Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Сол. 2Сол. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Евангелие по Иоанну

 
 • Їи7съ же и4де въ г0ру є3леHнску.
 • Заyтра же пaки пріи1де въ цeрковь, и3 вси2 лю1діе и3дsху къ немY: и3 сёдъ ўчa­ше и5хъ.
 • [(ҐЗа? 28.Ґ)] Привед0ша же кни1жницы и3 фарісeє къ немY женY въ прелюбо­дэsніи ћту, и3 постaвив­ше ю5 посредЁ,
 • глаг0лаша є3мY: ўчт7лю, сіS женA ћта є4сть н­н7э въ прелюбо­дэsніи:
 • въ зак0нэ же нaмъ мwmсeй повелЁ такwвhz кaменіемъ побивaти: тh же что2 гlеши;
 • Сіe же рёша и3скушaюще є3го2, да бhша и3мёли что2 глаг0лати нaнь. Їи7съ же д0лу прекл0ньсz, пeрстомъ писa­ше на земли2, не слагaz [и5мъ].
 • Я$коже при­лэжaху вопрошaюще є3го2, воскл0ньсz речE къ ни6мъ: и4же є4сть без8 грэхA въ вaсъ, прeжде {пeрвый} вeрзи кaмень на ню2.
 • И# пaки д0лу прекл0ньсz, писa­ше на земли2.
 • Nни1 же слhшав­ше и3 с0вэстію њбличaеми, и3схождaху є3ди1нъ по є3ди1ному, начeнше t­ стaрєцъ до послёднихъ: и3 њстA є3ди1нъ їи7съ, и3 женA посредЁ сyщи.
 • Воскл0ньсz же їи7съ, и3 ни є3ди1наго ви1дэвъ, т0чію женY, речE є4й: жeно, гдЁ сyть, и5же важдaху на тS; никjйже ли тебE њсуди2;
 • Nнa же речE: никт0же, гDи. Речe же є4й їи7съ: ни а4зъ тебE њсуждaю: и3ди2, и3 t­сeлэ ктомY не согрэшaй.
 • [(ҐЗа? 29.Ґ)] Пaки же и5мъ їи7съ речE, гlz: а4зъ є4смь свётъ мjру: ходsй по мнЁ не и4мать ходи1ти во тмЁ, но и4мать свётъ жив0тный.
 • Рёша u5бо є3мY фарісeє: ты2 њ себЁ сaмъ свидётел­ст­вуеши: свидётел­ст­во твоE нёсть и4стин­но.
 • TвэщA їи7съ и3 речE и5мъ: а4ще а4зъ свидётел­ст­вую њ себЁ, и4стин­но є4сть свидётел­ст­во моE: ћкw вёмъ, t­кyду пріид0хъ и3 кaмw и3дY: вh же не вёсте, t­кyду при­хождY и3 кaмw грzдY:
 • вы2 по пл0ти сyдите, а4зъ не суждY никомyже:
 • и3 а4ще суждY а4зъ, сyдъ м0й и4стиненъ є4сть: ћкw є3ди1нъ нёсмь, но а4зъ и3 послaвый мS nц7ъ:
 • и3 въ зак0нэ же вa­шемъ пи1сано є4сть, ћкw двою2 человёку свидётел­ст­во и4стин­но є4сть:
 • а4зъ є4смь свидётел­ст­вуzй њ мнЁ сам0мъ, и3 свидётел­ст­вуетъ њ мнЁ послaвый мS nц7ъ.
 • Глаг0лаху же є3мY: гдЁ є4сть nц7ъ тв0й; TвэщA їи7съ: ни менє2 вёсте, ни nц7A мо­егw2: а4ще мS бhсте вёдали, и3 nц7A мо­его2 вёдали бhсте.
 • Сі‰ глаг0лы гlа їи7съ въ газофmлакjи, ўчS въ цeркви: и3 никт0же ћтъ є3го2, ћкw не u5 бЁ при­шeлъ чaсъ є3гw2.
 • [(ҐЗа? 30.Ґ)] Речe же и5мъ пaки їи7съ: а4зъ и3дY, и3 взhщете менE, и3 во грэсЁ вa­шемъ ќмрете: а4може а4зъ и3дY, вы2 не м0жете пріити2.
 • Глаг0лаху u5бо їудeє: є3дA сS сaмъ ўбіeтъ, ћкw гlетъ: а4може а4зъ и3дY, вы2 не м0жете пріити2;
 • И# речE и5мъ: вы2 t­ ни1жнихъ є3стE, а4зъ t­ вhшнихъ є4смь: вы2 t­ мjра сегw2 є3стE, а4зъ нёсмь t­ мjра сегw2:
 • рёхъ u5бо вaмъ, ћкw ќмрете во грэсёхъ вaшихъ: а4ще бо не и4мете вёры, ћкw а4зъ є4смь, ќмрете во грэсёхъ вaшихъ.
