Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Сол. 2Сол. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Евангелие по Иоанну

 
 • [Зач. 25.] И хождá­ше Иисýсъ по си́хъ въ Галилéи: не хотя́ше бо во Иудéи ходи́ти, я́ко искáху егó Иудéе уби́ти.
 • Бѣ́ же бли́зъ прáздникъ Иудéйскiй, потчéнiе сѣ́ни.
 • Рѣ́ша ýбо къ немý брáтiя егó: прейди́ от­сю́ду, и иди́ во Иудéю, да и ученицы́ тво­и́ ви́дятъ дѣлá твоя́, я́же твори́ши:
 • никтóже бо въ тáйнѣ твори́тъ чтó, и и́щетъ сáмъ я́вѣ бы́ти: áще сiя́ твори́ши, яви́ себé мíрови.
 • Ни брáтiя бо егó вѣ́роваху въ негó.
 • Глагóла ýбо и́мъ Иисýсъ: врéмя моé не ý прiи́де: врéмя же вá­ше всегдá готóво éсть:
 • не мóжетъ мíръ ненави́дѣти вáсъ: менé же ненави́дитъ, я́ко áзъ свидѣ́тел­ст­вую о нéмъ, я́ко дѣлá егó злá сýть:
 • вы́ взы́дите въ прáздникъ сéй: áзъ не взы́ду {не ý взы́ду} въ прáздникъ сéй, я́ко врéмя моé не ý испóлнися.
 • Сiя́ рéкъ и́мъ, остá въ Галилéи.
 • Егдá же взыдóша брáтiя егó въ прáздникъ, тогдá и сáмъ взы́де, не я́вѣ, но я́ко тáй.
 • Жи́дове же искáху егó въ прáздникъ, и глагóлаху: гдѣ́ éсть óнъ?
 • И рóпотъ мнóгъ бѣ́ о нéмъ въ нарóдѣхъ: óвiи глагóлаху, я́ко блáгъ éсть: инíи же глагóлаху: ни́, но льсти́тъ нарóды.
 • Никтóже ýбо я́вѣ глагóлаше о нéмъ, стрáха рáди Иудéйскаго.
 • [Зач. 26.] А́бiе же въ преполовéнiе прáздника взы́де Иисýсъ во цéрковь, и учá­ше.
 • И дивля́хуся Иудéе, глагóлюще: кáко сéй кни́ги вѣ́сть не учи́вся?
 • Отвѣщá [ýбо] и́мъ Иисýсъ и речé: моé учéнiе нѣ́сть моé, но послáв­шаго мя́:
 • áще ктó хóщетъ вóлю егó твóрити, разумѣ́етъ о учéнiи, кóе от­ Бóга éсть, или́ áзъ от­ себé глагóлю:
 • глагóляй от­ себé, слáвы сво­ея́ и́щетъ: а ищя́й слáвы послáв­шаго егó, сéй и́стиненъ éсть, и нѣ́сть непрáвды въ нéмъ.
 • Не Моисéй ли дадé вáмъ закóнъ? и никтóже от­ вáсъ твори́тъ закóна. Чтó менé и́щете уби́ти?
 • Отвѣщá нарóдъ и речé: бѣ́са ли и́маши? ктó тебé и́щетъ уби́ти?
 • Отвѣщá Иисýсъ и речé и́мъ: еди́но дѣ́ло сотвори́хъ, и вси́ дивитéся:
 • сегó рáди Моисéй дадé вáмъ обрѣ́занiе, не я́ко от­ Моисéа éсть, но от­ отéцъ: и въ суббóту обрѣ́заете человѣ́ка:
 • áще обрѣ́занiе прiéмлетъ человѣ́къ въ суббóту, да не разори́т­ся закóнъ Моисéовъ: на мя́ ли гнѣ́ваетеся, я́ко всегó человѣ́ка здрáва сотвори́хъ въ суббóту?
 • не суди́те на лицá, но прáведный сýдъ суди́те.
 • Глагóлаху ýбо нѣ́цыи от­ Иерусали́млянъ: не сéй ли éсть, егóже и́щутъ уби́ти?
