Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Иоиля
 

 
 • Я́ко се́, а́зъ во дни́ ты́я и во вре́мя о́но, егда́ воз­вращу́ плѣ́н­ники Иу́дины и Иерусали́мли,
 • и соберу́ вся́ язы́ки, и сведу́ я́ на юдо́ль Иосафа́тову, и разсужду́ся съ ни́ми ту́ о лю́дехъ мо­и́хъ и о наслѣ́дiи мо­е́мъ Изра́или, и́же разсѣ́яшася во язы́цѣхъ, и зе́млю мою́ раздѣли́ша.
 • И на лю́ди моя́ верго́ша жре́бiя, и да́ша о́трочища блудни́цамъ, и отрокови́цы продая́ху на винѣ́ и пiя́ху.
 • И что́ вы мнѣ́, ти́ре и Сидо́не и вся́ Галиле́а иноплеме́н­никовъ? еда́ воз­дая́нiе вы́ воз­даете́ мнѣ́? или́ памятозло́б­ст­вуете вы́ на мя́? Остро́ и бы́стро воз­да́мъ воз­дая́нiе ва́­ше на главы́ ва́шя,
 • поне́же сребро́ мое́ и зла́то мое́ взя́сте, и избра́н­ная моя́ и до́брая внесо́сте въ тре́бища ва́ша,
 • и сы́ны Иу́дины и сы́ны Иерусали́мли прода́сте сыно́мъ е́ллинскимъ, я́ко да иждене́те я́ от­ предѣ́лъ и́хъ.
 • И се́, а́зъ воз­ста́влю я́ от­ мѣ́ста, въ не́же прода́сте я́ та́мо, и воз­да́мъ воз­дая́нiе ва́­ше на главы́ ва́шя:
 • и от­да́мъ сы́ны ва́шя и дще́ри ва́шя въ ру́цѣ сыно́въ Иу́диныхъ, и продадя́тъ я́ въ плѣ́нъ во страну́ дале́че су́щу, я́ко Госпо́дь глаго́ла.
 • Проповѣ́дите сiя́ во язы́цѣхъ, освяти́те ра́ть, воз­ста́вите сѣчцы́, при­­веди́те и восходи́те, вси́ му́жiе во́инстiи,
 • разсѣцы́те ра́ла ва́ша на мечы́ и серпы́ ва́шя на ко́пiя: немощны́й да глаго́летъ, я́ко могу́ а́зъ:
 • совокупля́йтеся и входи́те, вси́ язы́цы о́крестъ, и собери́теся ту́: кро́ткiй да бу́детъ хра́бръ.
 • Да воста́нутъ и взы́дутъ вси́ язы́цы на юдо́ль Иосафа́тову, я́ко та́мо ся́ду разсуди́ти вся́ язы́ки я́же о́крестъ.
 • Испусти́те серпы́, я́ко предсто­и́тъ объима́нiе виногра́да: вни́дите, топчи́те, я́ко испо́лнь точи́ло, излива́ют­ся подточи́лiя, я́ко умно́жишася зло́бы и́хъ.
 • Гла́си прогласи́шася на по́ли суде́бнѣмъ, я́ко бли́зъ де́нь Госпо́день на юдо́ли суде́бнѣй.
 • Со́лнце и луна́ поме́ркнутъ, и звѣ́зды скры́ютъ свѣ́тъ сво́й.
 • Госпо́дь же от­ Сiо́на воз­зове́тъ и от­ Иерусали́ма да́стъ гла́съ сво́й, и потрясе́т­ся не́бо и земля́: Госпо́дь же пощади́тъ лю́ди своя́ и укрѣпи́тъ [Госпо́дь] сы́ны Изра́илевы.
 • И увѣ́сте, я́ко а́зъ Госпо́дь Бо́гъ ва́шъ, вселя́яся въ Сiо́нѣ въ горѣ́ мо­е́й святѣ́й: и бу́детъ Иерусали́мъ свя́тъ, и иноплеме́н­ницы не про́йдутъ сквоз­ѣ́ его́ ктому́.
 • И бу́детъ въ то́й де́нь, иска́плютъ го́ры сла́дость, и хо́лми источа́тъ млеко́, и вси́ исто́чницы Иу́дины источа́тъ во́ды, и исто́чникъ от­ до́му Госпо́дня изы́детъ и напо­и́тъ водоте́чь си́тiя.
 • Еги́петъ въ поги́бель бу́детъ, и Идуме́а въ по́ле поги́бели бу́детъ за озлобле́нiе сыно́въ Иу́диныхъ, поне́же пролiя́ша кро́вь пра́ведную на земли́ сво­е́й:
 • Иуде́а же во вѣ́ки насели́т­ся, и Иерусали́мъ въ ро́ды родо́въ.
 • И взыщу́ кро́ви и́хъ и не обезвиню́: и Госпо́дь всели́т­ся въ Сiо́нѣ.
