Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Сол. 2Сол. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Евангелие по Иоанну

 
 • [Зач. 25.] И хождá­ше Иисýсъ по си́хъ въ Галилéи: не хотя́ше бо во Иудéи ходи́ти, я́ко искáху егó Иудéе уби́ти.
 • Бѣ́ же бли́зъ прáздникъ Иудéйскiй, потчéнiе сѣ́ни.
 • Рѣ́ша ýбо къ немý брáтiя егó: прейди́ от­сю́ду, и иди́ во Иудéю, да и ученицы́ тво­и́ ви́дятъ дѣлá твоя́, я́же твори́ши:
 • никтóже бо въ тáйнѣ твори́тъ чтó, и и́щетъ сáмъ я́вѣ бы́ти: áще сiя́ твори́ши, яви́ себé мíрови.
 • Ни брáтiя бо егó вѣ́роваху въ негó.
 • Глагóла ýбо и́мъ Иисýсъ: врéмя моé не ý прiи́де: врéмя же вá­ше всегдá готóво éсть:
 • не мóжетъ мíръ ненави́дѣти вáсъ: менé же ненави́дитъ, я́ко áзъ свидѣ́тел­ст­вую о нéмъ, я́ко дѣлá егó злá сýть:
 • вы́ взы́дите въ прáздникъ сéй: áзъ не взы́ду {не ý взы́ду} въ прáздникъ сéй, я́ко врéмя моé не ý испóлнися.
 • Сiя́ рéкъ и́мъ, остá въ Галилéи.
 • Егдá же взыдóша брáтiя егó въ прáздникъ, тогдá и сáмъ взы́де, не я́вѣ, но я́ко тáй.
 • Жи́дове же искáху егó въ прáздникъ, и глагóлаху: гдѣ́ éсть óнъ?
 • И рóпотъ мнóгъ бѣ́ о нéмъ въ нарóдѣхъ: óвiи глагóлаху, я́ко блáгъ éсть: инíи же глагóлаху: ни́, но льсти́тъ нарóды.
 • Никтóже ýбо я́вѣ глагóлаше о нéмъ, стрáха рáди Иудéйскаго.
 • [Зач. 26.] А́бiе же въ преполовéнiе прáздника взы́де Иисýсъ во цéрковь, и учá­ше.
 • И дивля́хуся Иудéе, глагóлюще: кáко сéй кни́ги вѣ́сть не учи́вся?
 • Отвѣщá [ýбо] и́мъ Иисýсъ и речé: моé учéнiе нѣ́сть моé, но послáв­шаго мя́:
 • áще ктó хóщетъ вóлю егó твóрити, разумѣ́етъ о учéнiи, кóе от­ Бóга éсть, или́ áзъ от­ себé глагóлю:
 • глагóляй от­ себé, слáвы сво­ея́ и́щетъ: а ищя́й слáвы послáв­шаго егó, сéй и́стиненъ éсть, и нѣ́сть непрáвды въ нéмъ.
 • Не Моисéй ли дадé вáмъ закóнъ? и никтóже от­ вáсъ твори́тъ закóна. Чтó менé и́щете уби́ти?
 • Отвѣщá нарóдъ и речé: бѣ́са ли и́маши? ктó тебé и́щетъ уби́ти?
 • Отвѣщá Иисýсъ и речé и́мъ: еди́но дѣ́ло сотвори́хъ, и вси́ дивитéся:
 • сегó рáди Моисéй дадé вáмъ обрѣ́занiе, не я́ко от­ Моисéа éсть, но от­ отéцъ: и въ суббóту обрѣ́заете человѣ́ка:
 • áще обрѣ́занiе прiéмлетъ человѣ́къ въ суббóту, да не разори́т­ся закóнъ Моисéовъ: на мя́ ли гнѣ́ваетеся, я́ко всегó человѣ́ка здрáва сотвори́хъ въ суббóту?
 • не суди́те на лицá, но прáведный сýдъ суди́те.
 • Глагóлаху ýбо нѣ́цыи от­ Иерусали́млянъ: не сéй ли éсть, егóже и́щутъ уби́ти?
 • и сé, не обинýяся глагóлетъ, и ничесóже емý не глагóлютъ: едá кáко {во­и́стин­ну} разумѣ́ша кня́зи, я́ко сéй éсть Христóсъ?
 • но сегó вѣ́мы, от­кýду éсть: Христóсъ же егдá прiи́детъ, никтóже вѣ́сть, от­кýду бýдетъ.
 • Воззвá ýбо въ цéркви учя́ Иисýсъ и глагóля: и менé вѣ́сте, и вѣ́сте, от­кýду éсмь: и о себѣ́ не прiидóхъ, но éсть и́стиненъ послáвый мя́, егóже вы́ не вѣ́сте:
 • áзъ вѣ́мъ егó, я́ко от­ негó éсмь, и тóй мя́ послá.
 • Искáху ýбо, да и́мутъ егó: и никтóже воз­ложи́ нáнь руки́, я́ко не ý бѣ́ при­­шéлъ чáсъ егó.
 • Мнóзи же от­ нарóда вѣ́роваша въ негó, и глагóлаху, я́ко Христóсъ, егдá прiи́детъ, едá бóлша знáменiя сотвори́тъ, я́же сéй твори́тъ?
 • Слы́шаша фарисéе нарóдъ рóпщущь о нéмъ сiя́: и послáша фарисéе и архiерéе слуги́, да и́мутъ егó.
 • Речé ýбо Иисýсъ: ещé мáло врéмя съ вáми éсмь, и идý къ послáв­шему мя́:
 • взы́щете менé, и не обря́щете: и идѣ́же éсмь áзъ, вы́ не мóжете прiити́.
 • Рѣ́ша же Иудéе къ себѣ́: кáмо сéй хóщетъ ити́, я́ко мы́ не обря́щемъ егó? едá въ разсѣ́янiе éллинское хóщетъ ити́ и учи́ти éллины?
 • чтó éсть сié слóво, éже речé: взы́щете менé, и не обря́щете? и идѣ́же éсмь áзъ, вы́ не мóжете прiити́?
 • [Зач. 27.] Въ послѣ́днiй же дéнь вели́кiй прáздника стоя́ше Иисýсъ, и звá­ше, глагóля: áще ктó жáждетъ, да прiи́детъ ко мнѣ́ и пiéтъ:
 • вѣ́руяй въ мя́, я́коже речé писáнiе, рѣ́ки от­ чрéва егó истекýтъ воды́ жи́вы.
 • Сié же речé о Дýсѣ, егóже хотя́ху прiимáти вѣ́ру­ю­щiи во и́мя егó: не ý бо бѣ́ Дýхъ святы́й, я́ко Иисýсъ не ý бѣ́ прослáвленъ.
 • Мнóзи же от­ нарóда слы́шав­ше слóво, глагóлаху: сéй éсть во­и́стин­ну прорóкъ.
 • Друзíи глагóлаху: сéй éсть Христóсъ. О́вiи же глагóлаху: едá от­ Галилéи Христóсъ при­­хóдитъ?
 • не писáнiе ли речé, я́ко от­ сѣ́мене Дави́дова и от­ Виѳлеéмскiя вéси, идѣ́же бѣ́ Дави́дъ, Христóсъ прiи́детъ?
 • Рáспря ýбо бы́сть въ нарóдѣ егó рáди.
 • Нѣ́цыи же от­ ни́хъ хотя́ху я́ти егó: но никтóже воз­ложи́ нáнь рýцѣ.
 • Прiидóша же слуги́ ко архiерéомъ и фарисéомъ: и рѣ́ша и́мъ тíи: почтó не при­­ведóсте егó?
 • Отвѣщáша слуги́: николи́же тáко éсть глагóлалъ человѣ́къ, я́ко сéй человѣ́къ.
 • Отвѣщáша ýбо и́мъ фарисéе: едá и вы́ прельщéни бы́сте?
 • едá ктó от­ кня́зь вѣ́рова въ óнь, или́ от­ фарисéй?
 • но нарóдъ сéй, и́же не вѣ́сть закóна, прóкляти сýть.
 • Глагóла никоди́мъ къ ни́мъ, и́же при­­шéдый къ немý нóщiю, еди́нъ сы́й от­ ни́хъ:
 • едá закóнъ нáшъ сýдитъ человѣ́ку, áще не слы́шитъ от­ негó прéжде и разумѣ́етъ, чтó твори́тъ?
 • Отвѣщáша и рекóша емý: едá и ты́ от­ Галилéи еси́? испытáй и ви́ждь, я́ко прорóкъ от­ Галилéи не при­­хóдитъ.
