Евангелие от Иоанна, 14:16, 15:26, 16:7

 
 • Да не смущaет­сz сeрдце вa­ше: вёруйте въ бг7а, и3 въ мS вёруйте:
 • въ домY nц7A мо­егw2 њби1тєли мнHги сyть: а4ще ли же ни2, рeклъ бhхъ вaмъ: и3дY ўгот0вати мёсто вaмъ:
 • и3 а4ще {а4ще пойдY и3} ўгот0влю мёсто вaмъ, пaки пріидY и3 по­имY вы2 къ себЁ, да, и3дёже є4смь а4зъ и3 вы2 бyдете:
 • и3 а4може а4зъ и3дY, вёсте, и3 пyть вёсте.
 • Глаг0ла є3мY fомA: гDи, не вёмы, кaмw и4деши: и3 кaкw м0жемъ пyть вёдэти;
 • Гlа є3мY їи7съ: а4зъ є4смь пyть и3 и4стина и3 жив0тъ: никт0же пріи1детъ ко nц7Y, т0кмw мн0ю:
 • а4ще мS бhсте знaли, и3 nц7A мо­его2 знaли бhсте [ќбw]: и3 t­сeлэ познaсте є3го2, и3 ви1дэсте є3го2.
 • Глаг0ла є3мY філjппъ: гDи, покажи2 нaмъ nц7A, и3 довлёетъ нaмъ.
 • Гlа є3мY їи7съ: толи1ко врeмz съ вaми є4смь, и3 не познaлъ є3си2 менE, філjппе; ви1дэвый менE ви1дэ nц7A: и3 кaкw ты2 глаг0леши: покажи2 нaмъ nц7A;
 • не вёруеши ли, ћкw а4зъ во nц7Ё, и3 nц7ъ во мнЁ є4сть; [(ҐЗа? 48.Ґ)] гlг0лы, ±же а4зъ гlю вaмъ, њ себЁ не гlю: nц7ъ же во мнЁ пребывazй, т0й твори1тъ дэлA:
 • вёруйте мнЁ, ћкw а4зъ во nц7Ё, и3 nц7ъ во мнЁ: а4ще ли же ни2, за т† дэлA вёру и3ми1те ми2.
 • Ґми1нь, ґми1нь гlю вaмъ: вёруzй въ мS, дэлA, ћже а4зъ творю2, и3 т0й сотвори1тъ, и3 бHлша си1хъ сотвори1тъ: ћкw а4зъ ко nц7Y мо­емY грzдY:
 • и3 є4же а4ще что2 пр0сите [t­ nц7A] во и4мz моE, то2 сотворю2, да прослaвит­сz nц7ъ въ сн7э:
 • [и3] а4ще чесw2 пр0сите во и4мz моE, а4зъ сотворю2.
 • А$ще лю1бите мS, зaпwвэди мо‰ соблюди1те,
 • и3 а4зъ ўмолю2 nц7A, и3 и3н0го ўтёшителz дaстъ вaмъ, да бyдетъ съ вaми въ вёкъ,
 • дх7ъ и4стины, є3гHже мjръ не м0жетъ пріsти, ћкw не ви1дитъ є3гw2, нижE знaетъ є3гw2: вh же знaете є3го2, ћкw въ вaсъ пребывaетъ и3 въ вaсъ бyдетъ.
 • Не њстaвлю вaсъ си6ры: пріидY къ вaмъ:
 • є3щE мaлw, и3 мjръ ктомY не ўви1дитъ менE, вh же ўви1дите мS, ћкw а4зъ живY, и3 вы2 жи1ви бyдете:
 • въ т0й дeнь ўразумёете вы2, ћкw а4зъ во nц7Ё мо­eмъ, и3 вы2 во мнЁ, и3 а4зъ въ вaсъ.
 • [За?.] И#мёzй зaпwвэди мо‰ и3 соблюдazй и5хъ, т0й є4сть любsй мS: ґ любsй мS воз­лю1бленъ бyдетъ nц7eмъ мо­и1мъ, и3 а4зъ воз­люблю2 є3го2, и3 kвлю1сz є3мY сaмъ.
