Евангелие от Иоанна, 4:14

 
 • Е3гдA u5бо разумЁ їи7съ, ћкw ўслhшаша фарісeє, ћкw їи7съ мн0жайшыz ўчн7ки2 твори1тъ и3 кр7щaетъ, нeже їwaн­нъ:
 • їи7съ же сaмъ не кр7щa­ше, но ўчн7цы2 є3гw2:
 • њстaви їудeю, и3 и4де пaки въ галілeю.
 • Подобa­ше же є3мY про­ити2 сквоз­Ё самарjю.
 • [(ҐЗа? 12.Ґ)] Пріи1де u5бо во грaдъ самарjйскій, глаг0лемый сіхaрь, бли1з8 вeси, ю4же дадE їaкwвъ їHсифу сhну сво­емY:
 • бё же тY и3ст0чникъ їaкwвль. Їи7съ же ўтрyждсz t­ пути2, сэдsше тaкw на и3ст0чницэ: бё [же] ћкw чaсъ шестhй.
 • Пріи1де женA t­ самарjи почерпaти в0ду. Гlа є4й їи7съ: дaждь ми2 пи1ти.
 • Ўчн7цh бо є3гw2 t­шли2 бsху во грaдъ, да брaшно кyпzтъ.
 • Глаг0ла є3мY женA самарzнhнz: кaкw ты2 жидови1нъ сhй t­ менє2 пи1ти пр0сиши, жены2 самарzнhни сyщіz, не при­касaютбосz жи1дове самарsнwмъ.
 • TвэщA їи7съ и3 речE є4й: а4ще бы вёдала є3си2 дaръ б9ій, и3 кто2 є4сть гlzй ти2: дaждь ми2 пи1ти: тh бы проси1ла ў негw2, и3 дaлъ бы ти2 в0ду жи1ву.
 • Глаг0ла є3мY женA: г0споди, ни почерпaла и3мaши, и3 студенeцъ є4сть глуб0къ: t­кyду u5бо и3мaши в0ду жи1ву,
 • є3дA ты2 б0ліи є3си2 nтцA нa­шегw їaкwва, и4же дадE нaмъ студенeцъ сeй, и3 т0й и3з8 негw2 пи1тъ, и3 сhнове є3гw2, и3 ск0ти є3гw2;
 • TвэщA їи7съ и3 речE є4й: всsкъ піsй t­ воды2 сеS вжaждет­сz пaки:
 • ґ и4же піeтъ t­ воды2, ю4же а4зъ дaмъ є3мY, не вжaждет­сz во вёки: но водA, ю4же [а4зъ] дaмъ є3мY, бyдетъ въ нeмъ и3ст0чникъ воды2 текyщіz въ жив0тъ вёчный.
 • Глаг0ла къ немY женA: г0споди, дaждь ми2 сію2 в0ду, да ни жaжду, ни при­хождY сёмw почерпaти.
 • Гlа є4й їи7съ: и3ди2, при­гласи2 мyжа тво­его2 и3 пріиди2 сёмw.
 • TвэщA женA и3 речE [є3мY]: не и4мамъ мyжа. Гlа є4й їи7съ: д0брэ реклA є3си2, ћкw мyжа не и4мамъ:
 • пsть бо мужeй и3мёла є3си2, и3 н­н7э, є3г0же и4маши, нёсть ти2 мyжъ: сE во­и1стин­ну реклA є3си2.
 • Глаг0ла є3мY женA: гDи, ви1жу, ћкw прbр0къ є3си2 ты2:
 • nтцы2 нaши въ горЁ сeй поклони1шасz: и3 вы2 глаг0лете, ћкw во їеrли1мэхъ є4сть мёсто, и4дэже клaнzтисz подобaетъ.
 • Гlа є4й їи7съ: жeно, вёру ми2 и3ми2, ћкw грzдeтъ чaсъ, є3гдA ни въ горЁ сeй, ни во їеrли1мэхъ покл0нитесz nц7Y:
 • вы2 клaнzетесz, є3гHже не вёсте: мы2 клaнz­емсz, є3г0же вёмы, ћкw спcніе t­ їудє1и є4сть:
 • но грzдeтъ чaсъ, и3 н­н7э є4сть, є3гдA и4стин­ніи поклHн­ницы покл0нzт­сz nц7Y дyхомъ и3 и4стиною: и4бо nц7ъ таковhхъ и4щетъ покланsющихсz є3мY:
 • дх7ъ [є4сть] бг7ъ: и3 и4же клaнzет­сz є3мY, дyхомъ и3 и4стиною дост0итъ клaнzтисz.
 • Глаг0ла є3мY женA: вёмъ, ћкw мессjа пріи1детъ, глаг0лемый хrт0съ: є3гдA т0й пріи1детъ, воз­вэсти1тъ нaмъ вс‰.
 • Гlа є4й їи7съ: а4зъ є4смь, гlzй съ тоб0ю.
