Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

 
Послание Иуды
 

 
 • [Зач. 77.] Иу́да, Иису́са Христа́ ра́бъ, бра́тъ же Иа́кова, су́щымъ о Бо́зѣ Отцѣ́ освяще́н­нымъ, Иису́съ Христо́мъ соблюде́н­нымъ зва́н­нымъ:
 • ми́лость ва́мъ и ми́ръ и любы́ да умно́жит­ся.
 • Возлю́блен­нiи, вся́ко тща́нiе творя́ писа́ти ва́мъ о о́бщемъ спасе́нiи ва́­шемъ, ну́жду воз­ъимѣ́хъ писа́ти ва́мъ, моля́ подвиза́тися о преда́н­нѣй вѣ́рѣ святы́мъ еди́ною.
 • Привнидо́ша бо нѣ́цыи человѣ́цы, дре́вле предуста́влен­нiи на сiе́ осужде́нiе, нечести́вiи, Бо́га на́­шего благода́ть прелага́ющiи въ скве́рну, и еди́наго Влады́ки Бо́га и Го́спода на́­шего Иису́са Христа́ от­мета́ющiися.
 • Воспомяну́ти же ва́мъ хощу́, вѣ́дущымъ и ва́мъ еди́ною сiе́, я́ко Госпо́дь лю́ди от­ земли́ Еги́петскiя спасе́, послѣди́ невѣ́ровав­шыя погуби́:
 • а́ггелы же не соблю́дшыя сво­его́ нача́л­ст­ва, но оста́вльшыя свое́ жили́ще, на су́дъ вели́каго дне́ у́зами вѣ́чными подъ мра́комъ соблюде́.
 • Я́коже Cодо́ма и Гомо́рра и окре́стнiи и́хъ гра́ды, подо́бнымъ и́мъ о́бразомъ преблуди́в­ше и ходи́в­ше вслѣ́дъ пло́ти ины́я, предлежа́тъ въ показа́нiе, огня́ вѣ́чнаго су́дъ подъе́мше,
 • та́кожде у́бо и сі́и, со́нiя ви́дяще, пло́ть у́бо скверня́тъ, госпо́д­ст­ва же от­мета́ют­ся, сла́вы же ху́ляще [не трепе́щутъ].
 • Михаи́лъ же арха́нгелъ, егда́ со дiа́воломъ разсужда́я {препира́яся} глаго́лаше о Моисе́овѣ тѣлеси́, не смѣ́яше суда́ навести́ ху́лна, но рече́: да запрети́тъ тебѣ́ Госпо́дь.
 • Сі́и же, ели́ка у́бо не вѣ́дятъ, ху́лятъ: ели́ка же по есте­ст­ву́ я́ко безслове́сная живо́тная вѣ́дятъ, въ си́хъ скверня́т­ся {растлѣва́ют­ся}.
 • [Зач. 78.] Го́ре и́мъ, я́ко въ пу́ть Ка́иновъ по­идо́ша, и въ ле́сть Вала́амовы мзды́ устреми́шася, и въ пререка́нiи корре́овѣ погибо́ша.
 • Сі́и су́ть въ любва́хъ ва́шихъ скверни́тели, съ ва́ми яду́ще, безъ боя́зни себе́ пасу́ще: о́блацы безво́дни, от­ вѣ́тръ преноси́ми: древеса́ есе́н­на, безпло́дна, два́жды уме́рша, искорене́на:
 • во́лны свирѣ́пыя мо́ря, воспѣня́ющя своя́ стыдѣ́нiя: звѣ́зды пре́лестныя, и́мже мра́къ тмы́ во вѣ́ки блюде́т­ся.
 • Проро́че­с­т­вова же и о си́хъ седмы́й от­ Ада́ма Ено́хъ, глаго́ля: се́ прiи́детъ Госпо́дь во тма́хъ святы́хъ а́нгелъ сво­и́хъ,
 • сотвори́ти су́дъ о всѣ́хъ и изобличи́ти всѣ́хъ нечести́выхъ о всѣ́хъ дѣлѣ́хъ нече́стiя и́хъ, и́миже нече́­ст­воваша, и о всѣ́хъ же́стокихъ словесѣ́хъ и́хъ, я́же глаго́лаша на́нь грѣ́шницы нечести́вiи.
 • Сі́и су́ть ропотницы́, укори́тели, [ча́сть поро́чна,] въ по́хотехъ сво­и́хъ ходя́ще нече́стiемъ и законопреступле́нiемъ: и уста́ и́хъ глаго́лютъ прего́рдая: чудя́щеся ли́цамъ по́льзы ра́ди.
