Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

 
Послание Иуды
 

 
 • [Зач. 77.] Иу́да, Иису́са Христа́ ра́бъ, бра́тъ же Иа́кова, су́щымъ о Бо́зѣ Отцѣ́ освяще́н­нымъ, Иису́съ Христо́мъ соблюде́н­нымъ зва́н­нымъ:
 • ми́лость ва́мъ и ми́ръ и любы́ да умно́жит­ся.
 • Возлю́блен­нiи, вся́ко тща́нiе творя́ писа́ти ва́мъ о о́бщемъ спасе́нiи ва́­шемъ, ну́жду воз­ъимѣ́хъ писа́ти ва́мъ, моля́ подвиза́тися о преда́н­нѣй вѣ́рѣ святы́мъ еди́ною.
 • Привнидо́ша бо нѣ́цыи человѣ́цы, дре́вле предуста́влен­нiи на сiе́ осужде́нiе, нечести́вiи, Бо́га на́­шего благода́ть прелага́ющiи въ скве́рну, и еди́наго Влады́ки Бо́га и Го́спода на́­шего Иису́са Христа́ от­мета́ющiися.
 • Воспомяну́ти же ва́мъ хощу́, вѣ́дущымъ и ва́мъ еди́ною сiе́, я́ко Госпо́дь лю́ди от­ земли́ Еги́петскiя спасе́, послѣди́ невѣ́ровав­шыя погуби́:
 • а́ггелы же не соблю́дшыя сво­его́ нача́л­ст­ва, но оста́вльшыя свое́ жили́ще, на су́дъ вели́каго дне́ у́зами вѣ́чными подъ мра́комъ соблюде́.
 • Я́коже Cодо́ма и Гомо́рра и окре́стнiи и́хъ гра́ды, подо́бнымъ и́мъ о́бразомъ преблуди́в­ше и ходи́в­ше вслѣ́дъ пло́ти ины́я, предлежа́тъ въ показа́нiе, огня́ вѣ́чнаго су́дъ подъе́мше,
 • та́кожде у́бо и сі́и, со́нiя ви́дяще, пло́ть у́бо скверня́тъ, госпо́д­ст­ва же от­мета́ют­ся, сла́вы же ху́ляще [не трепе́щутъ].
 • Михаи́лъ же арха́нгелъ, егда́ со дiа́воломъ разсужда́я {препира́яся} глаго́лаше о Моисе́овѣ тѣлеси́, не смѣ́яше суда́ навести́ ху́лна, но рече́: да запрети́тъ тебѣ́ Госпо́дь.
 • Сі́и же, ели́ка у́бо не вѣ́дятъ, ху́лятъ: ели́ка же по есте­ст­ву́ я́ко безслове́сная живо́тная вѣ́дятъ, въ си́хъ скверня́т­ся {растлѣва́ют­ся}.
 • [Зач. 78.] Го́ре и́мъ, я́ко въ пу́ть Ка́иновъ по­идо́ша, и въ ле́сть Вала́амовы мзды́ устреми́шася, и въ пререка́нiи корре́овѣ погибо́ша.
 • Сі́и су́ть въ любва́хъ ва́шихъ скверни́тели, съ ва́ми яду́ще, безъ боя́зни себе́ пасу́ще: о́блацы безво́дни, от­ вѣ́тръ преноси́ми: древеса́ есе́н­на, безпло́дна, два́жды уме́рша, искорене́на:
 • во́лны свирѣ́пыя мо́ря, воспѣня́ющя своя́ стыдѣ́нiя: звѣ́зды пре́лестныя, и́мже мра́къ тмы́ во вѣ́ки блюде́т­ся.
 • Проро́че­с­т­вова же и о си́хъ седмы́й от­ Ада́ма Ено́хъ, глаго́ля: се́ прiи́детъ Госпо́дь во тма́хъ святы́хъ а́нгелъ сво­и́хъ,
 • сотвори́ти су́дъ о всѣ́хъ и изобличи́ти всѣ́хъ нечести́выхъ о всѣ́хъ дѣлѣ́хъ нече́стiя и́хъ, и́миже нече́­ст­воваша, и о всѣ́хъ же́стокихъ словесѣ́хъ и́хъ, я́же глаго́лаша на́нь грѣ́шницы нечести́вiи.