 • и сé, не обинýяся глагóлетъ, и ничесóже емý не глагóлютъ: едá кáко {во­и́стин­ну} разумѣ́ша кня́зи, я́ко сéй éсть Христóсъ?
 • но сегó вѣ́мы, от­кýду éсть: Христóсъ же егдá прiи́детъ, никтóже вѣ́сть, от­кýду бýдетъ.
 • Воззвá ýбо въ цéркви учя́ Иисýсъ и глагóля: и менé вѣ́сте, и вѣ́сте, от­кýду éсмь: и о себѣ́ не прiидóхъ, но éсть и́стиненъ послáвый мя́, егóже вы́ не вѣ́сте:
 • áзъ вѣ́мъ егó, я́ко от­ негó éсмь, и тóй мя́ послá.
 • Искáху ýбо, да и́мутъ егó: и никтóже воз­ложи́ нáнь руки́, я́ко не ý бѣ́ при­­шéлъ чáсъ егó.
 • Мнóзи же от­ нарóда вѣ́роваша въ негó, и глагóлаху, я́ко Христóсъ, егдá прiи́детъ, едá бóлша знáменiя сотвори́тъ, я́же сéй твори́тъ?
 • Слы́шаша фарисéе нарóдъ рóпщущь о нéмъ сiя́: и послáша фарисéе и архiерéе слуги́, да и́мутъ егó.
 • Речé ýбо Иисýсъ: ещé мáло врéмя съ вáми éсмь, и идý къ послáв­шему мя́:
 • взы́щете менé, и не обря́щете: и идѣ́же éсмь áзъ, вы́ не мóжете прiити́.
 • Рѣ́ша же Иудéе къ себѣ́: кáмо сéй хóщетъ ити́, я́ко мы́ не обря́щемъ егó? едá въ разсѣ́янiе éллинское хóщетъ ити́ и учи́ти éллины?
 • чтó éсть сié слóво, éже речé: взы́щете менé, и не обря́щете? и идѣ́же éсмь áзъ, вы́ не мóжете прiити́?
 • [Зач. 27.] Въ послѣ́днiй же дéнь вели́кiй прáздника стоя́ше Иисýсъ, и звá­ше, глагóля: áще ктó жáждетъ, да прiи́детъ ко мнѣ́ и пiéтъ:
 • вѣ́руяй въ мя́, я́коже речé писáнiе, рѣ́ки от­ чрéва егó истекýтъ воды́ жи́вы.
 • Сié же речé о Дýсѣ, егóже хотя́ху прiимáти вѣ́ру­ю­щiи во и́мя егó: не ý бо бѣ́ Дýхъ святы́й, я́ко Иисýсъ не ý бѣ́ прослáвленъ.
 • Мнóзи же от­ нарóда слы́шав­ше слóво, глагóлаху: сéй éсть во­и́стин­ну прорóкъ.
 • Друзíи глагóлаху: сéй éсть Христóсъ. О́вiи же глагóлаху: едá от­ Галилéи Христóсъ при­­хóдитъ?
 • не писáнiе ли речé, я́ко от­ сѣ́мене Дави́дова и от­ Виѳлеéмскiя вéси, идѣ́же бѣ́ Дави́дъ, Христóсъ прiи́детъ?
 • Рáспря ýбо бы́сть въ нарóдѣ егó рáди.
 • Нѣ́цыи же от­ ни́хъ хотя́ху я́ти егó: но никтóже воз­ложи́ нáнь рýцѣ.
 • Прiидóша же слуги́ ко архiерéомъ и фарисéомъ: и рѣ́ша и́мъ тíи: почтó не при­­ведóсте егó?
 • Отвѣщáша слуги́: николи́же тáко éсть глагóлалъ человѣ́къ, я́ко сéй человѣ́къ.
 • Отвѣщáша ýбо и́мъ фарисéе: едá и вы́ прельщéни бы́сте?
 • едá ктó от­ кня́зь вѣ́рова въ óнь, или́ от­ фарисéй?
