Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Сол. 2Сол. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Евангелие по Иоанну

 
 • [Зач. 50.] А́зъ éсмь лозá и́стин­ная, и Отéцъ мóй дѣ́латель éсть:
 • вся́ку рóзгу о мнѣ́ не творя́щую плодá, и́зметъ ю́: и вся́ку творя́щую плóдъ, отреби́тъ ю́, да мнóжайшiй плóдъ при­­несéтъ.
 • Ужé вы́ чи́сти естé за слóво, éже глагóлахъ вáмъ.
 • Бýдите во мнѣ́, и áзъ въ вáсъ. Я́коже розгá не мóжетъ плодá сотвори́ти о себѣ́, áще не бýдетъ на лозѣ́, тáко и вы́, áще во мнѣ́ не пребýдете.
 • А́зъ éсмь лозá, вы́ [же] рóждiе: [и] и́же бýдетъ во мнѣ́, и áзъ въ нéмъ, тóй сотвори́тъ плóдъ мнóгъ, я́ко безъ менé не мóжете твори́ти ничесóже:
 • áще ктó во мнѣ́ не пребýдетъ, извéржет­ся вóнъ, я́коже розгá, и изсы́шетъ: и собирáютъ ю́ и во óгнь влагáютъ, и сгарáетъ:
 • áще пребýдете во мнѣ́ и глагóлы мо­и́ въ вáсъ пребýдутъ, егóже áще хóщете, проси́те, и бýдетъ вáмъ:
 • о сéмъ прослáвися Отéцъ мóй, да плóдъ мнóгъ сотворитé, и бýдете мо­и́ ученицы́.
 • [Зач. 51.] Я́коже воз­люби́ мя Отéцъ, и áзъ воз­люби́хъ вáсъ: бýдите въ любви́ мо­éй:
 • áще зáповѣди моя́ соблюдéте, пребýдете въ любви́ мо­éй, я́коже áзъ зáповѣди Отцá мо­егó соблюдóхъ, и пребывáю въ егó любви́.
 • Сiя́ глагóлахъ вáмъ, да рáдость моя́ въ вáсъ бýдетъ и рáдость вáша испóлнит­ся.
 • Сiя́ éсть зáповѣдь моя́, да лю́бите дрýгъ дрýга, я́коже воз­люби́хъ вы́:
 • бóлши сея́ любвé никтóже и́мать, да ктó дýшу свою́ положи́тъ за дрýги своя́.
 • Вы́ дрýзи мо­и́ естé, áще творитé, ели́ка áзъ заповѣ́даю вáмъ:
 • не ктомý вáсъ глагóлю рабы́, я́ко рáбъ не вѣ́сть, чтó твори́тъ госпóдь егó: вáсъ же рекóхъ дрýги, я́ко вся́, я́же слы́шахъ от­ Отцá мо­егó, сказáхъ вáмъ.
 • Не вы́ менé избрáсте, но áзъ избрáхъ вáсъ, и положи́хъ вáсъ, да вы́ и́дете и плóдъ при­­несéте, и плóдъ вáшъ пребýдетъ, да, егóже áще прóсите от­ Отцá во и́мя моé, дáстъ вáмъ.
 • [Зач. 52.] Сiя́ заповѣ́даю вáмъ, да лю́бите дрýгъ дрýга.
 • А́ще мíръ вáсъ ненави́дитъ, вѣ́дите, я́ко менé прéжде вáсъ воз­ненави́дѣ:
 • áще от­ мíра бы́сте бы́ли, мíръ ýбо своé люби́лъ бы́: я́коже от­ мíра нѣ́сте, но áзъ избрáхъ вы́ от­ мíра, сегó рáди ненави́дитъ вáсъ мíръ.
 • Поминáйте слóво, éже áзъ рѣ́хъ вáмъ: нѣ́сть рáбъ бóлiй гóспода сво­егó: áще менé изгнáша, и вáсъ изженýтъ: áще слóво моé соблюдóша, и вá­ше соблюдýтъ:
 • но сiя́ вся́ творя́тъ вáмъ за и́мя моé, я́ко не вѣ́дятъ послáв­шаго мя́.