 • Сі́и су́ть ропотницы́, укори́тели, [ча́сть поро́чна,] въ по́хотехъ сво­и́хъ ходя́ще нече́стiемъ и законопреступле́нiемъ: и уста́ и́хъ глаго́лютъ прего́рдая: чудя́щеся ли́цамъ по́льзы ра́ди.
 • Вы́ же, воз­лю́блен­нiи, помина́йте глаго́лы преждерече́н­ныя от­ апо́столъ Го́спода на́­шего Иису́са Христа́:
 • зане́ глаго́лаху ва́мъ, я́ко въ послѣ́днее вре́мя бу́дутъ руга́тели, по сво­и́хъ по́хотехъ ходя́ще и нече́стiихъ.
 • Сі́и су́ть от­дѣля́юще себе́ [от­ еди́ности вѣ́ры, и су́ть] тѣле́сни {душе́вни}, ду́ха не иму́ще.
 • Вы́ же, воз­лю́блен­нiи, свято́ю ва́­шею вѣ́рою назида́юще себе́, Ду́хомъ святы́мъ моля́щеся,
 • са́ми себе́ въ любви́ Бо́жiей соблю́дайте, жду́ще ми́лости Го́спода на́­шего Иису́са Христа́, въ жи́знь вѣ́чную.
 • И о́вѣхъ у́бо ми́луйте разсужда́юще,
 • о́вѣхъ же стра́хомъ спаса́йте, от­ огня́ восхища́юще: облича́йте же съ боя́знiю, ненави́дяще и я́же от­ пло́ти оскверне́ную ри́зу.
 • Могу́щему же сохрани́ти вы́ безъ грѣха́ и безъ скве́рны и поста́вити предъ сла́вою сво­е́ю непоро́чныхъ въ ра́дости,
 • еди́ному прему́дрому Бо́гу и Спа́су на́­шему, Иису́сомъ Христо́мъ Го́сподемъ на́шимъ, сла́ва и вели́чiе, держа́ва и вла́сть, пре́жде всего́ вѣ́ка, и ны́нѣ, и во вся́ вѣ́ки. Ами́нь.

  Коне́цъ собо́рному посла́нiю Иу́дину: и́мать въ себѣ́ главу́ 1, зача́лъ же церко́вныхъ 2.
 • [Зач. 77.] Иуда, раб Иисуса Христа, брат Иакова, призванным, которые освящены Богом Отцем и сохранены Иисусом Христом:
 • милость вам и мир и любовь да умножатся.
 • Возлюбленные! имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание – подвизаться за веру, однажды преданную святым.
 • Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к сему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающиеся единого Владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа.
 • Я хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь, избавив народ из земли Египетской, потом неверовавших погубил,
 • и ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах, под мраком, на суд великого дня.
 • Как Содом и Гоморра и окрестные города, подобно им блудодействовавшие и ходившие за иною плотию, подвергшись казни огня вечного, поставлены в пример, –
 • так точно будет и с сими мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальства и злословят высокие власти.
 • Михаил Архангел, когда говорил с диаволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал: «да запретит тебе Господь».
 • А сии злословят то, чего не знают; что же по природе, как бессловесные животные, знают, тем растлевают себя.
 • [Зач. 78.] Горе им, потому что идут путем Каиновым, предаются обольщению мзды, как Валаам, и в упорстве погибают, как Корей.
 • Таковые бывают соблазном на ваших вечерях любви; пиршествуя с вами, без страха утучняют себя. Это безводные облака, носимые ветром; осенние деревья, бесплодные, дважды умершие, исторгнутые;
 • свирепые морские волны, пенящиеся срамотами своими; звезды блуждающие, которым блюдется мрак тьмы на веки.
 • О них пророчествовал и Енох, седьмой от Адама, говоря: «се, идет Господь со тьмами святых Ангелов Своих –
 • сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на Него нечестивые грешники».
 • Это ропотники, ничем не довольные, поступающие по своим похотям (нечестиво и беззаконно); уста их произносят надутые слова; они оказывают лицеприятие для корысти.
 • Но вы, возлюбленные, помните предсказанное Апостолами Господа нашего Иисуса Христа.
 • Они говорили вам, что в последнее время появятся ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям.
 • Это люди, отделяющие себя (от единства веры), душевные, не имеющие духа.
 • А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым,
 • сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа, для вечной жизни.
 • И к одним будьте милостивы, с рассмотрением,
 • а других страхом спасайте, исторгая из огня, обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждою, которая осквернена плотью.
 • Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости,
 • Единому Премудрому Богу, Спасителю нашему чрез Иисуса Христа Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.
 • [Заⷱ҇ 77] І҆ꙋ́да, і҆и҃са хрⷭ҇та̀ ра́бъ, бра́тъ же і҆а́кѡва, сꙋ́щымъ ѡ҆ бз҃ѣ ѻ҆ц҃ѣ̀ ѡ҆свѧщє́ннымъ, і҆и҃съ хрⷭ҇то́мъ соблюдє́ннымъ зва̑ннымъ:
 • млⷭ҇ть ва́мъ и҆ ми́ръ и҆ любы̀ да ᲂу҆мно́житсѧ.
 • Возлю́бленнїи, всѧ́ко тща́нїе творѧ̀ писа́ти ва́мъ ѡ҆ ѻ҆́бщемъ спⷭ҇нїи ва́шемъ, нꙋ́ждꙋ воз̾имѣ́хъ писа́ти ва́мъ, молѧ̀ подвиза́тисѧ ѡ҆ пре́даннѣй вѣ́рѣ ст҃ы̑мъ є҆ди́ною.
 • Привнидо́ша бо нѣ́цыи человѣ́цы, дре́вле пред̾ꙋста́вленнїи на сїѐ ѡ҆сꙋжде́нїе, нечести́вїи, бг҃а на́шегѡ блгⷣть прелага́ющїи въ скве́рнꙋ, и҆ є҆ди́нагѡ влⷣки бг҃а и҆ гдⷭ҇а на́шегѡ і҆и҃са хрⷭ҇та̀ ѿмета́ющїисѧ.
 • Воспомѧнꙋ́ти же ва́мъ хощꙋ̀, вѣ́дꙋщымъ и҆ ва́мъ є҆ди́ною сїѐ, ꙗ҆́кѡ гдⷭ҇ь лю́ди ѿ землѝ є҆гѵ́петскїѧ сп҃сѐ, послѣдѝ невѣ́ровавшыѧ погꙋбѝ:
 • а҆́ггелы же не соблю́дшыѧ своегѡ̀ нача́льства, но ѡ҆ста́вльшыѧ своѐ жили́ще, на сꙋ́дъ вели́кагѡ днѐ ᲂу҆́зами вѣ́чными под̾ мра́комъ соблюдѐ.
 • Ꙗ҆́коже содо́ма и҆ гомо́рра и҆ ѡ҆кре́стнїи и҆́хъ гра́ды, подо́бнымъ и҆̀мъ ѡ҆́бразомъ преблꙋди́вше и҆ ходи́вше в̾слѣ́дъ пло́ти и҆ны́ѧ, предлежа́тъ въ показа́нїе, ѻ҆гнѧ̀ вѣ́чнагѡ сꙋ́дъ под̾е́мше,
 • та́кожде ᲂу҆̀бо и҆ сі́и, сѡ́нїѧ ви́дѧще, пло́ть ᲂу҆́бѡ сквернѧ́тъ, госпо́дства же ѿмета́ютсѧ, сла́вы же хꙋ́лѧще (не трепе́щꙋтъ).
 • Мїхаи́лъ же а҆рха́гг҃лъ, є҆гда̀ со дїа́воломъ разсꙋжда́ѧ {препира́ѧсѧ} глаго́лаше ѡ҆ мѡѷсе́овѣ тѣлесѝ, не смѣ́ѧше сꙋда̀ навестѝ хꙋ́льна, но речѐ: да запрети́тъ тебѣ̀ гдⷭ҇ь.
 • Сі́и же, є҆ли̑ка ᲂу҆́бѡ не вѣ́дѧтъ, хꙋ́лѧтъ: є҆ли̑ка же по є҆стествꙋ̀ ꙗ҆́кѡ безсловє́снаѧ живѡ́тнаѧ вѣ́дѧтъ, въ си́хъ сквернѧ́тсѧ {растлѣва́ютсѧ}.
 • [Заⷱ҇ 78] Го́ре и҆̀мъ, ꙗ҆́кѡ въ пꙋ́ть ка́їновъ поидо́ша, и҆ въ ле́сть вала́амовы мзды̀ ᲂу҆стреми́шасѧ, и҆ въ прерѣка́нїи корре́овѣ погибо́ша.