 • но нарóдъ сéй, и́же не вѣ́сть закóна, прóкляти сýть.
 • Глагóла никоди́мъ къ ни́мъ, и́же при­­шéдый къ немý нóщiю, еди́нъ сы́й от­ ни́хъ:
 • едá закóнъ нáшъ сýдитъ человѣ́ку, áще не слы́шитъ от­ негó прéжде и разумѣ́етъ, чтó твори́тъ?
 • Отвѣщáша и рекóша емý: едá и ты́ от­ Галилéи еси́? испытáй и ви́ждь, я́ко прорóкъ от­ Галилéи не при­­хóдитъ.
 • И и́де кíйждо въ дóмъ свóй.
 • Иисýсъ же и́де въ гóру Елеóнску.
 • Заýтра же пáки прiи́де въ цéрковь, и вси́ лю́дiе идя́ху къ немý: и сѣ́дъ учá­ше и́хъ.
 • [Зач. 28.] Приведóша же кни́жницы и фарисéе къ немý женý въ прелюбо­дѣя́нiи я́ту, и постáвив­ше ю́ посредѣ́,
 • глагóлаша емý: учи́телю, сiя́ женá я́та éсть ны́нѣ въ прелюбо­дѣя́нiи:
 • въ закóнѣ же нáмъ Моисéй повелѣ́ таковы́я кáменiемъ побивáти: ты́ же чтó глагóлеши?
 • Сié же рѣ́ша искушáюще егó, да бы́ша имѣ́ли чтó глагóлати нáнь. Иисýсъ же дóлу преклóнься, пéрстомъ писá­ше на земли́, не слагáя [и́мъ].
 • Я́коже при­­лѣжáху вопрошáюще егó, восклóнься речé къ ни́мъ: и́же éсть безъ грѣхá въ вáсъ, прéжде {пéрвый} вéрзи кáмень на ню́.
 • И пáки дóлу преклóнься, писá­ше на земли́.
 • Они́ же слы́шав­ше и сóвѣстiю обличáеми, исхождáху еди́нъ по еди́ному, начéнше от­ стáрецъ до послѣ́днихъ: и остá еди́нъ Иисýсъ, и женá посредѣ́ сýщи.
 • Восклóнься же Иисýсъ, и ни еди́наго ви́дѣвъ, тóчiю женý, речé éй: жéно, гдѣ́ сýть, и́же важдáху на тя́? никíйже ли тебé осуди́?
 • Онá же речé: никтóже, Гóсподи. Речé же éй Иисýсъ: ни áзъ тебé осуждáю: иди́, и от­сéлѣ ктомý не согрѣшáй.
 • [Зач. 29.] Пáки же и́мъ Иисýсъ речé, глагóля: áзъ éсмь свѣ́тъ мíру: ходя́й по мнѣ́ не и́мать ходи́ти во тмѣ́, но и́мать свѣ́тъ живóтный.
 • Рѣ́ша ýбо емý фарисéе: ты́ о себѣ́ сáмъ свидѣ́тел­ст­вуеши: свидѣ́тел­ст­во твоé нѣ́сть и́стин­но.
 • Отвѣщá Иисýсъ и речé и́мъ: áще áзъ свидѣ́тел­ст­вую о себѣ́, и́стин­но éсть свидѣ́тел­ст­во моé: я́ко вѣ́мъ, от­кýду прiидóхъ и кáмо идý: вы́ же не вѣ́сте, от­кýду при­­хождý и кáмо грядý:
 • вы́ по плóти сýдите, áзъ не суждý никомýже:
 • и áще суждý áзъ, сýдъ мóй и́стиненъ éсть: я́ко еди́нъ нѣ́смь, но áзъ и послáвый мя́ Отéцъ:
 • и въ закóнѣ же вá­шемъ пи́сано éсть, я́ко двою́ человѣ́ку свидѣ́тел­ст­во и́стин­но éсть:
 • áзъ éсмь свидѣ́тел­ст­вуяй о мнѣ́ самóмъ, и свидѣ́тел­ст­вуетъ о мнѣ́ послáвый мя́ Отéцъ.
