Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Сол. 2Сол. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

 
Послание Иуды
 

 
 • [Зач. 77.] Иу́да, Иису́са Христа́ ра́бъ, бра́тъ же Иа́кова, су́щымъ о Бо́зѣ Отцѣ́ освяще́н­нымъ, Иису́съ Христо́мъ соблюде́н­нымъ зва́н­нымъ:
 • ми́лость ва́мъ и ми́ръ и любы́ да умно́жит­ся.
 • Возлю́блен­нiи, вся́ко тща́нiе творя́ писа́ти ва́мъ о о́бщемъ спасе́нiи ва́­шемъ, ну́жду воз­ъимѣ́хъ писа́ти ва́мъ, моля́ подвиза́тися о преда́н­нѣй вѣ́рѣ святы́мъ еди́ною.
 • Привнидо́ша бо нѣ́цыи человѣ́цы, дре́вле предуста́влен­нiи на сiе́ осужде́нiе, нечести́вiи, Бо́га на́­шего благода́ть прелага́ющiи въ скве́рну, и еди́наго Влады́ки Бо́га и Го́спода на́­шего Иису́са Христа́ от­мета́ющiися.
 • Воспомяну́ти же ва́мъ хощу́, вѣ́дущымъ и ва́мъ еди́ною сiе́, я́ко Госпо́дь лю́ди от­ земли́ Еги́петскiя спасе́, послѣди́ невѣ́ровав­шыя погуби́:
 • а́ггелы же не соблю́дшыя сво­его́ нача́л­ст­ва, но оста́вльшыя свое́ жили́ще, на су́дъ вели́каго дне́ у́зами вѣ́чными подъ мра́комъ соблюде́.
 • Я́коже Cодо́ма и Гомо́рра и окре́стнiи и́хъ гра́ды, подо́бнымъ и́мъ о́бразомъ преблуди́в­ше и ходи́в­ше вслѣ́дъ пло́ти ины́я, предлежа́тъ въ показа́нiе, огня́ вѣ́чнаго су́дъ подъе́мше,
 • та́кожде у́бо и сі́и, со́нiя ви́дяще, пло́ть у́бо скверня́тъ, госпо́д­ст­ва же от­мета́ют­ся, сла́вы же ху́ляще [не трепе́щутъ].
 • Михаи́лъ же арха́нгелъ, егда́ со дiа́воломъ разсужда́я {препира́яся} глаго́лаше о Моисе́овѣ тѣлеси́, не смѣ́яше суда́ навести́ ху́лна, но рече́: да запрети́тъ тебѣ́ Госпо́дь.
 • Сі́и же, ели́ка у́бо не вѣ́дятъ, ху́лятъ: ели́ка же по есте­ст­ву́ я́ко безслове́сная живо́тная вѣ́дятъ, въ си́хъ скверня́т­ся {растлѣва́ют­ся}.
 • [Зач. 78.] Го́ре и́мъ, я́ко въ пу́ть Ка́иновъ по­идо́ша, и въ ле́сть Вала́амовы мзды́ устреми́шася, и въ пререка́нiи корре́овѣ погибо́ша.
 • Сі́и су́ть въ любва́хъ ва́шихъ скверни́тели, съ ва́ми яду́ще, безъ боя́зни себе́ пасу́ще: о́блацы безво́дни, от­ вѣ́тръ преноси́ми: древеса́ есе́н­на, безпло́дна, два́жды уме́рша, искорене́на:
 • во́лны свирѣ́пыя мо́ря, воспѣня́ющя своя́ стыдѣ́нiя: звѣ́зды пре́лестныя, и́мже мра́къ тмы́ во вѣ́ки блюде́т­ся.
 • Проро́че­с­т­вова же и о си́хъ седмы́й от­ Ада́ма Ено́хъ, глаго́ля: се́ прiи́детъ Госпо́дь во тма́хъ святы́хъ а́нгелъ сво­и́хъ,
 • сотвори́ти су́дъ о всѣ́хъ и изобличи́ти всѣ́хъ нечести́выхъ о всѣ́хъ дѣлѣ́хъ нече́стiя и́хъ, и́миже нече́­ст­воваша, и о всѣ́хъ же́стокихъ словесѣ́хъ и́хъ, я́же глаго́лаша на́нь грѣ́шницы нечести́вiи.
 • Сі́и су́ть ропотницы́, укори́тели, [ча́сть поро́чна,] въ по́хотехъ сво­и́хъ ходя́ще нече́стiемъ и законопреступле́нiемъ: и уста́ и́хъ глаго́лютъ прего́рдая: чудя́щеся ли́цамъ по́льзы ра́ди.
 • Вы́ же, воз­лю́блен­нiи, помина́йте глаго́лы преждерече́н­ныя от­ апо́столъ Го́спода на́­шего Иису́са Христа́:
 • зане́ глаго́лаху ва́мъ, я́ко въ послѣ́днее вре́мя бу́дутъ руга́тели, по сво­и́хъ по́хотехъ ходя́ще и нече́стiихъ.
