Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

 
Книга Иова

 
 • Человѣ́къ нѣ́кiй бя́ше во странѣ́ Авситиді́йстѣй, ему́же и́мя И́овъ, и бѣ́ человѣ́къ о́нъ и́стиненъ, непоро́ченъ, пра́веденъ, богочести́въ, удаля́яся от­ вся́кiя лука́выя ве́щи.
 • Бы́ша же ему́ сы́нове се́дмь и дще́ри три́.
 • И бя́ху ско́ти его́, ове́цъ се́дмь ты́сящъ, велблю́довъ три́ ты́сящы, супру́гъ воло́въ пя́ть со́тъ, и осли́цъ пасо́мыхъ пя́ть со́тъ, и слу́гъ мно́го зѣло́, и дѣла́ ве́лiя бя́ху ему́ на земли́: и бѣ́ человѣ́къ о́ный благоро́днѣйшiй су́щихъ от­ восто́къ со́лнца.
 • Сходя́щеся же сы́нове его́ дру́гъ ко дру́гу, творя́ху пи́ръ на кі́йждо де́нь, спо­е́млюще вку́пѣ и три́ сестры́ своя́, я́сти и пи́ти съ ни́ми.
 • И егда́ скончава́­шеся дні́е пи́ра, посыла́­ше и́овъ и очища́­ше и́хъ, востая́ зау́тра, и при­­ноша́­ше о ни́хъ же́ртвы по числу́ и́хъ, и телца́ еди́наго о грѣсѣ́ о душа́хъ и́хъ. глаго́лаше бо и́овъ: не́гли когда́ сы́нове мо­и́ согрѣши́ша и въ мы́сли сво­е́й зла́я помы́слиша проти́ву Бо́га? та́ко у́бо творя́ше и́овъ вся́ дни́.
 • И бы́сть я́ко де́нь се́й, и се́, прiидо́ша а́нгели Бо́жiи предста́ти предъ Го́сподемъ, и дiа́волъ прiи́де съ ни́ми.
 • И рече́ Госпо́дь дiа́волу: от­ку́ду при­­ше́лъ еси́? и от­вѣща́въ дiа́волъ Го́сподеви, рече́: обше́дъ зе́млю и проше́дъ поднебе́сную, се́, е́смь.
 • И рече́ ему́ Госпо́дь: вня́лъ ли еси́ мы́слiю тво­е́ю на раба́ мо­его́ и́ова? зане́ нѣ́сть я́ко о́нъ на земли́: человѣ́къ непоро́ченъ, и́стиненъ, богочести́въ, удаля́яся от­ вся́кiя лука́выя ве́щи.
 • Отвѣща́ же дiа́волъ и рече́ предъ Го́сподемъ:
 • еда́ ту́не и́овъ чти́тъ Го́спода? не ты́ ли огради́лъ еси́ внѣ́шняя его́ и вну́трен­няя до́му его́, и я́же внѣ́ всѣ́хъ су́щихъ его́ о́крестъ? дѣла́ же руку́ его́ благослови́лъ еси́ и скоты́ его́ мно́ги сотвори́лъ еси́ на земли́:
 • но посли́ ру́ку твою́ и косни́ся всѣ́хъ, я́же и́мать, а́ще не въ лице́ тя благослови́тъ,
 • Тогда́ рече́ Госпо́дь дiа́волу: се́, вся́, ели́ка су́ть ему́, даю́ въ ру́ку твою́, но самого́ да не ко́снешися. и изы́де дiа́волъ от­ Го́спода.
 • И бы́сть я́ко де́нь се́й, сы́нове и́овлевы и дще́ри его́ пiя́ху вино́ въ дому́ бра́та сво­его́ старѣ́йшаго.
 • И се́, вѣ́ст­никъ прiи́де ко и́ову и рече́ ему́: супру́зи воло́въ оря́ху, и осли́цы пася́хуся бли́зъ и́хъ:
 • и при­­ше́дше плѣни́телiе плѣни́ша и́хъ и о́троки изби́ша мече́мъ, и спасо́хся а́зъ еди́нъ и прiидо́хъ воз­вѣсти́ти тебѣ́.
 • Еще́ сему́ глаго́лющу, прiи́де и́нъ вѣ́ст­никъ и рече́ ко и́ову: о́гнь спаде́ съ небесе́ и пожже́ о́вцы и па́стыри пояде́ подо́бнѣ, спасо́хся же а́зъ еди́нъ и прiидо́хъ воз­вѣсти́ти тебѣ́.