 • Глагóлаху же емý: гдѣ́ éсть Отéцъ твóй? Отвѣщá Иисýсъ: ни менé вѣ́сте, ни Отцá мо­егó: áще мя́ бы́сте вѣ́дали, и Отцá мо­егó вѣ́дали бы́сте.
 • Сiя́ глагóлы глагóла Иисýсъ въ газофилакíи, учя́ въ цéркви: и никтóже я́тъ егó, я́ко не ý бѣ́ при­­шéлъ чáсъ егó.
 • [Зач. 30.] Речé же и́мъ пáки Иисýсъ: áзъ идý, и взы́щете менé, и во грѣсѣ́ вá­шемъ ýмрете: áможе áзъ идý, вы́ не мóжете прiити́.
 • Глагóлаху ýбо Иудéе: едá ся́ сáмъ убiéтъ, я́ко глагóлетъ: áможе áзъ идý, вы́ не мóжете прiити́?
 • И речé и́мъ: вы́ от­ ни́жнихъ естé, áзъ от­ вы́шнихъ éсмь: вы́ от­ мíра сегó естé, áзъ нѣ́смь от­ мíра сегó:
 • рѣ́хъ ýбо вáмъ, я́ко ýмрете во грѣсѣ́хъ вáшихъ: áще бо не и́мете вѣ́ры, я́ко áзъ éсмь, ýмрете во грѣсѣ́хъ вáшихъ.
 • Глагóлаху ýбо емý: ты́ ктó еси́? И речé и́мъ Иисýсъ: начáтокъ, я́ко и глагóлю вáмъ:
 • мнóга и́мамъ о вáсъ глагóлати и суди́ти: но послáвый мя́ и́стиненъ éсть, и áзъ я́же слы́шахъ от­ негó, сiя́ глагóлю въ мíрѣ.
 • Не разумѣ́ша [ýбо], я́ко Отцá и́мъ глагóлаше.
 • Речé же и́мъ Иисýсъ: егдá воз­несéте Сы́на человѣ́ческаго, тогдá уразумѣ́ете, я́ко áзъ éсмь, и о себѣ́ ничесóже творю́, но, я́коже научи́ мя Отéцъ мóй, сiя́ глагóлю:
 • и послáвый мя́ со мнóю éсть: не остáви менé еди́наго Отéцъ, я́ко áзъ угóдная емý всегдá творю́.
 • Сiя́ емý глагóлющу, мнóзи вѣ́роваша въ негó.
 • [Зач. 31.] Глагóлаше ýбо Иисýсъ къ вѣ́ровав­шымъ емý Иудéомъ: áще вы́ пребýдете во словеси́ мо­éмъ, во­и́стин­ну ученицы́ мо­и́ бýдете:
 • и уразумѣ́ете и́стину, и и́стина свободи́тъ вы́.
 • Отвѣщáша [и рѣ́ша] емý: сѣ́мя Авраáмле есмы́, и никомýже рабóтахомъ николи́же: кáко ты́ глагóлеши, я́ко свобóдни бýдете?
 • Отвѣщá и́мъ Иисýсъ: ами́нь, ами́нь глагóлю вáмъ, я́ко вся́къ творя́й грѣ́хъ рáбъ éсть грѣхá:
 • рáбъ же не пребывáетъ въ домý во вѣ́къ: сы́нъ пребывáетъ во вѣ́къ:
 • áще ýбо Сы́нъ вы́ свободи́тъ, во­и́стин­ну свобóдни бýдете:
 • вѣ́мъ, я́ко сѣ́мя Авраáмле естé: но и́щете менé уби́ти, я́ко слóво моé не вмѣщáет­ся въ вы́:
 • áзъ, éже ви́дѣхъ у Отцá мо­егó, глагóлю: и вы́ ýбо, éже ви́дѣсте у отцá вá­шего, творитé.