 • А́ще не бы́хъ при­­шéлъ и глагóлалъ и́мъ, грѣхá не бы́ша имѣ́ли: ны́нѣ же вины́ {извинéнiя} не и́мутъ о грѣсѣ́ сво­éмъ:
 • ненави́дяй менé, и Отцá мо­егó ненави́дитъ:
 • áще дѣ́лъ не бы́хъ сотвори́лъ въ ни́хъ, и́хже и́нъ никтóже сотвори́, грѣхá не бы́ша имѣ́ли: ны́нѣ же и ви́дѣша, и воз­ненави́дѣша менé и Отцá мо­егó:
 • но да сбýдет­ся слóво, пи́сан­ное въ закóнѣ и́хъ, я́ко воз­ненави́дѣша мя́ тýне.
 • Егдá же прiи́детъ утѣ́шитель, егóже áзъ послю́ вáмъ от­ Отцá, Дýхъ и́стины, и́же от­ Отцá исхóдитъ, тóй свидѣ́тел­ст­вуетъ о мнѣ́:
 • и вы́ же свидѣ́тел­ст­вуете, я́ко искони́ со мнóю естé.
 • Сiя́ глагóлахъ вáмъ, да не соблазни́теся.
 • От сóнмищъ ижденýтъ вы́: [Зач. 53.] но прiи́детъ чáсъ, да вся́къ, и́же убiéтъ вы́, воз­мни́т­ся слýжбу при­­носи́ти Бóгу:
 • и сiя́ сотворя́тъ, я́ко не познáша Отцá, ни менé.
 • Но сiя́ глагóлахъ вáмъ, да, егдá прiи́детъ чáсъ, воспомя́нете сiя́, я́ко áзъ рѣ́хъ вáмъ: си́хъ же вáмъ испéрва не рѣ́хъ, я́ко съ вáми бѣ́хъ.
 • Ны́нѣ же идý къ послáв­шему мя́, и никтóже от­ вáсъ вопрошáетъ менé: кáмо и́деши?
 • Но я́ко сiя́ глагóлахъ вáмъ, скóрби испóлнихъ сердцá вáша.
 • Но áзъ и́стину вáмъ глагóлю: ýне éсть вáмъ, да áзъ идý: áще бо не идý áзъ, утѣ́шитель не прiи́детъ къ вáмъ: áще [ли] же идý, послю́ егó къ вáмъ,
 • и при­­шéдъ óнъ обличи́тъ мíръ о грѣсѣ́ и о прáвдѣ и о судѣ́:
 • о грѣсѣ́ ýбо, я́ко не вѣ́руютъ въ мя́:
 • о прáвдѣ же, я́ко ко Отцý мо­емý идý, и ктомý не ви́дите менé:
 • о судѣ́ же, я́ко кня́зь мíра сегó осуждéнъ бы́сть.
 • Ещé мнóго и́мамъ глагóлати вáмъ, но не мóжете носи́ти ны́нѣ:
 • егдá же прiи́детъ óнъ, Дýхъ и́стины, настáвитъ вы́ на вся́ку и́стину: не от­ себé бо глагóлати и́мать, но ели́ка áще услы́шитъ, глагóлати и́мать, и грядýщая воз­вѣсти́тъ вáмъ:
 • óнъ мя́ прослáвитъ, я́ко от­ мо­егó прiи́метъ и воз­вѣсти́тъ вáмъ.
 • [Зач. 54.] Вся́, ели́ка и́мать Отéцъ, моя́ сýть: сегó рáди рѣ́хъ, я́ко от­ мо­егó прiи́метъ и воз­вѣсти́тъ вáмъ.
 • Вмáлѣ, и [ктомý] не ви́дите менé: и пáки вмáлѣ, и ýзрите мя́, я́ко идý ко Отцý.
 • Рѣ́ша же от­ учени́къ егó къ себѣ́: чтó éсть сié, éже глагóлетъ нáмъ: вмáлѣ, и не ви́дите менé: и пáки вмáлѣ, и ýзрите мя́: и: я́ко áзъ идý ко Отцý?
