Скрыть
1:2
6:16
15:17
[Зач. 1.] Въ нача́лѣ бѣ́ сло́во, и сло́во бѣ́ къ Бо́гу {у Бо́га}, и Бо́гъ бѣ́ сло́во.
Се́й бѣ́ искони́ къ Бо́гу {у Бо́га}:
вся́ тѣ́мъ бы́ша, и безъ него́ ничто́же бы́сть, е́же бы́сть.
Въ то́мъ живо́тъ бѣ́, и живо́тъ бѣ́ свѣ́тъ человѣ́комъ:
и свѣ́тъ во тмѣ́ свѣ́тит­ся, и тма́ его́ не объя́тъ.
Бы́сть человѣ́къ по́сланъ от­ Бо́га, и́мя ему́ Иоа́н­нъ:
се́й прiи́де во свидѣ́тел­ст­во, да свидѣ́тел­ст­вуетъ о свѣ́тѣ, да вси́ вѣ́ру и́мутъ ему́ {да вси́ увѣ́руютъ чрезъ него́}.
Не бѣ́ то́й свѣ́тъ, но да свидѣ́тел­ст­вуетъ о свѣ́тѣ:
бѣ́ свѣ́тъ и́стин­ный, и́же просвѣща́етъ вся́каго человѣ́ка гряду́щаго въ мíръ:
въ мíрѣ бѣ́, и мíръ тѣ́мъ бы́сть, и мíръ его́ не позна́:
во своя́ прiи́де, и сво­и́ его́ не прiя́ша.
Ели́цы же прiя́ша его́, даде́ и́мъ о́бласть ча́домъ Бо́жiимъ бы́ти, вѣ́ру­ю­щымъ во и́мя его́,
и́же не от­ кро́вѣ, ни от­ по́хоти плотскі́я, ни от­ по́хоти му́жескiя, но от­ Бо́га роди́шася.
И сло́во пло́ть бы́сть и всели́ся въ ны́, и ви́дѣхомъ сла́ву его́, сла́ву я́ко единоро́днаго от­ Отца́, испо́лнь благода́ти и и́стины.
Иоа́н­нъ свидѣ́тел­ст­вуетъ о не́мъ и воз­зва́ глаго́ла: се́й бѣ́, его́же рѣ́хъ, и́же по мнѣ́ гряды́й, предо мно́ю бы́сть, я́ко пе́рвѣе мене́ бѣ́.
И от­ исполне́нiя его́ мы́ вси́ прiя́хомъ и благода́ть воз­ъ благода́ть:
я́ко зако́нъ Моисе́омъ да́нъ бы́сть, благода́ть [же] и и́стина Иису́съ Христо́мъ бы́сть.
[Зач. 2.] Бо́га никто́же ви́дѣ нигдѣ́же: единоро́дный Сы́нъ, сы́й въ ло́нѣ Отчи, то́й исповѣ́да.
И сiе́ е́сть свидѣ́тел­ст­во Иоа́н­ново, егда́ посла́ша жи́дове от­ Иерусали́ма иере́евъ и леви́товъ, да вопро́сятъ его́: ты́ кто́ еси́?
И исповѣ́да и не от­ве́ржеся: и исповѣ́да, я́ко нѣ́смь а́зъ Христо́съ.
И вопроси́ша его́: что́ у́бо? илiа́ ли еси́ ты́? И глаго́ла: нѣ́смь. Проро́къ ли еси́? И от­вѣща́: ни́.
Рѣ́ша же ему́: кто́ еси́? да от­вѣ́тъ да́мы посла́в­шымъ ны́: что́ глаго́леши о тебѣ́ самѣ́мъ?
Рече́: а́зъ гла́съ вопiю́щаго въ пусты́ни: испра́вите пу́ть Госпо́день, я́коже рече́ Иса́iа проро́къ.
И по́слан­нiи бѣ́ху от­ фарисе́й:
и вопроси́ша его́ и рѣ́ша ему́: что́ у́бо креща́еши, а́ще ты́ нѣ́си Христо́съ, ни илiа́, ни проро́къ?
Отвѣща́ и́мъ Иоа́н­нъ, глаго́ля: а́зъ креща́ю водо́ю: посредѣ́ же ва́съ сто­и́тъ, его́же вы́ не вѣ́сте:
то́й е́сть гряды́й по мнѣ́, и́же предо мно́ю бы́сть, ему́же нѣ́смь а́зъ досто́инъ, да от­рѣшу́ реме́нь сапогу́ его́.
Сiя́ въ Виѳава́рѣ бы́ша объ о́нъ по́лъ Иорда́на, идѣ́же бѣ́ Иоа́н­нъ крестя́.
[Зач. 3.] Во у́трiй [же] ви́дѣ Иоа́н­нъ Иису́са гряду́ща къ себѣ́ и глаго́ла: се́, а́гнецъ Бо́жiй, взе́мляй грѣхи́ мíра:
се́й е́сть, о не́мже а́зъ рѣ́хъ: по мнѣ́ гряде́тъ му́жъ, и́же предо мно́ю бы́сть, я́ко пе́рвѣе мене́ бѣ́:
и а́зъ не вѣ́дехъ его́: но да яви́т­ся Изра́илеви, сего́ ра́ди прiидо́хъ а́зъ водо́ю крестя́.