 • Отвѣщáша и рѣ́ша емý: отéцъ нáшъ Авраáмъ éсть. Глагóла и́мъ Иисýсъ: áще чáда Авраáмля бы́сте бы́ли, дѣлá Авраáмля бы́сте твори́ли:
 • ны́нѣ же и́щете менé уби́ти, человѣ́ка, и́же и́стину вáмъ глагóлахъ, ю́же слы́шахъ от­ Бóга: сегó Авраáмъ нѣ́сть сотвори́лъ:
 • вы́ творитé дѣлá отцá вá­шего. Рѣ́ша же емý: мы́ от­ любо­дѣя́нiя нѣ́смы рождéни: еди́наго Отцá и́мамы, Бóга.
 • [Зач. 32.] Речé же и́мъ Иисýсъ: áще Бóгъ Отéцъ вáшъ [бы] бы́лъ, люби́ли бы́сте [ýбо] менé: áзъ бо от­ Бóга изыдóхъ и прiидóхъ: не о себѣ́ бо прiидóхъ, но тóй мя́ послá:
 • почтó бесѣ́ды мо­ея́ не разумѣ́ете? я́ко не мóжете слы́шати словесé мо­егó:
 • вы́ отцá [вá­шего] дiáвола естé, и пóхоти отцá вá­шего хóщете твори́ти: óнъ человѣко­убíйца бѣ́ искони́, и во и́стинѣ не сто­и́тъ, я́ко нѣ́сть и́стины въ нéмъ: егдá глагóлетъ лжý, от­ сво­и́хъ глагóлетъ: я́ко лóжь éсть и отéцъ лжи́:
 • áзъ же занé и́стину глагóлю, не вѣ́руете мнѣ́:
 • ктó от­ вáсъ обличáетъ мя́ о грѣсѣ́? áще ли и́стину глагóлю, почтó вы́ не вѣ́руете мнѣ́?
 • и́же éсть от­ Бóга, глагóловъ Бóжiихъ послýшаетъ: сегó рáди вы́ не послýшаете, я́ко от­ Бóга нѣ́сте.
 • Отвѣщáша ýбо Иудéе и рѣ́ша емý: не дóбрѣ ли мы́ глагóлемъ, я́ко самаряни́нъ еси́ ты́ и бѣ́са и́маши?
 • Отвѣщá Иисýсъ: áзъ бѣ́са не и́мамъ, но чтý Отцá мо­егó, и вы́ не чтéте менé:
 • áзъ же не ищý слáвы мо­ея́: éсть ищя́ и судя́:
 • [Зач. 33.] ами́нь, ами́нь глагóлю вáмъ: áще ктó слóво моé соблюдéтъ, смéрти не и́мать ви́дѣти во вѣ́ки.
 • Рѣ́ша ýбо емý жи́дове: ны́нѣ разумѣ́хомъ, я́ко бѣ́са и́маши: Авраáмъ ýмре и прорóцы, и ты́ глагóлеши: áще ктó слóво моé соблюдéтъ, смéрти не и́мать вкуси́ти во вѣ́ки:
 • едá ты́ бóлiй еси́ отцá нá­шего Авраáма, и́же ýмре? и прорóцы умрóша: когó себé сáмъ ты́ твори́ши?
 • Отвѣщá Иисýсъ: áще áзъ слáвлюся сáмъ, слáва моя́ ничесóже éсть: éсть Отéцъ мóй слáвяй мя́, егóже вы́ глагóлете, я́ко Бóгъ вáшъ éсть:
 • и не познáсте егó, áзъ же вѣ́мъ егó: и áще рекý, я́ко не вѣ́мъ егó, бýду подóбенъ вáмъ лóжь: но вѣ́мъ егó, и слóво егó соблюдáю:
 • Авраáмъ отéцъ вáшъ рáдъ бы бы́лъ, да бы́ ви́дѣлъ дéнь мóй: и ви́дѣ, и воз­рáдовася.
 • Рѣ́ша ýбо Иудéе къ немý: пяти́десятъ лѣ́тъ не ý и́маши, и Авраáма ли́ еси́ ви́дѣлъ?
