Евангелие от Иоанна, 5:30-47, 6:1-2

 
 • По си1хъ [же] бЁ прaздникъ їудeйскій, и3 взhде їи7съ во їеrли1мъ.
 • Е4сть же во їеrли1мэхъ џвчаz купёль, ћже глаг0лет­сz є3врeйски виfесдA, пsть при­твHръ и3мyщи:
 • въ тёхъ слежa­ше мн0же­с­т­во болsщихъ, слэпhхъ, хромhхъ, сухи1хъ, чaющихъ движeніz воды2:
 • а4гг7лъ бо гDень на [всsко] лёто схождa­ше въ купёль и3 воз­мущa­ше в0ду: [и3] и4же пeрвэе влaзzше по воз­мущeніи воды2, здрaвъ бывa­ше, kцёмъ же недyгомъ њдержи1мь бывa­ше.
 • Бё же тY нёкій человёкъ, три1десzть и3 џсмь лётъ и3мhй въ недyзэ [сво­eмъ].
 • Сего2 ви1дэвъ їи7съ лежaща, и3 разумёвъ, ћкw мнHга лBта ўжE и3мsше [въ недyзэ], гlа є3мY: х0щеши ли цёлъ бhти;
 • TвэщA є3мY недyжный: є4й, гDи, человёка не и4мамъ, да, є3гдA воз­мути1т­сz водA, ввeржетъ мS въ купёль: є3гдa же при­хождY а4зъ, и4нъ прeжде менє2 слaзитъ.
 • Гlа є3мY їи7съ: востaни, воз­ми2 џдръ тв0й, и3 ходи2.
 • И# а4біе здрaвъ бhсть человёкъ: и3 взeмъ џдръ св0й, и3 хождa­ше. Бё же суббHта въ т0й дeнь.
 • Глаг0лаху же жи1дове и3сцэлёв­шему: суббHта є4сть, и3 не дост0итъ ти2 взsти nдрA [тво­егw2].
 • Џнъ [же] t­вэщA и4мъ: и4же мS сотвори2 цёла, т0й мнЁ речE: воз­ми2 џдръ тв0й и3 ходи2.
 • Вопроси1ша же є3го2: кто2 є4сть человёкъ рекjи ти2: воз­ми2 џдръ тв0й и3 ходи2;
 • И#сцэлёвый же не вёдzше, кто2 є4сть: їи7съ бо ўклони1сz, нар0ду сyщу на мёстэ.
 • Пот0мъ [же] њбрёте є3го2 їи7съ въ цeркви, и3 речE є3мY: сE здрaвъ є4си: ктомY не согрэшaй, да не г0рше ти2 что2 бyдетъ.
 • И$де [же] человёкъ, и3 повёда їудewмъ, ћкw їи7съ є4сть, и4же мS сотвори2 цёла.
 • И# сегw2 рaди гонsху їи7са їудeє, и3 и3скaху є3го2 ўби1ти, занE сі‰ творsше въ суббHту.
 • Їи7съ же t­вэщaваше и4мъ: [(ҐЗа? 15.Ґ)] nц7ъ м0й досeлэ дёлаетъ, и3 а4зъ дёлаю.
 • И# сегw2 рaди пaче и3скaху є3го2 їудeє ўби1ти, ћкw не т0кмw разорsше суббHту, но и3 nц7A сво­его2 гlаше бг7а, рaвенъ сS творS бг7у.
 • Tвэщa же їи7съ и3 речE и5мъ: ґми1нь, ґми1нь гlю вaмъ, не м0жетъ сн7ъ твори1ти њ себЁ ничесHже, а4ще не є4же ви1дитъ nц7A творsща: ±же бо џнъ твори1тъ, сі‰ и3 сн7ъ тaкожде тв0ритъ.
 • Nц7ъ бо лю1битъ сн7а, и3 вс‰ показyетъ є3мY, ћже сaмъ твори1тъ: и3 бHлша си1хъ покaжетъ є3мY дэлA, да вы2 чудитeсz.