И свидѣ́тел­ст­вова Иоа́н­нъ, глаго́ля, я́ко ви́дѣхъ Ду́ха сходя́ща я́ко го́лубя съ небесе́, и пребы́сть на не́мъ:
и а́зъ не вѣ́дѣхъ его́: но посла́вый мя́ крести́ти водо́ю, то́й мнѣ́ рече́: надъ него́же у́зриши Ду́ха сходя́ща и пребыва́юща на не́мъ, то́й е́сть кре́стя́й Ду́хомъ святы́мъ:
и а́зъ ви́дѣхъ и свидѣ́тел­ст­вовахъ, я́ко се́й е́сть Сы́нъ Бо́жiй.
[Зач. 4.] Во у́трiй [же] па́ки стоя́ше Иоа́н­нъ, и от­ учени́къ его́ два́.
И узрѣ́въ Иису́са гряду́ща, глаго́ла: се́, а́гнецъ Бо́жiй.
И слы́шаста его́ о́ба ученика́ глаго́лющаго, и по Иису́сѣ идо́ста.
Обра́щься же Иису́съ и ви́дѣвъ я́ по себѣ́ иду́ща, глаго́ла и́ма: чесо́ и́щета? О́на же рѣ́ста ему́: равви́, е́же глаго́лет­ся сказа́емо учи́телю, гдѣ́ живе́ши?
[И] глаго́ла и́ма: прiиди́та и ви́дита. Прiидо́ста и ви́дѣста, гдѣ́ живя́ше, и у него́ пребы́ста де́нь то́й. Бѣ́ же ча́съ деся́тый.
Бѣ́ [же] Андре́й, бра́тъ Си́мона Петра́, еди́нъ от­ обою́ слы́шав­шею от­ Иоа́н­на и по не́мъ ше́дшею.
Обрѣ́те се́й пре́жде бра́та сво­его́ Си́мона и глаго́ла ему́: обрѣто́хомъ мессі́ю, е́же е́сть сказа́емо Христо́съ.
И при­­веде́ его́ ко Иису́сови. Воззрѣ́въ же на́нь Иису́съ рече́: ты́ еси́ Си́монъ сы́нъ Ио́нинъ: ты́ нарече́шися ки́фа, е́же сказа́ет­ся пе́тръ.
[Зач. 5.] Во у́трiй [же] восхотѣ́ изы́ти въ Галиле́ю: и обрѣ́те Фили́ппа и глаго́ла ему́: гряди́ по мнѣ́.
Бѣ́ [же] Фили́ппъ от­ Виѳсаи́ды, от­ гра́да Андре́ова и Петро́ва.
Обрѣ́те Фили́ппъ наѳана́ила и глаго́ла ему́: его́же писа́ Моисе́й въ зако́нѣ и проро́цы, обрѣто́хомъ Иису́са Сы́на Ио́сифова, и́же от­ назаре́та.
И глаго́ла ему́ наѳана́илъ: от­ назаре́та мо́жетъ ли что́ добро́ бы́ти? Глаго́ла ему́ Фили́ппъ: прiиди́ и ви́ждь.
Ви́дѣ [же] Иису́съ наѳана́ила гряду́ща къ себѣ́ и глаго́ла о не́мъ: се́, во­и́стин­ну Изра́илтянинъ, въ не́мже льсти́ нѣ́сть.
Глаго́ла ему́ наѳана́илъ: ка́ко мя́ зна́еши? Отвѣща́ Иису́съ и рече́ ему́: пре́жде да́же не воз­гласи́ тебе́ Фили́ппъ, су́ща тя́ подъ смоко́вницею ви́дѣхъ тя́.
Отвѣща́ наѳана́илъ и глаго́ла ему́: равви́, ты́ еси́ Сы́нъ Бо́жiй, ты́ еси́ Ца́рь Изра́илевъ.
Отвѣща́ Иису́съ и рече́ ему́: зане́ рѣ́хъ ти́, я́ко ви́дѣхъ тя́ подъ смоко́вницею, вѣ́руеши: бо́лша си́хъ у́зриши.
И глаго́ла ему́: ами́нь, ами́нь глаго́лю ва́мъ, от­се́лѣ у́зрите не́бо от­ве́рсто и а́нгелы Бо́жiя восходя́щыя и низходя́щыя надъ Сы́на человѣ́ческаго.
[Зач. 17.] По си́хъ и́де Иису́съ на о́нъ по́лъ мо́ря Галиле́и тиверiа́дска:
и по не́мъ идя́ше наро́дъ мно́гъ, я́ко ви́дяху зна́менiя его́, я́же творя́ше надъ неду́жными.
Взы́де же на го́ру Иису́съ, и ту́ сѣдя́ше со ученики́ сво­и́ми.