 • И и́де кíйждо въ дóмъ свóй.
 • Иисýсъ же и́де въ гóру Елеóнску.
 • Заýтра же пáки прiи́де въ цéрковь, и вси́ лю́дiе идя́ху къ немý: и сѣ́дъ учá­ше и́хъ.
 • [Зач. 28.] Приведóша же кни́жницы и фарисéе къ немý женý въ прелюбо­дѣя́нiи я́ту, и постáвив­ше ю́ посредѣ́,
 • глагóлаша емý: учи́телю, сiя́ женá я́та éсть ны́нѣ въ прелюбо­дѣя́нiи:
 • въ закóнѣ же нáмъ Моисéй повелѣ́ таковы́я кáменiемъ побивáти: ты́ же чтó глагóлеши?
 • Сié же рѣ́ша искушáюще егó, да бы́ша имѣ́ли чтó глагóлати нáнь. Иисýсъ же дóлу преклóнься, пéрстомъ писá­ше на земли́, не слагáя [и́мъ].
 • Я́коже при­­лѣжáху вопрошáюще егó, восклóнься речé къ ни́мъ: и́же éсть безъ грѣхá въ вáсъ, прéжде {пéрвый} вéрзи кáмень на ню́.
 • И пáки дóлу преклóнься, писá­ше на земли́.
 • Они́ же слы́шав­ше и сóвѣстiю обличáеми, исхождáху еди́нъ по еди́ному, начéнше от­ стáрецъ до послѣ́днихъ: и остá еди́нъ Иисýсъ, и женá посредѣ́ сýщи.
 • Восклóнься же Иисýсъ, и ни еди́наго ви́дѣвъ, тóчiю женý, речé éй: жéно, гдѣ́ сýть, и́же важдáху на тя́? никíйже ли тебé осуди́?
 • Онá же речé: никтóже, Гóсподи. Речé же éй Иисýсъ: ни áзъ тебé осуждáю: иди́, и от­сéлѣ ктомý не согрѣшáй.
 • [Зач. 29.] Пáки же и́мъ Иисýсъ речé, глагóля: áзъ éсмь свѣ́тъ мíру: ходя́й по мнѣ́ не и́мать ходи́ти во тмѣ́, но и́мать свѣ́тъ живóтный.
 • Рѣ́ша ýбо емý фарисéе: ты́ о себѣ́ сáмъ свидѣ́тел­ст­вуеши: свидѣ́тел­ст­во твоé нѣ́сть и́стин­но.
 • Отвѣщá Иисýсъ и речé и́мъ: áще áзъ свидѣ́тел­ст­вую о себѣ́, и́стин­но éсть свидѣ́тел­ст­во моé: я́ко вѣ́мъ, от­кýду прiидóхъ и кáмо идý: вы́ же не вѣ́сте, от­кýду при­­хождý и кáмо грядý:
 • вы́ по плóти сýдите, áзъ не суждý никомýже:
 • и áще суждý áзъ, сýдъ мóй и́стиненъ éсть: я́ко еди́нъ нѣ́смь, но áзъ и послáвый мя́ Отéцъ:
 • и въ закóнѣ же вá­шемъ пи́сано éсть, я́ко двою́ человѣ́ку свидѣ́тел­ст­во и́стин­но éсть:
 • áзъ éсмь свидѣ́тел­ст­вуяй о мнѣ́ самóмъ, и свидѣ́тел­ст­вуетъ о мнѣ́ послáвый мя́ Отéцъ.
 • Глагóлаху же емý: гдѣ́ éсть Отéцъ твóй? Отвѣщá Иисýсъ: ни менé вѣ́сте, ни Отцá мо­егó: áще мя́ бы́сте вѣ́дали, и Отцá мо­егó вѣ́дали бы́сте.
 • Сiя́ глагóлы глагóла Иисýсъ въ газофилакíи, учя́ въ цéркви: и никтóже я́тъ егó, я́ко не ý бѣ́ при­­шéлъ чáсъ егó.
 • [Зач. 30.] Речé же и́мъ пáки Иисýсъ: áзъ идý, и взы́щете менé, и во грѣсѣ́ вá­шемъ ýмрете: áможе áзъ идý, вы́ не мóжете прiити́.
 • Глагóлаху ýбо Иудéе: едá ся́ сáмъ убiéтъ, я́ко глагóлетъ: áможе áзъ идý, вы́ не мóжете прiити́?
 • И речé и́мъ: вы́ от­ ни́жнихъ естé, áзъ от­ вы́шнихъ éсмь: вы́ от­ мíра сегó естé, áзъ нѣ́смь от­ мíра сегó:
 • рѣ́хъ ýбо вáмъ, я́ко ýмрете во грѣсѣ́хъ вáшихъ: áще бо не и́мете вѣ́ры, я́ко áзъ éсмь, ýмрете во грѣсѣ́хъ вáшихъ.
 • Глагóлаху ýбо емý: ты́ ктó еси́? И речé и́мъ Иисýсъ: начáтокъ, я́ко и глагóлю вáмъ:
 • мнóга и́мамъ о вáсъ глагóлати и суди́ти: но послáвый мя́ и́стиненъ éсть, и áзъ я́же слы́шахъ от­ негó, сiя́ глагóлю въ мíрѣ.
 • Не разумѣ́ша [ýбо], я́ко Отцá и́мъ глагóлаше.
 • Речé же и́мъ Иисýсъ: егдá воз­несéте Сы́на человѣ́ческаго, тогдá уразумѣ́ете, я́ко áзъ éсмь, и о себѣ́ ничесóже творю́, но, я́коже научи́ мя Отéцъ мóй, сiя́ глагóлю:
 • и послáвый мя́ со мнóю éсть: не остáви менé еди́наго Отéцъ, я́ко áзъ угóдная емý всегдá творю́.
 • Сiя́ емý глагóлющу, мнóзи вѣ́роваша въ негó.
 • [Зач. 31.] Глагóлаше ýбо Иисýсъ къ вѣ́ровав­шымъ емý Иудéомъ: áще вы́ пребýдете во словеси́ мо­éмъ, во­и́стин­ну ученицы́ мо­и́ бýдете:
 • и уразумѣ́ете и́стину, и и́стина свободи́тъ вы́.
 • Отвѣщáша [и рѣ́ша] емý: сѣ́мя Авраáмле есмы́, и никомýже рабóтахомъ николи́же: кáко ты́ глагóлеши, я́ко свобóдни бýдете?
 • Отвѣщá и́мъ Иисýсъ: ами́нь, ами́нь глагóлю вáмъ, я́ко вся́къ творя́й грѣ́хъ рáбъ éсть грѣхá:
 • рáбъ же не пребывáетъ въ домý во вѣ́къ: сы́нъ пребывáетъ во вѣ́къ:
 • áще ýбо Сы́нъ вы́ свободи́тъ, во­и́стин­ну свобóдни бýдете:
 • вѣ́мъ, я́ко сѣ́мя Авраáмле естé: но и́щете менé уби́ти, я́ко слóво моé не вмѣщáет­ся въ вы́:
 • áзъ, éже ви́дѣхъ у Отцá мо­егó, глагóлю: и вы́ ýбо, éже ви́дѣсте у отцá вá­шего, творитé.
 • Отвѣщáша и рѣ́ша емý: отéцъ нáшъ Авраáмъ éсть. Глагóла и́мъ Иисýсъ: áще чáда Авраáмля бы́сте бы́ли, дѣлá Авраáмля бы́сте твори́ли:
 • ны́нѣ же и́щете менé уби́ти, человѣ́ка, и́же и́стину вáмъ глагóлахъ, ю́же слы́шахъ от­ Бóга: сегó Авраáмъ нѣ́сть сотвори́лъ:
 • вы́ творитé дѣлá отцá вá­шего. Рѣ́ша же емý: мы́ от­ любо­дѣя́нiя нѣ́смы рождéни: еди́наго Отцá и́мамы, Бóга.
 • [Зач. 32.] Речé же и́мъ Иисýсъ: áще Бóгъ Отéцъ вáшъ [бы] бы́лъ, люби́ли бы́сте [ýбо] менé: áзъ бо от­ Бóга изыдóхъ и прiидóхъ: не о себѣ́ бо прiидóхъ, но тóй мя́ послá:
 • почтó бесѣ́ды мо­ея́ не разумѣ́ете? я́ко не мóжете слы́шати словесé мо­егó:
 • вы́ отцá [вá­шего] дiáвола естé, и пóхоти отцá вá­шего хóщете твори́ти: óнъ человѣко­убíйца бѣ́ искони́, и во и́стинѣ не сто­и́тъ, я́ко нѣ́сть и́стины въ нéмъ: егдá глагóлетъ лжý, от­ сво­и́хъ глагóлетъ: я́ко лóжь éсть и отéцъ лжи́:
 • áзъ же занé и́стину глагóлю, не вѣ́руете мнѣ́:
 • ктó от­ вáсъ обличáетъ мя́ о грѣсѣ́? áще ли и́стину глагóлю, почтó вы́ не вѣ́руете мнѣ́?