 • Глагóлаху ýбо: чтó сié éсть, éже глагóлетъ: вмáлѣ, не вѣ́мы, чтó глагóлетъ.
 • Разумѣ́ же Иисýсъ, я́ко хотя́ху егó вопрошáти, и речé и́мъ: о сéмъ ли стязáетеся междý собóю, я́ко рѣ́хъ: вмáлѣ, и не ви́дите менé: и пáки вмáлѣ, и ýзрите мя́?
 • ами́нь, ами́нь глагóлю вáмъ, я́ко восплáчетеся и воз­рыдáете вы́, а мíръ воз­рáдует­ся: вы́ же печáльни бýдете, но печáль вáша въ рáдость бýдетъ:
 • женá егдá раждáетъ, скóрбь и́мать, я́ко прiи́де гóдъ ея́: егдá же роди́тъ отрочá, ктомý не пóмнитъ скóрби за рáдость, я́ко роди́ся человѣ́къ въ мíръ:
 • и вы́ же печáль и́мате ýбо ны́нѣ: пáки же узрю́ вы, и воз­рáдует­ся сéрдце вá­ше, и рáдости вá­шея никтóже вóзметъ от­ вáсъ:
 • и въ тóй дéнь менé не воспрóсите ничесóже. [Зач. 55.] Ами́нь, ами́нь глагóлю вáмъ, я́ко ели́ка áще [чесó] прóсите от­ Отцá во и́мя моé, дáстъ вáмъ:
 • досéлѣ не проси́сте ничесóже во и́мя моé: проси́те, и прiи́мете, да рáдость вáша испóлнена бýдетъ.
 • Сiя́ въ при́тчахъ глагóлахъ вáмъ: но прiи́детъ чáсъ, егдá ктомý въ при́тчахъ не глагóлю вáмъ, но я́вѣ о Отцѣ́ воз­вѣщý вáмъ.
 • Въ тóй дéнь во и́мя моé воспрóсите, и не глагóлю вáмъ, я́ко áзъ умолю́ Отцá о вáсъ:
 • сáмъ бо Отéцъ лю́битъ вы́, я́ко вы́ менé воз­люби́сте и вѣ́ровасте, я́ко áзъ от­ Бóга изыдóхъ.
 • Изыдóхъ от­ Отцá, и прiидóхъ въ мíръ: [и] пáки оставля́ю мíръ, и идý ко Отцý.
 • Глагóлаша емý ученицы́ егó: сé, ны́нѣ не обинýяся глагóлеши, а при́тчи ни ко­ея́же не глагóлеши:
 • ны́нѣ вѣ́мы, я́ко вѣ́си вся́ и не трéбуеши, да ктó тя́ вопрошáетъ: о сéмъ вѣ́руемъ, я́ко от­ Бóга изшéлъ еси́.
 • Отвѣщá и́мъ Иисýсъ: ны́нѣ ли вѣ́руете?
 • сé, грядéтъ чáсъ, и ны́нѣ прiи́де, да разы́детеся кíйждо во своя́ и менé еди́наго остáвите: и нѣ́смь еди́нъ, я́ко Отéцъ со мнóю éсть:
 • сiя́ глагóлахъ вáмъ, да во мнѣ́ ми́ръ и́мате: въ мíрѣ скóрбни бýдете: но дерзáйте, [я́ко] áзъ побѣди́хъ мíръ.
 • [Зач. 50.] Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец Мой – виноградарь.
 • Всякую у Меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает; и всякую, приносящую плод, очищает, чтобы более принесла плода.
 • Вы уже очищены через слово, которое Я проповедал вам.
 • Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе: так и вы, если не будете во Мне.
 • Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; ибо без Меня не можете делать ничего.
 • Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет; а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают.
 • Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то, чего ни пожелаете, проси́те, и будет вам.
 • Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете Моими учениками.
 • [Зач. 51.] Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас; пребудьте в любви Моей.
 • Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей, как и Я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви.
 • Сие сказал Я вам, да радость Моя в вас пребудет и радость ваша будет совершенна.
 • Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас.
 • Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих.
 • Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам.
 • Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его; но Я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца Моего.
 • Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы, чего ни попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам.
 • [Зач. 52.] Сие заповедаю вам, да любите друг друга.
 • Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел.
 • Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое; а как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир.
 • Помните слово, которое Я сказал вам: раб не больше господина своего. Если Меня гнали, будут гнать и вас; если Мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше.
 • Но все то сделают вам за имя Мое, потому что не знают Пославшего Меня.
 • Если бы Я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха; а теперь не имеют извинения во грехе своем.
 • Ненавидящий Меня ненавидит и Отца Моего.
 • Если бы Я не сотворил между ними дел, каких никто другой не делал, то не имели бы греха; а теперь и видели, и возненавидели и Меня и Отца Моего.
 • Но да сбудется слово, написанное в законе их: возненавидели Меня напрасно.
 • Когда же приидет Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, Который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне;
 • а также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со Мною.
 • Сие сказал Я вам, чтобы вы не соблазнились.
 • Изгонят вас из синагог; [Зач. 53.] даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу.
 • Так будут поступать, потому что не познали ни Отца, ни Меня.
 • Но Я сказал вам сие для того, чтобы вы, когда придет то время, вспомнили, что Я сказывал вам о том; не говорил же сего вам сначала, потому что был с вами.
 • А теперь иду к Пославшему Меня, и никто из вас не спрашивает Меня: куда идешь?
 • Но оттого, что Я сказал вам это, печалью исполнилось сердце ваше.
 • Но Я истину говорю вам: лучше для вас, чтобы Я пошел; ибо, если Я не пойду, Утешитель не приидет к вам; а если пойду, то пошлю Его к вам,
 • и Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде:
 • о грехе, что не веруют в Меня;
 • о правде, что Я иду к Отцу Моему, и уже не увидите Меня;
 • о суде же, что князь мира сего осужден.
 • Еще многое имею сказать вам; но вы теперь не можете вместить.
 • Когда же приидет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину: ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам.
 • Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам.
 • [Зач. 54.] Все, что имеет Отец, есть Мое; потому Я сказал, что от Моего возьмет и возвестит вам.
 • Вскоре вы не увидите Меня, и опять вскоре увидите Меня, ибо Я иду к Отцу.
 • Тут некоторые из учеников Его сказали один другому: что это Он говорит нам: вскоре не увидите Меня, и опять вскоре увидите Меня, и: Я иду к Отцу?
 • Итак они говорили: что это говорит Он: «вскоре»? Не знаем, что говорит.
 • Иисус, уразумев, что хотят спросить Его, сказал им: о том ли спрашиваете вы один другого, что Я сказал: вскоре не увидите Меня, и опять вскоре увидите Меня?
 • Истинно, истинно говорю вам: вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется; вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет.
 • Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее; но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир.
 • Так и вы теперь имеете печаль; но Я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас;
 • и в тот день вы не спросите Меня ни о чем. || [Зач. 55.] Истинно, истинно говорю вам: о чем ни попросите Отца во имя Мое, даст вам.
 • Доныне вы ничего не просили во имя Мое; проси́те, и полýчите, чтобы радость ваша была совершенна.
 • Доселе Я говорил вам притчами; но наступает время, когда уже не буду говорить вам притчами, но прямо возвещу вам об Отце.
 • В тот день будете просить во имя Мое, и не говорю вам, что Я буду просить Отца о вас:
 • ибо Сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили Меня и уверовали, что Я исшел от Бога.
 • Я исшел от Отца и пришел в мир; и опять оставляю мир и иду к Отцу.
 • Ученики Его сказали Ему: вот, теперь Ты прямо говоришь, и притчи не говоришь никакой.
 • Теперь видим, что Ты знаешь все и не имеешь нужды, чтобы кто спрашивал Тебя. Посему веруем, что Ты от Бога исшел.
 • Иисус отвечал им: теперь веруете?
 • Вот, наступает час, и настал уже, что вы рассеетесь каждый в свою сторону и Меня оставите одного; но Я не один, потому что Отец со Мною.
 • Сие сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир. В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир.
Рейтинг@Mail.ru Мобильная версия сайта