 • Ибо вот, в те дни и в то самое время, когда Я возвращу плен Иуды и Иерусалима,
 • Я соберу все народы, и приведу их в долину Иосафата, и там произведу над ними суд за народ Мой и за наследие Мое, Израиля, который они рассеяли между народами, и землю Мою разделили.
 • И о народе Моем они бросали жребий, и отдавали отрока за блудницу, и продавали отроковицу за вино, и пили.
 • И что вы Мне, Тир и Сидон и все округи Филистимские? Хотите ли воздать Мне возмездие? хотите ли воздать Мне? Легко и скоро Я обращу возмездие ваше на головы ваши,
 • потому что вы взяли серебро Мое и золото Мое, и наилучшие драгоценности Мои внесли в капища ваши,
 • и сынов Иуды и сынов Иерусалима продавали сынам Еллинов, чтобы удалить их от пределов их.
 • Вот, Я подниму их из того места, куда вы продали их, и обращу мзду вашу на голову вашу.
 • И предам сыновей ваших и дочерей ваших в руки сынов Иуды, и они продадут их Савеям, народу отдаленному; так Господь сказал.
 • Провозгласите об этом между народами, приготовьтесь к войне, возбудите храбрых; пусть выступят, поднимутся все ратоборцы.
 • Перекуйте орала ваши на мечи и серпы ваши на копья; слабый пусть говорит: «я силен».
 • Спешите и сходитесь, все народы окрестные, и соберитесь; туда, Господи, веди Твоих героев.
 • Пусть воспрянут народы и низойдут в долину Иосафата; ибо там Я воссяду, чтобы судить все народы отовсюду.
 • Пустите в дело серпы, ибо жатва созрела; идите, спуститесь, ибо точило полно и подточилия переливаются, потому что злоба их велика.
 • Толпы, толпы в долине суда! ибо близок день Господень к долине суда!
 • Солнце и луна померкнут и звезды потеряют блеск свой.
 • И возгремит Господь с Сиона, и даст глас Свой из Иерусалима; содрогнутся небо и земля; но Господь будет защитою для народа Своего и обороною для сынов Израилевых.
 • Тогда узнаете, что Я Господь Бог ваш, обитающий на Сионе, на святой горе Моей; и будет Иерусалим святынею, и не будут уже иноплеменники проходить через него.
 • И будет в тот день: горы будут капать вином и холмы потекут молоком, и все русла Иудейские наполнятся водою, а из дома Господня выйдет источник, и будет напоять долину Ситтим.
 • Египет сделается пустынею и Едом будет пустою степью – за то, что они притесняли сынов Иудиных и проливали невинную кровь в земле их.
 • А Иуда будет жить вечно и Иерусалим – в роды родов.
 • Я смою кровь их, которую не смыл еще, и Господь будет обитать на Сионе.
 • Ꙗ҆́кѡ сѐ, а҆́зъ во дни̑ ты̑ѧ и҆ во вре́мѧ ѻ҆́но, є҆гда̀ возвращꙋ̀ плѣ́нники і҆ꙋ̑дины и҆ і҆ерⷭ҇ли̑мли,
 • и҆ соберꙋ̀ всѧ̑ ꙗ҆зы́ки, и҆ сведꙋ̀ ѧ҆̀ на ю҆до́ль і҆ѡсафа́товꙋ, и҆ разсꙋждꙋ́сѧ съ ни́ми тꙋ̀ ѡ҆ лю́дехъ мои́хъ и҆ ѡ҆ наслѣ́дїи мое́мъ і҆и҃ли, и҆̀же разсѣ́ѧшасѧ во ꙗ҆зы́цѣхъ, и҆ зе́млю мою̀ раздѣли́ша.
 • И҆ на лю́ди моѧ̑ верго́ша жрє́бїѧ, и҆ да́ша ѻ҆́трѡчища блꙋдни́цамъ, и҆ ѻ҆трокѡви́цы продаѧ́хꙋ на вїнѣ̀ и҆ пїѧ́хꙋ.
 • И҆ что́ вы мнѣ̀, тѵ́ре и҆ сїдѡ́не и҆ всѧ̀ галїле́а и҆ноплеме́нникѡвъ; є҆да̀ воздаѧ́нїе вы̀ воздаетѐ мнѣ̀; и҆лѝ памѧтоѕло́бствꙋете вы̀ на мѧ̀; Ѻ҆стрѡ̀ и҆ бы́стрѡ возда́мъ воздаѧ́нїе ва́ше на главы̀ ва́шѧ,
 • поне́же сребро̀ моѐ и҆ зла́то моѐ взѧ́сте, и҆ и҆збра̑ннаѧ моѧ̑ и҆ дѡ́браѧ внесо́сте въ трє́бища ва̑ша,
 • и҆ сы́ны і҆ꙋ̑дины и҆ сы́ны і҆ерⷭ҇ли̑мли прода́сте сынѡ́мъ є҆́ллинскимъ, ꙗ҆́кѡ да и҆ждене́те ѧ҆̀ ѿ предѣ̑лъ и҆́хъ.