 • и́же éсть от­ Бóга, глагóловъ Бóжiихъ послýшаетъ: сегó рáди вы́ не послýшаете, я́ко от­ Бóга нѣ́сте.
 • Отвѣщáша ýбо Иудéе и рѣ́ша емý: не дóбрѣ ли мы́ глагóлемъ, я́ко самаряни́нъ еси́ ты́ и бѣ́са и́маши?
 • Отвѣщá Иисýсъ: áзъ бѣ́са не и́мамъ, но чтý Отцá мо­егó, и вы́ не чтéте менé:
 • áзъ же не ищý слáвы мо­ея́: éсть ищя́ и судя́:
 • [Зач. 33.] ами́нь, ами́нь глагóлю вáмъ: áще ктó слóво моé соблюдéтъ, смéрти не и́мать ви́дѣти во вѣ́ки.
 • Рѣ́ша ýбо емý жи́дове: ны́нѣ разумѣ́хомъ, я́ко бѣ́са и́маши: Авраáмъ ýмре и прорóцы, и ты́ глагóлеши: áще ктó слóво моé соблюдéтъ, смéрти не и́мать вкуси́ти во вѣ́ки:
 • едá ты́ бóлiй еси́ отцá нá­шего Авраáма, и́же ýмре? и прорóцы умрóша: когó себé сáмъ ты́ твори́ши?
 • Отвѣщá Иисýсъ: áще áзъ слáвлюся сáмъ, слáва моя́ ничесóже éсть: éсть Отéцъ мóй слáвяй мя́, егóже вы́ глагóлете, я́ко Бóгъ вáшъ éсть:
 • и не познáсте егó, áзъ же вѣ́мъ егó: и áще рекý, я́ко не вѣ́мъ егó, бýду подóбенъ вáмъ лóжь: но вѣ́мъ егó, и слóво егó соблюдáю:
 • Авраáмъ отéцъ вáшъ рáдъ бы бы́лъ, да бы́ ви́дѣлъ дéнь мóй: и ви́дѣ, и воз­рáдовася.
 • Рѣ́ша ýбо Иудéе къ немý: пяти́десятъ лѣ́тъ не ý и́маши, и Авраáма ли́ еси́ ви́дѣлъ?
 • Речé [же] и́мъ Иисýсъ: ами́нь, ами́нь глагóлю вáмъ: прéжде дáже Авраáмъ не бы́сть, áзъ éсмь.
 • Взя́ша ýбо кáменiе, да вéргутъ нáнь: Иисýсъ же скры́ся, и изы́де изъ цéркве, прошéдъ посредѣ́ и́хъ: и мимохождá­ше тáко.
 • [Зач. 34.] И мимо­иды́й ви́дѣ человѣ́ка слѣ́па от­ рожде­ст­вá.
 • И вопроси́ша егó ученицы́ егó, глагóлюще: равви́, ктó согрѣши́, сéй ли, или́ роди́теля егó, я́ко слѣ́пъ роди́ся?
 • Отвѣщá Иисýсъ: ни сéй согрѣши́, ни роди́теля егó, но да явя́т­ся дѣлá Бóжiя на нéмъ:
 • мнѣ́ подобáетъ дѣ́лати дѣлá послáв­шаго мя́, дóндеже дéнь éсть: прiи́детъ нóщь, егдá никтóже мóжетъ дѣ́лати:
 • егдá въ мíрѣ éсмь, свѣ́тъ éсмь мíру.
 • Сiя́ рéкъ, плю́ну на зéмлю, и сотвори́ брéнiе от­ плюновéнiя, и помáза óчи брéнiемъ слѣпóму,
 • и речé емý: иди́, умы́йся въ купѣ́ли Силоáмстѣ, éже сказáет­ся, пóсланъ. И́де ýбо, и умы́ся, и прiи́де ви́дя.
 • Сосѣ́ди же и и́же бя́ху ви́дѣли егó прéжде, я́ко слѣ́пъ бѣ́, глагóлаху: не сéй ли́ éсть сѣдя́й и прося́й?
 • О́вiи глагóлаху, я́ко сéй éсть: инíи же глагóлаху, я́ко подóбенъ емý éсть. О́нъ [же] глагóлаше, я́ко áзъ éсмь.
 • Глагóлаху же емý: кáко ти́ от­верзóстѣся óчи?
 • Отвѣщá óнъ и речé: человѣ́къ нарицáемый Иисýсъ брéнiе сотвори́, и помáза óчи мо­и́, и речé ми: иди́ въ купѣ́ль Силоáмлю и умы́йся. Шéдъ же и умы́вся, прозрѣ́хъ.
 • Рѣ́ша ýбо емý: ктó {гдѣ́} тóй éсть? Глагóла: не вѣ́мъ.
 • Ведóша [же] егó къ фарисéомъ, и́же бѣ́ иногдá слѣ́пъ.
 • Бѣ́ же суббóта, егдá сотвори́ брéнiе Иисýсъ и от­вéрзе емý óчи.
 • Пáки же вопрошáху егó и фарисéе, кáко прозрѣ́. О́нъ же речé и́мъ: брéнiе положи́ мнѣ́ на óчи, и умы́хся, и ви́жу.
 • Глагóлаху ýбо от­ фарисéи нѣ́цыи: нѣ́сть сéй от­ Бóга человѣ́къ, я́ко суббóту не храни́тъ. О́вiи глагóлаху: кáко мóжетъ человѣ́къ грѣ́шенъ сицевá знáменiя твори́ти? И рáспря бѣ́ въ ни́хъ.
 • Глагóлаху [ýбо] слѣпцý пáки: ты́ чтó глагóлеши о нéмъ, я́ко от­вéрзе óчи тво­и́? О́нъ же речé, я́ко прорóкъ éсть.
 • Не я́ша ýбо вѣ́ры Иудéе о нéмъ, я́ко слѣ́пъ бѣ́ и прозрѣ́, дóндеже воз­гласи́ша роди́теля тогó прозрѣ́в­шаго
 • и вопроси́ша я́, глагóлюще: сéй ли éсть сы́нъ вáю, егóже вы́ глагóлете, я́ко слѣ́пъ роди́ся? кáко ýбо ны́нѣ ви́дитъ?
 • Отвѣщáста [же] и́мъ роди́теля егó и рѣ́ста: вѣ́мы, я́ко сéй éсть сы́нъ нáю и я́ко слѣ́пъ роди́ся:
 • кáко же ны́нѣ ви́дитъ, не вѣ́мы: или́ ктó от­вéрзе емý óчи, мы́ не вѣ́мы: сáмъ вóзрастъ и́мать, самогó вопроси́те, сáмъ о себѣ́ да глагóлетъ.
 • Сiя́ рекóста роди́теля егó, я́ко боя́стася жидóвъ: ужé бо бя́ху сложи́лися жи́дове, да, áще ктó егó исповѣ́сть Христá, от­лучéнъ от­ сóнмища бýдетъ:
 • сегó рáди роди́теля егó рекóста, я́ко вóзрастъ и́мать, самогó вопроси́те.
 • Возгласи́ша же втори́цею человѣ́ка, и́же бѣ́ слѣ́пъ, и рѣ́ша емý: дáждь слáву Бóгу: мы́ вѣ́мы, я́ко человѣ́къ сéй грѣ́шенъ éсть.
 • Отвѣщá ýбо óнъ и речé: áще грѣ́шенъ éсть, не вѣ́мъ: еди́но вѣ́мъ, я́ко слѣ́пъ бѣ́хъ, ны́нѣ же ви́жу.
 • Рѣ́ша же емý пáки: чтó сотвори́ тебѣ́? кáко от­вéрзе óчи тво­и́?
 • Отвѣщá и́мъ: рекóхъ вáмъ ужé, и не слы́шасте: чтó пáки хóщете слы́шати? едá и вы́ ученицы́ егó хóщете бы́ти?
 • Они́ же укори́ша егó и рѣ́ша емý: ты́ учени́къ еси́ тогó: мы́ же Моисéовы есмы́ ученицы́:
 • мы́ вѣ́мы, я́ко Моисéови глагóла Бóгъ: сегó же не вѣ́мы, от­кýду éсть.