 • Я$коже бо nц7ъ воскрешaетъ мє1ртвыz и3 живи1тъ, тaкw и3 сн7ъ, и4хже х0щетъ, живи1тъ.
 • Nц7ъ бо не сyдитъ ни комyже, но сyдъ вeсь дадE сн7ови,
 • да вси2 чтyтъ сн7а, ћкоже чтyтъ nц7A. [Ґ] и4же не чти1тъ сн7а, не чти1тъ nц7A послaв­шагw є3го2.
 • [(ҐЗа? 16.Ґ)] Ґми1нь, ґми1нь гlю вaмъ, ћкw слyшаzй словесE мо­егw2 и3 вёруzй послaв­шему мS и4мать жив0тъ вёчный, и3 на сyдъ не пріи1детъ, но преи1детъ t­ смeрти въ жив0тъ.
 • Ґми1нь, ґми1нь гlю вaмъ, ћкw грzдeтъ чaсъ, и3 н­н7э є4сть, є3гдA мeртвіи ўслhшатъ глaсъ сн7а б9іz, и3 ўслhшав­ше њживyтъ.
 • Я$коже бо nц7ъ и4мать жив0тъ въ себЁ, тaкw дадE и3 сн7ови жив0тъ и3мёти въ себЁ
 • и3 њ1бласть дадE є3мY и3 сyдъ твори1ти, ћкw сн7ъ чlвёчь є4сть.
 • Не диви1тесz семY: ћкw грzдeтъ чaсъ, въ џньже вси2 сyщіи во гробёхъ ўслhшатъ глaсъ сн7а б9іz,
 • и3 и3зhдутъ сотв0ршіи бlгaz въ воскрешeніе животA, ґ сотв0ршіи ѕлaz въ воскрешeніе судA.
 • Не могY а4зъ њ себЁ твори1ти ничесHже. [За? 17] Я$коже слhшу, суждY, и3 сyдъ м0й прaведенъ є4сть, ћкw не и3щY в0ли мо­еS, но в0ли послaв­шагw мS nц7A.
 • А$ще а4зъ свидётел­ст­вую њ мнЁ, свидётел­ст­во моE нёсть и4стин­но:
 • и4нъ є4сть свидётел­ст­вуzй њ мнЁ, и3 вёмъ, ћкw и4стин­но є4сть свидётел­ст­во, є4же свидётел­ст­вуетъ њ мнЁ:
 • вы2 послaсте ко їwaн­ну, и3 свидётел­ст­вова њ и4стинэ.
 • А$зъ же не t­ человёка свидётел­ст­ва пріeмлю, но сі‰ гlю, да вы2 спасeни бyдете.
 • Џнъ бЁ свэти1лникъ горS и3 свэтS: вh же восхотёсте воз­рaдоватисz въ чaсъ свэтёніz є3гw2 {до врeмене въ свэтёніи є3гw2}.
 • А$зъ же и4мамъ свидётел­ст­во б0лэе їwaн­нова: дэлa бо, ћже дадE мнЁ nц7ъ, да совершY |, т† дэлA, ћже а4зъ творю2, свидётел­ст­вуютъ њ мнЁ, ћкw nц7ъ мS послA.
 • И# послaвый мS nц7ъ сaмъ свидётел­ст­вова њ мнЁ. Ни глaса є3гw2 нигдёже слhшасте, ни видёніz є3гw2 ви1дэсте,
 • и3 словесE є3гw2 не и4мате пребывaюща въ вaсъ, занE, є3г0же т0й послA, семY вы2 вёры не є4млете.
 • И#спытaйте писaній, ћкw вы2 мнитE въ ни1хъ и3мёти жив0тъ вёчный: и3 т† сyть свидётєл­ст­ву­ю­щаz њ мнЁ.
 • И# не х0щете пріити2 ко мнЁ, да жив0тъ и4мате.
 • Слaвы t­ человёкъ не пріeмлю,
 • но разумёхъ вы2, ћкw любвE б9іz не и4мате въ себЁ.