 • Сі́и сꙋ́ть въ любва́хъ ва́шихъ скверни́тєли, съ ва́ми ꙗ҆дꙋ́ще, без̾ боѧ́зни себѐ пасꙋ́ще: ѡ҆́блацы безво́дни, ѿ вѣ̑тръ преноси́ми: древеса̀ є҆сє́нна, безплѡ́дна, два́жды ᲂу҆мє́рша, и҆скоренє́на:
 • вѡ́лны свирѣ́пыѧ мо́рѧ, воспѣнѧ́ющѧ своѧ̑ стыдѣ̑нїѧ: ѕвѣ́зды пре́лєстныѧ, и҆̀мже мра́къ тьмы̀ во вѣ́ки блюде́тсѧ.
 • Прⷪ҇ро́чествова же и҆ ѡ҆ си́хъ седмы́й ѿ а҆да́ма є҆нѡ́хъ, глаго́лѧ: сѐ прїи́детъ гдⷭ҇ь во тьма́хъ ст҃ы́хъ а҆́гг҃лъ свои́хъ,
 • сотвори́ти сꙋ́дъ ѡ҆ всѣ́хъ и҆ и҆з̾ѡбличи́ти всѣ́хъ нечести́выхъ ѡ҆ всѣ́хъ дѣ́лѣхъ нече́стїѧ и҆́хъ, и҆́миже нече́ствоваша, и҆ ѡ҆ всѣ́хъ же́стокихъ словесѣ́хъ и҆́хъ, ꙗ҆́же глаго́лаша на́нь грѣ̑шницы нечести́вїи.
 • Сі́и сꙋ́ть ропотницы̀, ᲂу҆кори́тєли, (ча́сть поро́чна,) въ по́хотехъ свои́хъ ходѧ́ще нече́стїемъ и҆ законопрестꙋпле́нїемъ: и҆ ᲂу҆ста̀ и҆́хъ глаго́лютъ прегѡ́рдаѧ: чꙋдѧ́щесѧ ли́цамъ по́льзы ра́ди.
 • Вы́ же, возлю́бленнїи, помина́йте глаго́лы преждеречє́нныѧ ѿ а҆пⷭ҇лъ гдⷭ҇а на́шегѡ і҆и҃са хрⷭ҇та̀:
 • занѐ глаго́лахꙋ ва́мъ, ꙗ҆́кѡ въ послѣ́днее вре́мѧ бꙋ́дꙋтъ рꙋга́тєли, по свои́хъ по́хотехъ ходѧ́ще и҆ нече́стїихъ.
 • Сі́и сꙋ́ть ѿдѣлѧ́юще себѐ (ѿ є҆ди́ности вѣ́ры, и҆ сꙋ́ть) тѣле́сни {дꙋше́вни}, дꙋ́ха не и҆мꙋ́ще.
 • Вы́ же, возлю́бленнїи, ст҃о́ю ва́шею вѣ́рою назида́юще себѐ, дх҃омъ ст҃ы́мъ молѧ́щесѧ,
 • са́ми себѐ въ любвѝ бж҃їей соблю́дайте, ждꙋ́ще млⷭ҇ти гдⷭ҇а на́шегѡ і҆и҃са хрⷭ҇та̀ въ жи́знь вѣ́чнꙋю.
 • И҆ ѻ҆́вѣхъ ᲂу҆́бѡ ми́лꙋйте разсꙋжда́юще,
 • ѻ҆́вѣхъ же стра́хомъ спаса́йте, ѿ ѻ҆гнѧ̀ восхища́юще: ѡ҆блича́йте же съ боѧ́знїю, ненави́дѧще и҆ ꙗ҆́же ѿ пло́ти ѡ҆скверне́нꙋю ри́зꙋ.
 • Могꙋ́щемꙋ же сохрани́ти вы̀ без̾ грѣха̀ и҆ без̾ скве́рны и҆ поста́вити пред̾ сла́вою свое́ю непоро́чныхъ въ ра́дости,
 • є҆ди́номꙋ премⷣромꙋ бг҃ꙋ и҆ сп҃сꙋ на́шемꙋ, і҆и҃сомъ хрⷭ҇то́мъ гдⷭ҇емъ на́шимъ, сла́ва и҆ вели́чїе, держа́ва и҆ вла́сть, пре́жде всегѡ̀ вѣ́ка, и҆ нн҃ѣ, и҆ во всѧ̑ вѣ́ки. А҆ми́нь.