 • Отвѣщá человѣ́къ и речé и́мъ: о сéмъ бо ди́вно éсть, я́ко вы́ не вѣ́сте, от­кýду éсть, и от­вéрзе óчи мо­и́:
 • вѣ́мы же, я́ко грѣ́шники Бóгъ не послýшаетъ: но áще ктó богочтéцъ éсть и вóлю егó твори́тъ, тогó послýшаетъ:
 • от­ вѣ́ка нѣ́сть слы́шано, я́ко ктó от­вéрзе óчи слѣ́пу рождéну:
 • áще не бы́ бы́лъ сéй от­ Бóга, не мóглъ бы твори́ти ничесóже.
 • Отвѣщáша и рѣ́ша емý: во грѣсѣ́хъ ты́ роди́л­ся еси́ вéсь, и ты́ ли ны́ ýчиши? И изгнáша егó вóнъ.
 • Услы́ша Иисýсъ, я́ко изгнáша егó вóнъ: и обрѣ́тъ егó, речé емý: ты́ вѣ́руеши ли въ Сы́на Бóжiя?
 • Отвѣщá óнъ и речé: и ктó éсть, Гóсподи, да вѣ́рую въ негó?
 • Речé же емý Иисýсъ: и ви́дѣлъ еси́ егó, и глагóляй съ тобóю тóй éсть.
 • О́нъ же речé: вѣ́рую, Гóсподи. И поклони́ся емý.
 • [Зач. 35.] И речé Иисýсъ: на сýдъ áзъ въ мíръ сéй прiидóхъ, да неви́дящiи ви́дятъ, и ви́дящiи слѣ́пи бýдутъ.
 • И слы́шаша от­ фарисéй сiя́ сýщiи съ ни́мъ, и рѣ́ша емý: едá и мы́ слѣ́пи есмы́?
 • Речé и́мъ Иисýсъ: áще бы́сте слѣ́пи бы́ли, не бы́сте имѣ́ли грѣхá: ны́нѣ же глагóлете, я́ко ви́димъ: грѣ́хъ ýбо вáшъ пребывáетъ.
 • Ами́нь, ами́нь глагóлю вáмъ: не входя́й двéрьми во двóръ óвчiй, но прелáзя и́нудѣ, тóй тáть éсть и разбóйникъ:
 • а входя́й двéрьми пáстырь éсть овцáмъ:
 • семý двéрникъ от­верзáетъ, и óвцы глáсъ егó слы́шатъ, и своя́ óвцы глашáетъ по и́мени, и изгóнитъ и́хъ:
 • и егдá своя́ óвцы ижденéтъ, предъ ни́ми хóдитъ: и óвцы по нéмъ и́дутъ, я́ко вѣ́дятъ глáсъ егó:
 • по чуждéмъ же не и́дутъ, но бѣжáтъ от­ негó, я́ко не знáютъ чуждáго глáса.
 • Сiю́ при́тчу речé и́мъ Иисýсъ: они́ же не разумѣ́ша, чтó бя́ше, я́же глагóлаше и́мъ.
 • Речé же пáки и́мъ Иисýсъ: ами́нь, ами́нь глагóлю вáмъ, я́ко áзъ éсмь двéрь овцáмъ.
 • Вси́, ели́ко [и́хъ] прiи́де прéжде менé, тáтiе сýть и разбóйницы: но не послýшаша и́хъ óвцы.
 • [Зач. 36.] А́зъ éсмь двéрь: мнóю áще ктó вни́детъ, спасéт­ся: и вни́детъ и изы́детъ, и пáжить обря́щетъ.
 • Тáть не при­­хóдитъ, рáзвѣ да укрáдетъ и убiéтъ и погуби́тъ: áзъ прiидóхъ, да живóтъ и́мутъ и ли́шше и́мутъ.
 • А́зъ éсмь пáстырь дóбрый: пáстырь дóбрый дýшу свою́ полагáетъ за óвцы:
 • а наéмникъ, и́же нѣ́сть пáстырь, емýже не сýть óвцы своя́, ви́дитъ вóлка грядýща, и оставля́етъ óвцы, и бѣ́гаетъ: и вóлкъ расхи́титъ и́хъ, и распýдитъ óвцы:
 • а наéмникъ бѣжи́тъ, я́ко наéмникъ éсть, и неради́тъ о овцáхъ.
 • А́зъ éсмь пáстырь дóбрый: и знáю моя́, и знáютъ мя́ моя́:
 • я́коже знáетъ мя́ Отéцъ, и áзъ знáю Отцá: и дýшу мою́ полагáю за óвцы.
 • И и́ны óвцы и́мамъ, я́же не сýть от­ дворá сегó: и ты́я ми́ подобáетъ при­­вести́, и глáсъ мóй услы́шатъ: и бýдетъ еди́но стáдо и еди́нъ пáстырь.
 • [Зач. 37.] Сегó рáди мя́ Отéцъ лю́битъ, я́ко áзъ Дýшу мою́ полагáю, да пáки прiимý ю́:
 • никтóже вóзметъ ю́ от­ менé, но áзъ полагáю ю́ о себѣ́: о́бласть и́мамъ положи́ти ю́, и о́бласть и́мамъ пáки прiя́ти ю́. Сiю́ зáповѣдь прiя́хъ от­ Отцá мо­егó.
 • Рáспря же пáки бы́сть во Иудéехъ за словесá сiя́.
 • Глагóлаху же мнóзи от­ ни́хъ: бѣ́са и́мать и неи́стовъ éсть: чтó егó послýшаете?
 • Инíи глагóлаху: Сiи́ глагóли не сýть бѣснýющагося: едá мóжетъ бѣ́съ слѣпы́мъ óчи от­вéрсти?
 • [Зач..] Бы́ша же [тогдá] обновлéнiя во Иерусали́мѣхъ, и зимá бѣ́.
 • И хождá­ше Иисýсъ въ цéркви, въ при­­твóрѣ соломóни.
 • Обыдóша же егó Иудéе, и глагóлаху емý: докóлѣ дýшы нáшя взéмлеши, áще ты́ еси́ Христóсъ, рцы́ нáмъ не обинýяся.
 • Отвѣщá и́мъ Иисýсъ: рѣ́хъ вáмъ, и не вѣ́руете: дѣлá, я́же áзъ творю́ о и́мени Отцá мо­егó, тá свидѣ́тел­ст­вуютъ о мнѣ́:
 • но вы́ не вѣ́руете: нѣ́сте бо от­ овéцъ мо­и́хъ, я́коже рѣ́хъ вáмъ:
 • [Зач. 38.] óвцы моя́ глáса мо­егó слýшаютъ, и áзъ знáю и́хъ, и по мнѣ́ грядýтъ:
 • и áзъ живóтъ вѣ́чный дáмъ и́мъ, и не поги́бнутъ во вѣ́ки, и не восхи́титъ и́хъ никтóже от­ руки́ мо­ея́:
 • Отéцъ мóй, и́же дадé мнѣ́, бóлiй всѣ́хъ éсть: и никтóже мóжетъ восхи́тити и́хъ от­ руки́ Отцá мо­егó:
 • áзъ и Отéцъ еди́но есмá.
 • Взя́ша же кáменiе пáки Иудéе, да побiю́тъ егó.
 • Отвѣщá и́мъ Иисýсъ: мнóга добрá дѣлá яви́хъ вáмъ от­ Отцá мо­егó: за кóе и́хъ дѣ́ло кáменiе мéщете на мя́?
 • Отвѣщáша емý Иудéе, глагóлюще: о добрѣ́ дѣ́лѣ кáменiе не мéщемъ на тя́, но о хулѣ́, я́ко ты́, человѣ́къ сы́й, твори́ши себé Бóга.
 • Отвѣщá и́мъ Иисýсъ: нѣ́сть ли пи́сано въ закóнѣ вá­шемъ: áзъ рѣ́хъ: бóзи естé?
 • А́ще óныхъ речé богóвъ, къ ни́мже слóво Бóжiе бы́сть, и не мóжетъ разори́тися писáнiе:
 • егóже Отéцъ святи́ и послá въ мíръ, вы́ глагóлете, я́ко хулý глагóлеши, занé рѣ́хъ: Сы́нъ Бóжiй éсмь.
 • А́ще не творю́ дѣлá Отцá мо­егó, не ими́те ми́ вѣ́ры:
 • áще ли творю́, áще и мнѣ́ не вѣ́руете, дѣлóмъ [мо­и́мъ] вѣ́руйте: да разумѣ́ете и вѣ́руете, я́ко во мнѣ́ Отéцъ, и áзъ въ нéмъ.
