Евангелие от Иоанна, 18:28-40, 19:1-16

 
 • [И#] сі‰ рeкъ їи7съ, и3зhде со ўчн7ки6 сво­и1ми на њ1нъ п0лъ пот0ка кeдрска, и3дёже бЁ вертогрaдъ, въ џньже вни1де сaмъ и3 ўчн7цы2 є3гw2:
 • вёдzше же [и] їyда предаsй є3го2 мёсто, ћкw мн0жицею собирa­шесz їи7съ тY со ўчн7ки2 сво­и1ми.
 • Їyда u5бо пріeмь спjру и3 t­ ґрхіерє1й и3 фарісє1й слуги6, пріи1де тaмw со свэти1лы и3 свэщaми и3 nр{жіи.
 • Їи7съ же вёдый вс‰ грzд{щаz нaнь, и3зшeдъ речE и5мъ: когw2 и4щете;
 • Tвэщaша є3мY: їи7са назwрeа. Гlа и5мъ їи7съ: а4зъ є4смь. Стоsше же и3 їyда, и4же предаsше є3го2, съ ни1ми.
 • Е3гдa же речE и5мъ: а4зъ є4смь, и3д0ша вспsть и3 пад0ша на земли2.
 • Пaки u5бо вопроси2 и5хъ [їи7съ]: когw2 и4щете; Nни1 же рёша: їи7са назwрeа.
 • TвэщA їи7съ: рёхъ вaмъ, ћкw а4зъ є4смь: а4ще u5бо менє2 и4щете, њстaвите си1хъ и3ти2:
 • да сбyдет­сz сл0во, є4же речE, ћкw и5хже дaлъ є3си2 мнЁ, не погуби1хъ t­ ни1хъ ни когHже.
 • Сjмwнъ же пeтръ, и3мhй н0жъ, и3звлечE є3го2, и3 ўдaри ґрхіерeова рабA, и3 ўрёза є3мY ќхо десн0­е: бё же и4мz рабY мaлхъ.
 • РечE u5бо їи7съ Петр0ви, вонзи2 н0жъ въ н0жницу: чaшу, ю4же дадE мнЁ nц7ъ, не и4мамъ ли пи1ти є3S,
 • спjра же и3 тhсzщникъ и3 слуги6 їудeйстіи ћша їи7са и3 свzзaша є3го2,
 • и3 вед0ша є3го2 ко а4н­нэ пeрвэе: бё бо тeсть каіaфэ, и4же бЁ ґрхіерeй лёту томY:
 • бё же каіaфа дaвый совётъ їудewмъ, ћкw ќне є4сть є3ди1ному человёку ўмрeти за лю1ди.
 • По їи7сэ же и3дsше сjмwнъ пeтръ и3 другjй ўчн7къ: ўчн7къ же т0й бЁ знaемь ґрхіерeови, и3 вни1де со їи7сомъ во дв0ръ ґрхіерeовъ:
 • пeтръ же стоsше при­ двeрехъ внЁ. И#зhде u5бо ўчн7къ т0й, и4же бЁ знaемь ґрхіерeови, и3 речE двeрницэ, и3 введE ПетрA.
 • Глаг0ла же рабA двeрница Петр0ви: є3дA и3 ты2 ўчн7къ є3си2 чlвёка сегw2; Глаг0ла џнъ: нёсмь.
 • Стоsху же раби2 и3 слуги6 џгнь сотв0рше, ћкw зимA бЁ, и3 грёzхусz: бё же съ ни1ми пeтръ стоS и3 грёzсz.
 • Ґрхіерeй же вопроси2 їи7са њ ўчн7цёхъ є3гw2 и3 њ ўч7ніи є3гw2.
 • TвэщA є3мY їи7съ: а4зъ не њбинyzсz гlахъ мjру: а4зъ всегдA ўчaхъ на с0нмищахъ и3 въ цeркви, и3дёже всегдA їудeє снeмлют­сz, и3 тaй не гlахъ ничесHже:
 • чт0 мz вопрошaеши; вопроси2 слhшав­шихъ, что2 гlахъ и5мъ: сE, сjи вёдzтъ, ±же рёхъ а4зъ.
 • Сі‰ же рeкшу є3мY, є3ди1нъ t­ предстоsщихъ слyгъ ўдaри въ лани1ту їи7са, рeкъ: тaкw ли t­вэщавaеши ґрхіерeови;
 • TвэщA є3мY їи7съ: а4ще ѕлЁ гlахъ, свидётел­ст­вуй њ ѕлЁ: а4ще ли д0брэ, чт0 мz біeши;
 • Послa же є3го2 а4н­на свsзана къ каіaфэ ґрхіерeови.