 • Речé [же] и́мъ Иисýсъ: ами́нь, ами́нь глагóлю вáмъ: прéжде дáже Авраáмъ не бы́сть, áзъ éсмь.
 • Взя́ша ýбо кáменiе, да вéргутъ нáнь: Иисýсъ же скры́ся, и изы́де изъ цéркве, прошéдъ посредѣ́ и́хъ: и мимохождá­ше тáко.
 • [Зач. 25.] После сего Иисус ходил по Галилее, ибо по Иудее не хотел ходить, потому что Иудеи искали убить Его.
 • Приближался праздник Иудейский – поставление кущей.
 • Тогда братья Его сказали Ему: выйди отсюда и пойди в Иудею, чтобы и ученики Твои видели дела, которые Ты делаешь.
 • Ибо никто не делает чего-либо втайне, и ищет сам быть известным. Если Ты творишь такие дела, то яви Себя миру.
 • Ибо и братья Его не веровали в Него.
 • На это Иисус сказал им: Мое время еще не настало, а для вас всегда время.
 • Вас мир не может ненавидеть, а Меня ненавидит, потому что Я свидетельствую о нем, что дела его злы.
 • Вы пойдите на праздник сей; а Я еще не пойду на сей праздник, потому что Мое время еще не исполнилось.
 • Сие сказав им, остался в Галилее.
 • Но когда пришли братья Его, тогда и Он пришел на праздник не явно, а как бы тайно.
 • Иудеи же искали Его на празднике и говорили: где Он?
 • И много толков было о Нем в народе: одни говорили, что Он добр; а другие говорили: нет, но обольщает народ.
 • Впрочем никто не говорил о Нем явно, боясь Иудеев.
 • [Зач. 26.] Но в половине уже праздника вошел Иисус в храм и учил.
 • И дивились Иудеи, говоря: как Он знает Писания, не учившись?
 • Иисус, отвечая им, сказал: Мое учение – не Мое, но Пославшего Меня;
 • кто хочет творить волю Его, тот узнает о сем учении, от Бога ли оно, или Я Сам от Себя говорю.
 • Говорящий сам от себя ищет славы себе; а Кто ищет славы Пославшему Его, Тот истинен, и нет неправды в Нем.
 • Не дал ли вам Моисей закона? и никто из вас не поступает по закону. За что ищете убить Меня?
 • Народ сказал в ответ: не бес ли в Тебе? кто ищет убить Тебя?
 • Иисус, продолжая речь, сказал им: одно дело сделал Я, и все вы дивитесь.
 • Моисей дал вам обрезание (хотя оно не от Моисея, но от отцов), и в субботу вы обрезываете человека.
 • Если в субботу принимает человек обрезание, чтобы не был нарушен закон Моисеев, – на Меня ли негодуете за то, что Я всего человека исцелил в субботу?
 • Не суди́те по наружности, но суди́те судом праведным.
 • Тут некоторые из Иерусалимлян говорили: не Тот ли это, Которого ищут убить?
 • Вот, Он говорит явно, и ничего не говорят Ему: не удостоверились ли начальники, что Он подлинно Христос?
 • Но мы знаем Его, откуда Он; Христос же когда придет, никто не будет знать, откуда Он.
 • Тогда Иисус возгласил в храме, уча и говоря: и знаете Меня, и знаете, откуда Я; и Я пришел не Сам от Себя, но истинен Пославший Меня, Которого вы не знаете.
 • Я знаю Его, потому что Я от Него, и Он послал Меня.
 • И искали схватить Его, но никто не наложил на Него руки́, потому что еще не пришел час Его.
 • Многие же из народа уверовали в Него и говорили: когда придет Христос, неужели сотворит больше знамений, нежели сколько Сей сотворил?
 • Услышали фарисеи такие толки о Нем в народе, и послали фарисеи и первосвященники служителей – схватить Его.
 • Иисус же сказал им: еще недолго быть Мне с вами, и пойду к Пославшему Меня;
 • будете искать Меня, и не найдете; и где буду Я, туда вы не можете прийти.