 • А$зъ пріид0хъ во и4мz nц7A мо­егw2, и3 не пріeмлете менE: а4ще и4нъ пріи1детъ во и4мz своE, того2 пріeмлете.
 • Кaкw вы2 м0жете вёровати, слaву дрyгъ t­ дрyга пріeмлюще, и3 слaвы, ћже t­ є3ди1нагw бг7а, не и4щете;
 • Не мни1те, ћкw а4зъ на вы2 рекY ко nц7Y: є4сть, и4же на вы2 глаг0летъ, мwmсeй, нaньже вы2 ўповaете.
 • А$ще бо бhсте вёровали мwmсeови, вёровали бhсте [ќбw и3] мнЁ: њ мнё бо т0й писA.
 • А$ще ли тогw2 писaніємъ не вёруете, кaкw мо­и1мъ гlг0лwмъ вёру и4мете;
 • По си1хъ и4де їи7съ на њ1нъ п0лъ м0рz галілeи тіверіaдска:
 • и3 по нeмъ и3дsше нар0дъ мн0гъ, ћкw ви1дzху знaмєніz є3гw2, ±же творsше над8 недyжными.
 • Взhде же на г0ру їи7съ, и3 тY сэдsше со ўчн7ки6 сво­и1ми.
 • Бё же бли1з8 пaсха, прaздникъ жид0вскій.
 • [(ҐЗа? 18.Ґ)] Возвeдъ u5бо їи7съ џчи и3 ви1дэвъ, ћкw мн0гъ нар0дъ грzдeтъ къ немY, глаг0ла къ філjппу: чи1мъ кyпимъ хлёбы, да kдsтъ сjи;
 • Сіe же глаг0лаше, и3скушaz є3го2: сaмъ бо вёдzше, что2 х0щетъ сотвори1ти.
 • TвэщA є3мY філjппъ: двэмA ст0ма пёнzзей хлёбы не довлёютъ и4мъ, да кjиждо и4хъ мaло что2 пріи1метъ.
 • Глаг0ла є3мY є3ди1нъ t­ ўчн7къ є3гw2, ґндрeй, брaтъ сjмwна ПетрA:
 • є4сть џтрочищь здЁ є3ди1нъ, и4же и4мать пsть хлёбъ kчмeн­ныхъ и3 двЁ ры6бэ: но сjи что2 сyть на толи1ко;
 • Речe же їи7съ: сотвори1те человёки воз­лещи2. Бё же травA мн0га на мёстэ. ВозлежE u5бо мужeй числ0мъ ћкw пsть тhсzщъ.
 • Пріsтъ же хлёбы їи7съ и3, хвалY воз­дaвъ, подадE ўчн7кHмъ, ўчн7цh же воз­лежaщымъ: тaкожде и3 t­ ры6бу, є3ли1кw хотsху.
 • И# ћкw насhтишасz, гlа ўчн7кHмъ сво­и6мъ: собери1те и3збhтки ўкр{хъ, да не поги1бнетъ ничт0же.
 • Собрaша же, и3 и3сп0лниша два­нa­де­сz­те к0шz ўкр{хъ t­ пzти1хъ хлBбъ kчмeн­ныхъ, и5же и3збhша ћдшымъ.
 • [(ҐЗа? 19.Ґ)] Человёцы же ви1дэв­ше знaменіе, є4же сотвори2 їи7съ, глаг0лаху, ћкw сeй є4сть во­и1стин­ну прbр0къ грzдhй въ мjръ.
 • Їи7съ u5бо разумёвъ, ћкw хотsтъ пріити2, да восхи1тzтъ є3го2 и3 сотворsтъ є3го2 цр7S, t­и1де пaки въ г0ру є3ди1нъ.
 • Я$кw п0здэ бhсть, снид0ша ўчн7цы2 є3гw2 на м0ре,
 • и3 влэз0ша въ корaбль, и3 и3дsху на њ1нъ п0лъ м0рz въ капернаyмъ. И# тмA а4біе бhсть, и3 не [u5] бЁ при­шeлъ къ ни6мъ їи7съ.