 • Глаг0ла є3мY їyда не їскаріHтскій: гDи, и3 что2 бhсть, ћкw нaмъ х0щеши kви1тисz, ґ не мjрови;
 • TвэщA їи7съ и3 речE є3мY: а4ще кто2 лю1битъ мS, сл0во моE соблюдeтъ: и3 nц7ъ м0й воз­лю1битъ є3го2, и3 къ немY пріи1дема, и3 њби1тель ў негw2 сотвори1ма:
 • не любsй мS словeсъ мо­и1хъ не соблюдaетъ: и3 сл0во, є4же слhшасте, нёсть моE, но послaв­шагw мS nц7A.
 • Сі‰ гlахъ вaмъ въ вaсъ сhй:
 • ўтёшитель же, дх7ъ ст7hй, є3г0же п0слетъ nц7ъ во и4мz моE, т0й вы2 научи1тъ всемY, и3 воспомzнeтъ вaмъ вс‰, ±же рёхъ вaмъ.
 • Ми1ръ њставлsю вaмъ, ми1ръ м0й даю2 вaмъ: не ћкоже мjръ даeтъ, а4зъ даю2 вaмъ. [(ҐЗа? 49.Ґ)] Да не смущaет­сz сeрдце вa­ше, ни ўстрашaетъ.
 • Слhшасте, ћкw а4зъ рёхъ вaмъ: и3дY и3 пріидY къ вaмъ. А$ще бhсте люби1ли мS, воз­рaдовалисz бhсте [ќбw], ћкw рёхъ: и3дY ко nц7Y: ћкw nц7ъ м0й б0лій менє2 є4сть.
 • И# н­н7э рёхъ вaмъ, прeжде дaже не бyдетъ, да, є3гдA бyдетъ, вёру и4мете.
 • КтомY не мн0гw гlю съ вaми: грzдeтъ бо сегw2 мjра кнsзь, и3 во мнЁ не и4мать ничесHже.
 • Но да разумёетъ мjръ, ћкw люблю2 nц7A, и3 ћкоже заповёда мнЁ nц7ъ, тaкw творю2: востaните, и4демъ t­сю1ду.
 • А$зъ є4смь лозA и4стин­наz, и3 nц7ъ м0й дёлатель є4сть:
 • всsку р0згу њ мнЁ не творsщую плодA, и4зметъ ю5: и3 всsку творsщую пл0дъ, њтреби1тъ ю5, да мн0жайшій пл0дъ при­несeтъ.
 • ЎжE вы2 чи1сти є3стE за сл0во, є4же гlахъ вaмъ.
 • Бyдите во мнЁ, и3 а4зъ въ вaсъ. Я$коже розгA не м0жетъ плодA сотвори1ти њ себЁ, а4ще не бyдетъ на лозЁ, тaкw и3 вы2, а4ще во мнЁ не пребyдете.
 • А$зъ є4смь лозA, вh [же] р0ждіе: [и3] и4же бyдетъ во мнЁ, и3 а4зъ въ нeмъ, т0й сотвори1тъ пл0дъ мн0гъ, ћкw без8 менє2 не м0жете твори1ти ничесHже:
 • а4ще кто2 во мнЁ не пребyдетъ, и3звeржет­сz в0нъ, ћкоже розгA, и3 и3зсhшетъ: и3 собирaютъ ю5 и3 во џгнь влагaютъ, и3 сгарaетъ:
 • а4ще пребyдете во мнЁ и3 гlг0лы мо­и2 въ вaсъ пребyдутъ, є3гHже а4ще х0щете, проси1те, и3 бyдетъ вaмъ:
 • њ сeмъ прослaвисz nц7ъ м0й, да пл0дъ мн0гъ сотворитE, и3 бyдете мо­и2 ўчн7цы2.
 • [(ҐЗа? 51.Ґ)] Я$коже воз­люби1 мz nц7ъ, и3 а4зъ воз­люби1хъ вaсъ: бyдите въ любви2 мо­eй:
 • а4ще зaпwвэди мо‰ соблюдeте, пребyдете въ любви2 мо­eй, ћкоже а4зъ зaпwвэди nц7A мо­егw2 соблюд0хъ, и3 пребывaю въ є3гw2 любви2.
 • Сі‰ гlахъ вaмъ, да рaдость моS въ вaсъ бyдетъ и3 рaдость вaша и3сп0лнит­сz.