 • Еще́ сему́ глаго́лющу, прiи́де и́нъ вѣ́ст­никъ и рече́ ко и́ову: ко́н­ницы сотвори́ша нача́л­ст­ва три́ и окружи́ша велблю́ды и плѣни́ша и́хъ и о́троки изби́ша мечьми́, спасо́хся же а́зъ еди́нъ и прiидо́хъ воз­вѣсти́ти тебѣ́.
 • Еще́ сему́ глаго́лющу, и́нъ вѣ́ст­никъ прiи́де, глаго́ля и́ову: сыно́мъ тво­и́мъ и дще́ремъ тво­и́мъ яду́щымъ и пiю́щымъ у бра́та сво­его́ старѣ́йшаго,
 • внеза́пу вѣ́тръ вели́къ на́йде от­ пусты́ни и косну́ся четы́ремъ угло́мъ хра́мины, и паде́ хра́мина на дѣ́ти твоя́, и сконча́шася: спасо́хся же а́зъ еди́нъ и прiидо́хъ воз­вѣсти́ти тебѣ́.
 • Та́ко [услы́шавъ] и́овъ, воста́въ растерза́ ри́зы своя́ и остриже́ власы́ главы́ сво­ея́, [и посы́па пе́рстiю главу́ свою́,] и па́дъ на зе́млю, поклони́ся [Го́сподеви]
 • и рече́: са́мъ на́гъ изыдо́хъ от­ чре́ва ма́тере мо­ея́, на́гъ и от­иду́ та́мо: Госпо́дь даде́, Госпо́дь отъ­я́тъ: я́ко Го́сподеви изво́лися, та́ко бы́сть: бу́ди и́мя Госпо́дне благослове́но [во вѣ́ки].
 • Во всѣ́хъ си́хъ при­­ключи́в­шихся ему́ ничто́же согрѣши́ и́овъ предъ Го́сподемъ, [ниже́ устна́ма сво­и́ма,] и не даде́ безу́мiя Бо́гу.
 • 乌 斯 地 有 一 个 人 名 叫 约 伯 。 那 人 完 全 正 直 , 敬 畏 神 , 远 离 恶 事 。
 • 他 生 了 七 个 儿 子 , 三 个 女 儿 。
 • 他 的 家 产 有 七 千 羊 , 三 千 骆 驼 , 五 百 对 牛 , 五 百 母 驴 , 并 有 许 多 仆 婢 。 这 人 在 东 方 人 中 就 为 至 大 。
 • 他 的 儿 子 , 按 着 日 子 , 各 在 自 己 家 里 设 摆 筵 宴 , 就 打 发 人 去 , 请 了 他 们 的 三 个 姊 妹 来 , 与 他 们 一 同 吃 喝 ,
 • 筵 宴 的 日 子 过 了 , 约 伯 打 发 人 去 叫 他 们 自 洁 。 他 清 早 起 来 , 按 着 他 们 众 人 的 数 目 献 燔 祭 。 因 为 他 说 , 恐 怕 我 儿 子 犯 了 罪 , 心 中 弃 掉 神 。 约 伯 常 常 这 样 行 。
 • 有 一 天 , 神 的 众 子 , 来 侍 立 在 耶 和 华 面 前 , 撒 但 也 来 在 其 中 。
 • 耶 和 华 问 撒 但 说 , 你 从 那 里 来 。 撒 但 回 答 说 , 我 从 地 上 走 来 走 去 , 往 返 而 来 。
 • 耶 和 华 问 撒 但 说 , 你 曾 用 心 察 看 我 的 仆 人 约 伯 没 有 。 地 上 再 没 有 人 像 他 完 全 正 直 , 敬 畏 神 , 远 离 恶 事 。
 • 撒 但 回 答 耶 和 华 说 , 约 伯 敬 畏 神 , 岂 是 无 故 呢 。
 • 你 岂 不 是 四 面 圈 上 篱 笆 , 围 护 他 和 他 的 家 , 并 他 一 切 所 有 的 麽 。 他 手 所 做 的 都 蒙 你 赐 福 。 他 的 家 产 也 在 地 上 增 多 。
 • 你 且 伸 手 毁 他 一 切 所 有 的 。 他 必 当 面 弃 掉 你 。
 • 耶 和 华 对 撒 但 说 , 凡 他 所 有 的 都 在 你 手 中 。 只 是 不 可 伸 手 加 害 于 他 。 于 是 撒 但 从 耶 和 华 面 前 退 去 。
 • 有 一 天 , 约 伯 的 儿 女 正 在 他 们 长 兄 的 家 里 , 吃 饭 喝 酒 ,
 • 有 报 信 的 来 见 约 伯 , 说 , 牛 正 耕 地 , 驴 在 旁 边 吃 草 。
 • 示 巴 人 忽 然 闯 来 , 把 牲 畜 掳 去 , 并 用 刀 杀 了 仆 人 。 惟 有 我 一 人 逃 脱 , 来 报 信 给 你 。
 • 他 还 说 话 的 时 候 , 又 有 人 来 说 , 神 从 天 上 降 下 火 来 , 将 群 羊 和 仆 人 都 烧 灭 了 。 惟 有 我 一 人 逃 脱 , 来 报 信 给 你 。
 • 他 还 说 话 的 时 候 , 又 有 人 来 说 , 迦 勒 底 人 分 作 三 队 忽 然 闯 来 , 把 骆 驼 掳 去 , 并 用 刀 杀 了 仆 人 。 惟 有 我 一 人 逃 脱 , 来 报 信 给 你 。
 • 他 还 说 话 的 时 候 , 又 有 人 来 说 , 你 的 儿 女 正 在 他 们 长 兄 的 家 里 吃 饭 喝 酒 。
 • 不 料 , 有 狂 风 从 旷 野 刮 来 , 击 打 房 屋 的 四 角 , 房 屋 倒 塌 在 少 年 人 身 上 , 他 们 就 都 死 了 。 惟 有 我 一 人 逃 脱 , 来 报 信 给 你 。
 • 约 伯 便 起 来 , 撕 裂 外 袍 , 剃 了 头 , 伏 在 地 上 下 拜 。
 • 说 , 我 赤 身 出 于 母 胎 , 也 必 赤 身 归 回 。 赏 赐 的 是 耶 和 华 , 收 取 的 也 是 耶 和 华 。 耶 和 华 的 名 是 应 当 称 颂 的 。
 • 在 这 一 切 的 事 上 约 伯 并 不 犯 罪 , 也 不 以 神 为 愚 妄 ( 或 作 也 不 妄 评 神 ) 。