 • При сем Иудеи говорили между собою: куда Он хочет идти, так что мы не найдем Его? Не хочет ли Он идти в Еллинское рассеяние и учить Еллинов?
 • Что значат сии слова, которые Он сказал: будете искать Меня, и не найдете; и где буду Я, туда вы не можете прийти?
 • [Зач. 27.] В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: кто жаждет, иди ко Мне и пей.
 • Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой.
 • Сие сказал Он о Духе, Которого имели принять верующие в Него: ибо еще не было на них Духа Святаго, потому что Иисус еще не был прославлен.
 • Многие из народа, услышав сии слова, говорили: Он точно пророк.
 • Другие говорили: это Христос. А иные говорили: разве из Галилеи Христос придет?
 • Не сказано ли в Писании, что Христос придет от семени Давидова и из Вифлеема, из того места, откуда был Давид?
 • Итак произошла о Нем распря в народе.
 • Некоторые из них хотели схватить Его; но никто не наложил на Него рук.
 • Итак служители возвратились к первосвященникам и фарисеям, и сии сказали им: для чего вы не привели Его?
 • Служители отвечали: никогда человек не говорил так, как Этот Человек.
 • Фарисеи сказали им: неужели и вы прельстились?
 • Уверовал ли в Него кто из начальников, или из фарисеев?
 • Но этот народ невежда в законе, проклят он.
 • Никодим, приходивший к Нему ночью, будучи один из них, говорит им:
 • судит ли закон наш человека, если прежде не выслушают его и не узнают, что он делает?
 • На это сказали ему: и ты не из Галилеи ли? рассмотри и увидишь, что из Галилеи не приходит пророк.
 • И разошлись все по домам.
 • Иисус же пошел на гору Елеонскую.
 • А утром опять пришел в храм, и весь народ шел к Нему. Он сел и учил их.
 • [Зач. 28.] Тут книжники и фарисеи привели к Нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставив ее посреди,
 • сказали Ему: Учитель! эта женщина взята в прелюбодеянии;
 • а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями: Ты что скажешь?
 • Говорили же это, искушая Его, чтобы найти что-нибудь к обвинению Его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания.
 • Когда же продолжали спрашивать Его, Он, восклонившись, сказал им: кто из вас без греха, первый брось на нее камень.
 • И опять, наклонившись низко, писал на земле.
 • Они же, услышав то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних; и остался один Иисус и женщина, стоящая посреди.
 • Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: женщина! где твои обвинители? никто не осудил тебя?
 • Она отвечала: никто, Господи. Иисус сказал ей: и Я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши.
 • [Зач. 29.] Опять говорил Иисус к народу и сказал им: Я свет миру; кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни.
 • Тогда фарисеи сказали Ему: Ты Сам о Себе свидетельствуешь, свидетельство Твое не истинно.
 • Иисус сказал им в ответ: если Я и Сам о Себе свидетельствую, свидетельство Мое истинно; потому что Я знаю, откуда пришел и куда иду; а вы не знаете, откуда Я и куда иду.
 • Вы сýдите по плоти; Я не сужу никого.
 • А если и сужу Я, то суд Мой истинен, потому что Я не один, но Я и Отец, пославший Меня.
 • А и в законе вашем написано, что двух человек свидетельство истинно.
 • Я Сам свидетельствую о Себе, и свидетельствует о Мне Отец, пославший Меня.
 • Тогда сказали Ему: где Твой Отец? Иисус отвечал: вы не знаете ни Меня, ни Отца Моего; если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего.
 • Сии слова говорил Иисус у сокровищницы, когда учил в храме; и никто не взял Его, потому что еще не пришел час Его.
 • [Зач. 30.] Опять сказал им Иисус: Я отхожу, и будете искать Меня, и умрете во грехе вашем. Куда Я иду, туда вы не можете прийти.
 • Тут Иудеи говорили: неужели Он убьет Сам Себя, что говорит: «куда Я иду, вы не можете прийти»?
 • Он сказал им: вы от нижних, Я от вышних; вы от мира сего, Я не от сего мира.