 • Сі́и су́ть от­дѣля́юще себе́ [от­ еди́ности вѣ́ры, и су́ть] тѣле́сни {душе́вни}, ду́ха не иму́ще.
 • Вы́ же, воз­лю́блен­нiи, свято́ю ва́­шею вѣ́рою назида́юще себе́, Ду́хомъ святы́мъ моля́щеся,
 • са́ми себе́ въ любви́ Бо́жiей соблю́дайте, жду́ще ми́лости Го́спода на́­шего Иису́са Христа́, въ жи́знь вѣ́чную.
 • И о́вѣхъ у́бо ми́луйте разсужда́юще,
 • о́вѣхъ же стра́хомъ спаса́йте, от­ огня́ восхища́юще: облича́йте же съ боя́знiю, ненави́дяще и я́же от­ пло́ти оскверне́ную ри́зу.
 • Могу́щему же сохрани́ти вы́ безъ грѣха́ и безъ скве́рны и поста́вити предъ сла́вою сво­е́ю непоро́чныхъ въ ра́дости,
 • еди́ному прему́дрому Бо́гу и Спа́су на́­шему, Иису́сомъ Христо́мъ Го́сподемъ на́шимъ, сла́ва и вели́чiе, держа́ва и вла́сть, пре́жде всего́ вѣ́ка, и ны́нѣ, и во вся́ вѣ́ки. Ами́нь.

  Коне́цъ собо́рному посла́нiю Иу́дину: и́мать въ себѣ́ главу́ 1, зача́лъ же церко́вныхъ 2.
 • [Зач. 77.] Иуда, раб Иисуса Христа, брат Иакова, призванным, которые освящены Богом Отцем и сохранены Иисусом Христом:
 • милость вам и мир и любовь да умножатся.
 • Возлюбленные! имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание – подвизаться за веру, однажды преданную святым.
 • Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к сему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающиеся единого Владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа.
 • Я хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь, избавив народ из земли Египетской, потом неверовавших погубил,
 • и ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах, под мраком, на суд великого дня.
 • Как Содом и Гоморра и окрестные города, подобно им блудодействовавшие и ходившие за иною плотию, подвергшись казни огня вечного, поставлены в пример, –
 • так точно будет и с сими мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальства и злословят высокие власти.
 • Михаил Архангел, когда говорил с диаволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал: «да запретит тебе Господь».
 • А сии злословят то, чего не знают; что же по природе, как бессловесные животные, знают, тем растлевают себя.
 • [Зач. 78.] Горе им, потому что идут путем Каиновым, предаются обольщению мзды, как Валаам, и в упорстве погибают, как Корей.
 • Таковые бывают соблазном на ваших вечерях любви; пиршествуя с вами, без страха утучняют себя. Это безводные облака, носимые ветром; осенние деревья, бесплодные, дважды умершие, исторгнутые;
 • свирепые морские волны, пенящиеся срамотами своими; звезды блуждающие, которым блюдется мрак тьмы на веки.
 • О них пророчествовал и Енох, седьмой от Адама, говоря: «се, идет Господь со тьмами святых Ангелов Своих –
 • сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на Него нечестивые грешники».
 • Это ропотники, ничем не довольные, поступающие по своим похотям (нечестиво и беззаконно); уста их произносят надутые слова; они оказывают лицеприятие для корысти.
 • Но вы, возлюбленные, помните предсказанное Апостолами Господа нашего Иисуса Христа.
 • Они говорили вам, что в последнее время появятся ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям.
 • Это люди, отделяющие себя (от единства веры), душевные, не имеющие духа.
 • А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым,
 • сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа, для вечной жизни.
 • И к одним будьте милостивы, с рассмотрением,
 • а других страхом спасайте, исторгая из огня, обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждою, которая осквернена плотью.
 • Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости,
 • Единому Премудрому Богу, Спасителю нашему чрез Иисуса Христа Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.