 • СіS є4сть зaповэдь моS, да лю1бите дрyгъ дрyга, ћкоже воз­люби1хъ вы2:
 • б0лши сеS любвE никт0же и4мать, да кто2 дyшу свою2 положи1тъ за дрyги сво‰.
 • Вы2 дрyзи мо­и2 є3стE, а4ще творитE, є3ли6ка а4зъ заповёдаю вaмъ:
 • не ктомY вaсъ гlю рабы6, ћкw рaбъ не вёсть, что2 твори1тъ госп0дь є3гw2: вaсъ же рек0хъ дрyги, ћкw вс‰, ±же слhшахъ t­ nц7A мо­егw2, сказaхъ вaмъ.
 • Не вы2 менE и3збрaсте, но а4зъ и3збрaхъ вaсъ, и3 положи1хъ вaсъ, да вы2 и4дете и3 пл0дъ при­несeте, и3 пл0дъ вaшъ пребyдетъ, да, є3гHже а4ще пр0сите t­ nц7A во и4мz моE, дaстъ вaмъ.
 • [(ҐЗа? 52.Ґ)] Сі‰ заповёдаю вaмъ, да лю1бите дрyгъ дрyга.
 • А$ще мjръ вaсъ ненави1дитъ, вёдите, ћкw менE прeжде вaсъ воз­ненави1дэ:
 • а4ще t­ мjра бhсте бhли, мjръ ќбw своE люби1лъ бы2: ћкоже t­ мjра нёсте, но а4зъ и3збрaхъ вы2 t­ мjра, сегw2 рaди ненави1дитъ вaсъ мjръ.
 • Поминaйте сл0во, є4же а4зъ рёхъ вaмъ: нёсть рaбъ б0лій г0спода сво­егw2: а4ще менE и3згнaша, и3 вaсъ и3зженyтъ: а4ще сл0во моE соблюд0ша, и3 вa­ше соблюдyтъ:
 • но сі‰ вс‰ творsтъ вaмъ за и4мz моE, ћкw не вёдzтъ послaв­шагw мS.
 • А$ще не бhхъ при­шeлъ и3 гlалъ и5мъ, грэхA не бhша и3мёли: н­н7э же вины2 {и3звинeніz} не и4мутъ њ грэсЁ сво­eмъ:
 • ненави1дzй менE, и3 nц7A мо­его2 ненави1дитъ:
 • а4ще дёлъ не бhхъ сотвори1лъ въ ни1хъ, и4хже и4нъ никт0же сотвори2, грэхA не бhша и3мёли: н­н7э же и3 ви1дэша, и3 воз­ненави1дэша менE и3 nц7A мо­его2:
 • но да сбyдет­сz сл0во, пи1сан­ное въ зак0нэ и4хъ, ћкw воз­ненави1дэша мS тyне.
 • Е3гдa же пріи1детъ ўтёшитель, є3г0же а4зъ послю2 вaмъ t­ nц7A, дх7ъ и4стины, и4же t­ nц7A и3сх0дитъ, т0й свидётел­ст­вуетъ њ мнЁ:
 • и3 вh же свидётел­ст­вуете, ћкw и3скони2 со мн0ю є3стE.
 • Сі‰ гlахъ вaмъ, да не соблазни1тесz.
 • T с0нмищъ и3жденyтъ вы2: [(ҐЗа? 53.Ґ)] но пріи1детъ чaсъ, да всsкъ, и4же ўбіeтъ вы2, воз­мни1т­сz слyжбу при­носи1ти бг7у:
 • и3 сі‰ сотворsтъ, ћкw не познaша nц7A, ни менє2.
 • Но сі‰ гlахъ вaмъ, да, є3гдA пріи1детъ чaсъ, воспомsнете сі‰, ћкw а4зъ рёхъ вaмъ: си1хъ же вaмъ и3спeрва не рёхъ, ћкw съ вaми бёхъ.
 • Нн7э же и3дY къ послaв­шему мS, и3 никт0же t­ вaсъ вопрошaетъ менE: кaмw и4деши;
 • Но ћкw сі‰ гlахъ вaмъ, ск0рби и3сп0лнихъ сердцA в†ша.