 • Бё же сjмwнъ пeтръ стоS и3 грёzсz. Рёша же є3мY: є3дA и3 ты2 t­ ўчн7къ є3гw2 є3си2; Џнъ [же] t­вeржесz и3 речE: нёсмь.
 • Глаг0ла є3ди1нъ t­ р†бъ ґрхіерeовыхъ, ю4жика сhй, є3мyже пeтръ ўрёза ќхо: не а4зъ ли тS ви1дэхъ въ вертогрaдэ съ ни1мъ;
 • Пaки u5бо пeтръ t­вeржесz, и3 а4біе пётель воз­гласи2.
 • [(ҐЗа? 59.Ґ)] Вед0ша же їи7са t­ каіaфы въ претHръ. Бё же ќтро: и3 тjи не внид0ша въ претHръ, да не њсквернsт­сz, но да kдsтъ пaсху.
 • И#зhде же пілaтъ къ ни6мъ в0нъ и3 речE: кyю рёчь {винY} при­н0сите на человёка сего2;
 • Tвэщaша и3 рёша є3мY: а4ще не бы2 [бhлъ] сeй ѕлодёй, не бhхомъ прeдали є3го2 тебЁ.
 • Речe же и5мъ пілaтъ: по­ими1те є3го2 вы2 и3 по зак0ну вa­шему суди1те є3мY. Рёша же є3мY їудeє: нaмъ не дост0итъ ўби1ти ни ког0же:
 • да сл0во їи7сово сбyдет­сz, є4же речE, назнaменуz, к0­ею смeртію хотsше ўмрeти.
 • Вни1де u5бо пaки пілaтъ въ претHръ, и3 при­гласи2 їи7са, и3 речE є3мY: тh ли є3си2 цр7ь їудeйскъ;
 • TвэщA є3мY їи7съ: њ себё ли ты2 сіE глаг0леши, и3ли2 и3нjи тебЁ рек0ша њ мнЁ;
 • TвэщA пілaтъ: є3дA а4зъ жидови1нъ є4смь; р0дъ тв0й и3 ґрхіерeє предaша тS мнЁ: что2 є3си2 сотвори1лъ;
 • TвэщA їи7съ: цр\­ст­во моE нёсть t­ мjра сегw2: а4ще t­ мjра сегw2 бhло бы цр\­ст­во моE, слуги6 мо­и2 [ќбw] подвизaлисz бhша, да не прeданъ бhхъ бhлъ їудewмъ: н­н7э же цр\­ст­во моE нёсть t­сю1ду.
 • Речe же є3мY пілaтъ: u5бо цр7ь ли є3си2 ты2; TвэщA їи7съ: ты2 глаг0леши, ћкw цр7ь є4смь а4зъ: а4зъ на сіE роди1хсz и3 на сіE пріид0хъ въ мjръ, да свидётел­ст­вую и4стину: [и3] всsкъ, и4же є4сть t­ и4стины, послyшаетъ глaса мо­егw2.
 • Глаг0ла є3мY пілaтъ: что2 є4сть и4стина; И# сіE рeкъ, пaки и3зhде ко їудewмъ, и3 глаг0ла и5мъ: а4зъ ни є3ди1ныz вины2 њбрэтaю въ нeмъ:
 • є4сть же њбhчай вaмъ, да є3ди1наго вaмъ t­пущY на пaсху: х0щете ли u5бо, [да] t­пущY вaмъ цр7S їудeйска;
 • Возопи1ша же пaки вси2, глаг0люще: не сего2, но варaвву. Бё же варaвва разб0йникъ.
 • ТогдA u5бо пілaтъ поsтъ їи7са, и3 би2 [є3го2]:
 • и3 в0ини сплeтше вэнeцъ t­ тeрніz, воз­ложи1ша є3мY на главY, и3 въ ри1зу багрsну њблек0ша є3го2,
 • и3 глаг0лаху: рaдуйсz, цр7ю2 їудeйскій. И# біsху є3го2 по лани1тома.
 • И#зhде u5бо пaки в0нъ пілaтъ, и3 глаг0ла и5мъ: сE, и3звождY є3го2 вaмъ в0нъ, да разумёете, ћкw въ нeмъ ни є3ди1ныz вины2 њбрэтaю.