 • 耶 稣 基 督 的 仆 人 , 雅 各 的 弟 兄 犹 大 , 写 信 给 那 被 召 , 在 父 神 里 蒙 爱 , 为 耶 稣 基 督 保 守 的 人 。
 • 愿 怜 恤 , 平 安 , 慈 爱 , 多 多 的 加 给 你 们 。
 • 亲 爱 的 弟 兄 阿 , 我 想 尽 心 写 信 给 你 们 , 论 我 们 同 得 救 恩 的 时 候 , 就 不 得 不 写 信 劝 你 们 , 要 为 从 前 一 次 交 付 圣 徒 的 真 道 , 竭 力 的 争 辩 。
 • 因 为 有 些 人 偷 着 进 来 , 就 是 自 古 被 定 受 刑 罚 的 , 是 不 虔 诚 的 , 将 我 们 神 的 恩 变 作 放 纵 情 欲 的 机 会 , 并 且 不 认 独 一 的 主 宰 我 们 ( 我 们 或 作 和 我 们 ) 主 耶 稣 基 督 。
 • 从 前 主 救 了 他 的 百 姓 出 埃 及 地 , 后 来 就 把 那 些 不 信 的 灭 绝 了 。 这 一 切 的 事 , 你 们 虽 然 都 知 道 , 我 却 仍 要 题 醒 你 们 。
 • 又 有 不 守 本 位 , 离 开 自 己 住 处 的 天 使 , 主 用 锁 链 把 他 们 永 远 拘 留 在 黑 暗 里 , 等 候 大 日 的 审 判 。
 • 又 如 所 多 玛 , 蛾 摩 拉 , 和 周 围 城 邑 的 人 , 也 照 他 们 一 味 的 行 淫 , 随 从 逆 性 的 情 欲 , 就 受 永 火 的 刑 罚 , 作 为 监 戒 。
 • 这 些 作 梦 的 人 , 也 像 他 们 污 秽 身 体 , 轻 慢 主 治 的 , 毁 谤 在 尊 位 的 。
 • 天 使 长 米 迦 勒 , 为 摩 西 的 尸 首 与 魔 鬼 争 辩 的 时 候 , 尚 且 不 敢 用 毁 谤 的 话 罪 责 他 , 只 说 , 主 责 备 你 吧 。
 • 但 这 些 人 毁 谤 他 们 所 不 知 道 的 。 他 们 本 性 所 知 道 的 事 与 那 没 有 灵 性 的 畜 类 一 样 , 在 这 事 上 竟 败 坏 了 自 己 。
 • 他 们 有 祸 了 。 因 为 走 了 该 隐 的 道 路 , 又 为 利 往 巴 兰 的 错 谬 里 直 奔 , 并 在 可 拉 的 背 判 中 灭 亡 了 。
 • 这 样 的 人 , 在 你 们 的 爱 席 上 , 与 你 们 同 吃 的 时 候 , 正 是 礁 石 。 ( 或 作 玷 污 ) 他 们 作 牧 人 , 只 知 喂 养 自 己 , 无 所 惧 怕 。 是 没 有 雨 的 云 彩 , 被 风 飘 荡 , 是 秋 天 没 有 果 子 的 树 , 死 而 又 死 , 连 根 被 拔 出 来 。
 • 是 海 里 的 狂 浪 , 涌 出 自 己 可 耻 的 沫 子 来 。 是 流 荡 的 星 , 有 墨 黑 的 幽 暗 为 他 们 永 远 存 留 。
 • 亚 当 的 七 世 孙 以 诺 , 曾 豫 言 这 些 人 说 , 看 哪 , 主 带 着 他 的 千 万 圣 者 降 临 ,
 • 要 在 众 人 身 上 行 审 判 , 证 实 那 一 切 不 敬 虔 的 人 , 所 妄 行 一 切 不 敬 虔 的 事 , 又 证 实 不 敬 虔 之 罪 人 所 说 顶 撞 他 的 刚 愎 话 。
 • 这 些 人 是 私 下 议 论 , 常 发 怨 言 的 , 随 从 自 己 的 情 欲 而 行 , 口 中 说 夸 大 的 话 , 为 得 便 宜 谄 媚 人 。
 • 亲 爱 的 弟 兄 阿 , 你 们 要 记 念 我 们 主 耶 稣 基 督 之 使 徒 从 前 所 说 的 话 。
 • 他 们 曾 对 你 们 说 过 , 末 世 必 有 好 讥 诮 的 人 , 随 从 自 己 不 敬 虔 的 私 欲 而 行 。
 • 这 就 是 那 些 引 人 结 党 , 属 乎 血 气 , 没 有 圣 灵 的 人 。
 • 亲 爱 的 弟 兄 阿 , 你 们 却 要 在 至 圣 的 真 道 上 造 就 自 己 , 在 圣 灵 里 祷 告 ,
 • 保 守 自 己 常 在 神 的 爱 中 , 仰 望 我 们 主 耶 稣 基 督 的 怜 悯 , 直 到 永 生 。
 • 有 些 人 存 疑 心 , 你 们 要 怜 悯 他 们 。
 • 有 些 人 你 们 要 从 火 中 抢 出 来 搭 救 他 们 。 有 些 人 你 们 要 存 惧 怕 的 心 怜 悯 他 们 。 连 那 被 情 欲 沾 染 的 衣 服 也 当 厌 恶 。
 • 那 能 保 守 你 们 不 失 脚 , 叫 你 们 无 瑕 无 疵 , 欢 欢 喜 喜 站 在 他 荣 耀 之 前 的 , 我 们 的 救 主 独 一 的 神 。
 • 愿 荣 耀 , 威 严 , 能 力 , 权 柄 , 因 我 们 的 主 耶 稣 基 督 , 归 与 他 , 从 万 古 以 前 , 并 现 在 , 直 到 永 永 远 远 。 阿 们 。