 • М0ре же, вётру вeлію дыхaющу, воз­двизa­шесz.
 • Грeбше же ћкw стaдій двaдесzть пsть и3ли2 три1десzть, ўзрёша їи7са ходsща по м0рю и3 бли1з8 кораблS бhв­ша, и3 ўбоsшасz.
 • Џнъ же гlа и4мъ: а4зъ є4смь, не б0йтесz.
 • Хотsху u5бо пріsти є3го2 въ корaбль: и3 а4біе корaбль бhсть на земли2, въ ню1же и3дsху.
 • Во ќтрій [же] нар0дъ, и4же стоsше њб8 њ1нъ п0лъ м0рz, ви1дэвъ, ћкw кораблS и3н0гw не бЁ тY, т0кмw є3ди1нъ т0й, въ џньже внид0ша ўчн7цы2 є3гw2, и3 ћкw не вни1де со ўчн7ки6 сво­и1ми їи7съ въ корaбль, но є3ди1ни ўчн7цы2 є3гw2 и3д0ша:
 • и3 и4ни пріид0ша корабли6 t­ тіверіaды бли1з8 мёста, и3дёже kд0ша хлёбы, хвалY воз­дaв­ше гDеви:
 • є3гдa же ви1дэша нар0ди, ћкw їи7са не бhсть тY, ни ўчн7къ є3гw2, влэз0ша сaми въ корабли6, и3 пріид0ша въ капернаyмъ, и4щуще їи7са,
 • и3 њбрётше є3го2 њб8 њ1нъ п0лъ м0рz, рёша є3мY: раввJ, когдA здЁ бhсть {когдA сёмw при­шeлъ є3си2};
 • TвэщA и4мъ їи7съ и3 речE: ґми1нь, ґми1нь гlю вaмъ, и4щете менє2, не ћкw ви1дэсте знaменіе, но ћкw ћли є3стE хлёбы и3 насhтистесz:
 • [(ҐЗа? 20.Ґ)] дёлайте же не брaшно ги1блющее, но брaшно пребывaющее въ жив0тъ вёчный, є4же сн7ъ чlвёческій вaмъ дaстъ: сег0 бо nц7ъ знaмена бг7ъ.
 • Рёша же къ немY: что2 сотвори1мъ, да дёлаемъ дэлA б9іz;
 • TвэщA їи7съ и3 речE и4мъ: сE є4сть дёло б9іе, да вёруете въ того2, є3г0же послA џнъ.
 • Рёша же є3мY: к0е u5бо ты2 твори1ши знaменіе, да ви1димъ и3 вёру и4мемъ тебЁ, что2 дёлаеши,
 • nтцы2 нaши kд0ша мaн­ну въ пустhни, ћкоже є4сть пи1сано: хлёбъ съ небесE дадE и4мъ ћсти.
 • РечE u5бо и4мъ їи7съ: ґми1нь, ґми1нь гlю вaмъ, не мwmсeй дадE вaмъ хлёбъ съ небесE, но nц7ъ м0й даeтъ вaмъ хлёбъ и4стин­ный съ нб7сE:
 • хлёбъ бо б9ій є4сть сходsй съ нб7сE и3 даsй жив0тъ мjру.
 • Рёша u5бо къ немY: гDи, всегдA дaждь нaмъ хлёбъ сeй.
 • Речe же и4мъ їи7съ: [(ҐЗа? 21.Ґ)] а4зъ є4смь хлёбъ жив0тный: грzдhй ко мнЁ не и4мать взалкaтисz, и3 вёруzй въ мS не и4мать вжaждатисz никогдaже.
 • Но рёхъ вaмъ, ћкw и3 ви1дэсте мS, и3 не вёруете.
 • ВсE, є4же даeтъ мнЁ nц7ъ, ко мнЁ пріи1детъ, и3 грzдyщаго ко мнЁ не и3зженY в0нъ:
 • ћкw снид0хъ съ нб7сE, не да творю2 в0лю мою2, но в0лю послaв­шагw мS nц7A.