 • Искáху ýбо пáки я́ти егó: и изы́де от­ рýкъ и́хъ,
 • и и́де пáки на о́нъ пóлъ Иордáна, на мѣ́сто, идѣ́же бѣ́ Иоáн­нъ прéжде крестя́: и пребы́сть тý.
 • И мнóзи прiидóша къ немý, и глагóлаху, я́ко Иоáн­нъ ýбо знáменiя не сотвори́ ни еди́наго: вся́ же, ели́ка речé Иоáн­нъ о сéмъ, и́стин­на бя́ху.
 • И мнóзи вѣ́роваша въ негó тý.
 • [Зач. 39.] Бѣ́ же нѣ́кто боля́ лáзарь от­ Виѳáнiи, от­ вéси Марíины и мáрѳы сестры́ ея́.
 • Бѣ́ же Марíа помáзав­шая Гóспода ми́ромъ и отéршая нóзѣ егó власы́ сво­и́ми, ея́же брáтъ лáзарь боля́ше.
 • Послáстѣ ýбо сестрѣ́ къ немý, глагóлющѣ: Гóсподи, сé, егóже лю́биши, боли́тъ.
 • Слы́шавъ же Иисýсъ речé: сiя́ болѣ́знь нѣ́сть къ смéрти, но о слáвѣ Бóжiи, да прослáвит­ся Сы́нъ Бóжiй ея́ рáди.
 • Любля́ше же Иисýсъ мáрѳу и сестрý ея́ и лáзаря.
 • Егдá же услы́ша, я́ко боли́тъ, тогдá пребы́сть на нéмже бѣ́ мѣ́стѣ двá дни́.
 • Потóмъ же глагóла ученикóмъ: и́демъ во Иудéю пáки.
 • Глагóлаша емý ученицы́: равви́, ны́нѣ искáху тебé кáменiемъ поби́ти Иудéе, и пáки ли и́деши тáмо?
 • Отвѣщá Иисýсъ: не двá ли ­нá­де­ся­те часá естá во дни́? áще ктó хóдитъ во дни́, не пóткнет­ся, я́ко свѣ́тъ мíра сегó ви́дитъ:
 • áще же ктó хóдитъ въ нощи́, пóткнет­ся, я́ко нѣ́сть свѣ́та въ нéмъ.
 • Сiя́ речé, и посéмъ глагóла и́мъ: лáзарь дрýгъ нáшъ ýспе: но идý, да воз­бужý егó.
 • Рѣ́ша ýбо ученицы́ егó: Гóсподи, áще ýспе, спасéнъ бýдетъ.
 • Речé же Иисýсъ о смéрти егó: они́ же мнѣ́ша, я́ко о успéнiи снá глагóлетъ.
 • Тогдá речé и́мъ Иисýсъ не обинýяся: лáзарь ýмре:
 • и рáдуюся вáсъ рáди, да вѣ́руете, я́ко не бѣ́хъ тáмо: но и́демъ къ немý.
 • Речé же Ѳомá, глагóлемый близнéцъ, ученикóмъ: и́демъ и мы́, да ýмремъ съ ни́мъ.
 • Пришéдъ же Иисýсъ, обрѣ́те егó четы́ри дни́ ужé имýща во грóбѣ.
 • Бѣ́ же Виѳáнiа бли́зъ Иерусали́ма я́ко стáдiй пять­нá­де­сять,
 • и мнóзи от­ иудéй бя́ху при­­шли́ къ мáрѳѣ и Марíи, да утѣ́шатъ и́хъ о брáтѣ ею́.
 • Мáрѳа ýбо егдá услы́ша, я́ко Иисýсъ грядéтъ, срѣ́те егó: Марíа же дóма сѣдя́ше.
 • Речé же мáрѳа ко Иисýсу: Гóсподи, áще бы еси́ здѣ́ бы́лъ, не бы́ брáтъ мóй ýмерлъ:
 • но и ны́нѣ вѣ́мъ, я́ко ели́ка áще прóсиши от­ Бóга, дáстъ тебѣ́ Бóгъ.
 • Глагóла éй Иисýсъ: воскрéснетъ брáтъ твóй.
 • Глагóла емý мáрѳа: вѣ́мъ, я́ко воскрéснетъ въ воскрешéнiе, въ послѣ́днiй дéнь.
 • Речé [же] éй Иисýсъ: áзъ éсмь воскрешéнiе и живóтъ: вѣ́руяй въ мя́, áще и ýмретъ, оживéтъ:
 • и вся́къ живы́й и вѣ́руяй въ мя́ не ýмретъ во вѣ́ки. Е́млеши ли вѣ́ру семý?
 • Глагóла емý: éй, Гóсподи: áзъ вѣ́ровахъ, я́ко ты́ еси́ Христóсъ Сы́нъ Бóжiй, и́же въ мíръ гряды́й.
 • И сiя́ рéкши, и́де и при­­гласи́ Марíю сестрý свою́ тáй, рéкши: учи́тель при­­шéлъ éсть, и глашáетъ тя́.
 • Онá [же] я́ко услы́ша, востá скóро и и́де къ немý.
 • Не ужé бо бѣ́ при­­шéлъ Иисýсъ въ вéсь, но бѣ́ на мѣ́стѣ, идѣ́же срѣ́те егó мáрѳа.
 • Иудéе [же] ýбо сýщiи съ нéю въ домý и утѣшáюще ю́, ви́дѣв­ше Марíю, я́ко скóро востá и изы́де, по нéй идóша, глагóлюще, я́ко и́детъ на грóбъ, да плáчетъ тáмо.
 • Марíа же я́ко прiи́де, идѣ́же бѣ́ Иисýсъ, ви́дѣв­ши егó, падé емý на ногý, глагóлющи емý: Гóсподи, áще бы еси́ бы́лъ здѣ́, не бы́ ýмерлъ мóй брáтъ.
 • Иисýсъ ýбо, я́ко ви́дѣ ю́ плáчущуся и при­­шéдшыя съ нéю иудéи плáчущя, запрети́ Дýху, и воз­мути́ся сáмъ,
 • и речé: гдѣ́ положи́сте егó? Глагóлаша емý: Гóсподи, прiиди́ и ви́ждь.
 • Прослези́ся Иисýсъ.
 • Глагóлаху ýбо жи́дове: ви́ждь, кáко любля́ше егó.
 • Нѣ́цыи же от­ ни́хъ рѣ́ша: не можá­ше ли сéй, от­вéрзый óчи слѣпóму, сотвори́ти, да и сéй не ýмретъ?
 • Иисýсъ же пáки претя́ въ себѣ́, прiи́де ко грóбу. Бѣ́ же пещéра, и кáмень лежá­ше на нéй.
 • Глагóла Иисýсъ: воз­ми́те кáмень. Глагóла емý сестрá умéршаго мáрѳа: Гóсподи, ужé смерди́тъ: четвероднéвенъ бо éсть.
 • Глагóла éй Иисýсъ: не рѣ́хъ ли ти́, я́ко áще вѣ́руеши, ýзриши слáву Бóжiю?
 • Взя́ша ýбо кáмень, идѣ́же бѣ́ умéрый лежя́. Иисýсъ же воз­ведé óчи горѣ́ и речé: óтче, хвалý тебѣ́ воз­даю́, я́ко услы́шалъ еси́ мя́:
 • áзъ же вѣ́дѣхъ, я́ко всегдá мя́ послýшаеши: но нарóда рáди стоя́щаго о́крестъ рѣ́хъ, да вѣ́ру и́мутъ, я́ко ты́ мя́ послáлъ еси́.
 • И сiя́ рéкъ, глáсомъ вели́кимъ воз­звá: лáзаре, гряди́ вóнъ.
 • И изы́де умéрый, обя́занъ рукáма и ногáма укрó­емъ, и лицé егó убрýсомъ обя́зано. Глагóла и́мъ Иисýсъ: разрѣши́те егó, и остáвите ити́.
 • Мнóзи ýбо от­ иудéй при­­шéдшiи къ Марíи и ви́дѣв­ше, я́же сотвори́ Иисýсъ, вѣ́роваша въ негó:
 • нѣ́цыи же от­ ни́хъ идóша къ фарисéомъ и рекóша и́мъ, я́же сотвори́ Иисýсъ.