 • Но а4зъ и4стину вaмъ гlю: ќне є4сть вaмъ, да а4зъ и3дY: а4ще бо не и3дY а4зъ, ўтёшитель не пріи1детъ къ вaмъ: а4ще [ли] же и3дY, послю2 є3го2 къ вaмъ,
 • и3 при­шeдъ џнъ њбличи1тъ мjръ њ грэсЁ и3 њ прaвдэ и3 њ судЁ:
 • њ грэсЁ ќбw, ћкw не вёруютъ въ мS:
 • њ прaвдэ же, ћкw ко nц7Y мо­емY и3дY, и3 ктомY не ви1дите менє2:
 • њ судё же, ћкw кнsзь мjра сегw2 њсуждeнъ бhсть.
 • Е3щE мн0гw и4мамъ гlати вaмъ, но не м0жете носи1ти н­н7э:
 • є3гдa же пріи1детъ џнъ, дх7ъ и4стины, настaвитъ вы2 на всsку и4стину: не t­ себє1 бо гlати и4мать, но є3ли6ка а4ще ўслhшитъ, гlати и4мать, и3 грzд{щаz воз­вэсти1тъ вaмъ:
 • џнъ мS прослaвитъ, ћкw t­ мо­егw2 пріи1метъ и3 воз­вэсти1тъ вaмъ.
 • [(ҐЗа? 54.Ґ)] Вс‰, є3ли6ка и4мать nц7ъ, мо‰ сyть: сегw2 рaди рёхъ, ћкw t­ мо­егw2 пріи1метъ и3 воз­вэсти1тъ вaмъ.
 • Вмaлэ, и3 [ктомY] не ви1дите менє2: и3 пaки вмaлэ, и3 ќзрите мS, ћкw и3дY ко nц7Y.
 • Рёша же t­ ўчн7къ є3гw2 къ себЁ: что2 є4сть сіE, є4же гlетъ нaмъ: вмaлэ, и3 не ви1дите менє2: и3 пaки вмaлэ, и3 ќзрите мS: и3: ћкw а4зъ и3дY ко nц7Y;
 • Глаг0лаху u5бо: что2 сіE є4сть, є4же гlетъ: вмaлэ, не вёмы, что2 гlетъ.
 • Разумё же їи7съ, ћкw хотsху є3го2 вопрошaти, и3 речE и5мъ: њ сeмъ ли стzзaетесz междY соб0ю, ћкw рёхъ: вмaлэ, и3 не ви1дите менє2: и3 пaки вмaлэ, и3 ќзрите мS;
 • ґми1нь, ґми1нь гlю вaмъ, ћкw восплaчетесz и3 воз­рыдaете вы2, ґ мjръ воз­рaдует­сz: вh же печaльни бyдете, но печaль вaша въ рaдость бyдетъ:
 • женA є3гдA раждaетъ, ск0рбь и4мать, ћкw пріи1де г0дъ є3S: є3гдa же роди1тъ nтрочA, ктомY не п0мнитъ ск0рби за рaдость, ћкw роди1сz человёкъ въ мjръ:
 • и3 вh же печaль и4мате ќбw н­н7э: пaки же ўзрю1 вы, и3 воз­рaдует­сz сeрдце вa­ше, и3 рaдости вa­шеz никт0же в0зметъ t­ вaсъ:
 • и3 въ т0й дeнь менE не воспр0сите ничесHже. [(ҐЗа? 55.Ґ)] Ґми1нь, ґми1нь гlю вaмъ, ћкw є3ли6ка а4ще [чесw2] пр0сите t­ nц7A во и4мz моE, дaстъ вaмъ:
 • досeлэ не проси1сте ничесHже во и4мz моE: проси1те, и3 пріи1мете, да рaдость вaша и3сп0лнена бyдетъ.
 • Сі‰ въ при1тчахъ гlахъ вaмъ: но пріи1детъ чaсъ, є3гдA ктомY въ при1тчахъ не гlю вaмъ, но ћвэ њ nц7Ё воз­вэщY вaмъ.
 • Въ т0й дeнь во и4мz моE воспр0сите, и3 не гlю вaмъ, ћкw а4зъ ўмолю2 nц7A њ вaсъ:
 • сaмъ бо nц7ъ лю1битъ вы2, ћкw вы2 менE воз­люби1сте и3 вёровасте, ћкw а4зъ t­ бг7а и3зыд0хъ.