 • Сe же є4сть в0лz послaв­шагw мS nц7A, да всE, є4же дaде ми2, не погублю2 t­ негw2, но воскрешY є5 въ послёдній дeнь.
 • [(ҐЗа? 22.Ґ)] Сe же є4сть в0лz послaв­шагw мS, да всsкъ ви1дzй сн7а и3 вёруzй въ него2 и4мать жив0тъ вёчный, и3 воскрешY є3го2 а4зъ въ послёдній дeнь.
 • Роптaху u5бо їудeє њ нeмъ, ћкw речE: а4зъ є4смь хлёбъ сшeдый съ нб7сE.
 • И# глаг0лаху: не сeй ли є4сть їи7съ сhнъ їHсифовъ, є3гHже мы2 знaемъ nтцA и3 мaтерь, кaкw u5бо глаг0летъ сeй, ћкw съ нб7сE снид0хъ;
 • TвэщA u5бо їи7съ и3 речE и5мъ: не ропщи1те междY соб0ю:
 • никт0же м0жетъ пріити2 ко мнЁ, а4ще не nц7ъ послaвый мS при­влечeтъ є3го2, и3 а4зъ воскрешY є3го2 въ послёдній дeнь.
 • Е4сть пи1сано во прbр0цэхъ: и3 бyдутъ вси2 научeни бг7омъ. Всsкъ слhшавый t­ nц7A и3 навhкъ, пріи1детъ ко мнЁ.
 • Не ћкw nц7A ви1дэлъ є4сть кто2, т0кмw сhй t­ бг7а, сeй ви1дэ nц7A.
 • Ґми1нь, ґми1нь гlю вaмъ: вёруzй въ мS и4мать жив0тъ вёчный.
 • [(ҐЗа? 23.Ґ)] А$зъ є4смь хлёбъ жив0тный:
 • nтцы2 вaши kд0ша мaн­ну въ пустhни, и3 ўмр0ша:
 • сeй є4сть хлёбъ сходsй съ нб7сE, да, а4ще кто2 t­ негw2 ћстъ, не ќмретъ:
 • а4зъ є4смь хлёбъ жив0тный, и4же сшeдый съ нб7сE: а4ще кто2 снёсть t­ хлёба сегw2, жи1въ бyдетъ во вёки: и3 хлёбъ, є3г0же а4зъ дaмъ, пlть моS є4сть, ю4же а4зъ дaмъ за жив0тъ мjра.
 • Прsхусz же междY соб0ю жи1дове, глаг0люще: кaкw м0жетъ сeй нaмъ дaти пlть [свою2] ћсти;
 • Речe же и5мъ їи7съ: ґми1нь, ґми1нь гlю вaмъ: а4ще не снёсте пlти сн7а чlвёческагw, ни піeте кр0ве є3гw2, животA не и4мате въ себЁ.
 • Kдhй мою2 пlть и3 піsй мою2 кр0вь и4мать жив0тъ вёчный, и3 а4зъ воскрешY є3го2 въ послёдній дeнь.
 • Пlть бо моS и4стин­нw є4сть брaшно, и3 кр0вь моS и4стин­нw є4сть пи1во.
 • [(ҐЗа? 24.Ґ)] Kдhй мою2 пlть и3 піsй мою2 кр0вь во мнЁ пребывaетъ, и3 а4зъ въ нeмъ.
 • Я$коже послa мz живhй nц7ъ, и3 а4зъ живY nц7A рaди: и3 kдhй мS, и3 т0й жи1въ бyдетъ менє2 рaди.
 • Сeй є4сть хлёбъ сшeдый съ нб7сE: не ћкоже kд0ша nтцы2 вaши мaн­ну, и3 ўмр0ша: kдhй хлёбъ сeй жи1въ бyдетъ во вёки.
 • Сі‰ речE на с0нмищи, ўчS въ капернаyмэ.