 • Потому Я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших; ибо если не уверуете, что это Я, то умрете во грехах ваших.
 • Тогда сказали Ему: кто же Ты? Иисус сказал им: от начала Сущий, как и говорю вам.
 • Много имею говорить и судить о вас; но Пославший Меня есть истинен, и что Я слышал от Него, то и говорю миру.
 • Не поняли, что Он говорил им об Отце.
 • Итак Иисус сказал им: когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я и что ничего не делаю от Себя, но как научил Меня Отец Мой, так и говорю.
 • Пославший Меня есть со Мною; Отец не оставил Меня одного, ибо Я всегда делаю то, что Ему угодно.
 • Когда Он говорил это, многие уверовали в Него.
 • [Зач. 31.] Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики,
 • и познáете истину, и истина сделает вас свободными.
 • Ему отвечали: мы семя Авраамово и не были рабами никому никогда; как же Ты говоришь: сделаетесь свободными?
 • Иисус отвечал им: истинно, истинно говорю вам: всякий, делающий грех, есть раб греха.
 • Но раб не пребывает в доме вечно; сын пребывает вечно.
 • Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете.
 • Знаю, что вы семя Авраамово; однако ищете убить Меня, потому что слово Мое не вмещается в вас.
 • Я говорю то, что видел у Отца Моего; а вы делаете то, что видели у отца вашего.
 • Сказали Ему в ответ: отец наш есть Авраам. Иисус сказал им: если бы вы были дети Авраама, то дела Авраамовы делали бы.
 • А теперь ищете убить Меня, Человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога: Авраам этого не делал.
 • Вы делаете дела отца вашего. На это сказали Ему: мы не от любодеяния рождены; одного Отца имеем, Бога.
 • [Зач. 32.] Иисус сказал им: если бы Бог был Отец ваш, то вы любили бы Меня, потому что Я от Бога исшел и пришел; ибо Я не Сам от Себя пришел, но Он послал Меня.
 • Почему вы не понимаете речи Моей? Потому что не можете слышать слóва Моего.
 • Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи.
 • А как Я истину говорю, то не верите Мне.
 • Кто из вас обличит Меня в неправде? Если же Я говорю истину, почему вы не верите Мне?
 • Кто от Бога, тот слушает слова Божии. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога.
 • На это Иудеи отвечали и сказали Ему: не правду ли мы говорим, что Ты Самарянин и что бес в Тебе?
 • Иисус отвечал: во Мне беса нет; но Я чту Отца Моего, а вы бесчестите Меня.
 • Впрочем Я не ищу Моей славы: есть Ищущий и Судящий.
 • [Зач. 33.] Истинно, истинно говорю вам: кто соблюдет слово Мое, тот не увидит смерти вовек.
 • Иудеи сказали Ему: теперь узнали мы, что бес в Тебе. Авраам умер и пророки, а Ты говоришь: кто соблюдет слово Мое, тот не вкусит смерти вовек.
 • Неужели Ты больше отца нашего Авраама, который умер? и пророки умерли: чем Ты Себя делаешь?
 • Иисус отвечал: если Я Сам Себя славлю, то слава Моя ничто. Меня прославляет Отец Мой, о Котором вы говорите, что Он Бог ваш.
 • И вы не познали Его, а Я знаю Его; и если скажу, что не знаю Его, то буду подобный вам лжец. Но Я знаю Его и соблюдаю слово Его.
 • Авраам, отец ваш, рад был увидеть день Мой; и увидел и возрадовался.
 • На это сказали Ему Иудеи: Тебе нет еще пятидесяти лет, – и Ты видел Авраама?
 • Иисус сказал им: истинно, истинно говорю вам: прежде нежели был Авраам, Я есмь.
 • Тогда взяли каменья, чтобы бросить на Него; но Иисус скрылся и вышел из храма, пройдя посреди них, и пошел далее.

Расширение Google Chrome для перехода с библейских ссылок на любых сайтах на эту электронную Библию.

Рейтинг@Mail.ru Мобильная версия сайта
Обратная связь