
 • Иисус отвечал ему: Я говорил явно миру; Я всегда учил в синагоге и в храме, где всегда Иудеи сходятся, и тайно не говорил ничего.
 • Что спрашиваешь Меня? спроси слышавших, что Я говорил им; вот, они знают, что Я говорил.
 • Когда Он сказал это, один из служителей, стоявший близко, ударил Иисуса по щеке, сказав: так отвечаешь Ты первосвященнику?
 • Иисус отвечал ему: если Я сказал худо, покажи, что худо; а если хорошо, что ты бьешь Меня?
 • Анна послал Его связанного к первосвященнику Каиафе.
 • Симон же Петр стоял и грелся. Тут сказали ему: не из учеников ли Его и ты? Он отрекся и сказал: нет.
 • Один из рабов первосвященнических, родственник тому, которому Петр отсек ухо, говорит: не я ли видел тебя с Ним в саду?
 • Петр опять отрекся; и тотчас запел петух.
 • [Зач. 59.] От Каиафы повели Иисуса в преторию. Было утро; и они не вошли в преторию, чтобы не оскверниться, но чтобы можно было есть пасху.
 • Пилат вышел к ним и сказал: в чем вы обвиняете Человека Сего?
 • Они сказали ему в ответ: если бы Он не был злодей, мы не предали бы Его тебе.
 • Пилат сказал им: возьмите Его вы, и по закону вашему судите Его. Иудеи сказали ему: нам не позволено предавать смерти никого, –
 • да сбудется слово Иисусово, которое сказал Он, давая разуметь, какою смертью Он умрет.
 • Тогда Пилат опять вошел в преторию, и призвал Иисуса, и сказал Ему: Ты Царь Иудейский?
 • Иисус отвечал ему: от себя ли ты говоришь это, или другие сказали тебе о Мне?
 • Пилат отвечал: разве я Иудей? Твой народ и первосвященники предали Тебя мне; что Ты сделал?
 • Иисус отвечал: Царство Мое не от мира сего; если бы от мира сего было Царство Мое, то служители Мои подвизались бы за Меня, чтобы Я не был предан Иудеям; но ныне Царство Мое не отсюда.
 • Пилат сказал Ему: итак Ты Царь? Иисус отвечал: ты говоришь, что Я Царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине; всякий, кто от истины, слушает гласа Моего.
 • Пилат сказал Ему: что есть истина? И, сказав это, опять вышел к Иудеям и сказал им: я никакой вины не нахожу в Нем.
 • Есть же у вас обычай, чтобы я одного отпускал вам на Пасху; хотите ли, отпущу вам Царя Иудейского?
 • Тогда опять закричали все, говоря: не Его, но Варавву. Варавва же был разбойник.
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru Мобильная версия сайта