 • Мн0зи u5бо слhшав­ше t­ ўчн7къ є3гw2, рёша: жест0ко є4сть сл0во сіE: [и3] кто2 м0жетъ є3гw2 послyшати;
 • Вёдый же їи7съ въ себЁ, ћкw р0пщутъ њ сeмъ ўчн7цы2 є3гw2, речE и4мъ: сіe ли вы2 блазни1тъ;
 • а4ще u5бо ќзрите сн7а чlвёческаго восходsща, и3дёже бЁ прeжде;
 • дyхъ є4сть, и4же њживлsетъ, пл0ть не п0льзуетъ ничт0же: гlг0лы, ћже а4зъ гlахъ вaмъ, дyхъ сyть и3 жив0тъ сyть:
 • но сyть t­ вaсъ нёцыи, и4же не вёруютъ. Вёдzше бо и3скони2 їи7съ, кjи сyть невёру­ю­щіи, и3 кто2 є4сть предаsй є3го2.
 • И# гlаше: сегw2 рaди рёхъ вaмъ, ћкw никт0же м0жетъ пріити2 ко мнЁ, а4ще не бyдетъ є3мY дано2 t­ nц7A мо­егw2.
 • T сегw2 мн0зи t­ ўчн7къ є3гw2 и3д0ша вспsть, и3 ктомY не хождaху съ ни1мъ.
 • Речe же їи7съ nбэма­нa­де­сz­те: є3дA и3 вы2 х0щете и3ти2;
 • TвэщA u5бо є3мY сjмwнъ пeтръ: гDи, къ комY и4демъ; гlг0лы животA вёчнагw и4маши,
 • и3 мы2 вёровахомъ, и3 познaхомъ, ћкw ты2 є3си2 хrт0съ, сн7ъ бг7а живaгw.
 • TвэщA и5мъ їи7съ: не а4зъ ли вaсъ два­нa­де­сz­те и3збрaхъ; и3 є3ди1нъ t­ вaсъ діaволъ є4сть.
 • Гlаше же їyду сімHнова їскаріHта: сeй бо хотsше предaти є3го2, є3ди1нъ сhй t­ nбою­нa­де­сz­те.
 • [Зач. 14.] После сего был праздник Иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим.
 • Есть же в Иерусалиме у Овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда*, при которой было пять крытых ходов. //*Дом милосердия.
 • В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды,
 • ибо Ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какою бы ни был одержим болезнью.
 • Тут был человек, находившийся в болезни тридцать восемь лет.
 • Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: хочешь ли быть здоров?
 • Больной отвечал Ему: так, Господи; но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода; когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня.
 • Иисус говорит ему: встань, возьми постель твою и ходи.
 • И он тотчас выздоровел, и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний.
 • Посему Иудеи говорили исцеленному: сегодня суббота; не должно тебе брать постели.
 • Он отвечал им: Кто меня исцелил, Тот мне сказал: возьми постель твою и ходи.
 • Его спросили: кто Тот Человек, Который сказал тебе: возьми постель твою и ходи?
 • Исцеленный же не знал, кто Он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте.
 • Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: вот, ты выздоровел; не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже.
 • Человек сей пошел и объявил Иудеям, что исцеливший его есть Иисус.
 • И стали Иудеи гнать Иисуса и искали убить Его за то, что Он делал такие дела в субботу.
 • Иисус же говорил им: [Зач. 15.] Отец Мой доныне делает, и Я делаю.
 • И еще более искали убить Его Иудеи за то, что Он не только нарушал субботу, но и Отцем Своим называл Бога, делая Себя равным Богу.
 • На это Иисус сказал: истинно, истинно говорю вам: Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца творящего: ибо, что творит Он, то и Сын творит также.
 • Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам; и покажет Ему дела больше сих, так что вы удивитесь.
 • Ибо, как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет.
 • Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну,
 • дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его.
 • [Зач. 16.] Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь.
 • Истинно, истинно говорю вам: наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия и, услышав, оживут.
 • Ибо, как Отец имеет жизнь в Самом Себе, так и Сыну дал иметь жизнь в Самом Себе.
 • И дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын Человеческий.
 • Не дивитесь сему; ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия;
 • и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло – в воскресение осуждения.