 • Глаг0лаху u5бо є3мY: ты2 кто2 є3си2; И# речE и5мъ їи7съ: начaтокъ, ћкw и3 гlю вaмъ:
 • мнHга и4мамъ њ вaсъ гlати и3 суди1ти: но послaвый мS и4стиненъ є4сть, и3 а4зъ ±же слhшахъ t­ негw2, сі‰ гlю въ мjрэ.
 • Не разумёша [u5бо], ћкw nц7A и5мъ гlаше.
 • Речe же и5мъ їи7съ: є3гдA воз­несeте сн7а чlвёческаго, тогдA ўразумёете, ћкw а4зъ є4смь, и3 њ себЁ ничесHже творю2, но, ћкоже научи1 мz nц7ъ м0й, сі‰ гlю:
 • и3 послaвый мS со мн0ю є4сть: не њстaви менє2 є3ди1нагw nц7ъ, ћкw а4зъ ўгHднаz є3мY всегдA творю2.
 • Сі‰ є3мY гlющу, мн0зи вёроваша въ него2.
 • [(ҐЗа? 31.Ґ)] Гlаше u5бо їи7съ къ вёровав­шымъ є3мY їудewмъ: а4ще вы2 пребyдете во словеси2 мо­eмъ, во­и1стин­ну ўчн7цы2 мо­и2 бyдете:
 • и3 ўразумёете и4стину, и3 и4стина свободи1тъ вы2.
 • Tвэщaша [и3 рёша] є3мY: сёмz ґвраaмле є3смы2, и3 никомyже раб0тахомъ николи1же: кaкw ты2 гlеши, ћкw своб0дни бyдете;
 • TвэщA и5мъ їи7съ: ґми1нь, ґми1нь гlю вaмъ, ћкw всsкъ творsй грёхъ рaбъ є4сть грэхA:
 • рaбъ же не пребывaетъ въ домY во вёкъ: сhнъ пребывaетъ во вёкъ:
 • а4ще u5бо сн7ъ вы2 свободи1тъ, во­и1стин­ну своб0дни бyдете:
 • вёмъ, ћкw сёмz ґвраaмле є3стE: но и4щете менE ўби1ти, ћкw сл0во моE не вмэщaет­сz въ вы2:
 • а4зъ, є4же ви1дэхъ ў nц7A мо­егw2, гlю: и3 вы2 u5бо, є4же ви1дэсте ў nтцA вa­шегw, творитE.
 • Tвэщaша и3 рёша є3мY: nтeцъ нaшъ ґвраaмъ є4сть. Гlа и5мъ їи7съ: а4ще ч†да ґвра†млz бhсте бhли, дэлA ґвра†млz бhсте твори1ли:
 • н­н7э же и4щете менE ўби1ти, чlвёка, и4же и4стину вaмъ гlахъ, ю4же слhшахъ t­ бг7а: сегw2 ґвраaмъ нёсть сотвори1лъ:
 • вы2 творитE дэлA nтцA вa­шегw. Рёша же є3мY: мы2 t­ любо­дэsніz нёсмы рождeни: є3ди1наго nц7A и4мамы, бг7а.
 • [(ҐЗа? 32.Ґ)] Речe же и5мъ їи7съ: а4ще бг7ъ nц7ъ вaшъ [бы] бhлъ, люби1ли бhсте [ќбw] менE: а4зъ бо t­ бг7а и3зыд0хъ и3 пріид0хъ: не њ себё бо пріид0хъ, но т0й мS послA:
 • почто2 бесёды мо­еS не разумёете; ћкw не м0жете слhшати словесE мо­егw2:
 • вы2 nтцA [вa­шегw] діaвола є3стE, и3 п0хwти nтцA вa­шегw х0щете твори1ти: џнъ человэко­убjйца бЁ и3скони2, и3 во и4стинэ не сто­и1тъ, ћкw нёсть и4стины въ нeмъ: є3гдA глаг0летъ лжY, t­ сво­и1хъ глаг0летъ: ћкw л0жь є4сть и3 nтeцъ лжи2:
 • а4зъ же занE и4стину гlю, не вёруете мнЁ:
 • кто2 t­ вaсъ њбличaетъ мS њ грэсЁ; а4ще ли и4стину гlю, почто2 вы2 не вёруете мнЁ;
 • и4же є4сть t­ бг7а, гlг0лwвъ б9іихъ послyшаетъ: сегw2 рaди вы2 не послyшаете, ћкw t­ бг7а нёсте.