 • Вы́ же, воз­лю́блен­нiи, помина́йте глаго́лы преждерече́н­ныя от­ апо́столъ Го́спода на́­шего Иису́са Христа́:
 • зане́ глаго́лаху ва́мъ, я́ко въ послѣ́днее вре́мя бу́дутъ руга́тели, по сво­и́хъ по́хотехъ ходя́ще и нече́стiихъ.
 • Сі́и су́ть от­дѣля́юще себе́ [от­ еди́ности вѣ́ры, и су́ть] тѣле́сни {душе́вни}, ду́ха не иму́ще.
 • Вы́ же, воз­лю́блен­нiи, свято́ю ва́­шею вѣ́рою назида́юще себе́, Ду́хомъ святы́мъ моля́щеся,
 • са́ми себе́ въ любви́ Бо́жiей соблю́дайте, жду́ще ми́лости Го́спода на́­шего Иису́са Христа́, въ жи́знь вѣ́чную.
 • И о́вѣхъ у́бо ми́луйте разсужда́юще,
 • о́вѣхъ же стра́хомъ спаса́йте, от­ огня́ восхища́юще: облича́йте же съ боя́знiю, ненави́дяще и я́же от­ пло́ти оскверне́ную ри́зу.
 • Могу́щему же сохрани́ти вы́ безъ грѣха́ и безъ скве́рны и поста́вити предъ сла́вою сво­е́ю непоро́чныхъ въ ра́дости,
 • еди́ному прему́дрому Бо́гу и Спа́су на́­шему, Иису́сомъ Христо́мъ Го́сподемъ на́шимъ, сла́ва и вели́чiе, держа́ва и вла́сть, пре́жде всего́ вѣ́ка, и ны́нѣ, и во вся́ вѣ́ки. Ами́нь.

  Коне́цъ собо́рному посла́нiю Иу́дину: и́мать въ себѣ́ главу́ 1, зача́лъ же церко́вныхъ 2.
 • [Зач. 77.] Иуда, раб Иисуса Христа, брат Иакова, призванным, которые освящены Богом Отцем и сохранены Иисусом Христом:
 • милость вам и мир и любовь да умножатся.
 • Возлюбленные! имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание – подвизаться за веру, однажды преданную святым.
 • Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к сему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающиеся единого Владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа.
 • Я хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь, избавив народ из земли Египетской, потом неверовавших погубил,
 • и ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах, под мраком, на суд великого дня.
 • Как Содом и Гоморра и окрестные города, подобно им блудодействовавшие и ходившие за иною плотию, подвергшись казни огня вечного, поставлены в пример, –
 • так точно будет и с сими мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальства и злословят высокие власти.
 • Михаил Архангел, когда говорил с диаволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал: «да запретит тебе Господь».
 • А сии злословят то, чего не знают; что же по природе, как бессловесные животные, знают, тем растлевают себя.
 • [Зач. 78.] Горе им, потому что идут путем Каиновым, предаются обольщению мзды, как Валаам, и в упорстве погибают, как Корей.
 • Таковые бывают соблазном на ваших вечерях любви; пиршествуя с вами, без страха утучняют себя. Это безводные облака, носимые ветром; осенние деревья, бесплодные, дважды умершие, исторгнутые;
 • свирепые морские волны, пенящиеся срамотами своими; звезды блуждающие, которым блюдется мрак тьмы на веки.
 • О них пророчествовал и Енох, седьмой от Адама, говоря: «се, идет Господь со тьмами святых Ангелов Своих –
 • сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на Него нечестивые грешники».
 • Это ропотники, ничем не довольные, поступающие по своим похотям (нечестиво и беззаконно); уста их произносят надутые слова; они оказывают лицеприятие для корысти.
 • Но вы, возлюбленные, помните предсказанное Апостолами Господа нашего Иисуса Христа.
 • Они говорили вам, что в последнее время появятся ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям.
 • Это люди, отделяющие себя (от единства веры), душевные, не имеющие духа.
 • А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым,
 • сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа, для вечной жизни.
 • И к одним будьте милостивы, с рассмотрением,
 • а других страхом спасайте, исторгая из огня, обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждою, которая осквернена плотью.
 • Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости,
 • Единому Премудрому Богу, Спасителю нашему чрез Иисуса Христа Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.