 • И#зыд0хъ t­ nц7A, и3 пріид0хъ въ мjръ: [и3] пaки њставлsю мjръ, и3 и3дY ко nц7Y.
 • Глаг0лаша є3мY ўчн7цы2 є3гw2: сE, н­н7э не њбинyzсz гlеши, ґ при1тчи ни ко­еsже не гlеши:
 • н­н7э вёмы, ћкw вёси вс‰ и3 не трeбуеши, да кто2 тS вопрошaетъ: њ сeмъ вёруемъ, ћкw t­ бг7а и3зшeлъ є3си2.
 • TвэщA и5мъ їи7съ: н­н7э ли вёруете;
 • сE, грzдeтъ чaсъ, и3 н­н7э пріи1де, да разhдетесz кjйждо во сво‰ и3 менE є3ди1наго њстaвите: и3 нёсмь є3ди1нъ, ћкw nц7ъ со мн0ю є4сть:
 • сі‰ гlахъ вaмъ, да во мнЁ ми1ръ и4мате: въ мjрэ ск0рбни бyдете: но дерзaйте, [ћкw] а4зъ побэди1хъ мjръ.
 • [Зач. 47.] Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога, и в Меня веруйте.
 • В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, Я сказал бы вам: Я иду приготовить место вам.
 • И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я.
 • А куда Я иду, вы знаете, и путь знаете.
 • Фома сказал Ему: Господи! не знаем, куда идешь; и как можем знать путь?
 • Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня.
 • Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего. И отныне знаете Его и видели Его.
 • Филипп сказал Ему: Господи! покажи нам Отца, и довольно для нас.
 • Иисус сказал ему: столько времени Я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп? Видевший Меня видел Отца; как же ты говоришь, покажи нам Отца?
 • Разве ты не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне? [Зач. 48.] Слова, которые говорю Я вам, говорю не от Себя; Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела.
 • Верьте Мне, что Я в Отце и Отец во Мне; а если не так, то верьте Мне по самым делам.
 • Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду.
 • И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне.
 • Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю.
 • Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди.
 • И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек,
 • Духа истины, Которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет.
 • Не оставлю вас сиротами; приду к вам.
 • Еще немного, и мир уже не увидит Меня; а вы увидите Меня, ибо Я живу, и вы будете жить.
 • В тот день узнаете вы, что Я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я в вас.
 • Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня; а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцем Моим; и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам.
 • Иуда – не Искариот – говорит Ему: Господи! что это, что Ты хочешь явить Себя нам, а не миру?
 • Иисус сказал ему в ответ: кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое; и Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель у него сотворим.
 • Нелюбящий Меня не соблюдает слов Моих; слово же, которое вы слышите, не есть Мое, но пославшего Меня Отца.
 • Сие сказал Я вам, находясь с вами.
 • Утешитель же, Дух Святый, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам.
 • Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, как мир дает, Я даю вам. || [Зач. 49.] Да не смущается сердце ваше и да не устрашается.
 • Вы слышали, что Я сказал вам: иду от вас и приду к вам. Если бы вы любили Меня, то возрадовались бы, что Я сказал: иду к Отцу; ибо Отец Мой более Меня.
 • И вот, Я сказал вам о том, прежде нежели сбылось, дабы вы поверили, когда сбудется.
 • Уже немного Мне говорить с вами; ибо идет князь мира сего, и во Мне не имеет ничего.
 • Но чтобы мир знал, что Я люблю Отца и, как заповедал Мне Отец, так и творю: встаньте, пойдем отсюда.
 • [Зач. 50.] Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец Мой – виноградарь.
 • Всякую у Меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает; и всякую, приносящую плод, очищает, чтобы более принесла плода.
 • Вы уже очищены через слово, которое Я проповедал вам.
 • Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе: так и вы, если не будете во Мне.
 • Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; ибо без Меня не можете делать ничего.
 • Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет; а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают.
 • Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то, чего ни пожелаете, проси́те, и будет вам.
 • Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете Моими учениками.
 • [Зач. 51.] Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас; пребудьте в любви Моей.
 • Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей, как и Я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви.