 • Tвэщaша u5бо їудeє и3 рёша є3мY: не д0брэ ли мы2 глаг0лемъ, ћкw самарzни1нъ є3си2 ты2 и3 бёса и4маши;
 • TвэщA їи7съ: а4зъ бёса не и4мамъ, но чтY nц7A мо­его2, и3 вы2 не чтeте менє2:
 • а4зъ же не и3щY слaвы мо­еS: є4сть и3щS и3 судS:
 • [(ҐЗа? 33.Ґ)] ґми1нь, ґми1нь гlю вaмъ: а4ще кто2 сл0во моE соблюдeтъ, смeрти не и4мать ви1дэти во вёки.
 • Рёша u5бо є3мY жи1дове: н­н7э разумёхомъ, ћкw бёса и4маши: ґвраaмъ ќмре и3 прbр0цы, и3 ты2 гlеши: а4ще кто2 сл0во моE соблюдeтъ, смeрти не и4мать вкуси1ти во вёки:
 • є3дA ты2 б0лій є3си2 nтцA нa­шегw ґвраaма, и4же ќмре; и3 прbр0цы ўмр0ша: кого2 себE сaмъ ты2 твори1ши;
 • TвэщA їи7съ: а4ще а4зъ слaвлюсz сaмъ, слaва моS ничесHже є4сть: є4сть nц7ъ м0й слaвzй мS, є3г0же вы2 глаг0лете, ћкw бг7ъ вaшъ є4сть:
 • и3 не познaсте є3гw2, а4зъ же вёмъ є3го2: и3 а4ще рекY, ћкw не вёмъ є3гw2, бyду под0бенъ вaмъ л0жь: но вёмъ є3го2, и3 сл0во є3гw2 соблюдaю:
 • ґвраaмъ nтeцъ вaшъ рaдъ бы бhлъ, да бы2 ви1дэлъ дeнь м0й: и3 ви1дэ, и3 воз­рaдовасz.
 • Рёша u5бо їудeє къ немY: пzти1десzтъ лётъ не u5 и4маши, и3 ґвраaма ли2 є3си2 ви1дэлъ;
 • Речe [же] и5мъ їи7съ: ґми1нь, ґми1нь гlю вaмъ: прeжде дaже ґвраaмъ не бhсть, а4зъ є4смь.
 • Взsша u5бо кaменіе, да вeргутъ нaнь: їи7съ же скрhсz, и3 и3зhде и3з8 цeркве, прошeдъ посредЁ и4хъ: и3 мимохождa­ше тaкw.
 • Иисус же пошел на гору Елеонскую.
 • А утром опять пришел в храм, и весь народ шел к Нему. Он сел и учил их.
 • [Зач. 28.] Тут книжники и фарисеи привели к Нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставив ее посреди,
 • сказали Ему: Учитель! эта женщина взята в прелюбодеянии;
 • а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями: Ты что скажешь?
 • Говорили же это, искушая Его, чтобы найти что-нибудь к обвинению Его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания.
 • Когда же продолжали спрашивать Его, Он, восклонившись, сказал им: кто из вас без греха, первый брось на нее камень.
 • И опять, наклонившись низко, писал на земле.
 • Они же, услышав то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних; и остался один Иисус и женщина, стоящая посреди.
 • Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: женщина! где твои обвинители? никто не осудил тебя?
 • Она отвечала: никто, Господи. Иисус сказал ей: и Я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши.
 • [Зач. 29.] Опять говорил Иисус к народу и сказал им: Я свет миру; кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни.
 • Тогда фарисеи сказали Ему: Ты Сам о Себе свидетельствуешь, свидетельство Твое не истинно.
 • Иисус сказал им в ответ: если Я и Сам о Себе свидетельствую, свидетельство Мое истинно; потому что Я знаю, откуда пришел и куда иду; а вы не знаете, откуда Я и куда иду.
 • Вы су́дите по плоти; Я не сужу никого.
 • А если и сужу Я, то суд Мой истинен, потому что Я не один, но Я и Отец, пославший Меня.
 • А и в законе вашем написано, что двух человек свидетельство истинно.
 • Я Сам свидетельствую о Себе, и свидетельствует о Мне Отец, пославший Меня.
 • Тогда сказали Ему: где Твой Отец? Иисус отвечал: вы не знаете ни Меня, ни Отца Моего; если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего.