 • И#зhде же в0нъ їи7съ, носS терн0венъ вэнeцъ и3 багрsну ри1зу. И# глаг0ла и5мъ: сE, чlвёкъ.
 • Е3гдa же ви1дэша є3го2 ґрхіерeє и3 слуги6, возопи1ша глаг0люще: [(ҐЗа? 60.Ґ)] распни2, распни2 є3го2. Глаг0ла и5мъ пілaтъ: по­ими1те є3го2 вы2, и3 распни1те, а4зъ бо не њбрэтaю въ нeмъ вины2.
 • Tвэщaша є3мY їудeє: мы2 зак0нъ и4мамы, и3 по зак0ну нa­шему д0лженъ є4сть ўмрeти, ћкw себE сн7а б9іz сотвори2.
 • Е3гдA u5бо слhша пілaтъ сіE сл0во, пaче ўбоsсz,
 • и3 вни1де въ претHръ пaки, и3 глаг0ла їи7сови: t­кyду є3си2 ты2; Їи7съ же t­вёта не дадE є3мY.
 • Глаг0ла же є3мY пілaтъ: мнё ли не гlеши; не вёси ли, ћкw влaсть и4мамъ распsти тS и3 влaсть и4мамъ пусти1ти тS;
 • TвэщA їи7съ: не и4маши влaсти ни є3ди1ныz на мнЁ, а4ще не бы2 ти2 дано2 свhше: сегw2 рaди предaвый мS тебЁ б0лій грёхъ и4мать.
 • T сегw2 и3скa­ше пілaтъ пусти1ти є3го2. Їудeє же вопіsху, глаг0люще: а4ще сего2 пyстиши, нёси дрyгъ кeсаревъ: всsкъ, и4же царS себE твори1тъ, проти1вит­сz кeсарю.
 • Пілaтъ u5бо слhшавъ сіE сл0во, и3зведE в0нъ їи7са и3 сёде на суди1щи, на мёстэ глаг0лемэмъ ліfострwт0нъ, є3врeйски же гаввafа.
 • Бё же пzт0къ пaсцэ, чaсъ же ћкw шестhй. И# глаг0ла їудewмъ: сE, цр7ь вaшъ.
 • Nни1 же вопіsху: воз­ми2, воз­ми2, распни2 є3го2. Глаг0ла и5мъ пілaтъ: цр7s ли вa­шего распнY; Tвэщaша ґрхіерeє: не и4мамы царS т0кмw кeсарz.
 • ТогдA u5бо предадE є3го2 и5мъ, да рaспнет­сz. По­eмше же їи7са и3 вед0ша:
 • и3 носS кrтъ сво­и2, и3зhде на глаг0лемое л0бное мёсто, є4же глаг0лет­сz є3врeйски голг0fа,
 • и3дёже пропsша є3го2, и3 съ ни1мъ и4на двA сю1ду и3 сю1ду, посредё же їи7са.
 • Написa же и3 т‡тла пілaтъ, и3 положи2 на кrтЁ. Бё же напи1сано: їи7съ назwрzни1нъ, цр7ь їудeйскій.
 • СегH же тjтла мн0зи чт0ша t­ їудє1й, ћкw бли1з8 бЁ мёсто грaда, и3дёже пропsша їи7са: и3 бЁ напи1сано є3врeйски, грeчески, ри1мски.
 • Глаг0лаху u5бо пілaту ґрхіерeє їудeйстіи: не пиши2: цр7ь їудeйскій: но ћкw сaмъ речE: цр7ь є4смь їудeйскій.
 • TвэщA пілaтъ: є4же писaхъ, писaхъ.
 • В0ини же, є3гдA пропsша їи7са, пріsша ри6зы є3гw2, и3 сотвори1ша четhри ч†сти, ко­емyждо в0ину чaсть, и3 хітHнъ: бё же хітHнъ нешвeнъ, свhше и3сткaнъ вeсь.
 • Рёша же къ себЁ: не предерeмъ є3гw2, но мeтнемъ жрє1біz њ нeмъ, комY бyдетъ: да сбyдет­сz писaніе, глаг0лющее: раздэли1ша ри6зы мо‰ себЁ и3 њ їматjсмэ мо­eй метaша жрє1біz. В0ини u5бо сіS сотвори1ша.