 • [Зач. 40.] Собрáша ýбо архiерéе и фарисéе сóнмъ, и глагóлаху: чтó сотвори́мъ? я́ко человѣ́къ сéй мнóга знáменiя твори́тъ:
 • áще остáвимъ егó тáко, вси́ увѣ́руютъ въ негó: и прiи́дутъ ри́мляне, и вóзмутъ мѣ́сто и язы́къ нáшъ.
 • Еди́нъ же нѣ́кто от­ ни́хъ каiáфа, архiерéй сы́й лѣ́ту томý, речé и́мъ: вы́ не вѣ́сте ничесóже,
 • ни помышля́ете, я́ко ýне éсть нáмъ, да еди́нъ человѣ́къ ýмретъ за лю́ди, а не вéсь язы́къ поги́бнетъ.
 • Сегó же о себѣ́ не речé: но архiерéй сы́й лѣ́ту томý, проречé, я́ко хотя́ше Иисýсъ умрéти за лю́ди,
 • и не тóкмо за лю́ди, но да и чáда Бóжiя расточéная соберéтъ во еди́но.
 • От тогó ýбо днé совѣщáша, да убiю́тъ егó.
 • Иисýсъ же ктомý не я́вѣ хождá­ше во Иудéехъ, но и́де от­тýду во странý бли́зъ пусты́ни, во Ефрéмъ нарицáемый грáдъ, и тý хождá­ше со ученики́ сво­и́ми.
 • Бѣ́ же бли́зъ пáсха Иудéйска, и взыдóша мнóзи во Иерусали́мъ от­ стрáнъ прéжде пáсхи, да очи́стят­ся.
 • Искáху ýбо Иисýса, и глагóлаху къ себѣ́, въ цéркви стоя́ще: чтó мни́т­ся вáмъ, я́ко не и́мать ли прiити́ въ прáздникъ?
 • Дáша же архiерéе и фарисéе зáповѣдь, да áще ктó ощути́тъ [егó], гдѣ́ бýдетъ, повѣ́сть, я́ко да и́мутъ егó.
 • [Зач. 25.] После сего Иисус ходил по Галилее, ибо по Иудее не хотел ходить, потому что Иудеи искали убить Его.
 • Приближался праздник Иудейский – поставление кущей.
 • Тогда братья Его сказали Ему: выйди отсюда и пойди в Иудею, чтобы и ученики Твои видели дела, которые Ты делаешь.
 • Ибо никто не делает чего-либо втайне, и ищет сам быть известным. Если Ты творишь такие дела, то яви Себя миру.
 • Ибо и братья Его не веровали в Него.
 • На это Иисус сказал им: Мое время еще не настало, а для вас всегда время.
 • Вас мир не может ненавидеть, а Меня ненавидит, потому что Я свидетельствую о нем, что дела его злы.
 • Вы пойдите на праздник сей; а Я еще не пойду на сей праздник, потому что Мое время еще не исполнилось.
 • Сие сказав им, остался в Галилее.
 • Но когда пришли братья Его, тогда и Он пришел на праздник не явно, а как бы тайно.
 • Иудеи же искали Его на празднике и говорили: где Он?
 • И много толков было о Нем в народе: одни говорили, что Он добр; а другие говорили: нет, но обольщает народ.
 • Впрочем никто не говорил о Нем явно, боясь Иудеев.
 • [Зач. 26.] Но в половине уже праздника вошел Иисус в храм и учил.
 • И дивились Иудеи, говоря: как Он знает Писания, не учившись?
 • Иисус, отвечая им, сказал: Мое учение – не Мое, но Пославшего Меня;
 • кто хочет творить волю Его, тот узнает о сем учении, от Бога ли оно, или Я Сам от Себя говорю.
 • Говорящий сам от себя ищет славы себе; а Кто ищет славы Пославшему Его, Тот истинен, и нет неправды в Нем.
 • Не дал ли вам Моисей закона? и никто из вас не поступает по закону. За что ищете убить Меня?
 • Народ сказал в ответ: не бес ли в Тебе? кто ищет убить Тебя?
 • Иисус, продолжая речь, сказал им: одно дело сделал Я, и все вы дивитесь.
 • Моисей дал вам обрезание (хотя оно не от Моисея, но от отцов), и в субботу вы обрезываете человека.
 • Если в субботу принимает человек обрезание, чтобы не был нарушен закон Моисеев, – на Меня ли негодуете за то, что Я всего человека исцелил в субботу?
 • Не суди́те по наружности, но суди́те судом праведным.
 • Тут некоторые из Иерусалимлян говорили: не Тот ли это, Которого ищут убить?
 • Вот, Он говорит явно, и ничего не говорят Ему: не удостоверились ли начальники, что Он подлинно Христос?
 • Но мы знаем Его, откуда Он; Христос же когда придет, никто не будет знать, откуда Он.
 • Тогда Иисус возгласил в храме, уча и говоря: и знаете Меня, и знаете, откуда Я; и Я пришел не Сам от Себя, но истинен Пославший Меня, Которого вы не знаете.
 • Я знаю Его, потому что Я от Него, и Он послал Меня.
 • И искали схватить Его, но никто не наложил на Него руки́, потому что еще не пришел час Его.
 • Многие же из народа уверовали в Него и говорили: когда придет Христос, неужели сотворит больше знамений, нежели сколько Сей сотворил?
 • Услышали фарисеи такие толки о Нем в народе, и послали фарисеи и первосвященники служителей – схватить Его.
 • Иисус же сказал им: еще недолго быть Мне с вами, и пойду к Пославшему Меня;
 • будете искать Меня, и не найдете; и где буду Я, туда вы не можете прийти.
 • При сем Иудеи говорили между собою: куда Он хочет идти, так что мы не найдем Его? Не хочет ли Он идти в Еллинское рассеяние и учить Еллинов?
 • Что значат сии слова, которые Он сказал: будете искать Меня, и не найдете; и где буду Я, туда вы не можете прийти?
 • [Зач. 27.] В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: кто жаждет, иди ко Мне и пей.
 • Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой.
 • Сие сказал Он о Духе, Которого имели принять верующие в Него: ибо еще не было на них Духа Святаго, потому что Иисус еще не был прославлен.
 • Многие из народа, услышав сии слова, говорили: Он точно пророк.
 • Другие говорили: это Христос. А иные говорили: разве из Галилеи Христос придет?
 • Не сказано ли в Писании, что Христос придет от семени Давидова и из Вифлеема, из того места, откуда был Давид?
 • Итак произошла о Нем распря в народе.
 • Некоторые из них хотели схватить Его; но никто не наложил на Него рук.
 • Итак служители возвратились к первосвященникам и фарисеям, и сии сказали им: для чего вы не привели Его?
 • Служители отвечали: никогда человек не говорил так, как Этот Человек.
 • Фарисеи сказали им: неужели и вы прельстились?
 • Уверовал ли в Него кто из начальников, или из фарисеев?
 • Но этот народ невежда в законе, проклят он.
 • Никодим, приходивший к Нему ночью, будучи один из них, говорит им:
 • судит ли закон наш человека, если прежде не выслушают его и не узнают, что он делает?
 • На это сказали ему: и ты не из Галилеи ли? рассмотри и увидишь, что из Галилеи не приходит пророк.
 • И разошлись все по домам.
 • Иисус же пошел на гору Елеонскую.
 • А утром опять пришел в храм, и весь народ шел к Нему. Он сел и учил их.
 • [Зач. 28.] Тут книжники и фарисеи привели к Нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставив ее посреди,
 • сказали Ему: Учитель! эта женщина взята в прелюбодеянии;
 • а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями: Ты что скажешь?
 • Говорили же это, искушая Его, чтобы найти что-нибудь к обвинению Его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания.
 • Когда же продолжали спрашивать Его, Он, восклонившись, сказал им: кто из вас без греха, первый брось на нее камень.
 • И опять, наклонившись низко, писал на земле.
 • Они же, услышав то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних; и остался один Иисус и женщина, стоящая посреди.
 • Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: женщина! где твои обвинители? никто не осудил тебя?
 • Она отвечала: никто, Господи. Иисус сказал ей: и Я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши.
 • [Зач. 29.] Опять говорил Иисус к народу и сказал им: Я свет миру; кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни.
 • Тогда фарисеи сказали Ему: Ты Сам о Себе свидетельствуешь, свидетельство Твое не истинно.
 • Иисус сказал им в ответ: если Я и Сам о Себе свидетельствую, свидетельство Мое истинно; потому что Я знаю, откуда пришел и куда иду; а вы не знаете, откуда Я и куда иду.
 • Вы сýдите по плоти; Я не сужу никого.
 • А если и сужу Я, то суд Мой истинен, потому что Я не один, но Я и Отец, пославший Меня.