 • Сии слова говорил Иисус у сокровищницы, когда учил в храме; и никто не взял Его, потому что еще не пришел час Его.
 • [Зач. 30.] Опять сказал им Иисус: Я отхожу, и будете искать Меня, и умрете во грехе вашем. Куда Я иду, туда вы не можете прийти.
 • Тут Иудеи говорили: неужели Он убьет Сам Себя, что говорит: «куда Я иду, вы не можете прийти»?
 • Он сказал им: вы от нижних, Я от вышних; вы от мира сего, Я не от сего мира.
 • Потому Я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших; ибо если не уверуете, что это Я, то умрете во грехах ваших.
 • Тогда сказали Ему: кто же Ты? Иисус сказал им: от начала Сущий, как и говорю вам.
 • Много имею говорить и судить о вас; но Пославший Меня есть истинен, и что Я слышал от Него, то и говорю миру.
 • Не поняли, что Он говорил им об Отце.
 • Итак Иисус сказал им: когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я и что ничего не делаю от Себя, но как научил Меня Отец Мой, так и говорю.
 • Пославший Меня есть со Мною; Отец не оставил Меня одного, ибо Я всегда делаю то, что Ему угодно.
 • Когда Он говорил это, многие уверовали в Него.
 • [Зач. 31.] Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики,
 • и позна́ете истину, и истина сделает вас свободными.
 • Ему отвечали: мы семя Авраамово и не были рабами никому никогда; как же Ты говоришь: сделаетесь свободными?
 • Иисус отвечал им: истинно, истинно говорю вам: всякий, делающий грех, есть раб греха.
 • Но раб не пребывает в доме вечно; сын пребывает вечно.
 • Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете.
 • Знаю, что вы семя Авраамово; однако ищете убить Меня, потому что слово Мое не вмещается в вас.
 • Я говорю то, что видел у Отца Моего; а вы делаете то, что видели у отца вашего.
 • Сказали Ему в ответ: отец наш есть Авраам. Иисус сказал им: если бы вы были дети Авраама, то дела Авраамовы делали бы.
 • А теперь ищете убить Меня, Человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога: Авраам этого не делал.
 • Вы делаете дела отца вашего. На это сказали Ему: мы не от любодеяния рождены; одного Отца имеем, Бога.
 • [Зач. 32.] Иисус сказал им: если бы Бог был Отец ваш, то вы любили бы Меня, потому что Я от Бога исшел и пришел; ибо Я не Сам от Себя пришел, но Он послал Меня.
 • Почему вы не понимаете речи Моей? Потому что не можете слышать сло́ва Моего.
 • Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи.
 • А как Я истину говорю, то не верите Мне.
 • Кто из вас обличит Меня в неправде? Если же Я говорю истину, почему вы не верите Мне?
 • Кто от Бога, тот слушает слова Божии. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога.
 • На это Иудеи отвечали и сказали Ему: не правду ли мы говорим, что Ты Самарянин и что бес в Тебе?
 • Иисус отвечал: во Мне беса нет; но Я чту Отца Моего, а вы бесчестите Меня.
 • Впрочем Я не ищу Моей славы: есть Ищущий и Судящий.
 • [Зач. 33.] Истинно, истинно говорю вам: кто соблюдет слово Мое, тот не увидит смерти вовек.
 • Иудеи сказали Ему: теперь узнали мы, что бес в Тебе. Авраам умер и пророки, а Ты говоришь: кто соблюдет слово Мое, тот не вкусит смерти вовек.
 • Неужели Ты больше отца нашего Авраама, который умер? и пророки умерли: чем Ты Себя делаешь?
 • Иисус отвечал: если Я Сам Себя славлю, то слава Моя ничто. Меня прославляет Отец Мой, о Котором вы говорите, что Он Бог ваш.
 • И вы не познали Его, а Я знаю Его; и если скажу, что не знаю Его, то буду подобный вам лжец. Но Я знаю Его и соблюдаю слово Его.
 • Авраам, отец ваш, рад был увидеть день Мой; и увидел и возрадовался.
 • На это сказали Ему Иудеи: Тебе нет еще пятидесяти лет, – и Ты видел Авраама?
 • Иисус сказал им: истинно, истинно говорю вам: прежде нежели был Авраам, Я есмь.
 • Тогда взяли каменья, чтобы бросить на Него; но Иисус скрылся и вышел из храма, пройдя посреди них, и пошел далее.

Расширение Google Chrome для перехода с библейских ссылок на любых сайтах на эту электронную Библию.

Рейтинг@Mail.ru Мобильная версия сайта
Обратная связь