 • [(ҐЗа? 61.Ґ)] Стоsху же при­ кrтЁ їи7совэ мт7и є3гw2, и3 сестрA мт7ре є3гw2, марjа клеHпова, и3 марjа магдали1на.
 • Їи7съ же ви1дэвъ мт7рь и3 ўчн7кA стоsща, є3г0же люблsше, гlа мт7ри сво­eй: жeно, сE, сhнъ тв0й.
 • Пот0мъ гlа ўчн7кY: сE, мт7и твоS. И# t­ тогw2 часA поsтъ ю5 ўчн7къ во сво‰ си.
 • Посeмъ вёдый їи7съ, ћкw вс‰ ўжE соверши1шасz, да сбyдет­сz писaніе, гlа: жaжду.
 • Сосyдъ же стоsше п0лнъ џцта. Nни1 же и3сп0лнив­ше гyбу џцта и3 на тр0сть в0нзше, при­дёша ко ўстHмъ є3гw2.
 • Е3гдa же пріsтъ џцетъ їи7съ, речE: соверши1шасz. И# прекл0нь главY, предадE дх7ъ.
 • Їудeє же, понeже пzт0къ бЁ, да не њстaнутъ на крестЁ тэлесA въ суббHту, бё бо вели1къ дeнь тоS суббHты, моли1ша пілaта, да пребію1тъ гHлени и4хъ и3 в0змутъ.
 • Пріид0ша же в0ини, и3 пeрвому ќбw преби1ша гHлени, и3 друг0му распsтому съ ни1мъ:
 • на їи7са же при­шeдше, ћкw ви1дэша є3го2 ўжE ўмeрша, не преби1ша є3мY г0леній,
 • но є3ди1нъ t­ вHинъ копіeмъ рeбра є3мY прободE, и3 а4біе и3зhде кр0вь и3 водA.
 • И# ви1дэвый свидётел­ст­вова, и3 и4стин­но є4сть свидётел­ст­во є3гw2, и3 т0й вёсть, ћкw и4стину глаг0летъ, да вы2 вёру и4мете.
 • Бhша бо сі‰, да сбyдет­сz писaніе: к0сть не сокруши1т­сz t­ негw2.
 • И# пaки друг0е писaніе глаг0летъ: воз­зрsтъ нaнь, є3г0же пробод0ша.
 • [(ҐЗа? 62.Ґ)] По си1хъ же моли2 пілaта їHсифъ, и4же t­ ґримаfeа, сhй ўчн7къ їи7совъ, потаeнъ же стрaха рaди їудeйска, да в0зметъ тёло їи7сово: и3 повелЁ пілaтъ. Пріи1де же и3 взsтъ тёло їи7сово.
 • Пріи1де же и3 нікоди1мъ, при­шeдый ко їи7сови н0щію прeжде, носS смэшeніе смЂрнено и3 ґл0йно, ћкw лjтръ сто2.
 • Пріsста же тёло їи7сово, и3 њбви1ста є5 ри1зами со ґрwм†ты, ћкоже њбhчай є4сть їудewмъ погребaти.
 • Бё же на мёстэ, и3дёже распsт­сz, вёртъ {вертогрaдъ}, и3 въ вeртэ гр0бъ н0въ, въ нeмже николи1же никт0же положeнъ бЁ:
 • тY u5бо пzткA рaди їудeйска, ћкw бли1з8 бsше гр0бъ, положи1ста їи7са.
 • [Зач. 58.] Сказав сие, Иисус вышел с учениками Своими за поток Кедрон, где был сад, в который вошел Сам и ученики Его.
 • Знал же это место и Иуда, предатель Его, потому что Иисус часто собирался там с учениками Своими.
 • Итак Иуда, взяв отряд воинов и служителей от первосвященников и фарисеев, приходит туда с фонарями и светильниками и оружием.
 • Иисус же, зная все, что с Ним будет, вышел и сказал им: кого ищете?
 • Ему отвечали: Иисуса Назорея. Иисус говорит им: это Я. Стоял же с ними и Иуда, предатель Его.
 • И когда сказал им: это Я, они отступили назад и пали на землю.
 • Опять спросил их: кого ищете? Они сказали: Иисуса Назорея.
 • Иисус отвечал: Я сказал вам, что это Я; итак, если Меня ищете, оставьте их, пусть идут,
 • да сбудется слово, реченное Им: из тех, которых Ты Мне дал, Я не погубил никого.
 • Симон же Петр, имея меч, извлек его, и ударил первосвященнического раба, и отсек ему правое ухо. Имя рабу было Малх.