 • Был человек в земле Уц, имя его Иов; и был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен и удалялся от зла.
 • И родились у него семь сыновей и три дочери.
 • Имения у него было: семь тысяч мелкого скота, три тысячи верблюдов, пятьсот пар волов и пятьсот ослиц и весьма много прислуги; и был человек этот знаменитее всех сынов Востока.
 • Сыновья его сходились, делая пиры каждый в своем доме в свой день, и посылали и приглашали трех сестер своих есть и пить с ними.
 • Когда круг пиршественных дней совершался, Иов посылал за ними и освящал их и, вставая рано утром, возносил всесожжения по числу всех их [и одного тельца за грех о душах их]. Ибо говорил Иов: может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своем. Так делал Иов во все такие дни.
 • И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа; между ними пришел и сатана.
 • И сказал Господь сатане: откуда ты пришел? И отвечал сатана Господу и сказал: я ходил по земле и обошел ее.
 • И сказал Господь сатане: обратил ли ты внимание твое на раба Моего Иова? ибо нет такого, как он, на земле: человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла.
 • И отвечал сатана Господу и сказал: разве даром богобоязнен Иов?
 • Не Ты ли кругом оградил его и дом его и все, что у него? Дело рук его Ты благословил, и стада его распространяются по земле;
 • но простри руку Твою и коснись всего, что у него, – благословит ли он Тебя?
 • И сказал Господь сатане: вот, все, что у него, в руке твоей; только на него не простирай руки твоей. И отошел сатана от лица Господня.
 • И был день, когда сыновья его и дочери его ели и вино пили в доме первородного брата своего.
 • И вот, приходит вестник к Иову и говорит:
 • волы орали, и ослицы паслись подле них, как напали Савеяне и взяли их, а отроков поразили острием меча; и спасся только я один, чтобы возвестить тебе.
 • Еще он говорил, как приходит другой и сказывает: огонь Божий упал с неба и опалил овец и отроков и пожрал их; и спасся только я один, чтобы возвестить тебе.
 • Еще он говорил, как приходит другой и сказывает: Халдеи расположились тремя отрядами и бросились на верблюдов и взяли их, а отроков поразили острием меча; и спасся только я один, чтобы возвестить тебе.
 • Еще этот говорил, приходит другой и сказывает: сыновья твои и дочери твои ели и вино пили в доме первородного брата своего;
 • и вот, большой ветер пришел от пустыни и охватил четыре угла дома, и дом упал на отроков, и они умерли; и спасся только я один, чтобы возвестить тебе.
 • Тогда Иов встал и разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою и пал на землю и поклонился
 • и сказал: наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял; [как угодно было Господу, так и сделалось;] да будет имя Господне благословенно!
 • Во всем этом не согрешил Иов и не произнес ничего неразумного о Боге.