 • И# тогдA пріид0ша ўчн7цы2 є3гw2 и3 чудsхусz, ћкw съ жeною гlаше: nбaче никт0же речE: чесw2 и4щеши; и3ли2: что2 гlеши съ нeю;
 • W#стaви же водон0съ св0й женA, и3 и4де во грaдъ, и3 глаг0ла человёкwмъ:
 • пріиди1те [и3] ви1дите чlвёка, и4же речe ми вс‰, є3ли6ка сотвори1хъ: є3дA т0й є4сть хrт0съ;
 • И#зыд0ша же и3з8 грaда, и3 грzдsху къ немY.
 • Междy же си1мъ молsху є3го2 ўчн7цы2 [є3гw2], глаг0люще: раввJ, ћждь.
 • Џнъ же речE и4мъ: а4зъ брaшно и4мамъ ћсти, є3гHже вы2 не вёсте.
 • Глаг0лаху u5бо ўчн7цы2 къ себЁ: є3дA кто2 при­несE є3мY ћсти;
 • Гlа и4мъ їи7съ: моE брaшно є4сть, да сотворю2 в0лю послaв­шагw мS и3 совершY дёло є3гw2.
 • Не вh ли глаг0лете, ћкw є3щE четhри мёсzцы сyть, и3 жaтва пріи1детъ; СE гlю вaмъ: воз­веди1те џчи вaши, и3 ви1дите ни1вы, ћкw плaвы сyть къ жaтвэ ўжE:
 • и3 жнsй мздY пріeмлетъ, и3 собирaетъ пл0дъ въ жив0тъ вёчный, да и3 сёzй вкyпэ рaдует­сz, и3 жнsй:
 • њ сeмъ бо сл0во є4сть и4стин­ное, ћкw и4нъ є4сть сёzй, и3 и4нъ є4сть жнsй:
 • а4зъ послaхъ вы2 жaти, и3дёже вы2 не труди1стесz: и3нjи труди1шасz, и3 вы2 въ трyдъ и4хъ внид0сте.
 • T грaда же тогw2 мн0зи вёроваша въ џнь t­ самарsнъ, за сл0во жены2 свидётел­ст­ву­ю­щіz, ћкw речe ми вс‰, є3ли1ка сотвори1хъ.
 • Е3гдA u5бо пріид0ша къ немY самарsне, молsху є3го2, да бы пребhлъ ў ни1хъ: и3 пребhсть тY двA дни6.
 • И# мн0гw пaче вёроваша за сл0во є3гw2:
 • женё же глаг0лаху, ћкw не ктомY за твою2 бесёду вёруемъ: сaми бо слhшахомъ, и3 вёмы, ћкw сeй є4сть во­и1стин­ну сп7съ мjру, хrт0съ.
 • По двою1 же дню6 и3зhде t­тyду, и3 и4де въ галілeю:
 • сaмъ бо їи7съ свидётел­ст­вова, ћкw прbр0къ во сво­eмъ nтeче­ст­віи чeсти не и4мать.
 • Е3гдa же пріи1де въ галілeю, пріsша є3го2 галілeане, вс‰ ви1дэв­ше, ћже сотвори2 во їеrли1мэхъ въ прaздникъ: и3 тjи бо пріид0ша въ прaздникъ.
 • Пріи1де же пaки їи7съ въ кaну галілeйскую, и3дёже претвори2 в0ду въ віно2. [(ҐЗа? 13.Ґ)] И# бЁ нёкій царeвъ мyжъ, є3гHже сhнъ болsше въ капернаyмэ.
 • Сeй слhшавъ, ћкw їи7съ пріи1де t­ їудeи въ галілeю, и4де къ немY и3 молsше є3го2, да сни1детъ и3 и3сцэли1тъ сhна є3гw2: и3мёzше бо ўмрeти.
 • РечE u5бо їи7съ къ немY: а4ще знaменіи и3 чудeсъ не ви1дите, не и4мате вёровати.
 • Глаг0ла къ немY царeвъ мyжъ: гDи, сни1ди, прeжде дaже не ќмретъ nтрочA моE.
 • Гlа є3мY їи7съ: и3ди2, сhнъ тв0й жи1въ є4сть. И# вёрова человёкъ словеси2, є4же речE є3мY їи7съ, и3 и3дsше.
 • А$біе же входsщу є3мY, [сE,] раби2 є3гw2 срэт0ша є3го2, и3 воз­вэсти1ша [є3мY], глаг0люще, ћкw сhнъ тв0й жи1въ є4сть.
 • Вопрошa­ше u5бо t­ ни1хъ њ чaсэ, въ кот0рый легчaе є3мY бhсть, и3 рёша є3мY, ћкw вчерA въ чaсъ седмhй њстaви є3го2 џгнь.
 • Разумё же nтeцъ, ћкw т0й бЁ чaсъ, въ џньже речE є3мY їи7съ, ћкw сhнъ тв0й жи1въ є4сть: и3 вёрова сaмъ и3 вeсь д0мъ є3гw2.