 • Но Иисус сказал Петру: вложи меч в ножны; неужели Мне не пить чаши, которую дал Мне Отец?
 • Тогда воины и тысяченачальник и служители Иудейские взяли Иисуса и связали Его,
 • и отвели Его сперва к Анне, ибо он был тесть Каиафе, который был на тот год первосвященником.
 • Это был Каиафа, который подал совет Иудеям, что лучше одному человеку умереть за народ.
 • За Иисусом следовали Симон Петр и другой ученик; ученик же сей был знаком первосвященнику и вошел с Иисусом во двор первосвященнический.
 • А Петр стоял вне за дверями. Потом другой ученик, который был знаком первосвященнику, вышел, и сказал придвернице, и ввел Петра.
 • Тут раба придверница говорит Петру: и ты не из учеников ли Этого Человека? Он сказал: нет.
 • Между тем рабы и служители, разведя огонь, потому что было холодно, стояли и грелись. Петр также стоял с ними и грелся.
 • Первосвященник же спросил Иисуса об учениках Его и об учении Его.
 • Иисус отвечал ему: Я говорил явно миру; Я всегда учил в синагоге и в храме, где всегда Иудеи сходятся, и тайно не говорил ничего.
 • Что спрашиваешь Меня? спроси слышавших, что Я говорил им; вот, они знают, что Я говорил.
 • Когда Он сказал это, один из служителей, стоявший близко, ударил Иисуса по щеке, сказав: так отвечаешь Ты первосвященнику?
 • Иисус отвечал ему: если Я сказал худо, покажи, что худо; а если хорошо, что ты бьешь Меня?
 • Анна послал Его связанного к первосвященнику Каиафе.
 • Симон же Петр стоял и грелся. Тут сказали ему: не из учеников ли Его и ты? Он отрекся и сказал: нет.
 • Один из рабов первосвященнических, родственник тому, которому Петр отсек ухо, говорит: не я ли видел тебя с Ним в саду?
 • Петр опять отрекся; и тотчас запел петух.
 • [Зач. 59.] От Каиафы повели Иисуса в преторию. Было утро; и они не вошли в преторию, чтобы не оскверниться, но чтобы можно было есть пасху.
 • Пилат вышел к ним и сказал: в чем вы обвиняете Человека Сего?
 • Они сказали ему в ответ: если бы Он не был злодей, мы не предали бы Его тебе.
 • Пилат сказал им: возьмите Его вы, и по закону вашему судите Его. Иудеи сказали ему: нам не позволено предавать смерти никого, –
 • да сбудется слово Иисусово, которое сказал Он, давая разуметь, какою смертью Он умрет.
 • Тогда Пилат опять вошел в преторию, и призвал Иисуса, и сказал Ему: Ты Царь Иудейский?
 • Иисус отвечал ему: от себя ли ты говоришь это, или другие сказали тебе о Мне?
 • Пилат отвечал: разве я Иудей? Твой народ и первосвященники предали Тебя мне; что Ты сделал?
 • Иисус отвечал: Царство Мое не от мира сего; если бы от мира сего было Царство Мое, то служители Мои подвизались бы за Меня, чтобы Я не был предан Иудеям; но ныне Царство Мое не отсюда.
 • Пилат сказал Ему: итак Ты Царь? Иисус отвечал: ты говоришь, что Я Царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине; всякий, кто от истины, слушает гласа Моего.
 • Пилат сказал Ему: что есть истина? И, сказав это, опять вышел к Иудеям и сказал им: я никакой вины не нахожу в Нем.
 • Есть же у вас обычай, чтобы я одного отпускал вам на Пасху; хотите ли, отпущу вам Царя Иудейского?
 • Тогда опять закричали все, говоря: не Его, но Варавву. Варавва же был разбойник.
 • Тогда Пилат взял Иисуса и велел бить Его.
 • И воины, сплетши венец из терна, возложили Ему на голову, и одели Его в багряницу,
 • и говорили: радуйся, Царь Иудейский! и били Его по ланитам.
 • Пилат опять вышел и сказал им: вот, я вывожу Его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в Нем никакой вины.
 • Тогда вышел Иисус в терновом венце и в багрянице. И сказал им Пилат: се, Человек!
 • [Зач. 60.] Когда же увидели Его первосвященники и служители, то закричали: ||распни, распни Его! Пилат говорит им: возьмите Его вы, и распните; ибо я не нахожу в Нем вины.