 • Кудай Ата аркылуу ыйыкталган жана Ыйса Машайак аркылуу сакталган чакырылгандарга Ыйса Машайактын кулу, Жакыптын бир тууганы Жєйєттљн салам!
 • Кудай силерге ырайымын тљгєп, тынчтыгын бере берсин, силерде Анын сєйєєсє арта берсин!
 • Сєйєктєє бир туугандар, силерге жалпы куткарылуу жљнєндљ жазууга дилгир элем, бирок мен силерди ыйыктарга бир ирет берилген ишеним єчєн кєрљшєєгљ чакырууну зарыл деп таптым.
 • Анткени силердин арањарга жашыруун тєрдљ кирип алган адамдар бар. Алар – Кудайыбыздын ырайымын бузуктукка алмаштырган, жалгыз Эгедерибиз жана Тењирибиз Ыйса Машайактан баш тарткан, кудайсыз адамдар. Алар єчєн байыртадан эле сот белгиленген.
 • Силер баарын билсењер да, мен Тењирдин Љз элин Мисир жеринен алып чыккандан кийин, ишенбегендерин жок кылып салганын,
 • алгачкы абалын сактабай, љздљрєнєн жайын таштап кеткен периштелерди да тєбљлєккљ байлап, карањгылыкка камап, сот боло турган улуу кєнгљ сактап койгонун,
 • ошолорго окшоп бузуктукка баткан жана бљлљк дененин артынан ээрчиген Содом, Амор шаарлары жана алардын тегерегиндеги шаарлар башкаларга сабак болуш єчєн, тєбљлєк от жазасына тартылганын эскертким келет.
 • Љздљрєнєн денесин булгаган, жогоркуларды тоготпой, жогорку бийликтегилерди жамандаган ошол кыялкечтерге да так ушундай болот.
 • Башкы периште Михаел да Мусанын сљљгєн талашып, шайтан менен айтышканда, аны айыптоого батынбай: «Сага Тењир тыюу салсын!» – деп гана айткан.
 • Булар болсо љздљрє билбегендеринин баарын жамандашат, љздљрєнєн табияты боюнча тилсиз жаныбарлардай, ал эми билген нерселери менен љздљрєн кыйратып жок кылышат.
 • Аларга кайгы! Анткени алар Кабылдын жолу менен жєрєшљт; Биламга окшоп арам акчанын артынан тєшєп адашып жєрєшљт; Корак сыяктуу каршы чыгып, љздљрєн љлємгљ дуушар кылып жатышат.
 • Мындайлар силердин сєйєє кечињерде азгырык болушат. Силер менен тойлоп, љздљрєн коркпостон семиртишет. Алар – шамал айдаган суусуз булуттар. Алар – тамыры менен жулунган, эки жолу љлгљн, жемишсиз кєзгє дарактар.
 • Алар – љзєнєн ыпылас нерселерин кљбєктљнткљн дењиздин долу толкундары, адашкан жылдыздар. Алар єчєн карањгылыктын карањгылыгы тєбљлєккљ сакталып турат.
 • Адам атадан кийинки жетинчи тукумдан чыккан Энох да алар жљнєндљ: «Мына, Тењир бардыгын соттош єчєн, кудайсыздардын љздљрєнєн кудайсыздыгы менен жасаган иштеринин бетин ачуу єчєн, Ага каршы осол сљздљрдє айткан кудайсыз кєнљљкљрлљрдє ашкерелљљ єчєн, Љзєнєн тємљндљгљн ыйыктары менен келе жатат», – деп пайгамбарчылык кылган.
 • Алар – кєњкєлдљктљр жана эч нерсеге ыраазы болбогондор. Алар љздљрєнєн кумарларына жетеленип жашашат, ооз кљптєрєп сєйлљшљт, љздљрєнєн пайдасы єчєн кошоматчылык кылышат.
 • Бирок силер, сєйєктєє бир туугандар, Тењирибиз Ыйса Машайактын элчилери тарабынан алдын ала айтылган сљздљрдє эсињерден чыгарбагыла.
 • Алар силерге: «Акыркы убакта љздљрєнєн ыпылас кумарларына жетеленип жашаган шылдыњчылдар пайда болот», – деп айтышкан.
 • Алар – ортого жик салуучу, Руху жок, табигый адамдар.
 • Сєйєктєє бир туугандар, силер болсо љзєњљрдє ыйык ишенимињердин негизинде бекемдегиле, Ыйык Рухтун жетеги менен сыйынгыла.
 • Тєбљлєк љмєргљ ээ болушуњар єчєн, Тењирибиз Ыйса Машайактан ырайым кєтєп, љзєњљргљ болгон Кудайдын сєйєєсєн сактап жашагыла.