Бѣ́ же бли́зъ па́сха, пра́здникъ жидо́вскiй.
[Зач. 18.] Возве́дъ у́бо Иису́съ о́чи и ви́дѣвъ, я́ко мно́гъ наро́дъ гряде́тъ къ нему́, глаго́ла къ Фили́ппу: чи́мъ ку́пимъ хлѣ́бы, да ядя́тъ сі́и?
Сiе́ же глаго́лаше, искуша́я его́: са́мъ бо вѣ́дяше, что́ хо́щетъ сотвори́ти.
Отвѣща́ ему́ Фили́ппъ: двѣма́ сто́ма пѣ́нязей хлѣ́бы не довлѣ́ютъ и́мъ, да кі́иждо и́хъ ма́ло что́ прiи́метъ.
Глаго́ла ему́ еди́нъ от­ учени́къ его́, Андре́й, бра́тъ Си́мона Петра́:
е́сть о́трочищь здѣ́ еди́нъ, и́же и́мать пя́ть хлѣ́бъ ячме́н­ныхъ и двѣ́ ры́бѣ: но сі́и что́ су́ть на толи́ко?
Рече́ же Иису́съ: сотвори́те человѣ́ки воз­лещи́. Бѣ́ же трава́ мно́га на мѣ́стѣ. Возлеже́ у́бо муже́й число́мъ я́ко пя́ть ты́сящъ.
Прiя́тъ же хлѣ́бы Иису́съ и, хвалу́ воз­да́въ, подаде́ ученико́мъ, ученицы́ же воз­лежа́щымъ: та́кожде и от­ ры́бу, ели́ко хотя́ху.
И я́ко насы́тишася, глаго́ла ученико́мъ сво­и́мъ: собери́те избы́тки укру́хъ, да не поги́бнетъ ничто́же.
Собра́ша же, и испо́лниша два­на́­де­ся­те ко́шя укру́хъ от­ пяти́хъ хлѣ́бъ ячме́н­ныхъ, и́же избы́ша я́дшымъ.
[Зач. 19.] Человѣ́цы же ви́дѣв­ше зна́менiе, е́же сотвори́ Иису́съ, глаго́лаху, я́ко се́й е́сть во­и́стин­ну проро́къ гряды́й въ мíръ.
Иису́съ у́бо разумѣ́въ, я́ко хотя́тъ прiити́, да восхи́тятъ его́ и сотворя́тъ его́ Царя́, отъи́де па́ки въ го́ру еди́нъ.
Я́ко по́здѣ бы́сть, снидо́ша ученицы́ его́ на мо́ре,
и влѣзо́ша въ кора́бль, и идя́ху на о́нъ по́лъ мо́ря въ капернау́мъ. И тма́ а́бiе бы́сть, и не [у́] бѣ́ при­­ше́лъ къ ни́мъ Иису́съ.
Мо́ре же, вѣ́тру ве́лiю дыха́ющу, воз­двиза́­шеся.
Гре́бше же я́ко ста́дiй два́десять пя́ть или́ три́десять, узрѣ́ша Иису́са ходя́ща по мо́рю и бли́зъ корабля́ бы́в­ша, и убоя́шася.
О́нъ же глаго́ла и́мъ: а́зъ е́смь, не бо́йтеся.
Хотя́ху у́бо прiя́ти его́ въ кора́бль: и а́бiе кора́бль бы́сть на земли́, въ ню́же идя́ху.
Во у́трiй [же] наро́дъ, и́же стоя́ше объ о́нъ по́лъ мо́ря, ви́дѣвъ, я́ко корабля́ ино́го не бѣ́ ту́, то́кмо еди́нъ то́й, въ о́ньже внидо́ша ученицы́ его́, и я́ко не вни́де со ученики́ сво­и́ми Иису́съ въ кора́бль, но еди́ни ученицы́ его́ идо́ша:
и и́ни прiидо́ша корабли́ от­ тиверiа́ды бли́зъ мѣ́ста, идѣ́же ядо́ша хлѣ́бы, хвалу́ воз­да́в­ше Го́сподеви:
егда́ же ви́дѣша наро́ди, я́ко Иису́са не бы́сть ту́, ни учени́къ его́, влѣзо́ша са́ми въ корабли́, и прiидо́ша въ капернау́мъ, и́щуще Иису́са,
и обрѣ́тше его́ объ о́нъ по́лъ мо́ря, рѣ́ша ему́: равви́, когда́ здѣ́ бы́сть {когда́ сѣ́мо при­­ше́лъ еси́}?
Отвѣща́ и́мъ Иису́съ и рече́: ами́нь, ами́нь глаго́лю ва́мъ, и́щете мене́, не я́ко ви́дѣсте зна́менiе, но я́ко я́ли есте́ хлѣ́бы и насы́тистеся:
[Зач. 20.] дѣ́лайте же не бра́шно ги́блющее, но бра́шно пребыва́ющее въ живо́тъ вѣ́чный, е́же Сы́нъ человѣ́ческiй ва́мъ да́стъ: сего́ бо Оте́цъ зна́мена Бо́гъ.