 • А и в законе вашем написано, что двух человек свидетельство истинно.
 • Я Сам свидетельствую о Себе, и свидетельствует о Мне Отец, пославший Меня.
 • Тогда сказали Ему: где Твой Отец? Иисус отвечал: вы не знаете ни Меня, ни Отца Моего; если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего.
 • Сии слова говорил Иисус у сокровищницы, когда учил в храме; и никто не взял Его, потому что еще не пришел час Его.
 • [Зач. 30.] Опять сказал им Иисус: Я отхожу, и будете искать Меня, и умрете во грехе вашем. Куда Я иду, туда вы не можете прийти.
 • Тут Иудеи говорили: неужели Он убьет Сам Себя, что говорит: «куда Я иду, вы не можете прийти»?
 • Он сказал им: вы от нижних, Я от вышних; вы от мира сего, Я не от сего мира.
 • Потому Я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших; ибо если не уверуете, что это Я, то умрете во грехах ваших.
 • Тогда сказали Ему: кто же Ты? Иисус сказал им: от начала Сущий, как и говорю вам.
 • Много имею говорить и судить о вас; но Пославший Меня есть истинен, и что Я слышал от Него, то и говорю миру.
 • Не поняли, что Он говорил им об Отце.
 • Итак Иисус сказал им: когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я и что ничего не делаю от Себя, но как научил Меня Отец Мой, так и говорю.
 • Пославший Меня есть со Мною; Отец не оставил Меня одного, ибо Я всегда делаю то, что Ему угодно.
 • Когда Он говорил это, многие уверовали в Него.
 • [Зач. 31.] Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики,
 • и познáете истину, и истина сделает вас свободными.
 • Ему отвечали: мы семя Авраамово и не были рабами никому никогда; как же Ты говоришь: сделаетесь свободными?
 • Иисус отвечал им: истинно, истинно говорю вам: всякий, делающий грех, есть раб греха.
 • Но раб не пребывает в доме вечно; сын пребывает вечно.
 • Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете.
 • Знаю, что вы семя Авраамово; однако ищете убить Меня, потому что слово Мое не вмещается в вас.
 • Я говорю то, что видел у Отца Моего; а вы делаете то, что видели у отца вашего.
 • Сказали Ему в ответ: отец наш есть Авраам. Иисус сказал им: если бы вы были дети Авраама, то дела Авраамовы делали бы.
 • А теперь ищете убить Меня, Человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога: Авраам этого не делал.
 • Вы делаете дела отца вашего. На это сказали Ему: мы не от любодеяния рождены; одного Отца имеем, Бога.
 • [Зач. 32.] Иисус сказал им: если бы Бог был Отец ваш, то вы любили бы Меня, потому что Я от Бога исшел и пришел; ибо Я не Сам от Себя пришел, но Он послал Меня.
 • Почему вы не понимаете речи Моей? Потому что не можете слышать слóва Моего.
 • Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи.
 • А как Я истину говорю, то не верите Мне.
 • Кто из вас обличит Меня в неправде? Если же Я говорю истину, почему вы не верите Мне?
 • Кто от Бога, тот слушает слова Божии. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога.
 • На это Иудеи отвечали и сказали Ему: не правду ли мы говорим, что Ты Самарянин и что бес в Тебе?
 • Иисус отвечал: во Мне беса нет; но Я чту Отца Моего, а вы бесчестите Меня.
 • Впрочем Я не ищу Моей славы: есть Ищущий и Судящий.
 • [Зач. 33.] Истинно, истинно говорю вам: кто соблюдет слово Мое, тот не увидит смерти вовек.
 • Иудеи сказали Ему: теперь узнали мы, что бес в Тебе. Авраам умер и пророки, а Ты говоришь: кто соблюдет слово Мое, тот не вкусит смерти вовек.
 • Неужели Ты больше отца нашего Авраама, который умер? и пророки умерли: чем Ты Себя делаешь?
 • Иисус отвечал: если Я Сам Себя славлю, то слава Моя ничто. Меня прославляет Отец Мой, о Котором вы говорите, что Он Бог ваш.
 • И вы не познали Его, а Я знаю Его; и если скажу, что не знаю Его, то буду подобный вам лжец. Но Я знаю Его и соблюдаю слово Его.
 • Авраам, отец ваш, рад был увидеть день Мой; и увидел и возрадовался.
 • На это сказали Ему Иудеи: Тебе нет еще пятидесяти лет, – и Ты видел Авраама?
 • Иисус сказал им: истинно, истинно говорю вам: прежде нежели был Авраам, Я есмь.
 • Тогда взяли каменья, чтобы бросить на Него; но Иисус скрылся и вышел из храма, пройдя посреди них, и пошел далее.
 • [Зач. 34.] И, проходя, увидел человека, слепого от рождения.
 • Ученики Его спросили у Него: Равви́! кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?
 • Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии.
 • Мне должно делать дела Пославшего Меня, доколе есть день; приходит ночь, когда никто не может делать.
 • Доколе Я в мире, Я свет миру.
 • Сказав это, Он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому,
 • и сказал ему: пойди, умойся в купальне Силоам, что значит: посланный. Он пошел и умылся, и пришел зрячим.
 • Тут соседи и видевшие прежде, что он был слеп, говорили: не тот ли это, который сидел и просил милостыни?
 • Иные говорили: это он, а иные: похож на него. Он же говорил: это я.
 • Тогда спрашивали у него: как открылись у тебя глаза?
 • Он сказал в ответ: Человек, называемый Иисус, сделал брение, помазал глаза мои и сказал мне: пойди на купальню Силоам и умойся. Я пошел, умылся и прозрел.
 • Тогда сказали ему: где Он? Он отвечал: не знаю.
 • Повели сего бывшего слепца к фарисеям.
 • А была суббота, когда Иисус сделал брение и отверз ему очи.
 • Спросили его также и фарисеи, как он прозрел. Он сказал им: брение положил Он на мои глаза, и я умылся, и вижу.
 • Тогда некоторые из фарисеев говорили: не от Бога Этот Человек, потому что не хранит субботы. Другие говорили: как может человек грешный творить такие чудеса? И была между ними распря.
 • Опять говорят слепому: ты что скажешь о Нем, потому что Он отверз тебе очи? Он сказал: это пророк.
 • Тогда Иудеи не поверили, что он был слеп и прозрел, доколе не призвали родителей сего прозревшего
 • и спросили их: это ли сын ваш, о котором вы говорите, что родился слепым? как же он теперь видит?
 • Родители его сказали им в ответ: мы знаем, что это сын наш и что он родился слепым,
 • а как теперь видит, не знаем, или кто отверз ему очи, мы не знаем. Сам в совершенных летах; самого спроси́те; пусть сам о себе скажет.
 • Так отвечали родители его, потому что боялись Иудеев; ибо Иудеи сговорились уже, чтобы, кто признает Его за Христа, того отлучать от синагоги.
 • Посему-то родители его и сказали: он в совершенных летах; самого спроси́те.
 • Итак, вторично призвали человека, который был слеп, и сказали ему: воздай славу Богу; мы знаем, что Человек Тот грешник.
 • Он сказал им в ответ: грешник ли Он, не знаю; одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу.
 • Снова спросили его: что сделал Он с тобою? как отверз твои очи?
 • Отвечал им: я уже сказал вам, и вы не слушали; что еще хотите слышать? или и вы хотите сделаться Его учениками?
 • Они же укорили его и сказали: ты ученик Его, а мы Моисеевы ученики.
 • Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог; Сего же не знаем, откуда Он.
 • Человек прозревший сказал им в ответ: это и удивительно, что вы не знаете, откуда Он, а Он отверз мне очи.
 • Но мы знаем, что грешников Бог не слушает; но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает.
 • От века не слыхано, чтобы кто отверз очи слепорожденному.
 • Если бы Он не был от Бога, не мог бы творить ничего.
 • Сказали ему в ответ: во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь? И выгнали его вон.
 • Иисус, услышав, что выгнали его вон, и найдя его, сказал ему: ты веруешь ли в Сына Божия?
 • Он отвечал и сказал: а кто Он, Господи, чтобы мне веровать в Него?
 • Иисус сказал ему: и видел ты Его, и Он говорит с тобою.
 • Он же сказал: верую, Господи! И поклонился Ему.
 • [Зач. 35.] И сказал Иисус: на суд пришел Я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы.
 • Услышав это, некоторые из фарисеев, бывших с Ним, сказали Ему: неужели и мы слепы?
 • Иисус сказал им: если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха; но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас.