 • СіE пaки втор0е знамeніе сотвори2 їи7съ, при­шeдъ t­ їудeи въ галілeю.
 • Когда же узнал Иисус о дошедшем до фарисеев слухе, что Он более приобретает учеников и крестит, нежели Иоанн, –
 • хотя Сам Иисус не крестил, а ученики Его, –
 • то оставил Иудею и пошел опять в Галилею.
 • Надлежало же Ему проходить через Самарию.
 • [Зач. 12.] Итак приходит Он в город Самарийский, называемый Сихарь, близ участка земли, данного Иаковом сыну своему Иосифу.
 • Там был колодезь Иаковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около шестого часа.
 • Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: дай Мне пить.
 • Ибо ученики Его отлучились в город купить пищи.
 • Женщина Самарянская говорит Ему: как ты, будучи Иудей, просишь пить у меня, Самарянки? ибо Иудеи с Самарянами не сообщаются.
 • Иисус сказал ей в ответ: если бы ты знала дар Божий и Кто говорит тебе: дай Мне пить, то ты сама просила бы у Него, и Он дал бы тебе воду живую.
 • Женщина говорит Ему: господин! тебе и почерпнуть нечем, а колодезь глубок; откуда же у тебя вода живая?
 • Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодезь и сам из него пил, и дети его, и скот его?
 • Иисус сказал ей в ответ: всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять,
 • а кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек; но вода, которую Я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную.
 • Женщина говорит Ему: господин! дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать.
 • Иисус говорит ей: пойди, позови мужа твоего и приди сюда.
 • Женщина сказала в ответ: у меня нет мужа. Иисус говорит ей: правду ты сказала, что у тебя нет мужа,
 • ибо у тебя было пять мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе; это справедливо ты сказала.
 • Женщина говорит Ему: Господи! вижу, что Ты пророк.
 • Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме.
 • Иисус говорит ей: поверь Мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу.
 • Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от Иудеев.
 • Но настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе.
 • Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине.
 • Женщина говорит Ему: знаю, что придет Мессия, то есть Христос; когда Он придет, то возвестит нам все.
 • Иисус говорит ей: это Я, Который говорю с тобою.
 • В это время пришли ученики Его, и удивились, что Он разговаривал с женщиною; однако ж ни один не сказал: чего Ты требуешь? или: о чем говоришь с нею?
 • Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город, и говорит людям:
 • пойдите, посмотрите Человека, Который сказал мне все, что я сделала: не Он ли Христос?
 • Они вышли из города и пошли к Нему.
 • Между тем ученики просили Его, говоря: Равви́! ешь.
 • Но Он сказал им: у Меня есть пища, которой вы не знаете.
 • Посему ученики говорили между собою: разве кто принес Ему есть?
 • Иисус говорит им: Моя пища есть творить волю Пославшего Меня и совершить дело Его.
 • Не говорите ли вы, что еще четыре месяца, и наступит жатва? А Я говорю вам: возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве.
 • Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющий и жнущий вместе радоваться будут,
 • ибо в этом случае справедливо изречение: один сеет, а другой жнет.
 • Я послал вас жать то, над чем вы не трудились: другие трудились, а вы вошли в труд их.
 • И многие Самаряне из города того уверовали в Него по слову женщины, свидетельствовавшей, что Он сказал ей все, что она сделала.
 • И потому, когда пришли к Нему Самаряне, то просили Его побыть у них; и Он пробыл там два дня.
 • И еще большее число уверовали по Его слову.
 • А женщине той говорили: уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что Он истинно Спаситель мира, Христос.
 • По прошествии же двух дней Он вышел оттуда и пошел в Галилею,
 • ибо Сам Иисус свидетельствовал, что пророк не имеет чести в своем отечестве.
 • Когда пришел Он в Галилею, то Галилеяне приняли Его, видев все, что Он сделал в Иерусалиме в праздник, – ибо и они ходили на праздник.
 • Итак Иисус опять пришел в Кану Галилейскую, где претворил воду в вино. || [Зач. 13.] В Капернауме был некоторый царедворец, у которого сын был болен.
 • Он, услышав, что Иисус пришел из Иудеи в Галилею, пришел к Нему и просил Его прийти и исцелить сына его, который был при смерти.
 • Иисус сказал ему: вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес.
 • Царедворец говорит Ему: Господи! приди, пока не умер сын мой.
 • Иисус говорит ему: пойди, сын твой здоров. Он поверил слову, которое сказал ему Иисус, и пошел.
 • На дороге встретили его слуги его и сказали: сын твой здоров.
 • Он спросил у них: в котором часу стало ему легче? Ему сказали: вчера в седьмом часу горячка оставила его.
 • Из этого отец узнал, что это был тот час, в который Иисус сказал ему: сын твой здоров, и уверовал сам и весь дом его.
 • Это второе чудо сотворил Иисус, возвратившись из Иудеи в Галилею.
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru Мобильная версия сайта