 • Сие сказал Я вам, да радость Моя в вас пребудет и радость ваша будет совершенна.
 • Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас.
 • Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих.
 • Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам.
 • Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его; но Я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца Моего.
 • Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы, чего ни попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам.
 • [Зач. 52.] Сие заповедаю вам, да любите друг друга.
 • Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел.
 • Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое; а как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир.
 • Помните слово, которое Я сказал вам: раб не больше господина своего. Если Меня гнали, будут гнать и вас; если Мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше.
 • Но все то сделают вам за имя Мое, потому что не знают Пославшего Меня.
 • Если бы Я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха; а теперь не имеют извинения во грехе своем.
 • Ненавидящий Меня ненавидит и Отца Моего.
 • Если бы Я не сотворил между ними дел, каких никто другой не делал, то не имели бы греха; а теперь и видели, и возненавидели и Меня и Отца Моего.
 • Но да сбудется слово, написанное в законе их: возненавидели Меня напрасно.
 • Когда же приидет Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, Который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне;
 • а также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со Мною.
 • Сие сказал Я вам, чтобы вы не соблазнились.
 • Изгонят вас из синагог; [Зач. 53.] даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу.
 • Так будут поступать, потому что не познали ни Отца, ни Меня.
 • Но Я сказал вам сие для того, чтобы вы, когда придет то время, вспомнили, что Я сказывал вам о том; не говорил же сего вам сначала, потому что был с вами.
 • А теперь иду к Пославшему Меня, и никто из вас не спрашивает Меня: куда идешь?
 • Но оттого, что Я сказал вам это, печалью исполнилось сердце ваше.
 • Но Я истину говорю вам: лучше для вас, чтобы Я пошел; ибо, если Я не пойду, Утешитель не приидет к вам; а если пойду, то пошлю Его к вам,
 • и Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде:
 • о грехе, что не веруют в Меня;
 • о правде, что Я иду к Отцу Моему, и уже не увидите Меня;
 • о суде же, что князь мира сего осужден.
 • Еще многое имею сказать вам; но вы теперь не можете вместить.
 • Когда же приидет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину: ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам.
 • Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам.
 • [Зач. 54.] Все, что имеет Отец, есть Мое; потому Я сказал, что от Моего возьмет и возвестит вам.
 • Вскоре вы не увидите Меня, и опять вскоре увидите Меня, ибо Я иду к Отцу.
 • Тут некоторые из учеников Его сказали один другому: что это Он говорит нам: вскоре не увидите Меня, и опять вскоре увидите Меня, и: Я иду к Отцу?
 • Итак они говорили: что это говорит Он: «вскоре»? Не знаем, что говорит.
 • Иисус, уразумев, что хотят спросить Его, сказал им: о том ли спрашиваете вы один другого, что Я сказал: вскоре не увидите Меня, и опять вскоре увидите Меня?
 • Истинно, истинно говорю вам: вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется; вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет.
 • Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее; но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир.
 • Так и вы теперь имеете печаль; но Я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас;
 • и в тот день вы не спросите Меня ни о чем. || [Зач. 55.] Истинно, истинно говорю вам: о чем ни попросите Отца во имя Мое, даст вам.
 • Доныне вы ничего не просили во имя Мое; проси́те, и полýчите, чтобы радость ваша была совершенна.
 • Доселе Я говорил вам притчами; но наступает время, когда уже не буду говорить вам притчами, но прямо возвещу вам об Отце.
 • В тот день будете просить во имя Мое, и не говорю вам, что Я буду просить Отца о вас:
 • ибо Сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили Меня и уверовали, что Я исшел от Бога.
 • Я исшел от Отца и пришел в мир; и опять оставляю мир и иду к Отцу.
 • Ученики Его сказали Ему: вот, теперь Ты прямо говоришь, и притчи не говоришь никакой.
 • Теперь видим, что Ты знаешь все и не имеешь нужды, чтобы кто спрашивал Тебя. Посему веруем, что Ты от Бога исшел.
 • Иисус отвечал им: теперь веруете?
 • Вот, наступает час, и настал уже, что вы рассеетесь каждый в свою сторону и Меня оставите одного; но Я не один, потому что Отец со Мною.
 • Сие сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир. В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир.
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru Мобильная версия сайта