 • Истинно, истинно говорю вам: кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инуде, тот вор и разбойник;
 • а входящий дверью есть пастырь овцам.
 • Ему придверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их.
 • И когда выведет своих овец, идет перед ними; а овцы за ним идут, потому что знают голос его.
 • За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса.
 • Сию притчу сказал им Иисус; но они не поняли, что такое Он говорил им.
 • Итак, опять Иисус сказал им: истинно, истинно говорю вам, что Я дверь овцам.
 • Все, сколько их ни приходило предо Мною, суть воры и разбойники; но овцы не послушали их.
 • [Зач. 36.] Я есмь дверь: кто войдет Мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет.
 • Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком.
 • Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь свою за овец.
 • А наемник, не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка, и оставляет овец, и бежит; и волк расхищает овец, и разгоняет их.
 • А наемник бежит, потому что наемник, и нерадит об овцах.
 • Я есмь пастырь добрый; и знаю Моих, и Мои знают Меня.
 • Как Отец знает Меня, так и Я знаю Отца; и жизнь Мою полагаю за овец.
 • Есть у Меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит Мне привести: и они услышат голос Мой, и будет одно стадо и один Пастырь.
 • [Зач. 37.] Потому любит Меня Отец, что Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять принять ее.
 • Никто не отнимает ее у Меня, но Я Сам отдаю ее. Имею власть отдать ее и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил Я от Отца Моего.
 • От этих слов опять произошла между Иудеями распря.
 • Многие из них говорили: Он одержим бесом и безумствует; что слушаете Его?
 • Другие говорили: это слова не бесноватого; может ли бес отверзать очи слепым?
 • Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима.
 • И ходил Иисус в храме, в притворе Соломоновом.
 • Тут Иудеи обступили Его и говорили Ему: долго ли Тебе держать нас в недоумении? если Ты Христос, скажи нам прямо.
 • Иисус отвечал им: Я сказал вам, и не верите; дела, которые творю Я во имя Отца Моего, они свидетельствуют о Мне.
 • Но вы не верите, ибо вы не из овец Моих, как Я сказал вам.
 • [Зач. 38.] Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за Мною.
 • И Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек; и никто не похитит их из руки Моей.
 • Отец Мой, Который дал Мне их, больше всех; и никто не может похитить их из руки Отца Моего.
 • Я и Отец – одно.
 • Тут опять Иудеи схватили каменья, чтобы побить Его.
 • Иисус отвечал им: много добрых дел показал Я вам от Отца Моего; за которое из них хотите побить Меня камнями?
 • Иудеи сказали Ему в ответ: не за доброе дело хотим побить Тебя камнями, но за богохульство и за то, что Ты, будучи человек, делаешь Себя Богом.
 • Иисус отвечал им: не написано ли в законе вашем: Я сказал: вы боги?
 • Если Он назвал богами тех, к которым было слово Божие, и не может нарушиться Писание, –
 • Тому ли, Которого Отец освятил и послал в мир, вы говорите: богохульствуешь, потому что Я сказал: Я Сын Божий?
 • Если Я не творю дел Отца Моего, не верьте Мне;
 • а если творю, то, когда не верите Мне, верьте делам Моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во Мне и Я в Нем.
 • Тогда опять искали схватить Его; но Он уклонился от рук их,
 • и пошел опять за Иордан, на то место, где прежде крестил Иоанн, и остался там.
 • Многие пришли к Нему и говорили, что Иоанн не сотворил никакого чуда, но все, что сказал Иоанн о Нем, было истинно.
 • И многие там уверовали в Него.
 • [Зач. 39.] Был болен некто Лазарь из Вифании, из селения, где жили Мария и Марфа, сестра ее.
 • Мария же, которой брат Лазарь был болен, была та, которая помазала Господа миром и отерла ноги Его волосами своими.
 • Сестры послали сказать Ему: Господи! вот, кого Ты любишь, болен.
 • Иисус, услышав то, сказал: эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий.
 • Иисус же любил Марфу и сестру ее и Лазаря.
 • Когда же услышал, что он болен, то пробыл два дня на том месте, где находился.
 • После этого сказал ученикам: пойдем опять в Иудею.
 • Ученики сказали Ему: Равви́! давно ли Иудеи искали побить Тебя камнями, и Ты опять идешь туда?
 • Иисус отвечал: не двенадцать ли часов во дне? кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит свет мира сего;
 • а кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света с ним.
 • Сказав это, говорит им потом: Лазарь, друг наш, уснул; но Я иду разбудить его.
 • Ученики Его сказали: Господи! если уснул, то выздоровеет.
 • Иисус говорил о смерти его, а они думали, что Он говорит о сне обыкновенном.
 • Тогда Иисус сказал им прямо: Лазарь умер;
 • и радуюсь за вас, что Меня не было там, дабы вы уверовали; но пойдем к нему.
 • Тогда Фома, иначе называемый Близнец, сказал ученикам: пойдем и мы умрем с ним.
 • Иисус, придя, нашел, что он уже четыре дня в гробе.
 • Вифания же была близ Иерусалима, стадиях в пятнадцати;
 • и многие из Иудеев пришли к Марфе и Марии утешать их в печали о брате их.
 • Марфа, услышав, что идет Иисус, пошла навстречу Ему; Мария же сидела дома.
 • Тогда Марфа сказала Иисусу: Господи! если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой.
 • Но и теперь знаю, что чего Ты попросишь у Бога, даст Тебе Бог.
 • Иисус говорит ей: воскреснет брат твой.
 • Марфа сказала Ему: знаю, что воскреснет в воскресение, в последний день.
 • Иисус сказал ей: Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет.
 • И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек. Веришь ли сему?
 • Она говорит Ему: так, Господи! я верую, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир.
 • Сказав это, пошла и позвала тайно Марию, сестру свою, говоря: Учитель здесь и зовет тебя.
 • Она, как скоро услышала, поспешно встала и пошла к Нему.
 • Иисус еще не входил в селение, но был на том месте, где встретила Его Марфа.
 • Иудеи, которые были с нею в доме и утешали ее, видя, что Мария поспешно встала и вышла, пошли за нею, полагая, что она пошла на гроб – плакать там.
 • Мария же, придя туда, где был Иисус, и увидев Его, пала к ногам Его и сказала Ему: Господи! если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой.
 • Иисус, когда увидел ее плачущую и пришедших с нею Иудеев плачущих, Сам восскорбел духом и возмутился
 • и сказал: где вы положили его? Говорят Ему: Господи! пойди и посмотри.
 • Иисус прослезился.
 • Тогда Иудеи говорили: смотри, как Он любил его.
 • А некоторые из них сказали: не мог ли Сей, отверзший очи слепому, сделать, чтобы и этот не умер?
 • Иисус же, опять скорбя внутренно, приходит ко гробу. То была пещера, и камень лежал на ней.
 • Иисус говорит: отнимите камень. Сестра умершего, Марфа, говорит Ему: Господи! уже смердит; ибо четыре дня, как он во гробе.
 • Иисус говорит ей: не сказал ли Я тебе, что, если будешь веровать, увидишь славу Божию?
 • Итак отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал: Отче! благодарю Тебя, что Ты услышал Меня.
 • Я и знал, что Ты всегда услышишь Меня; но сказал сие для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал Меня.
 • Сказав это, Он воззвал громким голосом: Лазарь! иди вон.
 • И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лице его обвязано было платком. Иисус говорит им: развяжите его, пусть идет.
 • Тогда многие из Иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в Него.
 • А некоторые из них пошли к фарисеям и сказали им, что сделал Иисус.
 • [Зач. 40.] Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили: что нам делать? Этот Человек много чудес творит.
 • Если оставим Его так, то все уверуют в Него, и придут Римляне и овладеют и местом нашим и народом.
 • Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им: вы ничего не знаете,
 • и не подумаете, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб.
 • Сие же он сказал не от себя, но, будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ,
 • и не только за народ, но чтобы и рассеянных чад Божиих собрать воедино.
 • С этого дня положили убить Его.
 • Посему Иисус уже не ходил явно между Иудеями, а пошел оттуда в страну близ пустыни, в город, называемый Ефраим, и там оставался с учениками Своими.
 • Приближалась Пасха Иудейская, и многие из всей страны пришли в Иерусалим перед Пасхою, чтобы очиститься.
 • Тогда искали Иисуса и, стоя в храме, говорили друг другу: как вы думаете? не придет ли Он на праздник?
 • Первосвященники же и фарисеи дали приказание, что если кто узнает, где Он будет, то объявил бы, дабы взять Его.
Рейтинг@Mail.ru Мобильная версия сайта