 • Иудеи отвечали ему: мы имеем закон, и по закону нашему Он должен умереть, потому что сделал Себя Сыном Божиим.
 • Пилат, услышав это слово, больше убоялся.
 • И опять вошел в преторию и сказал Иисусу: откуда Ты? Но Иисус не дал ему ответа.
 • Пилат говорит Ему: мне ли не отвечаешь? не знаешь ли, что я имею власть распять Тебя и власть имею отпустить Тебя?
 • Иисус отвечал: ты не имел бы надо Мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше; посему более греха на том, кто предал Меня тебе.
 • С этого времени Пилат искал отпустить Его. Иудеи же кричали: если отпустишь Его, ты не друг кесарю; всякий, делающий себя царем, противник кесарю.
 • Пилат, услышав это слово, вывел вон Иисуса и сел на судилище, на месте, называемом Лифóстротон*, а по-еврейски Гаввафа. //*Каменный помост.
 • Тогда была пятница перед Пасхою, и час шестый. И сказал Пилат Иудеям: се, Царь ваш!
 • Но они закричали: возьми, возьми, распни Его! Пилат говорит им: Царя ли вашего распну? Первосвященники отвечали: нет у нас царя, кроме кесаря.
 • Тогда наконец он предал Его им на распятие. И взяли Иисуса и повели.
 • И, неся крест Свой, Он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа;
 • там распяли Его и с Ним двух других, по ту и по другую сторону, а посреди Иисуса.
 • Пилат же написал и надпись, и поставил на кресте. Написано было: Иисус Назорей, Царь Иудейский.
 • Эту надпись читали многие из Иудеев, потому что место, где был распят Иисус, было недалеко от города, и написано было по-еврейски, по-гречески, по-римски.
 • Первосвященники же Иудейские сказали Пилату: не пиши: Царь Иудейский, но что Он говорил: Я Царь Иудейский.
 • Пилат отвечал: что я написал, то написал.
 • Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды Его и разделили на четыре части, каждому воину по части, и хитон; хитон же был не сшитый, а весь тканый сверху.
 • Итак сказали друг другу: не станем раздирать его, а бросим о нем жребий, чей будет, – да сбудется реченное в Писании: разделили ризы Мои между собою и об одежде Моей бросали жребий. Так поступили воины.
 • [Зач. 61.] При кресте Иисуса стояли Матерь Его и сестра Матери Его, Мария Клеопова, и Мария Магдалина.
 • Иисус, увидев Матерь и ученика тут стоящего, которого любил, говорит Матери Своей: Же́но! се, сын Твой.
 • Потом говорит ученику: се, Матерь твоя! И с этого времени ученик сей взял Ее к себе.
 • После того Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит: жажду.
 • Тут стоял сосуд, полный уксуса. Воины, напоив уксусом губку и наложив на иссоп, поднесли к устам Его.
 • Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: совершилось! И, преклонив главу, предал дух.
 • Но так как тогда была пятница, то Иудеи, дабы не оставить тел на кресте в субботу, – ибо та суббота была день великий, – просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их.
 • Итак пришли воины, и у первого перебили голени, и у другого, распятого с Ним.
 • Но, придя к Иисусу, как увидели Его уже умершим, не перебили у Него голеней,
 • но один из воинов копьем пронзил Ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода.
 • И видевший засвидетельствовал, и истинно свидетельство его; он знает, что говорит истину, дабы вы поверили.
 • Ибо сие произошло, да сбудется Писание: кость Его да не сокрушится.
 • Также и в другом месте Писание говорит: воззрят на Того, Которого пронзили.
 • [Зач. 62.] После сего Иосиф из Аримафеи – ученик Иисуса, но тайный из страха от Иудеев, – просил Пилата, чтобы снять тело Иисуса; и Пилат позволил. Он пошел и снял тело Иисуса.
 • Пришел также и Никодим, – приходивший прежде к Иисусу ночью, – и принес состав из смирны и алоя, литр около ста.
 • Итак они взяли тело Иисуса и обвили его пеленами с благовониями, как обыкновенно погребают Иудеи.
 • На том месте, где Он распят, был сад, и в саду гроб новый, в котором еще никто не был положен.
 • Там положили Иисуса ради пятницы Иудейской, потому что гроб был близко.
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru Мобильная версия сайта


Библия на портале Азбука веры (310 голосов: 4.55 из 5)