 • Олку-солку болуп жаткандарга боорукердик менен мамиле кылгыла.
 • Ал эми кээ бирљљлљрдє оттон алып калган сыяктуу, коркутуу менен куткарып калгыла. Алардын денеси менен булганган кийиминен да жийиркенип, коркунуч менен ашкере кылгыла.
 • Кылымдар мурун жана азыр, тєбљлєктљн тєбљлєккљ дањк, улуулук, кубат жана бийлик силерди жыгылуудан сактай ала турган, Љзєнєн дањкынын алдында кемчиликсиз кылып, кубанычыњарды сактап тура ала турган, биздин Тењирибиз Ыйса Машайак аркылуу Куткаруучубуз болгон жалгыз, акылман Кудайыбыздыкы! Оомийин.
 • Iudas Iesu Christi servus, frater autem Iacobi, his qui sunt vocati, in Deo Patre dilecti et Christo Iesu conservati:
 • misericordia vobis et pax et caritas adimpleatur.
 • Carissimi, omnem sollicitudinem faciens scribendi vobis de communi nostra salute, necesse habui scribere vobis, deprecans certare pro semel tradita sanctis fide.
 • Subintroierunt enim quidam homines, qui olim praescripti sunt in hoc iudicium, impii, Dei nostri gratiam transferentes in luxuriam, et solum Dominatorem et Dominum nostrum Iesum Christum negantes.
 • Commonere autem vos volo, scientes vos omnia, quoniam Dominus semel populum de terra Aegypti salvans, secundo eos, qui non crediderunt, perdidit;
 • angelos vero, qui non servaverunt suum principatum, sed dereliquerunt suum domicilium, in iudicium magni diei vinculis aeternis sub caligine reservavit.
 • Sicut Sodoma et Gomorra et finitimae civitates, simili modo exfornicatae et abeuntes post carnem alteram, factae sunt exemplum, ignis aeterni poenam sustinentes.
 • Similiter vero et hi somniantes carnem quidem maculant, dominationem autem spernunt, glorias autem blasphemant.
 • Cum Michael archangelus cum Diabolo disputans altercaretur de Moysis corpore, non est ausus iudicium inferre blasphemiae, sed dixit: «Increpet te Dominus!».
 • Hi autem, quaecumque quidem ignorant, blasphemant; quaecumque autem naturaliter tamquam muta animalia norunt, in his corrumpuntur.
 • Vae illis, quia via Cain abierunt et errore Balaam mercede effusi sunt et contradictione Core perierunt!
 • Hi sunt in agapis vestris maculae, convivantes sine timore, semetipsos pascentes; nubes sine aqua, quae a ventis circumferuntur; arbores autumnales infructuosae bis mortuae, eradicatae;
 • fluctus feri maris despumantes suas confusiones; sidera errantia, quibus procella tenebrarum in aeternum servata est.
 • Prophetavit autem et his septimus ab Adam Henoch dicens: «Ecce venit Dominus in sanctis milibus suis
 • facere iudicium contra omnes et arguere omnem animam de omnibus operibus impietatis eorum, quibus impie egerunt, et de omnibus duris, quae locuti sunt contra eum peccatores impii».
 • Hi sunt murmuratores, querelosi, secundum concupiscentias suas ambulantes, et os illorum loquitur superba, mirantes personas quaestus causa.
 • Vos autem, carissimi, memores estote verborum, quae praedicta sunt ab apostolis Domini nostri Iesu Christi,
 • quoniam dicebant vobis: «In novissimo tempore venient illusores, secundum suas concupiscentias ambulantes impietatum".
 • Hi sunt qui segregant, animales, Spiritum non habentes.
 • Vos autem, carissimi, superaedificantes vosmetipsos sanctissimae vestrae fidei, in Spiritu Sancto orantes,
 • ipsos vos in dilectione Dei servate, exspectantes misericordiam Domini nostri Iesu Christi in vitam aeternam.
 • Et his quidem miseremini disputantibus;
 • illos vero salvate de igne rapientes; aliis autem miseremini in timore, odientes et eam, quae carnalis est, maculatam tunicam.
 • Ei autem, qui potest vos conservare sine peccato et constituere ante conspectum gloriae suae immaculatos in exsultatione,
 • soli Deo salvatori nostro per Iesum Christum Dominum nostrum gloria, magnificentia, imperium et potestas ante omne saeculum et nunc et in omnia saecula. Amen.