 • И҆ сѐ, а҆́зъ возста́влю ѧ҆̀ ѿ мѣ́ста, въ не́же прода́сте ѧ҆̀ та́мѡ, и҆ возда́мъ воздаѧ́нїе ва́ше на главы̑ ва́шѧ:
 • и҆ ѿда́мъ сы́ны ва́шѧ и҆ дщє́ри ва́шѧ въ рꙋ́цѣ сынѡ́въ і҆ꙋ́диныхъ, и҆ продадѧ́тъ ѧ҆̀ въ плѣ́нъ во странꙋ̀ дале́че сꙋ́щꙋ, ꙗ҆́кѡ гдⷭ҇ь гл҃а.
 • Проповѣ́дите сїѧ̑ во ꙗ҆зы́цѣхъ, ѡ҆свѧти́те ра́ть, возста́вите сѣчцы̀, приведи́те и҆ восходи́те, всѝ мꙋ́жїе во́инстїи,
 • разсѣцы́те ра̑ла ва̑ша на мечы̀ и҆ серпы̀ ва́шѧ на ко́пїѧ: немощны́й да глаго́летъ, ꙗ҆́кѡ могꙋ̀ а҆́зъ:
 • совокꙋплѧ́йтесѧ и҆ входи́те, всѝ ꙗ҆зы́цы ѡ҆́крестъ, и҆ собери́тесѧ тꙋ̀: кро́ткїй да бꙋ́детъ хра́бръ.
 • Да воста́нꙋтъ и҆ взы́дꙋтъ всѝ ꙗ҆зы́цы на ю҆до́ль і҆ѡсафа́товꙋ, ꙗ҆́кѡ та́мѡ сѧ́дꙋ разсꙋди́ти всѧ̑ ꙗ҆зы́ки ꙗ҆̀же ѡ҆́крестъ.
 • И҆спꙋсти́те серпы̀, ꙗ҆́кѡ предстои́тъ ѡ҆б̾има́нїе вїногра́да: вни́дите, топчи́те, ꙗ҆́кѡ и҆спо́лнь точи́ло, и҆злива́ютсѧ подточи̑лїѧ, ꙗ҆́кѡ ᲂу҆мно́жишасѧ ѕлѡ́бы и҆́хъ.
 • Гла́си прогласи́шасѧ на по́ли сꙋде́бнѣмъ, ꙗ҆́кѡ бли́з̾ де́нь гдⷭ҇ень на ю҆до́ли сꙋде́бнѣй.
 • Со́лнце и҆ лꙋна̀ поме́ркнꙋтъ, и҆ ѕвѣ́зды скры́ютъ свѣ́тъ сво́й.
 • Гдⷭ҇ь же ѿ сїѡ́на воззове́тъ и҆ ѿ і҆ерⷭ҇ли́ма да́стъ гла́съ сво́й, и҆ потрѧсе́тсѧ не́бо и҆ землѧ̀: гдⷭ҇ь же пощади́тъ лю́ди своѧ̑ и҆ ᲂу҆крѣпи́тъ (гдⷭ҇ь) сы́ны і҆и҃лєвы.
 • И҆ ᲂу҆вѣ́сте, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ гдⷭ҇ь бг҃ъ ва́шъ, вселѧ́ѧсѧ въ сїѡ́нѣ въ горѣ̀ мое́й ст҃ѣ́й: и҆ бꙋ́детъ і҆ерⷭ҇ли́мъ ст҃ъ, и҆ и҆ноплемє́нницы не про́йдꙋтъ сквозѣ̀ є҆гѡ̀ ктомꙋ̀.
 • И҆ бꙋ́детъ въ то́й де́нь, и҆ска́плютъ го́ры сла́дость, и҆ хо́лми и҆сточа́тъ млеко̀, и҆ всѝ и҆сто́чницы і҆ꙋ̑дины и҆сточа́тъ во́ды, и҆ и҆сто́чникъ ѿ до́мꙋ гдⷭ҇нѧ и҆зы́детъ и҆ напои́тъ водоте́чь си́тїѧ {Є҆вр.: сїтті́мъ.}.
 • Є҆гѵ́петъ въ поги́бель бꙋ́детъ, и҆ і҆дꙋме́а въ по́ле поги́бели бꙋ́детъ за ѡ҆ѕлобле́нїе сынѡ́въ і҆ꙋ́диныхъ, поне́же пролїѧ́ша кро́вь првⷣнꙋю на землѝ свое́й:
 • і҆ꙋде́а же во вѣ́ки насели́тсѧ, и҆ і҆ерⷭ҇ли́мъ въ ро́ды родѡ́въ.
 • И҆ взыщꙋ̀ кро́ви и҆́хъ и҆ не ѡ҆безвиню̀: и҆ гдⷭ҇ь всели́тсѧ въ сїѡ́нѣ.