 • Я ничего не могу творить Сам от Себя. ||Как слышу, так и сужу, и суд Мой праведен; ибо не ищу Моей воли, но воли пославшего Меня Отца.
 • Если Я свидетельствую Сам о Себе, то свидетельство Мое не есть истинно.
 • Есть другой, свидетельствующий о Мне; и Я знаю, что истинно то свидетельство, которым он свидетельствует о Мне.
 • Вы посылали к Иоанну, и он засвидетельствовал об истине.
 • Впрочем Я не от человека принимаю свидетельство, но говорю это для того, чтобы вы спаслись.
 • Он был светильник, горящий и светящий; а вы хотели малое время порадоваться при свете его.
 • Я же имею свидетельство больше Иоаннова: ибо дела, которые Отец дал Мне совершить, самые дела сии, Мною творимые, свидетельствуют о Мне, что Отец послал Меня.
 • И пославший Меня Отец Сам засвидетельствовал о Мне. А вы ни гласа Его никогда не слышали, ни лица Его не видели;
 • и не имеете слова Его пребывающего в вас, потому что вы не веруете Тому, Которого Он послал.
 • Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне.
 • Но вы не хотите прийти ко Мне, чтобы иметь жизнь.
 • Не принимаю славы от человеков,
 • но знаю вас: вы не имеете в себе любви к Богу.
 • Я пришел во имя Отца Моего, и не принимаете Меня; а если иной придет во имя свое, его примете.
 • Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которая от Единого Бога, не ищете?
 • Не думайте, что Я буду обвинять вас пред Отцем: есть на вас обвинитель Моисей, на которого вы уповаете.
 • Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и Мне, потому что он писал о Мне.
 • Если же его писаниям не верите, как поверите Моим словам?
 • [Зач. 17.] После сего пошел Иисус на ту сторону моря Галилейского, в окрестности Тивериады.
 • За Ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые Он творил над больными.
 • Иисус взошел на гору и там сидел с учениками Своими.
 • Приближалась же Пасха, праздник Иудейский.
 • [Зач. 18.] Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идет к Нему, говорит Филиппу: где нам купить хлебов, чтобы их накормить?
 • Говорил же это, испытывая его; ибо Сам знал, что хотел сделать.
 • Филипп отвечал Ему: им на двести динариев не довольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя понемногу.
 • Один из учеников Его, Андрей, брат Симона Петра, говорит Ему:
 • здесь есть у одного мальчика пять хлебов ячменных и две рыбки; но что это для такого множества?
 • Иисус сказал: велите им возлечь. Было же на том месте много травы. Итак возлегло людей числом около пяти тысяч.
 • Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, роздал ученикам, а ученики возлежавшим, также и рыбы, сколько кто хотел.
 • И когда насытились, то сказал ученикам Своим: соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало.
 • И собрали, и наполнили двенадцать коробов кусками от пяти ячменных хлебов, оставшимися у тех, которые ели.
 • [Зач. 19.] Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали: это истинно Тот Пророк, Которому должно прийти в мир.
 • Иисус же, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять Его и сделать царем, опять удалился на гору один.
 • Когда же настал вечер, то ученики Его сошли к морю
 • и, войдя в лодку, отправились на ту сторону моря, в Капернаум. Становилось темно, а Иисус не приходил к ним.
 • Дул сильный ветер, и море волновалось.
 • Проплыв около двадцати пяти или тридцати стадий, они увидели Иисуса, идущего по морю и приближающегося к лодке, и испугались.
 • Но Он сказал им: это Я; не бойтесь.
 • Они хотели принять Его в лодку; и тотчас лодка пристала к берегу, куда плыли.
 • На другой день народ, стоявший по ту сторону моря, видел, что там, кроме одной лодки, в которую вошли ученики Его, иной не было, и что Иисус не входил в лодку с учениками Своими, а отплыли одни ученики Его.
 • Между тем пришли из Тивериады другие лодки близко к тому месту, где ели хлеб по благословении Господнем.
 • Итак, когда народ увидел, что тут нет Иисуса, ни учеников Его, то вошли в лодки и приплыли в Капернаум, ища Иисуса.
 • И, найдя Его на той стороне моря, сказали Ему: Равви́! когда Ты сюда пришел?
 • Иисус сказал им в ответ: истинно, истинно говорю вам: вы ищете Меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились.
 • [Зач. 20.] Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем положил печать Свою Отец, Бог.
 • Итак сказали Ему: чтó нам делать, чтобы творить дела Божии?
 • Иисус сказал им в ответ: вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал.
 • На это сказали Ему: какое же Ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили Тебе? чтó Ты делаешь?
 • Отцы наши ели манну в пустыне, как написано: хлеб с неба дал им есть.
 • Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю вам: не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец Мой дает вам истинный хлеб с небес.
 • Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру.
 • На это сказали Ему: Господи! подавай нам всегда такой хлеб.
 • Иисус же сказал им: || [Зач. 21.] Я есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда.
 • Но Я сказал вам, что вы и видели Меня, и не веруете.
 • Все, что дает Мне Отец, ко Мне придет; и приходящего ко Мне не изгоню вон,
 • ибо Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца.
 • Воля же пославшего Меня Отца есть та, чтобы из того, что Он Мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день.
 • [Зач. 22.] Воля Пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную; и Я воскрешу его в последний день.
 • Возроптали на Него Иудеи за то, что Он сказал: Я есмь хлеб, сшедший с небес.
 • И говорили: не Иисус ли это, сын Иосифов, Которого отца и Мать мы знаем? Как же говорит Он: Я сшел с небес?
 • Иисус сказал им в ответ: не ропщите между собою.
 • Никто не может прийти ко Мне, если не привлечет его Отец, пославший Меня; и Я воскрешу его в последний день.
 • У пророков написано: и будут все научены Богом. Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко Мне.
 • Это не то, чтобы кто видел Отца, кроме Того, Кто есть от Бога; Он видел Отца.
 • Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня имеет жизнь вечную.
 • [Зач. 23.] Я есмь хлеб жизни.
 • Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли;
 • хлеб же, сходящий с небес, таков, что ядущий его не умрет.
 • Я хлеб живый, сшедший с небес; ядущий хлеб сей будет жить вовек; хлеб же, который Я дам, есть Плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира.
 • Тогда Иудеи стали спорить между собою, говоря: как Он может дать нам есть Плоть Свою?
 • Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю вам: если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни.
 • Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день.
 • Ибо Плоть Моя истинно есть пища, и Кровь Моя истинно есть питие.
 • [Зач. 24.] Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нем.
 • Как послал Меня живый Отец, и Я живу Отцем, так и ядущий Меня жить будет Мною.
 • Сей-то есть хлеб, сшедший с небес. Не так, как отцы ваши ели манну и умерли: ядущий хлеб сей жить будет вовек.
 • Сие говорил Он в синагоге, уча в Капернауме.
 • Многие из учеников Его, слыша то, говорили: какие странные слова! кто может это слушать?
 • Но Иисус, зная Сам в Себе, что ученики Его ропщут на то, сказал им: это ли соблазняет вас?
 • Что ж, если увидите Сына Человеческого восходящего туда, где был прежде?
 • Дух животворит; плоть не пользует нимало. Слова, которые говорю Я вам, суть дух и жизнь.
 • Но есть из вас некоторые неверующие. Ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующие и кто предаст Его.
 • И сказал: для того-то и говорил Я вам, что никто не может прийти ко Мне, если то не дано будет ему от Отца Моего.
 • С этого времени многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним.
 • Тогда Иисус сказал двенадцати: не хотите ли и вы отойти?
 • Симон Петр отвечал Ему: Господи! к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни:
 • и мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога живаго.
 • Иисус отвечал им: не двенадцать ли вас избрал Я? но один из вас диавол.
 • Это говорил Он об Иуде Симонове Искариоте, ибо сей хотел предать Его, будучи один из двенадцати.
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru Мобильная версия сайта


Библия на портале Азбука веры (310 голосов: 4.55 из 5)